Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1. Антропогенний та техногенний вплив на природне середовище
Читайте также:
 1. Активний вплив на проблему
 2. Аналіз факторів, що впливають на процес лазерного формоутворення
 3. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
 4. Аудит впливу енергетичних об'єктів на навколишнє природне середовище.
 5. Виконання вправ на розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу
 6. Вимоги до виробничого освітлення та його вплив на зорову функцію
 7. Виробництво цементу. Вплив на навколишнє середовище.
 8. Відношення „контроль - вплив" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
 9. ВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕРСТВО. ФОРМИ ВЛАДИ І ВПЛИВУ. ЛІДЕРСТВО: СТИЛЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. ПСИХОДІАГНОСТИКА.
 10. Вплив вегетативних нервів та внутрішні органи

Предмет, зміст і завдання курсу. Місце курсу серед інших дисциплін.

Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі: втрати ґрунтових ресурсів, опустелювання планети; антропогенний вплив на атмосферу: модифікація властивостей та газового складу атмосфери, небезпека руйнування іоносфери і стратосферного озону, насичення нижніх шарів атмосфери шкідливими для живих організмів газами і речовинами промислового походження; негативні екологічні наслідки для біоти Землі; якісна зміна гідросфери, виснаження запасів прісної води. Характерні ознаки сучасної екологічної кризи.

Поняття екосистеми, навколишнього середовища, соціотехносфери. Замкнута і відкрита моделі навколишнього середовища. Абіотичні, біотичні і антропогенні фактори впливу на живі організми. Біосфера і концепція ноосфери В.І.Вернадського.

Види, масштаби, негативні наслідки забруднення навколишнього середовища. Антропогенне, природне, механічне, хімічне, фізичне, біологічне забруднення. Температурно-енергетичне (теплове), світлове, електромагнітне, радіоактивне, шумове забруднення як підвиди фізичного забруднення.

Глобальні наслідки забруднення. Порушення озонового шару Землі. Парниковий ефект.

 

Тема 2. Екологічна безпека й екологічна стратегія

Види екологічної політики: глобальна, державна, регіональна, на місцевому рівні, на рівні підприємства. Принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів. Екобезпека та екостратегія, пріоритети, складові елементи екобезпеки. Спеціальні умови екобезпеки, що існують для сільського господарства: збереження, застосування і використання ядохімікатів, дефоліантів, пестицидів, для військових і оборонних об'єктів.

Оцінка екобезпеки територіального природно-соціального комплексу.

Екологічно чисте виробництво та проблема екологічного ризику в умовах ринкової економіки. Поняття екологічної ємності та біоресурсного потенціалу території.

Різновиди зон екологічного лиха: зони екологічної катастрофи, зони підвищеної екологічної небезпеки, зони надзвичайної екологічної ситуації, зони екологічного нещастя. Екологічне ураження та типи аварійних ситуацій: режимні, проектні, за проектні, гіпотетичні.

 

Тема 3. Розрахунок збитків за забруднення довкілляМетоди визначення економічних збитків від забруднення навколишнього середовища. Головні критерії визначення економічних збитків, їх види. Структура показників для оцінки збитків від забруднення навколишнього середовища. Економічні збитки як комплексний показник, що відбиває особливості взаємодії виробництва з середовищем і здійснює вплив на головні характеристики виробничої діяльності. Функції економічного збитку: облікова, обмежувальна, стимулююча. Методи визначення економічних збитків від забруднення навколишнього середовища.

Категорії платежів за забруднення навколишнього середовища: платежі за нормативно-допустиме забруднення або гранично допустимі викиди чи скиди; платежі за нормативні постійні та разові (залпові) викиди чи скиди; штрафні санкції.

Основи визначення і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища: за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти, за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі.

 

Тема 4. Досвід запровадження концепції екологічного менеджменту в Україні та світіПричини складної екологічної ситуації в Україні. Екологічний підхід до управління підприємством. Сутність екологічного управління й екологічного менеджменту, їх відмінності. Предмет, принципи і задачі екологічного менеджменту. Концепція екоефективності.

Міжнародний підхід до екологічного менеджменту. Визначення екологічного менеджменту з позицій міжнародних стандартів. Стандарти і міжнародні рекомендації в області систем екологічного менеджменту. Серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту ISO 14000: принципи створення й використання систем екологічного менеджменту, інструменти екологічного контролю і оцінки, стандарти, зорієнтовані на продукцію. Ринкові інструменти екологічного менеджменту: податкові, інструменти системи кредитування (пільгові чи податкові); субсидії (прямі та непрямі) на державні екологічні проекти, на екологічні цілі населенню, дотації на екологічно досконалу продукцію; екологічні платежі за викиди шкідливих речовин в атмосферу, водні джерела, ґрунт; цінові інструменти; сплата за досягнення певних екологічних результатів тощо.

Роль екологічного менеджменту у формуванні конкурентоспроможної продукції. Стан та перспективи розвитку екологічного менеджменту в Україні. Шляхи формування екологічного менеджменту в Україні. Запровадження системи екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах.

 

Тема 5. Законодавча та нормативно-правова база екологічного менеджменту

Сутність за завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Нормативно-правове регулювання у сфері охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, попередження і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафту, інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історично-культурною спадщиною. Характеристика основних нормативно-правових актів України в сфері природокористування та екологічного менеджменту. Першочергові завдання у сфері екологічного законодавства.Адміністративно-нормативні інструменти екологічного менеджменту. Визначення і сутність екологічної стандартизації та нормування. Поняття та значення екологічного ліцензування.

 

Тема 6. Екологічний ризик та управління ним

Стандарти якості навколишнього середовища. Встановлення граничних норм впливу антропогенної діяльності, що гарантує екологічну безпеку як основа здійснення нормування якості навколишнього середовища. Сутність та застосування показників: гранично та тимчасово допустима концентрація, ступінь токсичності, гранично допустимі викиди в атмосферу, гранично допустимі скидання у водні об'єкти, тимчасово погоджені викиди і скидання, гранично допустиме екологічне навантаження. Концепція граничного впливу класів небезпеки виробництв як базис визначення нормативів якості навколишнього середовища і продуктів харчування.

Поняття «ризик» та його складові: оцінка стану здоров'я людини і можливого числа жертв, оцінка стану біоти за біологічними інтегральними показниками, оцінка впливу забруднених речовин на людину і навколишнє середовище. Методи визначення та оцінка екологічного ризику: інженерний, модельний, експертний і соціальний напрямки оцінка. Побудова карт ризику регіону. Фактори, які впливають на зростання ступеня ризику: об'єктивні і суб'єктивні. Визначення ступеню екологічної небезпеки виробництва.

Оцінка впливу на навколишнє середовище, кількісні та якісні методи визначення екологічного ризику.

Тема 7. Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням

Екологічний аудит: сутність, основні поняття та історія виникнення. Завдання і вигоди проведення екологічного аудиту. Послуги, об'єкти і суб'єкти екологічного аудиту. Види екологічного аудиту: внутрішній екологічний аудит підприємства, екологічний аудит устаткування, територій. Умови проведення екологічного аудиту.

Теоретичні основи формування і розвитку екологічного аудиту. Застосування процедури екологічного аудиту, як засобу одержання та оцінки екологічної інформації про підприємство чи інший господарський об'єкт з метою вироблення необхідних кори­гувальних заходів і прийняття рішень на різних рівнях управління: від керівництва конкретним підприємством, організацією до органів державної влади на рівні міського району, адміністративного району, міста в цілому.

Основні міжнародні стандарти екологічного менеджменту й екологічного аудиту: британський стандарт ВS 7750 Інституту стандартів Великобританії; стандарт СSАZ 750-94 Канадської асоціації стандартів; стандарти з екологічного аудиту і управління в сфері охорони навколишнього середовища Міжнародної організації стандартів з ІSО серія 14000.

Критерії і показники екологічного аудиту, основні завдання у сфері екологічного аудиту. Стадії процесу проведення екологічного аудиту. Принципи, що регулюють проведення екологічного аудиту: принципи професійної етики, методологічні принципи. Екологічний аудит при проведенні еко­логічної експертизи як засіб одержання достовірної екологічної інформації.

Досвід формування системи екологічного менеджменту й екологічного аудиту в Україні та за кордоном.

 

Тема 8. Правові та організаційні особливості проведення екологічного аудиту

Органи управління в сфері екологічного аудиту. Функції Кабінету Міністрів, місцевих рад, аудиторської палати в сфері екологічного аудиту. Форма складання аудиторського висновку: вступ, аналітична і підсумкова частини. Сертифікація екоаудиторів. Права й обов'язки екоаудиторів і екоаудиторьских організацій. Правопорушення в сфері екологічного аудиту. Значення проведення екоаудиту у сучасній економіці України. Врахування висновків і рекомендацій незалежного еко­логічного аудиту в процесі приватизації підприємств як фактор підвищення екологічної безпеки регіону, стимулювання залучення при­родоохоронних інвестицій з недержавного сектору економіки.

Роль екоаудиту в інвестиційному процесі. Екоаудит і ціноутворення. Екоаудит і «зелені» технології. Екоаудит і захист інтересів товаровиробника.

 

Тема 9. Екологічне страхування

Мета, об'єкти, суб'єкти екологічного страхування, його види та форми. Добровільне екологічне страхування як вид підприємницької діяльності. Умови здійснення екологічного страхування. Світовий досвід екологічного страхування. Характеристика взаємовідносин між страхувальником і страховиком.

Поняття «забруднення» в екологічному страхуванні, навмисне і випадкове забруднення. Класифікація збитків: прямі та непрямі збитки.

Негативні фактори страхування. Визначення розміру страхової суми. Можливості проведення екологічного страхування в Україні.


6. Перелік тем та тематика рефератів

1. Антропогенний і техногенний вплив на природне середовище.

2. Принципи екологічної політики і критерії екологічної безпеки при взаємодії суспільства з природою

3. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі

4. Біосфера і концепція ноосфери В.І. Вернадського

5. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища

6. Шумове забруднення в містах та заходи боротьби з ним.

7. Глобальні наслідки забруднення довкілля

8. Парниковий ефект

9. Екологічна безпека й екологічна стратегія

10. Методичні підходи до застосування загальної теорії систем в управлінні природокористуванням

11. Методичні засади формування систем екологічного менеджменту в Україні

12. Програмно-цільові принципи екологічного управління

13. Екологічний менеджмент в системі управління збалансованим розвитком території

14. Основні принципи вдосконалення систем територіального управління природокористуванням

15. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту

16. Характеристика основних положень Земельного кодексу України

17. Характеристика основних положень Лісового кодексу України

18. Характеристика основних положень Водного кодексу України

19. Характеристика основних положень Кодексу України про надра

20. Характеристика основних положень закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

21. Характеристика основних положень закону України "Про екологічну експертизу"

22. Характеристика основних положень закону України про охорону атмосферного повітря

23. Характеристика основних положень закону України "Про виняткову морську економічну зону"

24. Характеристика основних положень закону України "Про природно-заповідний фонд України"

25. Характеристика основних положень закону України "Про плату за землю"

26. Характеристика основних положень Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок фінансування природоохоронних заходів з державного та місцевих бюджетів"

27. Характеристика основних положень Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базових нормативів плати за користування надра­ми для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копа­лин"

28. Характеристика основних положень Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження нормативів збору за спеціальне використання вод­них ресурсів та збору за користування водами для потреб гідро­енергетики та водного транспорту"

29. Характеристика основних положень Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне викорис­тання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду"

30. Визначення плати за забруднення навколишнього природного середовища пересувними джерелами забруднення

31. Правові аспекти стягнення платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

32. Правові аспекти стягнення платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти

33. Правові аспекти стягнення платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

34. Категорії платежів за забруднення навколишнього середовища

35. Економічне регулювання у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування

36. Закордонний досвід у сфері управління природоохоронною діяльністю та міжнародне співробітництво у галузі екологічного менеджменту

37. Якість навколишнього середовища і її нормування

38. Історичні корені і хронологія розвитку поняття ІSО та ЕМАS

39. Нормативи допустимого впливу на навколишнє природне середовище

40. Гранично-припустимі норми антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище

41. Визначення та сутність екологічної стандартизації і нормування

42. Роль міжнародних стандартів та вимог в екологічному регулюванні

43. Інвестиційні процеси в екологічному менеджменті

44. Регіональні аспекти екологічного менеджменту

45. Екологічний контроль та екологічна експертиза

46. Впровадження систем екологічного менеджменту і аудиту

47. Інструменти екологічного менеджменту

48. Проблеми формування фінансового механізму природоохоронної діяльності

49. Концепція екологічного ризику в сфері управління якістю навколишнього середовища промислових міст

50. Страхування екологічних ризиків


7. 3авдання для поточного та підсумкового контролю

В основу здійснення проміжного контролю покладено тематичну структуризацію дисципліни. У відповідності з робочою програмою дисципліни окремі теми, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва модуля та тем дисципліни, що входять до його складу Строк здачі: місяць, тиждень
Модуль 1. Екологічний менеджмент як складова частина управління підприємством  
Антропогенний та техногенний вплив на природне середовище  
Екологічна безпека й екологічна стратегія
Розрахунок збитків за забруднення довкілля  
Досвід запровадження концепції екологічного менеджменту в Україні та світі  
Законодавча та нормативно-правова база екологічного менеджменту  
Екологічний ризик та управління ним  
Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням  
Правові та організаційні особливості проведення екологічного аудиту  
Екологічне страхування  

 

Проміжний контроль знань студентів здійснюється шляхом:

1) написання студентами контрольних робіт. Варіанти завдань включають питання, що торкаються основних теоретико-методологічних дисципліни "Екологічний менеджмент", а також практичне завдання. Контрольні завдання виконуються студентами у складі академічної групи в письмовій формі по варіантах. Час контрольної роботи 1,5 академічні години;

2) перевірки викладачем у ході проведення індивідуальної співбесіди практичних завдань по темах модуля, які виконані студентами в письмовому вигляді.

Проміжний контроль здійснюється на наступному тижні після завершення вивчення теми. Конкретна дата і час проведення контролю встановлюється викладачем.


8. Критерії оцінювання результатів самостійної роботи.

Завдання, що винесені на самостійну роботу студентів оцінюються з виведенням загальної оцінки. Для цього використовуються: таблиця систематизації балів та шкала переведення набраної кількості балів до стандартної п'ятибальної системи.

Таблиця 8.1

Вид самостійної роботи Можлива кількість балів Загальна кількість балів за завдання Вагомість завдання у загальній оцінці самостійної роботи Кількість балів з урахуванням вагомості Загальна кількість балів по самостійній роботі
1. Реферат: =написання у відповід­ності до вимог =захист   1-10 30% 0,3-3 1-10
1-6        
         
         
1-4        
2. Питання для обгово­рення: відповідь обґрунтуван­­ня відповіді   1-10 70% 0,7-7 1-10
         
         
1-6        
1-4        

 

Шкала: якщо набрано більше 8,5 балів „відповідає оцінці 5”;

від 7 до 8,4 - „4”;

від 5 до 6,9 - „3”;

менше 5 балів - виконана робота вимагає переробки

 
 


Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка результатів контрольної роботи і практичних завдань здійснюється за 5-бальною системою. Оцінки "5", "4", "З" балів є підставою для отримання заліку з модуля.

Оцінка " 5" балів ставиться в тому разі, коли студент:

по питаннях теоретико-методологічного характеру розкрив суть економічної категорії, виклав методичні підходи до оцінки екологічних процесів, показав уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, дав їх економічне та правове обґрунтування; при виконанні практичного завдання в логічній послідовності і правильно застосував методику його виконання, логічно виклав отримані результати, зробив узагальнюючий висновок.

Оцінка "4" бали ставиться в тому разі, коли студент:

в цілому вірно, але не точно дав оцінку екологічним явищам, вірно, але непослідовно виклав методику того чи іншого питання, не зовсім переконливо аргументував свої відповіді. При виконанні практичного завдання допустив несуттєві неточності, не зробив належного висновку або виконав його не послідовно.

Оцінка "З" бали ставиться в тому разі, коли студент:

розкриває суть економічних явищ не повно, дає поверхове економічне обґрунтування категорій екологічного менеджменту, наводить не точні або не характерні приклади; при виконанні практичних завдань допустив неточності у використанні методики їх виконання.

Оцінка "2" бали ставиться в тому разі, коли студент:

не розкрив сутності екологічних явищ, зовсім не дав визначення поняттям і термінам або сформулював їх не вірно, не розкрив правового регулювання досліджуваних процесів, в основному не вірно виклав методику та підходи до виконання практичного завдання.

У разі, якщо студент отримав незадовільну оцінку по певному модулі, він має право протягом наступного тижня повторно скласти цей модуль.

Отримання позитивної оцінки студентом є підставою для його допуску до здачі заліку з дисципліни.

 


9. Завдання і зміст контрольної роботи

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
А, Б, В
Г, Д, Е, Є
Ж, 3, І
й, к, л
м, н, о
П, Р, С
Т, У, Ф
X, Ц, Ч
ш, щ
ю, я

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити та розширити спектр знань в галузі екологічного менеджменту на основі визначення та аналізу його проблемних аспектів, а також сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами і статистичними матеріалами та з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 10-ти сторінок тексту (комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті листа.

Обов’язковою умовою написання контрольної роботи є наявність:

1) титульного аркушу, що містить назву навчального закладу, назву дисципліни, тему контрольної роботи, номер групи та ПІБ студента, ПІБ викладача;

2) змісту, що містить питання теми із зазначенням сторінок;

3) вступу та висновків, які повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який розглядається;

4) основного матеріалу контрольної роботи без розриву сторінок та з зазначенням посилань на літературні джерела;

5) списку використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел.

Для підготовки контрольної роботи студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-правовою базою та навчально-методичною літературою, а також з публікаціями періодичних видань.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Визначте вплив екологічного фактору на забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

2. Окресліть сутність концепції екоефективності.

3. Розрахуйте розмір збору за забруднення навколишнього природного середовища стаціонарними джерелами забруднення Херсонським нафтопереробним заводом, спираючись на дані таблиці.

Назви забруднюючих речовин Ліміти викидів   фактичні обсяги викидів   Нормативи збору (грн./т) Коефі­цієнт кратності
Ангідрид 1,5
  сірчаний        
  Газоподібні        
фтористі
  сполуки        
Сірководень 1,5

Варіант 2

1. Обґрунтуйте необхідність використання екологічного менеджменту в практичній діяльності українських підприємств.

2. Екологічне ліцензування: сутність та особливості.

3. Розрахуйте розмір збору за скиди у підземні гризонти Миколаївським нафтопереробним заводом, спираючись на дані таблиці.

Назви забруднюючих речовин Ліміти викидів   фактичні обсяги викидів   Нормативи збору (грн./т) Коефі­цієнт кратності
Азот амонійний 1,5
Сульфати

Варіант 3

1. Визначте та окресліть сутність основних нормативно-правових актів, що діють на території України у природоохоронній сфері.

2. Особливості впровадження екологічного менеджменту в Україні.

3. Розрахуйте розмір збору за скиди у водні об’єкти Донецьким суперфосфатним заводом, спираючись на дані таблиці.

 

Назви забруднюючих речовин Ліміти викидів   фактичні обсяги викидів   Нормативи збору (грн./т) Коефі­цієнт кратності
Сульфати 21,93 1,5
Фосфати 3,43

Варіант 4

1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі.

2. Охарактеризуйте етапи впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві.

3. Розрахуйте розмір збору за забруднення навколишнього природного середовища пересувними джерелами забруднення, що знаходяться в Херсонській області, спираючись на дані таблиці.

Назви забруднюючих речовин Ліміти викидів   фактичні обсяги викидів   Нормативи збору (грн./т) Коефі­цієнт кратності
Бензин етилований 1,1 1,5
Бензин не етилований 1,2 1,5
Дизельне паливо 1,3 1,5

Варіант 5

 1. Назвіть причини складної екологічної ситуації в Україні.
 2. Назвіть категорії платежів за забруднення навколишнього природного середовища.
 3. Дайте оцінку з позиції екоефективності чи діятиме активно підприємство у природоохоронній сфері, якщо, з одного боку, прибуток від утилізації відходів Рут = 2500 грн.; пільги оподаткування Пп = 400 грн.; кредитні пільги Кп = 200 грн.; надбавка до ціни Цн = 500 грн.; а з іншого боку, плата за понаднормативне використання ресурсів природи Ппн.в = 300 грн.; плата за понаднормативне забруднення навколишнього середовища Ппн.з = 1000 грн.; плата за розташування відходів у навколишньому середовищі Пс.р. = 2000 грн.; штрафи Ш = 200грн.; додаткове оподаткування Дн - = 200 грн.

Варіант 6

1. Економічні збитки як комплексний показник, що відбиває особливості взаємодії виробництва з середовищем.

2. Сутність екологічного управління й екологічного менеджменту, їх відмінності.

3. Розрахуйте розмір плати підприємством, що розташоване в м. Одеса за забруднення природного навколишнього середовища стаціонарними джерелами забруднення, якщо відомо, що до підприємства доводяться показники гранично допустимих викидів (ГДВ) по двом речовинам: х та у: ГДВх = 8 т/рік, ГДВу= 15 т/рік. Нормативи сплати за забруднення даними речовинами складають відповідно 300 грн./т та 450 грн. /т. Фактичні викиди склали по х = 9 т, по у= 12 т. Коректуючий коефіцієнт катності за понаднормативне забруднення для обох речовин складає 1,5.

Варіант 7

1. Причини складної екологічної ситуації в Україні.

2. Нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки, попередження і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище.

3. Досить велике за розмірами підприємство гірничодобувної галузі хоче вдосконалити свою екологічну політику. Після детальної екологічної оцінки діяльності підприємства стало відомо, що вирішальна роль у цьому належить співробітникам підприємства. Водночас за досягненнями в роботі та екологічній освіті, мотивацій працівники являють собою досить неоднорідну масу, що веде до певних ускладнень при запровадженні екологічно орієнтованої системи управління персоналом. Розробіть варіант концепції, за допомогою якої стало можливим покращити екологічну поведінку співробітників у напрямку дотримання відповідних умов праці та зменшити навантаження на навколишнє природне середовище.

Варіант 8

1. Економічні методи стимулювання. Проблеми запровадження нематеріальних методів стимулювання на підприємствах України.

2. Методи визначення та оцінка екологічного ризику.

3. Поясніть, чому застосовувані до різних підприємств-забруднювачів настанови щодо дотримання єдиного рівня викидів, як правило не призводять до ефективного виконання. Аргументуйте свою відповідь за допомогою графіка граничних витрат уникнення забруднення.

Варіант 9

1. Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням.

2. Стандарти і міжнародні рекомендації в області систем екологічного менеджменту.

3. Розробіть програму запровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві, діяльність якого Вам найбільше знайома.

Варіант 10

1. Органи управління в сфері екологічного аудиту.

2. Світовий досвід екологічного страхування. Умови здійснення екологічного страхування в Україні.

3. Розрахуйте розмір збору за розміщення відходів, що здійснюється на відстані 2 км від територіальних кордонів м.Київ, спираючись на дані таблиці.

Назви забруднюючих речовин Ліміти викидів   фактичні обсяги викидів   Нормативи збору (грн./т)
Шлами фосфорні ( 1 клас небезпеки) 7,58
Шлами рудного концентрату (2клас небезпеки)
Зола (3 клас небезпеки) 0,5

 

Шкала: якщо набрано більше 8,5 балів " відповідає оцінці "5"; від 7 до 8,4 балів - "4"; від 5 до 6,9 балів - "З"; менше 5 балів - виконана робота вимагає переробки.

 


Зміст лекційної частини курсу


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.039 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты