Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна характеристика продукції, робіт та послуг.
У процесі виробництва людина взає-модіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага. Отже, останні є продуктами праці, тобто спо­живною вартістю, речовиною природи, пристосова-людиною за допомогою знарядь праці до своїх потреб. Результат праці здебільшого матеріалізуєть­ся у вигляді конкретного продукту (продукції, виро­бу). Продукція, що виготовляється, протягом певного часу перебуває на різних стадіях технологічного про­цесу і з огляду на це називається незавершеним виробництвом, напівфабрикатом чи готовим для спожи-йання продуктом (виробом).

В промисловому виробництві ре­зультатом (продуктом) праці є продукція, на під­приємствах транспорту — відповідний обсяг виконаної роботи (перевезених вантажів або пасажирів на ту чи ту відстань), а в установах зв'язку та бан­ках — надані юридичним і фізичним особам послу­ги. Іноді продукт праці є водночас і виробленою родукцією, і виконаною роботою, і наданою послу­гою (наприклад, полагоджені годинник, телевізор, холодильник, взуття тощо).

Номенклатура продукції— перелік найменувань виро­бів, завдання з випуску яких передбачається планом виробницт­ва продукції.

Асортимент— сукупність різновидів продукції кожного найменування, що відрізняються відповідними техніко-еконо-мічними показниками (типорозмірами, потужністю, продуктив­ністю, дизайном тощо).

Натуральні одиниці виміру обсягу продукції: штука, тонна (центнер, кілограм), тонно-кілометр, метр (лінійний, квадратний), кіловат-година.

Вартісні показники (грошові одиниці): продукція (валова, товарна, реалізована, чиста), вартість роботи (послуги).

Товарна продукція— загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених для продажу (реалізації) різним споживачам.

Валова продукція— показник її обсягу, який, крім еле­ментів, що входять до складу товарної продукції, включає та­кож зміну залишків незавершеного виробництва, вартість сиро­вини та матеріалів замовника (давальницької сировини) і деякі інші елементи залежно від галузевих особливостей виробничої діяльності підприємства. При цьому динаміка залишків незавер­шеного виробництва враховується лише на тих підприємствах машинобудування і металообробки, де тривалість виробничого циклу перевищує два місяці.

Реалізована продукція— обсяг запланованого продажу або фактично реалізованих на ринку виробів. Вона визначаєть­ся на основі товарної продукції з урахуванням зміни залишків нереалізованих виробів у розрахунковому періоді.

Чиста продукція— заново створена на підприємстві вар­тість. Кількісно вона визначається вилученням з товарної про­дукції вартості уречевленої праці (матеріальних витрат та амор­тизаційних відрахувань).

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 125; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты