Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ 12. Пошуковий етап
Читайте также:
  1. В – Індивідуальні розділи курсу
  2. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  3. Динаміка як розділ механіки. Інерція. Маса тіла
  4. Дифракційна решітка. Кутова дисперсія і роздільна здатність дифракційної решітки
  5. Довідник підрозділів
  6. Існуюча система стимулів у підрозділі
  7. Лекція 10. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У ПІДРОЗДІЛАХ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МНС УКРАЇНИ
  8. Лекція № 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях
  9. Медикаментів i медичного обладнання для оснащення підрозділів
  10. Начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції

 

Метою пошукових робiт є виявлення родовищ нафти i газу або покладiв на ранiше вiдкритих родовищах з оцiнкою їх запасiв за категорiями С2 i частково С1 та вибiр першочергових об’єктiв для розвiдки.

Виконання цiєї мети досягається вирiшенням таких окремих завдань:

– виявлення в розрiзi колекторiв i покришок i визначення їх геолого-геофiзичних властивостей (параметрiв);

– видiлення i випробовування нафтогазонасичених пластiв;

– одержання промислових припливiв нафти i газу;

– встановлення властивостей флюїдiв i фiльтрацiйно-ємнiсних характеристик пластiв;

– оцiнка запасiв вiдкритих покладiв за категорiями С2 i частково С1 (в радіусі дренажу свердловини);

­– вибiр об’єктiв для проведення деталiзацiйних геофiзичних i оцiнювальних бурових робiт;

– уточнення будови площi i пастки.

На пошуковому етапі виділяється одна стадія – стадія пошуку родовищ (покладів).

 

12.1 Стадія пошуку родовищ (покладів)

 

Обґрунтуванням для проведення робiт цiєї стадiї є позитивна оцiнка перспектив нафтогазоносностi пiдготовленого об’єкта за сукупнiстю геолого-геофiзичних дослiджень.

Типовий комплекс робiт на цiй стадiї містить:

– бурiння i випробовування пошукових свердловин;

– геохiмiчнi, гiдрогеологiчнi та iншi види дослiдження свердловин;

– геофiзичнi дослiдження свердловин;

– вiдбiр керна, шламу, проб води, нафти, газу та їх лабораторне вивчення;

– деталiзацiйна свердловинна i наземна (морська) сейсморозвiдка;

– спецiалiзованi роботи i дослiдження для прогнозування геологiчного розрiзу i положення контурiв покладiв.

Стадiя пошуку родовищ завершується одержанням першого промислового припливу нафти чи газу або обґрунтуванням безперспективностi дослiджуваного об’єкта. Iншими словами, завдання пошукового бурiння вважаються вирiшеними в тих випадках, коли однозначно доведена наявнiсть або вiдсутнiсть на данiй площi промислових припливiв нафти чи газу.

При цьому величина промислового припливу є поняття економiчне, може коливатись в широкому дiапазонi i визначається геолого-економiчними умовами i кон’юнктурою окремо для конкретного регiону.

Безперспективнiсть об’єкта може бути зумовлена вiдсутнiстю пастки, несприятливим лiтологiчним складом вiдкладiв, вiдсутнiстю колекторiв, їхньою обводненiстю тощо.За результатами робiт на стадiї пошукiв родовищ нафти i газу при вiдкриттi таких складається проект розвiдки i проводиться оцiнка запасiв за категорiями С2 i С1, а у випадку негативного результату – звiт з обґрунтуванням безперспективностi об’єкта.

Для районiв з розвинутим видобутком нафти i газу на пошуковому етапi разом iз виявленням родовищ можуть виконуватись і завдання стадiї оцiнки родовищ (покладiв).

Пiсля аналiзу причин вiдсутностi родовища структура виводиться iз бурiння з негативними результатами. При цьому слiд мати на увазi, що в разi проведення пошукового бурiння до технiчно доступної глибини воно вважається завершеним тiльки в розкритiй частинi розрiзу вiдкладiв (тобто для певного стратиграфiчного комплексу).

Причинами часткового вирiшення поставлених завдань можуть бути:

– погана якiсть або вiдсутнiсть випробувань;

– слабкi припливи нафти i газу;

– неiнформативнiсть ГДС;

– недостатнiй обсяг вiдбору керна з перспективних порiд та iн.

Завдання стадiї пошукiв можуть виявитись невирiшеними, якщо встановлено:

– невiдповiднiсть структурних побудов, одержаних за даними сейсмодослiджень i пошукового бурiння;– неякiсне проведення ГДС при вiдсутностi випробувань в процесi бурiння та випробовування свердловини в колонi;

– складнi гірничотехнічні та геологiчнi умови буріння, що визначають появу технiчно невдалих свердловин i необхiднiсть застосування нових технiчних засобiв або методiв.

Пiсля вияснення причин безуспiшностi бурiння, приймається рiшення про припинення або продовження робiт на локальнiй площi. В останньому випадку обґрунтовується додатковий комплекс дослiджень i його оптимальний обсяг (деталiзацiйнi сейсмiчнi або iншi види геофiзичних дослiджень, структурне бурiння, закладання додаткових пошукових свердловин, тощо).

Пошуковi роботи можуть бути тимчасово призупиненi або законсервованi при необхiдностi:

– проведення додаткових геофiзичних дослiджень на пастцi;

– застосування нових технiчних засобiв i методiв;

– концентрацiї робiт на iнших, бiльш важливих об’єктах.

В останнiх двох випадках структури переводяться у фонд законсервованих.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты