Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 18
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

1.На основі звітних даних про виконання бюджету здійсніть розрахунки показників оцінки фінансового стану бюджету ко­жної адміністративно-територіальної одиниці.

2.Визначте рейтингове місце кожної адміністративно-терито­ріальної одиниці.

3..Визначте сім найважливіших, на ваш погляд, показників

Звітні дані для оцінки фінансового стану бюджетів адміністративно-територіальної одиниці

 

Показники Адміністративно-територіальні одиниці
ЛІ Л2 АЗ Л4
Кількість населення, тис. осіб 109,0 132.6 114,5 99.8
Контингент надходжень, тис. грн 43580.0 117878.0 90066,0 36236.0
Обсяг бюджету, тис. грн 34864.0 38900.0 40530.0 26090.0
Відсоток виконання бюджету, % 102,0 99.0 107,0 141.2
в т.ч., загальний фонд. тис. грн 23085.0 23840.0 29720.0 20190.0
в т.ч. дотація вирівшовани вилучення. тис. грн 2345.0 -1270,0 -2450,0 1650.0
Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетннх трансфертів, тис. грн 5947,0 11930,0 7628,0 12856.0
в т. ч. власні надходження бюджетних установ, тис. грн 651.0 1386,0 89.0 669.0
в т.ч. надходження бюджету розвитку, тис. грн 1148.0 1769,0 3017,0 1189.0
Втрати доходів від надання пільг місцевою радою, тис. грн 650,0 340,0 210,0 95.0
Залишок коштів на початок року, тис. грн 240.0 760,0 1020,0 330.0
Недоїмка з платежів до місцевого бюджету, тис. грн 2040,0 980,0 460,0 1600.0
Кредиторська заборгованість бюджету, тис. грн 4359,0 4739,0 4848.0 3517.0
в т.ч. із заробітної плати, тис. грн - 1276.0 1090,0 430.0
Місячний фонд оплати праці, тис. грн 890.0 1100,0 900.0 860.0
Дебіторська заборгованість, тис, грн 180.0 50,0 370,0 20,0
Прибуток комунальних підприємств, тис. грн 610.0 1400.0 840.0 466,0

РЕШЕНИЯ:Оцінку фінансового стану адміністративно-територіальних одиниць здійснюватимемо за наступними показниками, які представлені в табл., їх величини представимо в таблиціОцінка фінансового стану адміністративно-територіальних одиниць

 

 

  

Показники, застосовані для оцінки фінансовою стану Адміністративно-територіальні одиниці
Л1 Р Л2 Р Лз Р Л4 р
Питома вага обсягу доходів бюджет в загальних надходженнях, %                
Виконаний бюджет, %       141,2  
Доходи на душу населення, (усього), грн (6/1) 54,56 89,97 66,62 128,82
Питома вага доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, % на душу населення, грн 319,85              
293,36 353,97 261,42
Питома вага бюджету розвитку                
на душу населення, грн                
Питома вага загального фонду                
Питома вага дотації вирівнювання 6,73 -3,26 -0,06 6,32
Витрати доходів від надання пільг місцевою радою, тис.грн
Питома вага недоїмки, % 5,85 2,52 1,13 6,13
Залишок коштів на початок року                
Питома вага кредиторської заборгованості, % на душу населення, грн                
39,99 35,7 42,34 35,24
Прибуток комунальних підприємств на душу населення, тис. грн              
Сума Рейтингів (р)        

ВЫВОД:Таким образом, в результате расчета 7 наиболее важных показателей фин. состояния региона (доходи на душу населения, доходы которые не учитываются при определении межбюд. трансфертов на душу населения, уд. вес дотации выравнивания, потери доходов от предоставления льгот, уд. вес недоимки, кредиторская задолженность на душу населения) было определено, что наибольший рейтинг имеет 4 регион, наименьший 1. Таким образом, наилучшее фин. состояние 4-го региона, а 1-му региону необходимо осуществить мероприятия по улучшению своего фин. состояния.

 


 

Задача 21

Показатель
ВВП,млн.грн.
Налог.поступ. 36716,4
Отношение налог поступ. к ВВП,% 18,41 17,98 17,98 18,22 15,15 18,35

По данным таблицы проанализируйте динамику налог. поступлений. Охарактеризуйте позитивные и негативные стороны функционирования налоговой системы Укр. Сделайте общий вывод об изменении в экономичес. Ситуации в стране на протяжении анализируемых лет.Решение

Так как темп роста ВВП положительный, лишь в 2006г. Был скачок, то есть увеличение резкое. В то время как по налоговым поступлениям этот скачок произошел в 2007 г., что было вызвано реакцией на повышение ВВП 2006 г.и преждевременным прогнозом нового скачка в 2007 г. В 2006 г. Рост ВВП был связан с расширением производства.

Серед проблем податкової системи на даному етапі розвитку слід виділити наступні:

1) суперечливість податкового законодавства;

2) ускладнення адміністрування податків;

3) податкова заборгованість платників перед бюджетом і державними цільовими фондами;

4) бюджетна заборгованість із відшкодування податку на додану вартість;

5) ухилення від оподаткування;

6) нерівномірне податкове навантаження тощо.

К положительным чертам функционирования налоговой системы относятся:

1) Небольшое налоговое бремя;

2) Значительные поступления от налогов, составляющих доходную часть бюджета.

Виходячи з дослідження сутності проблем і стратегічних цілей удосконалення податкової системи доцільно виділити наступні напрями її реформування:

1) підвищення ефективності системи адміністрування податків;

2) удосконалення законодавчого забезпечення бюджетно-податкової політики шляхом розробки та прийняття Податкового кодексу України;

3) детінізація економіки та боротьба з корупцією в системі адміністрування податків;

4) реформування спрощеної системи оподаткування;

5) реформування системи відрахувань до фондів соціального страхування;

6) раціоналізація системи податкових пільг, запровадження нових підходів до надання пільг щодо ефективності їх використання.

Удосконалення податкової системи необхідно здійснювати у таких напрямах:

1) розробка та затвердження загально­державної Концепції бюджетно-податкової політики, в межах якої треба здійснювати державне управління у сфері оподаткування;

2) активне залучення до розробки Кон­цепції державної бюджетно-податкової політики Дер­жавної податкової адміністрації;

3) прийняття та затвердження уніфікова­них форм звітної документації відділів еко­номічного аналізу та прогнозування над­ходжень;

3) посилення співпраці Міністерства фі­нансів України, Державної податкової ад­міністрації України та Комітету Верховної Ради з фінансів та банківської діяльності в процесі розробки положень, прийняття та реалізації державної бюджетно-податкової політики;

4) гармонізація інтересів платників по­датків та податкових органів шляхом ре­формування ідеологічних засад взаємовід­носин органів державної податкової служ­би та платників податків;

5) застосування обов'язкової апробації при внесенні змін до податкового законо­давства щодо об'єктів, суб'єктів, бази та ставки оподаткування;

6) залежно від періоду дії виділяти дов­го-, середньострокову та поточну бюджетно-податкову політику; залежно від сфери дії – загаль­нодержавну, регіональну, локальну (в ме­жах економічної зони), зовнішньоеконо­мічну, загальну й спеціалізовану (стосовно одного податку).

 

 


 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты