Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕтапи виконання курсового проекту
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. VI. Основні етапи заняття
  3. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  4. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  5. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  7. Взаємозамінюваність при проектуванні
  8. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  9. Визнання і виконання рішень іноземних судів
  10. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій

 

Після складання плану роботи та узгодження його з викладачем студент послідовно виконує такі етапи підготовки роботи:

- шукає інформацію за темою роботи;

- збирає та аналізує отримані дані, інші фактичні матеріали, у разі необхідності (можливості) проводить експериментальні дослідження;

- вивчає літературні джерела та інформацію в Інтернеті;

- працює над написанням розділів роботи та редагуванням тексту роботи;

- оформлює роботу згідно з вимогами.

 

3. Вимоги до оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Текст роботи оформляється на папері формату А4, має об’єм до 30 сторінок стандартного тексту, включаючи рисунки і таблиці. Набір тексту здійснюється з використанням текстового редактору Word, при цьому використовувати шрифти типу Times New Roman 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст необхідно розміщувати, залишаючи поля аркуша таких розмірів: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти (за необхідності).

Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до набору (рівняння по центру). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. Всі заголовки друкують жирним шрифтом та відокремлюються окремим рядком.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

 

Нумерація

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами без крапки у верхньому правому куті листа. Нумерація починається з титульного листа. На титульному листі, завданні, змісті та рефераті номер сторінки не ставиться. Додатки не нумеруються і в загальну кількість сторінок не входять.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

 РОЗДІЛ 1

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОПЛІВКОВИХ СИСТЕМ

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад:

 

1.3. Магніторезистивні властивості

 

Номер «1.3.»(третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2." (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту, наприклад:

 

1.3.2. Фізичні процеси в плівкових системах

 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Оформлення рисунків

Номер рисунку повинен складатися з номера розділу і порядкового номера рисунку, між якими ставиться крапка (наприклад: Рис.1.1. (перший рисунок першого розділу). Номер рисунка та його назва розміщується під ним.Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). При перенесенні таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа перед першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.1.2». Назву таблиці наводять жирним шрифтом і розміщуються посередині рядка.

Приклади оформлення:

Рис. 2.2. Схеми поздовжньої (а), поперечної (б) та перпендикулярної (в) геометрій вимірювання магнітоопору [7]

 

 

а б

Рис.2.1. Зображення пристрою для відпалювання плівкових зразків збоку (а) та зверху (б): 1 – вольфрамова спіраль; 2 – термопара; 3 – прижимні контакти ; 4 - зразок; 5 – виводи для вимірювання опору; 6 - екрануючий кожух

 

 

Таблиця 1.1

Результати розрахунку магнітоопору П у відпаленому до Тв = 300, 500, 700 і 900 К станах

Плівка МО, %
300К 500К 700К 900К
Fe(30) 0,11 0,08 0,05 0,12

Формули та рівняння

Формули та рівняння в тексті роботи (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу подвійною нумерацію. Номер формули (рівняння) складається з номера розділу та порядкового номера формули (рівняння) у цьому розділі, розділених крапкою. Номери формул (рівнянь) пишуться в круглих дужках біля правого поля аркуша на рівні формули (рівняння), (наприклад: "(3.1)" – перша формула третього розділу) і номер присвоюється лише тим формулам(рівнянням), на які буде подалі посилання.При оформленні формул і рівнянь необхідно дотримуватися таких правил:

– формули і рівняння потрібно відділяти від тексту в окремий рядок і розміщувати посередині рядка. Вище й нижче кожної формули і рівняння залишається по одному вільному рядку;

– якщо формула або рівняння не вміщаються в один рядок, вони повинні бути перенесені після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (:). При цьому повторюють знак на початку наступного рядка;

– посилання на формули у тексті роботи подаються в круглих дужках;

– пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, потрібно проводити безпосередньо під формулою або рівнянням у тій самій послідовності, у якій вони подані у формулі (рівнянні), але за винятком тих, про які вже згадувалось у тексті вище. Значення кожного символу потрібно подавати через крапку з комою з абзацу та нового рядка, перший рядок пояснення починають зі слів "де" без абзацу, наприклад:

 

і (2.4)

 

де та – міжплощинні відстані та діаметри кілець еталонного зразка.

 

Усі символи з формул в тексті пишуться курсивом, після яких йде текст роботи з абзацу (вільний рядок не залишається).

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты