Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
Читайте также:
 1. I. СОСТАВ И ОБЪЕМ ПРОЕКТА.
 2. I. Цели и задачи проекта
 3. II. Объем и сроки выполнения задач в рамках проекта
 4. II. Примеры проективных методик
 5. II. Цели и задачи проекта
 6. III. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
 7. III. Технологическое проектирование строительных процессов.
 8. NPV ПРОЕКТА. НЕПРОСТОЙ ВЫБОР
 9. PR-концепция как базовый документ PR-проекта
 10. А)создание венчурных предприятий и структурных подразделений для выполнения особо рискованных проектов;

Не передбачено.

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

Лекції, семінарські заняття.

 

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Модульна контрольна робота.

11. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Усі види навчальної діяльності студентів із засвоєння модулів оцінюються за чотирибальною шкалою.

Критерії оцінювання знань

При оцінці знань студентів враховується:

§ застосування системного підходу: вміння бачити місце питання, що розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому;

§ правильність та повнота розкриття питання, вміння чітко, логічно, систематизовано викласти матеріал;

§ рівень осмислення навчального матеріалу, повнота розкриття змісту понять, характеру закономірних зв’язків та залежностей між явищами, які вони відображають, точність застосування наукових термінів;

§ рівень виявлення аналітичних вмінь, вмінь обґрунтувати основні положення викладеного матеріалу, демонструючи навички наукового узагальнення проблеми та вміння зробити достатньо мотивовані висновки;

§ вільне володіння матеріалом – мається на увазі як вміння зробити його повний або концентрований виклад так і вміння використовувати матеріал у новій навчальній ситуації, знання основних концепцій проблеми, яка розглядається, вміння мотивовано викласти власну точку зору;

§ вміння бачити прикладний аспект (практичне застосування) знань, що висвітлюються;

§ використання додаткової літератури;

§ культура мовлення.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 ПІДСУМКОВА СЕМЕСТРОВА ОЦІНКА
Поточне тестування та самостійна робота по темам модулю МКР: Контрольна модульна оцінка   Модульна оцінка Поточне тестування та самостійна робота по темам модулю Модульна оцінка
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
Поточна модульна оцінка Поточна модульна оцінка

Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90–100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Методичні рекомендації до вивчення тем, що виносяться на семінарські заняття та на самостійну роботу.

 

 1. Розпочинати вивчення кожної теми семінарського заняття слід із уважного ознайомлення із змістом теми, що міститься у навчальній програмі та кількістю аудиторних годин, відведених на розгляд теми (або годин, що відведено на самостійну роботу). Ознайомлення зі змістом теми потрібне для чіткого уявлення про те, що саме студент має засвоїти по темі.
 2. Наступним кроком має бути ознайомлення із планом вивчення теми та переліком літератури. Студенту не варто користуватися літературою, що не міститься у переліку. Слід пам’ятати, що питання кожної теми висвітлено у підручниках, які викладач рекомендував як базові для підготовки (тобто обов’язкові). Саме з цих джерел і має розпочинатися вивчення кожного питання кожної теми.
 3. Після ознайомлення із матеріалом у базових підручниках студенту слід звернутися до довідникової літератури (рекомендовані у комплексі словники, енциклопедії) з метою кращого розуміння нових термінів, що зустрілися при вивченні питань теми у підручниках.
 4. Наступним кроком є ознайомлення студента з іншими рекомендованими джерелами, що дає можливість глибше вивчити кожне питання теми та зрозуміти різноманітність його аспектів.
 5. Якщо у студента виникли будь які запитання при вивченні теми, він має з'явитися на консультацію до викладача. Перед цим, всі не зрозуміли студентові аспекти питання (чи загалом теми) він має чітко сформулювати і записати, щоб поставити їх викладачеві.
 6. План-конспект теми студент готує по кожному питанню теми. При цьому важливо дотримуватися послідовності вивчення запитань плану (не «перестрибувати» через питання). Для кращого засвоєння рекомендується, також, окремо виписати нові важливі терміни, що необхідно засвоїти.
 7. Розгляд самого запитання має складатися із висвітлення наступних складових пунктів:

· З'ясування актуальності питання – чим воно важливе, в чому полягає корисність розуміння питання;· Яке нове знання дає розгляд питання;· Ключові терміни щодо питання;

· Проблемні аспекти питання (міра вивченості, точки зору);

· Власне змістовний матеріал питання;

· Висновок.

Електронні джерела інформації: ел.папка «Соціологія».

 

Система діагностики засвоєння навчального матеріалу модулю самостійної роботи: перевірка конспектів.

 

13. ЛІТЕРАТУРА

Перелік основної літератури

1. Ґіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О.Іващенко. – К.: Основи, 1999.

2. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1997.

3. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до поч. ХХст. – К., 1993.

4. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. та ін. Соціологічна думка України. – К., 1996.

5. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996.

6. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХст. – К., 1996.

7. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. – К.: Тандем, 1996.

8. Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г.В.Осипова. Изд-е 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

9. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наукова думка, 1995.

10. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.

11. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003, (4-те вид., 2008)

12. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Під ред. проф. В.Г. Городяненка. – К., 2003.

13. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 1996, 2003.

14. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001.

Перелік довідникової літератури.

1. Альбом схем по социологии и политологии. – М., 2001.

2. Современная западная социология. Словарь. – М.: изд-во Политиздат, 1990.

3. Энциклопедический социологический словарь /Под общ. ред. Г.В. Осипова. – М., 1995.

4. Словники термінів у підручниках:

· Ґіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О.Іващенко. – К.: Основи, 1999.

· Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.

· Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

· Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.

Основні періодичні видання.

1. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Науково-теоретичний часопис. Заснований Інститутом соціології НАН України в липні 1997.

2. Социологические исследования (СОЦИС). Ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской академии наук (засновано у 1974 р).

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты