Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види прямих податків. Їх сутність
 

1. [Уд1] (ВО1) Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает электрон со скоростью V. Сила Лоренца направлена

1) влево

2) к нам

3) от нас

4) вправо

5) вниз

 

2. [Уд1] (ВО1) Ионы, имеющие одинаковые скорости и массы влетают в однородное магнитное поле. Их траектории приведены на рисунке. Наименьший заряд имеет ион, двигающийся по траектории

1) 1

2) 2

3) 3

4) характер траектории не зависит от заряда

 

3. [Уд1] (ВО1) Положительно заряженная частица движется в однородном магнитном поле. Сила Лоренца не действует на заряженную частицу в случае

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

 

4. [Уд1] (ВО1) На рисунке указаны траектории частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярно плоскости чертежа. При этом для частицы 3

1) заряд q > 0

2) заряд q < 0

3) заряд q = 0

 


 

5. [Уд1] (ВО1) На рисунке указаны траектории частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярно плоскости чертежа. При этом для частицы 1

1) заряд q > 0

2) заряд q < 0

3) заряд q = 0

 

6. [Уд1] (ВО1) На рисунке указаны траектории частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярно плоскости чертежа. При этом для частицы 2

1) заряд q > 0

2) заряд q < 0

3) заряд q = 0

 

7. [Уд1] (ВО1) Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает протон со скоростью . Сила Лоренца

1) направлена от нас

2) направлена вправо

3) равна нулю

4) направлена влево

5) направлена к нам

 

8. [Уд1] (ВО1) Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон со скоростью . Сила Лоренца

1) направлена от нас

2) направлена вправо

3) равна нулю

4) направлена влево

5) направлена к нам

 

9. [Уд1] (ВО1) Ионы, имеющие одинаковые удельные заряды, влетают в однородное магнитное поле. Их траектории приведены на рисунке. Наименьшую скорость имеет ион, движущийся по траектории под номером

 

 


 

10. [Уд1] (ВО1) Электрон движется в магнитном поле по спирали. При этом магнитное поле направлено

1) против направления скорости

2) вверх

3) вниз

4) вдоль направления скорости

 

 

11. [Уд1] (ВО1) Если модуль импульса частицы увеличится в 2 раза, а индукция уменьшится в 2 раза, то радиус R окружности, которую описывает частица массы с зарядом в однородном магнитном поле с индукцией , … раз(а).

1) уменьшится в 8

2) уменьшится в 4

3) увеличится в 4

4) увеличится в 8

 

12. [Уд1] (ВО1) Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно его линиям индукции. Электрон будет двигаться по траектории №...

1. прямая 2. окружность 3. спираль 4. циклоида

 

 

13. [Уд1] (ВО1) Радиус окружности R, по которой движется заряженная частица в магнитном поле, связан с величиной магнитной индукции (В) в соответствии с соотношением № ...

1. R ~ В2; 2. R ~ В 1; 3. R ~ В -1; 4. R ~ В -2.

 

 

Види прямих податків. Їх сутність

Прямі – податки, які справляються в процесі придбання й акумуляції матеріальних благ, визначаються розміром об’єкта оподаткування та включаються в ціну товару і сплачуються виробником або власником: особисті – податки, що сплачують платником податків за рахунок і залежно від отриманого їм доходу (прибутку) і враховують платоспроможність платника; реальні (англ. rеаl – майно) – податки, що сплачують з майна, в основі яких лежить не реальний, а передбачуваний середній дохід.

Особисті податки встановлюються персонально для конкретного платника, в залежності від його доходу чи майна. Видами особистих податків є прибутковий, майновий, на спадщину та дарування, подушний. Реальні податки передбачають оподаткування за зовнішніми ознаками. До них належать земельний, домовий, промисловий, на грошовий капітал. Наведена вище класифікація прямих податків є вже дещо застарілою, оскільки деякі з вказаних податків не застосовуються не лише в Україні, а й у світі. Тенденції розвитку практики оподаткування свідчать про те, що реальні податки, які були досить поширеними на початку минулого століття поступаються місцем особистим податкам. Тому прямі податки можна поділити на дві підгрупи в залежності від об”єкта оподаткування : податки на доходи та податки на власність.

До податків на доходи, які стягуються в Україні належать податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян, єдиний податок з суб’єктів малого підприємництва, фіксований сільськогосподарський податок. Серед податків на власність в Україні стягується земельний і податок з власників транспортних засобів. Передбачається введення податку на нерухоме майно громадян і на майно підприємств.

Найбільш поширеними в сучасних умовах є прибуткові податки. Прибутковий податок поділяється на податок з юридичних осіб і фізичних. Податок з фізичних осіб стягується з особистих доходів громадян: заробітної плати, інших доходів, персоніфікованого прибутку підприємців. Податок з юридичних осіб справляється з доходу, у формі якого виступає прибуток, чистий або валовий дохід.

Стягнення прибуткового податку може здійснюватись за двома системами: шедулярною і глобальною. При шедулярній системі оподаткування ведеться окремо по кожному виду доходів. Глобальна система передбачає оподаткування сукупного доходу. Як правило, прибуткові податки стягуються за процентними ставками (пропорційними, прогресивними чи регресивними). Але в Україні застосовуються ще і тверді фіксовані ставки при оподаткуванні фізичних осіб – суб”єктів підприємницької діяльності, які встановлюються у визначеній сумі на місяць в залежності від виду діяльності.

Перевагами прибуткових податків є наступні: рівень оподаткування прямо залежить від доходу, що створює рівні умови в оподаткуванні, крім того за допомогою прогресивних ставок можна збільшувати податковий тягар для доходів, вищих за середні, що має наслідком вирішення проблем соціальної справедливості і підвищує еластичність прибуткових податків відносно ВВП, що сприяє автоматичному регулюванню циклічного розвитку економіки; у цих податків існують великі можливості для регулювання економіки як на мікро- так і на макрорівні. До недоліків прибуткових податків відносять: від них легко ухилитись і приховати, підрахунок бази оподаткування є досить складним для платника, в то й же час податковим органам досить непросто контролювати правильність обчислення цих податків. Крім того, об”єкт оподаткування є нестабільним, і досить сильно його розміри коливаються в процесі циклічного розвитку економіки. Слід додати ще і нерівномірний розподіл надходжень по цих податках по регіонах: як правило, більшість надходжень припадає на індустріально розвинуті території держави.

Податки на власність установлюються відносно майна, яке перебуває в власності чи користуванні платника. В Україні оподатковуються транспортні засоби та земля. Передбачається оподаткування майна підприємств і нерухомого майна громадян.

Переваги податків на власність: сталість надходжень, незначні можливості для ухилення і приховання, простота стягнення, соціальна справедливість. До недоліків відносять обмежену регулюючу функцію, нееластичність надходжень.

Земельний податок встановлюється залежно від площі земельної ділянки та її грошової оцінки і має диференційовані ставки залежно від напряму використання і місця знаходження ділянки. За допомогою земельного податку можна здійснювати економічне регулювання ефективності використання земельних ресурсів та розміщення продуктивних сил.

Податок з власників транспортних засобів стягується як з фізичних, так і юридичних осіб. Основна мета його стягнення – фінансування дорожніх робіт.Ставки цього податку є диференційованими в залежності від виду транспортного засобу і потужності його двигуна.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 155; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты