Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформаційні ресурси
Читайте также:
  1. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ: ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ
  2. билет. Охарактеризувати природні ресурси Канади
  3. Географічне положення та природні ресурси .
  4. Довідково-інформаційні документи
  5. Загрози інформаційній безпеці України
  6. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
  7. Зовнішні інформаційні війни
  8. Інтернет-ресурси
  9. Інтернет-ресурси
  10. Інформаційні жанри журналістики на службі PR.

Тема 6. Організація платежів і розрахунків

Семінарське заняття №9

(2 год.)

Тема заняття: Організація платежів і розрахунків

Мета заняття: систематизувати, поглибити, проконтролювати знання щодо суті платіжного обороту, банківського обслуговування грошового обігу, визначити суть, значення та принципи організації безготівкових розрахунків, системи електронних платежів НБУ, національної системи масових електронних платежів, діяльності міжнародних платіжних систем

План

1. Правова основа організації розрахунків в Україні.

2. Банківське обслуговування готівкового обігу.

3. Безготівкові розрахунки: суть, значення, класифікація та принципи організації.

4. Міжбанківські розрахунки. Кореспондентські відносини банків.

5. Система електронних платежів Національного банку України та національна система масових електронних платежів.

6. Міжнародні платіжні системи: SWIFT, CHIPS, FedWire, VISA, MasterCard. Міжнародні перекази. ДОПОВІДЬ!

7. Система електронних банківських послуг населення: «клієнт-банк», інтернет-банкінг, телефонний банкінг. Особливості обігу платіжних карток. ДОПОВІДЬ!

 

Рекомендована література: 1,2, 13, 15,24,27,34,43,64, 108, 162,174,182,253, 283, 289

 

Тема 7. Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності

Семінарське заняття №10

(2 год.)

Тема заняття: Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності

Мета заняття: використовуючи різні форми і методи опитування провести різнобічний контроль знань щодо суті, класифікації валютних операцій, основних форм міжнародних розрахунків: банківський переказ, інкасо, акредитив, визначити переваги та недоліки даних форм для експортерів та імпортерів, систематизувати, поглибити, проконтролювати знання щодо неторговельних операцій в іноземній валюті

План

1. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку.

2. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків: банківський переказ, інкасо, акредитив.

3. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями.

4. Неторговельні операції банків в іноземній валюті.

Порядок формування та зберігання обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні Доповідь!6. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті. Доповідь!

7. Відкрита валютна позиція банку. Методика розрахунку відкритої валютної позиції банку. Повторити!

Рекомендована література: 1, 13,15,21,22,23,40, 64, 108,138,154,282,283,288,289


Список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни «Банківська система»

Базова

1.Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]:Закон України, від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ, із змінами і доповненнями / Верховна Рада України. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

2.Закон України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст. 238.

3.Закон України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом» від 28.11. 2002 № 249-IV // ВВР України. – 2003. - №1. – Ст.2

4.Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. – №1. – Ст.1.5.Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. № 3480- ІV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2006. – № 5.

6.Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затв. Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. №368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

7.Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері/ Розпорядження Кабінету міністрів Ураїни від 15 серпня 2012 р. № 569-р.

8.Абдуназарова Н. У. Оценка факторов кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана / Н. У. Абдуназарова, Д. К. Бахромов // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 60-65.

9.Аксакова А. Перспективи взаємодії банків з кредитними та валютними брокерами / А. Аксакова // Фінансовий ринок України. – 2012. – №12. – С. 6-7.

10. Андрюшин С. Приоритеты денежно-кредитной политики центральных банков в новых условиях / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики. – 2011. – №6. – С. 57-70.

11. Арбузов С. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 3-6.

12. Базилевич В. Концентрація у банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання / В. Базилевич, В. Филюк // Банківська справа. – 2012. – №2. – С. 3-18.

13. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

14. Банківські операції: Підруч. / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

15. Банківські операції: Підруч. / А. М. Мороз, M. I. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. д.е.н., проф. А. М. Мороза. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.16. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. – 4-ге вид., випр. і доп.–К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 455 с.

17. Ведернікова С. В. Теоретичні основи фінансово-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством / С. В. Ведернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 86-94.

18. Вовчак, О.Д. кредит і банківська справа : [підручник] / О.Д. Вовчак, Н.М. Рудищин, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

19. Кириченко О.А. Банківський менеджмент / Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С., Сиротян С.В., Нємой О. : [навч. посіб.]. – К.: Знання-Прес, 2006. – 438 с.

20. Контрольні завдання з навчальної дисципліни "Банківська система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Банківська справа" всіх форм навчання / укл. Холодна Ю. Є., Рац О. М. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 32 с.

21. Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Банківський нагляд: [підручник] / О.А. Костюченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

22. Кузнецова С.А. Банківська система [текст]: навч. посібник / (С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська); за ред. С.А. Кузнецової. – К.: «Центр учбової літератури», 2014.-400 с.

23. Кузнецова С.А. Банківська система: у схемах і таблицях: навч. посібник / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012 – 320 с.

24. Мазіна Є. Банківське регулювання й нагляд: історичні тенденції формування / Є. Мазіна // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 181-186.

25. Островська Н. С. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. посіб. / Н. С. Островська, М. П. Федишин. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 304 с.

26. Петрук О.М. Банківська справа / [за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця] : [навч. посіб.]. – К.: Кондор, 2009. – 464 с.

27. Прасолова С.П. Банківські операції [текст]: навч. посіб. та практ. / С.П. Прасолова, О.С. Вовченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. –568с.

28. Центральний банк і грошово-кредитна політика. – Навч. посіб./ За ред.. Косової Т. Д., Папаіки О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328с.

29. Череп А. В., Андросова О. Ф. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 410 с.

30. Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку національної банківської системи : навч. посіб. / Шейко О.П. - Суми: Мрія, 2008. - 301 с.

31. Іванов В.М.. Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. К.: МАУП, 2001

32. Шамова В.І. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. К.: КНЕУ, 2001

33. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово–кредитні системи зарубіжних країн. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. – 118с.

 

Допоміжна:

34. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах. Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

35. Про затвердження положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. №23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.

36. Про Сорок рекомендацій з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України і Правління НБУ від 28.08.2001 року № 1124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.

37. Білуха Т. М. Фінансовий контроль : теорія, ревізія, аудит / Білуха Т. М., Микитенко Т. В. – К. : Українська академія оригінальних ідей. – 2006. – 888 с.

38. Вовчак О.Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні / [монографія]. – Львів: Вид-во Львів. комерційної академії, 2005. – 544 с.

39. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2005. – 472с.

40. Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є., Андрейків Т.Я. Платіжні системи. - К.: Знання, 2008. – 247c.

41. Петрук О. М. Фінансово-банківська статистика : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К. : Либідь, 2007. – 512с.

42. Черкашина К. Ф. Теоретичні засади ідентифікації морального ризику в кредитних відносинах / К. Ф. Черкашина, Л. Ю. Сисоєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 193-196.

43. Чуб О. Заставні операції банків РЕПО та кредитування під заставу цінних паперів / О. Чуб // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №3-4. – С. 73-76.

44. Вовк, Вікторія Яківна Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку: концепція та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук; спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / В. Я. Вовк ; НААН України, ННЦ "Інститут аграрної економіки". – К. : [ННЦ "ІАЕ"], 2012. – 41 с.

45. Грошко, Тетяна Владиславівна Англомовні номінації банківської справи (лексико-семантичний та функціонально-дискурсивний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук; спец. 10.02.04 "Германські мови" / Т. В. Грошко ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : [Вид-во ЧНУ], 2012. – 20 с.

46. Лемішовська, Олеся Степанівна Управління податковим процесом банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / О. С. Лемішовська ; МОН України, ЛДФА. – Львів : [ВТЗНВ ЛДФА], 2013. – 21 с.

47. Лукановська, Ірина Романівна Мале банківське підприємництво в економічній системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / І. Р. Лукановська ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ВЦ "Вектор"], 2013. – 21 с.

48. Маркетинг у банку : навч. посіб. / О. В. Дубовик, С. М. Бойко, М. А. Вознюк, Т. Д. Гірченко. – 2-ге вид., стереот. – К. : Алерта, 2007. – 275 с.

49. Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної документації з дисципліни "Облік у банках" : підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" спец. 8.030509 "Облік і аудит" / [уклад. Голка І.О.]. – Чернівці : [б.в.], 2013. – 31 с.

50. Тушницький, Андрій Романович Локальні підходи до формування стратегії розвитку банківської системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / А. Р. Тушницький ; МОН України. ЛДФА. – Львів : [ВТЗНВ ЛДФА], 2013. – 21 с.

51. Абдуназарова Н. У. Оценка факторов кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана / Н. У. Абдуназарова, Д. К. Бахромов // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 60-65

52. Адамбекова А. А. Центральный банк страны как мегарегулятор финансового рынка / А. А. Адамбекова // Деньги и кредит. – 2012. – №10. – С. 68-71

53. Аксакова А. Перспективи взаємодії банків з кредитними та валютними брокерами / А. Аксакова // Фінансовий ринок України. – 2012. – №12. – С. 6-7

54. Алекперова Ф. Р. Банковская система Азербайджана: тренды глобализации / Ф. Р. Алекперова // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №9. – С. 69-75

55. Алексеєнко М. Актуальні питання депозитного формування ресурсної бази банків / М. Алексеєнко // Банківська справа. – 2013. – №3. – С. 34-43

56. Алексеєнко М. Ощадні (депозитні) сертифікати та векселі як інструменти формування ресурсної бази банків / М. Алексеєнко, А. Ярова // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №9. – С. 101-108

57. Антропов В. В. Исламские банки в мире и в России / В. В. Антропов, А. М. Сабуров // Финансы. – 2013. – №1. – С. 41-48

58. Астрелина В. В. Оценка деловой репутации банка / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук // Деньги и кредит. – 2012. – №12. – С. 16-23

59. Баханова М. В. Розроблення механізму ефективних маркетингових комунікацій на основі сегментації ринку банківських продуктів / М. В. Баханова // Наукові праці НДФІ. – 2012. – №4. – С. 169-174

60. Безбородова Т. В. Стан банківського кредитування в Україні в посткризовому періоді / Т. В. Безбородова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2013. – №1. – С. 31-34

61. Безклубий І. Ознаки банківського правочину / І. Безклубий // Право України. – 2012. – №9. – С. 156-166

62. Берегуля О. Перші кроки з ідентифікації та визнання банківських груп / О. Берегуля // Вісник Національного банку України. – 2013. – №5. – С. 34-35

63. Бєлялов Т. Е. Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі інтернет / Т. Е. Бєлялов, Д. І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 149-155

64. Білик В. Практичні питання банківської діяльності / В. Білик // Вісник Національного банку України. – 2013. – №2. – С. 44-45

65. Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 146-153

66. Білошапка В. Теоретичні аспекти оцінки якості банківських послуг / В. Білошапка, А. Корчак // Банківська справа. – 2013. – №4. – С. 78-83

67. Білошапка В. Місце інноваційних стратегій у підвищенні якості банківських послуг і продуктів / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа. – 2013. – №2. – С. 98-103

68. Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою / І. Благун // Банківська справа. – 2013. – №3. – С. 25-33

69. Благун І. І. Когнітивна модель розвитку банківської системи України / І. І. Благун // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 209-217

70. Бобиль В. Використання показників рівня якості управління ризиками у процесі оцінювання фінансового стану банку / В. Бобиль // Банківська справа. – 2013. – №4. – С. 115-125

71. Бобиль В. Теоретичний аспект комплексної системи антикризового управління банківськими ризиками / В. Бобиль // Банківська справа. – 2013. – №2. – С. 3-20

72. Бобиль В. В. Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектора України в умовах фінансової кризи / В. В. Бобиль, Ю. В. Півняк // Регіональна економіка. – 2013. – №2. – С. 131-139

73. Болгар Т. Особливості організації роботи внутрішнього колекшену банків України / Т. Болгар // Вісник Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 42-45

74. Бугров А. В. Виленское отделение Государственного банка: 1865 - 1917 годы / А. В. Бугров // Деньги и кредит. – 2012. – №12. – С. 64-70

75. Бут В. В. Проблемы модернизации финансовой инфраструктуры на региональном розничном рынке банковских продуктов и услуг / В. В. Бут, Л. Ю. Питерская, Д. Я. Родик // Деньги и кредит. – 2013. – №2. – С. 32-37

76. Василишен Ю. Економічна сутність банківських інвестицій / Ю. Василишен // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №10. – С. 79-84

77. Вахнюк С. В. Використання індикаторів економіки знань у механізмі управління банківською конкуренцією / С. В. Вахнюк // Економіка та держава. – 2013. – №3. – С. 35-37

78. Верников А. "Национальные чемпионы" в структуре российского рынка банковских услуг / А. Верников // Вопросы экономики. – 2013. – №3. – С. 94-108

79. Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 20-25

80. Войлуков А. А. Банковский сектор Краснодарского края в период подготовки к проведению Олимпиады-2014 / А. А. Войлуков // Деньги и кредит. – 2013. – №2. – С. 17-21

81. Волошанюк Н. В. Організаційно-методичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємств / Н. В. Волошанюк, С. Ю. Маліванчук // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 1. – С. 37-47

82. Волошин І. Побудова системи комплексного управління ризиками в банку: порівняння банківського та корпоративного підходів / І. Волошин // Банківська справа. – 2013. – №3. – С. 68-76

83. Волошин М. Модель перевкладення депозитів фізичних осіб з урахуванням міграції між банківськими продуктами / М. Волошин // Банківська справа. – 2013. – №2. – С. 37-49

84. Гаврилюк С. І. Комерційні банки - учасники ринку цінних паперів / С. І. Гаврилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – №1. – С. 7-11

85. Газман В. Д. Банковское кредитование лизинга / В. Д. Газман // Финансы. – 2013. – №5. – С. 22-26

86. Галушка З. І. До питання про соціалізацію банківської діяльності / З. І. Галушка, А. П. Дучинський // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 1. – С. 67-75

87. Гасанов М. М. Ісламська і традиційна банківські системи перед викликами фінансової нестабільності / М. М. Гасанов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – №6. – С. 113-117

88. Герасименко Н. Права комунальних банків: перспективи законодавчого врегулювання / Н. Герасименко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №12. – С. 161-164

89. Гладких Д. Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2012 року / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2013. – №4. – С. 45-53

90. Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2013. – №5. – С. 22-27

91. Говорушко Т. А. Загрози і небезпеки розвитку інтернет-банкінгу в Україні / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, Т. О. Немченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – №2. – С. 74-78

92. Гостев А. С. О состоянии региональной компоненты платежной системы Банка России / А. С. Гостев // Деньги и кредит. – 2013. – №2. – С. 38-41

93. Грошко Т. В. Функціональна семантика банківських номінацій у фаховому дискурсі / Т. В. Грошко // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 5. – С. 34-41

94. Д'яконова І. Теоретичні аспекти сутності депозитних ризиків у банківській діяльності / І. Д'яконова, А. Шелюк // Економіст. – 2013. – №6. – С. 19-21

95. Д'яконова І. І. Розвиток методичних підходів до оцінювання незалежності органів банківського нагляду / І. І. Д'яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №2. – С. 63-67

96. Дворецкая А. Е. Теневой банкинг: институциональное и функциональное регулирование / А. Е. Дворецкая // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 13-19

97. Денисов І. Сучасний стан світового ринку роздрібних електронних платежів та роль комерційних банків / І. Денисов // Банківська справа. – 2013. – №2. – С. 82-89

98. Джагитян Э. П. Влияние Дерективы Волкера на процессы слияний и поглощений финансово-банковских институтов США / Э. П. Джагитян // Деньги и кредит. – 2012. – №11. – С. 46-52

99. Дзюблюк О. В. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О. В. Дзюблюк, Г. М. Забчук // Фінанси України. – 2012. – №7. – С. 17-27

100. Диба М. Інтеграційні процеси банків і страхових організацій / М. Диба // Банківська справа. – 2013. – №5. – С. 75-83

101. Диба М. Економічна безпека банків: стан та проблеми / М. Диба, С. Яременко // Банківська справа. – 2013. – №4. – С. 3-10

102. Добровольська І. Складові залучення заощаджень населення на депозитні рахунки банку / І. Добровольська // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 122-127

103. Долгіх В. Непараметричні оцінки ефективності української банківської системи в 2005 - 2012 рр. / В. Долгіх // Вісник Національного банку України. – 2013. – №2. – С. 29-35

104. Другов О. Сучасні аспекти формування довіри населення до Національного банку України / О. Другов // Вісник Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 32-35

105. Дяченко О. Г. Аналіз обсягів вільної ліквідності банківської системи України / О. Г. Дяченко // Економіка та держава. – 2013. – №7. – С. 53-55

106. Дяченко О. Г. Статистичне оцінювання діяльності комерційного банку / О. Г. Дяченко // Економіка та держава. – 2012. – №7. – С. 61-63

107. Егоров А. В. Опыт организации обследований условий банковского кредитования Банком Канады / А. В. Егоров, Е. Н. Чекмарева, О. В. Радева // Деньги и кредит. – 2013. – №1. – С. 69-72

108. Елизарьева В. В. Чек или банковская карта? / В. В. Елизарьева // Финансы. – 2013. – №2. – С. 36-37

109. Жукович І. А. Інтегральні індекси у вимірюванні економіки знань за методологією Світового банку / І. А. Жукович // Статистика України. – 2013. – №1. – С. 47-54

110. Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 218-225

111. Заславська О. І. Залучені кошти як вагоме джерело ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків / О. І. Заславська // Економіка та держава. – 2012. – №7. – С. 66-69

112. Захарчук С. С. Теоретичні аспекти ризик-менеджменту у банках України / С. С. Захарчук // Вісник КІБіТ. – 2013. – №1. – С. 18-22

113. Золотарев В. С. Региональный банковский сектор и его роль в развитии экономики Ростовской области / В. С. Золотарев, О. В. Баско, И. В. Рыбчинская // Деньги и кредит. – 2013. – №3. – С. 30-35

114. Зубрицька Н. Б. Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції / Н. Б. Зубрицька // Економіка та держава. – 2013. – №1. – С. 122-124

115. Ільчук О. Організована хода до банкрутства - саме такі результати діяльності демонструють чернівецькі комунальники / О. Ільчук // Фінансовий контроль. – 2013. – №6. – С. 51-53

116. Ісаян А. М. Тенденції розвитку кредитування підприємств АПК банками України / А. М. Ісаян // Регіональна економіка. – 2012. – №4. – С. 61-71

117. Кабінет Міністрів України Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування : постанова від 30.01.13 р. № 38 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2013. – №8. – С. 24-25

118. Кабінет Міністрів України Про утворення Комісії з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава : постанова від 14.11.12 р. № 1123 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2012. – №93. – С. 146-148

119. Калугин С. П. Об участии банковского сектора во внешнеэкономической деятельности Забайкальского края: история и современность / С. П. Калугин // Деньги и кредит. – 2013. – №1. – С. 29-32

120. Касьянова В. А. Скорінгова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у банку / В. А. Касьянова // Економіка та держава. – 2013. – №6. – С. 27-28

121. Кашпрук Ю. А. Реформування системи інституційного регулювання банківської діяльності в Україні у контексті світового досвіду / Ю. А. Кашпрук // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2013. – №1. – С. 41-44

122. Коваленко В. В. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості банківської системи / В. В. Коваленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №11. – С. 13-18

123. Коваленко О. В. Експрес-діагностика неплатоспроможності як необхідна складова механізму запобігання загрозі банкрутства підприємства / О. В. Коваленко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2013. – №1. – С. 119-123

124. Ковальчук Н. О. Роль державних банків у інноваційно-інвестиційному розвитку вітчизняних підприємств / Н. О. Ковальчук // Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23 листоп. 2012 р., м. Чернівці) / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 112-114

125. Ковальчук Т. Банківська система в Україні: становлення та розвиток ринкової моделі / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2012. – №6. – С. 26-34

126. Ковзанадзе И. К. Посткризисное развитие мирового банковского сектора: тенденции и перспективы / И. К. Ковзанадзе // Деньги и кредит. – 2013. – №3. – С. 60-63

127. Колеснік Я. В. Побудова рейтингової системи оцінювання достатності капіталу банків / Я. В. Колеснік // Статистика України. – 2012. – №4. – С. 57-62

128. Колотуха С. М. Банківське кредитування підприємств АПК: стан, проблеми та напрями вдосконалення / С. М. Колотуха, О. В. Врачинська // Вісник КІБіТ. – 2012. – №2. – С. 14-18

129. Корнєєв В. В. Депозитні ризики у банківській діяльності / В. В. Корнєєв, В. Р. Гарбуз // Наука й економіка. – 2012. – Вип. 2 (26). – С. 32-37

130. Корнієнко Ю. В. Фінансові ресурси у забезпеченні фінансової безпеки банків / Ю. В. Корнієнко // Економіка та держава. – 2012. – №12. – С. 52-53

131. Краліч В. Р. Сутність процесу легалізації (відмивання) "брудних" коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ / В. Р. Краліч // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – №6. – С. 191-195

132. Кременовская И. Оценка эффективности работы коммерческих банков рейтинговыми агенствами / И. Кременовская // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №5. – С. 60-64

133. Криклій О. А. Науково-методичний підхід до управління ліквідністю банку на основі результатів аналізу таксомонічних індикаторів / О. А. Криклій, Д. О. Рябіченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 196-206

134. Кришталь Г. Комплексна оцінка фінансового стану позичальника - фізичної особи банківською установою / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2013. – №5. – С. 59-65

135. Кульпінський С. Державні банки: що допоможе втриматися на плаву / С. Кульпінський // Незалежний аудитор. – 2012. – №11. – С. 74-76

136. Кучерук І. В. Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика / І. В. Кучерук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №12. – С. 93-97

137. Кучерук І. В. Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика / І. В. Кучерук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №11. – С. 93-97

138. Лазебник Л. Управління ризиками міжнародних розрахунків у банках / Л. Лазебник // Банківська справа. – 2013. – №3. – С. 44-54

139. Лазебник Л. Л. Управління ризиками відмивання незаконних доходів у комерційному банку / Л. Л. Лазебник // Економіка та держава. – 2012. – №11. – С. 4-7

140. Ленін Д. Організаційно-інформаційне забезпечення потенціалу банків / Д. Ленін // Банківська справа. – 2013. – №5. – С. 66-74

141. Лєонов С. Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз / С. Лєонов, Т. Васильєва, А. Буряк // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 19-25

142. Лисенков М. Е. Межрегиональный учебный центр Банка России в г. Туле / М. Е. Лисенков // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 66-69

143. Литвиненко Л. Д. Механизм обучения и развития персонала в Национальном банке Республики Беларусь / Л. Д. Литвиненко // Деньги и кредит. – 2013. – №2. – С. 74-76

144. Лук'янов В. Глобалізаційна абсорбція національних банківських систем у сучасних умовах / В. Лук'янов // Банківська справа. – 2013. – №5. – С. 28-37

145. Лукаревська О. М. Методичні підходи до аналізу цінової політики банків / О. М. Лукаревська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 160-167

146. Любимцев Ю. И. Банковский сектор - формирование региональной конфигурации / Ю. И. Любимцев, Ф. Ф. Галлямов // Деньги и кредит. – 2012. – №10. – С. 27-33

147. Любкіна О. Аналітична оцінка вартості компаній банківського сектору України при злитті й поглинанні / О. Любкіна, Н. Шпигоцька // Банківська справа. – 2012. – №6. – С. 102-115

148. Мазуренко А. В. Ризики в інвестиційній діяльності комерційних банків / А. В. Мазуренко // Економіка та держава. – 2013. – №3. – С. 79-83

149. Мазурина Т. Ю. Банковское инвестиционное кредитование: современное состояние, проблемы и перспективы развития / Т. Ю. Мазурина // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 28-33

150. Малиш Г. А. Науково-методичні підходи до оцінювання ефективності мережі філій банку / Г. А. Малиш // Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23 листоп. 2012 р., м. Чернівці) / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 166-168

151. Мамченко К. Ю. Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України / К. Ю. Мамченко, Р. Ю. Мамченко // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 1. – С. 110-118

152. Марич М. Г. Банківська система України як учасник глобалізаційних процесів / М. Г. Марич // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 2 (23). – С. 121-130

153. Марченко А. А. Центральный банк и его роль в экономике. Современные аспекты денежно-кредитного регулирования / А. А. Марченко // Деньги и кредит. – 2012. – №11. – С. 72-73

154. Матовныков М. Ю. Банковская система России и долгосрочные ресурсы / М. Ю. Матовныков // Деньги и кредит. – 2013. – №5. – С. 11-20

155. Мельник А. Т. Нагляд за іноземними банками в умовах глобалізації / А. Т. Мельник // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 2 (23). – С. 233-239

156. Мельниченко О. Аудит електронних грошей у банках України / О. Мельниченко // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 41-45

157. Миць Л. Розміщення місцевими бюджетами тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в установах банків у 2012 році / Л. Миць // Казна України. – 2013. – №1. – С. 14-16

158. Міністерство фінансів України Про внесення змін до Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2012 - 2014 роках : наказ від 06.02.13 р. № 64 / Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. – 2013. – №18. – С. 29-48

159. Мітрічев І. Фрод-моніторинг для протидії шахрайству в банківських установах / І. Мітрічев // Фінансовий ринок України. – 2012. – №12. – С. 31-32

160. Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2013. – №7. – С. 11-17

161. Міщенко В. Наукові дослідження в системі Національного банку: основні здобутки за 10 років / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2013. – №4. – С. 3-8

162. Міщенко В. Розвиток безготівкових платежів і технологій самообслуговування клієнтів банків в Україні / В. Міщенко, М. Ніконова // Вісник Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 20-25

163. Мовчанюк О. А. Стрес-тестування ризику ліквідності і процентного ризику в банках / О. А. Мовчанюк // Наука й економіка. – 2012. – Вип. 2 (26). – С. 37-40

164. Молибога К. Аудит під час банкрутства / К. Молибога // Незалежний аудитор. – 2012. – №10. – С. 23-26

165. Мотовилов О. В. Анализ проблем регулирования депозитных и кредитных операций банков / О. В. Мотовилов // Деньги и кредит. – 2013. – №1. – С. 45-49

166. Мурашов С. Модель ликвидности банковской системы / С. Мурашов, Л. Стрижкова // Экономист. – 2012. – №11. – С. 80-85

167. Мясникова М. Г. Некоторые вопросы анализа уровня ликвидности банковского сектора региона / М. Г. Мясникова, В. Е. Гордеев // Деньги и кредит. – 2013. – №1. – С. 33-37

168. Набок Р. Окремі питання управління операційним ризиком у банках / Р. Набок // Вісник Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 61-65

169. Нагребельний В. Публічно-правове регулювання відносин у банківській сфері / В. Нагребельний // Право України. – 2013. – №1-2. – С. 140-148

170. Наумчев Д. В. Урегулирование задолженности и обеспечение процедур банкрутства / Д. В. Наумчев // Финансы. – 2013. – №1. – С. 18-22

171. Національний банк України Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами : постанова від 04.03.13 р. № 76 / Національний банк України // Офіційний вісник України. – 2013. – №26. – С. 64-68

172. Національний банк України Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : постанова від 08.01.13 р. № 3 / Національний банк України // Офіційний вісник України. – 2013. – №8. – С. 34-43

173. Національний банк України Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : постанова від 26.02.13 р. № 59 / Національний банк України // Офіційний вісник України. – 2013. – №24. – С. 185-186

174. Національний банк України Про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України щодо міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті : постанова від 15.01.13 р. № 10 / Національний банк України // Офіційний вісник України. – 2013. – №13. – С. 16-17

175. Національний банк України Про затвердження Змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності : постанова від 18.01.13 р. № 16 / Національний банк України // Офіційний вісник України. – 2013. – №10. – С. 78-80

176. Національний банк України Про затвердження Змін до нормативно-правового акта Національного банку України : постанова від 22.02.13 р. № 51 / Національний банк України // Офіційний вісник України. – 2013. – №24. – С. 177-184

177. Новікова В. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України / В. Новікова, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України. – 2013. – №4. – С. 15-22

178. Носачова І. В. Особливості податкової віддачі банківських установ / І. В. Носачова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2012. – №5. – С. 215-218

179. Оленченко В. А. Влияние кризиса в зоне евро на банковский сектор стран Балтии / В. А. Оленченко // Деньги и кредит. – 2013. – №2. – С. 69-70

180. Олійник Г. І. Державне регулювання співробітництва банків та страхових компаній / Г. І. Олійник // Економіка та держава. – 2013. – №2. – С. 75-77

181. Онікієнко С. В. Платоспроможність, економічний капітал і регулювання банківських інвестицій / С. В. Онікієнко // Економіка та держава. – 2013. – №1. – С. 10-12

182. Осавул А. Чи може магазин здати виручку в банк наступного дня / А. Осавул // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №43. – С. 18-19

183. Осадчий Є. Іноземний капітал у банківській системі: оцінка ефективності / Є. Осадчий, К. Суторміна // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №9. – С. 11-15

184. Пантєлєєва Н. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики / Н. Пантєлєєва // Банківська справа. – 2013. – №2. – С. 59-72

185. Пантєлєєва Н. Полівекторність інновацій роздрібного банківського бізнесу: реалії сьогодення / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – №5. – С. 15-21

186. Патрікац Л. Сучасний банкір: хто він? / Л. Патрікац // Вісник Національного банку України. – 2013. – №7. – С. 43

187. Півторак В. С. Банківське кредитування малих аграрних підприємств / В. С. Півторак // Економіка АПК. – 2013. – №5. – С. 130-135

188. Плотнікова М. В. Види правових актів Національного банку України / М. В. Плотнікова // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2013. – №58. – С. 467-472

189. Почтарев Н. Управление финансами Центрального банка: международный опыт стимулирования экономического роста / Н. Почтарев, Е. Мягков // Международная экономика. – 2012. – №10. – С. 69-73

190. Прозоров Ю. Інституційна трансформація цілей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні / Ю. Прозоров // Економічна теорія. – 2013. – №1. – С. 31-42

191. Прядко В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність комерційних банків України / В. В. Прядко // Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23 листоп. 2012 р., м. Чернівці) / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 9-11

192. Прядко В. В. Особливості формування контролінгу ризиків у комерційних банках України в посткризовий період / В. В. Прядко // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 1. – С. 9-18

193. Прядко В. В. Виявлення фінансових інфекцій в транскордонній банківській діяльності / В. В. Прядко, І. О. Дроненко // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 2 (23). – С. 65-73

194. Радева О. В. Основные подходы к применению индекаторов условий банковского кредитования в макроэкономическом моделировании / О. В. Радева // Деньги и кредит. – 2012. – №10. – С. 54-58

195. Ребрик Ю. С. Особливості сучасних підходів до діагностики кризових явищ у банку / Ю. С. Ребрик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №12. – С. 117-122

196. Ребрик Ю. С. Особливості сучасних підходів до діагностики кризових явищ у банку / Ю. С. Ребрик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №11. – С. 117-122

197. Рижкова Г. В. Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств / Г. В. Рижкова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 226-231

198. Рогач Ф. Иностранный банковский капитал в Украине и регулирование его деятельности / Ф. Рогач // Економіст. – 2012. – №12. – С. 4-6

199. Рождественська Т. Консолідована звітність як основа консолідованого банківського нагляду в Росії: правове регулювання і перспективи розвитку / Т. Рождественська // Право України. – 2013. – №1-2. – С. 209-214

200. Романьок Т. Іноземне інвестування в банківському секторі України: стан та перспективи розвитку / Т. Романьок // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 110-121

201. Рудалєва Л. В. Державне регулювання посередницької діяльності банків на фондовому ринку / Л. В. Рудалєва // Економіка та держава. – 2013. – №1. – С. 108-110

202. Рудалєва Л. В. Роль Національного банку України на фондовому ринку в умовах модернізації економіки / Л. В. Рудалєва // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – №1. – С. 37-42

203. Рукавіцин І. Установи Державного банку на українських землях на початку ХХ століття / І. Рукавіцин // Вісник Національного банку України. – 2013. – №5. – С. 4-9

204. Русул Л. В. Банкострахування - явище інтеграції на фінансовому ринку / Л. В. Русул, А. Д. Біндяк, В. А. Петрушка // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 2 (23). – С. 130-137

205. Рябініна Л. Основа функціонування банку як специфічного підприємства та особливості кругообігу його капіталу / Л. Рябініна // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 78-88

206. Рябініна Л. М. Проблеми теоретичної обгрунтованості економічних категорій та термінів, які розглядаються в законах України з банківництва / Л. М. Рябініна // Економіка та держава. – 2013. – №5. – С. 4-8

207. Савельева И. В. Вопросы разработки и реализации Федерального государственного образовательного стандарта по специальности "Банковское дело" / И. В. Савельева // Деньги и кредит. – 2013. – №3. – С. 66-72

208. Савицкий Л. Всемирный банк недооценивает Россию / Л. Савицкий // Международная экономика. – 2013. – №1. – С. 69-74

209. Савицкий Л. Всемирный банк недооценивает Россию / Л. Савицкий // Международная экономика. – 2013. – №3. – С. 59-64

210. Савлук С. М. Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків / С. М. Савлук // Економіка України. – 2013. – №3. – С. 38-46

211. Савлук С. М. Шляхи прискорення капіталізації банків України / С. М. Савлук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 232-237

212. Сандоян Э. М. Иностранное участие в банковском капитале Армении как фактор экономического развития / Э. М. Сандоян, А. К. Мартиросян // Деньги и кредит. – 2012. – №11. – С. 36-38

213. Симирникова Е. С. О перспективах развития банковской сети города Сочи / Е. С. Симирникова // Деньги и кредит. – 2013. – №2. – С. 28-31

214. Симонянц Н. Н. Развития механизма синдицированного кредитования в региональном сегменте банковского сектора Краснодарского края / Н. Н. Симонянц, И. В. Ворошилова, Т. П. Носова // Деньги и кредит. – 2013. – №2. – С. 42-46

215. Сирота А. Банк розвитку як інструмент реалізації інвестиційної політики в Україні / А. Сирота // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №5. – С. 87-90

216. Сирота А. І. Банківська таємниця як правова категорія / А. І. Сирота // Фінансове право. – 2013. – №1. – С. 11-14

217. Сирота В. Комунікаційна політика як фактор стабілізації діяльності банку в кризовий період / В. Сирота // Вісник Національного банку України. – 2013. – №7. – С. 62-66

218. Скоробогач О. І. Аналіз прибутку та рентабельності малих і середніх банків України / О. І. Скоробогач // Економіка та держава. – 2013. – №5. – С. 77-79

219. Сметанин С. В. Опыт работы органов Федерального казначейства с расчетными (дебетовыми) банковскими картами / С. В. Сметанин // Финансы. – 2013. – №3. – С. 21-22

220. Сомик А. Економічні та наукові дослідження в центральних банках / А. Сомик, В. Плачинда // Вісник Національного банку України. – 2013. – №4. – С. 9-14

221. Старичков М. А. Мурманская область: текущее состояние и перспективы развития экономики и банковского сектора / М. А. Старичков // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 44-46

222. Стащук Д. Інтеграція математичного інструментарію в рейтингове моделювання банків / Д. Стащук // Економіст. – 2013. – №6. – С. 22-25

223. Сухов М. И. Банковский сектор России: некоторые актуальные вопросы регулирования / М. И. Сухов // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 3-6

224. Татаринов С. В. Банк Англии и русские деньги: независимость - определяющий фактор / С. В. Татаринов // Деньги и кредит. – 2012. – №11. – С. 63-69

225. Татаринов С. В. Банк Англии и русское золото: сотрудничество к взаимной выгоде / С. В. Татаринов // Деньги и кредит. – 2013. – №1. – С. 73-75

226. Татаринов С. В. Путишествие за серебряным рублем: Россия середины ХІХ века глазами французского банкира / С. В. Татаринов // Деньги и кредит. – 2013. – №3. – С. 73-77

227. Твердохліб Ю. Правова природа арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства / Ю. Твердохліб // Право України. – 2013. – №1-2. – С. 418-426

228. Тимофеева З. А. Опыт территориального учреждения Банка России в реализации программы по повышению уровня финансовой грамотности населения / З. А. Тимофеева, А. И. Прилуцкая // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 34-37

229. Тихомирова Е. В. Роль кредитных продуктов банков в обеспечении инвестиционно-инновационного роста российской экономики / Е. В. Тихомирова // Деньги и кредит. – 2012. – №10. – С. 34-38

230. Ткачук Н. Теоретична сутність та особливості фінансових банків / Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 170-177

231. Тригуб О. В. Сучасні підходи до управління власним капіталом банків / О. В. Тригуб, Р. С. Миколаєнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – №4. – С. 154-161

232. Труш Г. Формування і використання ресурсної бази комерційних банків у сучасних умовах / Г. Труш // Банківська справа. – 2013. – №2. – С. 50-58

233. Турчин Л. Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи / Л. Є. Турчин // Економіка та держава. – 2012. – №12. – С. 90-92

234. Тютюник В. Фінансовий аналіз у банку / В. Тютюник // Незалежний аудитор. – 2013. – №6. – С. 87-94

235. Українець О. Холодна депозитна війна банків, або банкрута боятися - до банку не ходити. Частина І / О. Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №35. – С. 35-37

236. Українець О. Холодна депозитна війна банків, або банкрута боятися - до банку не ходити. Частина ІІ / О. Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №42. – С. 18-20

237. Уткина О. Сутність та особливості комунікацій в банківській сфері / О. Уткина // Банківська справа. – 2013. – №4. – С. 94-103

238. Файчук О. Сучасні тенденції розвитку пільгового банківського кредитування агропромислових підприємств Київської області / О. Файчук // Економіст. – 2013. – №1. – С. 18-21

239. Файчук О. Практичне застосування удосконаленої методики розрахунку рівня економічної ефективності кредитування банками інноваційних проектів / О. Файчук, О. Файчук // Економіст. – 2013. – №6. – С. 16-18

240. Федишин М. П. Європейський досвід рефінансування комерційних банків та шляхи його застосування в Україні / М. П. Федишин, Н. М. Гаврилишин // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 1. – С. 144-152

241. Федишин М. П. Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації: позитивні та негативні наслідки / М. П. Федишин, Н. М. Гаврилишин // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 2 (23). – С. 155-164

242. Федченко Т. Списання банком за кредитом заборгованості фізичної особи - підприємця / Т. Федченко, О. Шутова // Вісник податкової служби України. – 2013. – №16. – С. 26-27

243. Фурсова В. Удосконалення методики оцінювання рівня проблемних активів комерційного банку / В. Фурсова // Банківська справа. – 2013. – №5. – С. 38-58

244. Хасянова С. Ю. О системе оценки финансовой устойчивости банковского сектора / С. Ю. Хасянова // Деньги и кредит. – 2012. – №12. – С. 24-28

245. Хашимова А. К. Государственный орган по делам банкротства: правовой статус и особенности участия в процессе банкротства / А. К. Хашимова // Митна справа. – 2013. – №3. – С. 126-132

246. Ходакевич С. Сутність банківської діяльності в Україні / С. Ходакевич // Банківська справа. – 2013. – №4. – С. 84-93

247. Хоменко Т. И. Страницы истории (к 90-летию учреждения Государственного банка в Карачаево-Черкесии) / Т. И. Хоменко // Деньги и кредит. – 2012. – №11. – С. 39-41

248. Худолій Л. Методичні й прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві / Л. Худолій, О. Файчук // Економіст. – 2013. – №4. – С. 44-48

249. Чайка О. Актуальні проблеми відносин між банківськими установами та суб'єктами господарювання / О. Чайка, О. Чайка // Банківська справа. – 2013. – №3. – С. 55-60

250. Чекан В. В. Основные аспекты развития банковских услуг в Чукотском автономном округе / В. В. Чекан // Деньги и кредит. – 2012. – №10. – С. 23-26

251. Чернов М. М. Дослідження проблем банківської діяльності в юридичній літературі / М. М. Чернов // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2013. – №58. – С. 448-453

252. Чершнев Ю. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи / Ю. Чершнев, Т. Вербняк // Вісник Національного банку України. – 2013. – №5. – С. 56-60

253. Чесноков В. Парадигма встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками / В. Чесноков // Банківська справа. – 2013. – №3. – С. 61-67

254. Шапошникова Е. В. Свидетельства истории (к 130-летию образования Царицынского отделения Государственного банка) / Е. В. Шапошникова, А. Ю. Авчухов // Деньги и кредит. – 2012. – №10. – С. 64-67

255. Шмиголь Н. М. Суперечності в організації управління інвестиційною діяльністю банків в Україні та способи їх подолання / Н. М. Шмиголь, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2013. – №1. – С. 170-172

256. Шор К. Б. Банк России: время московское / К. Б. Шор // Деньги и кредит. – 2012. – №11. – С. 6-11

257. Юркова Г. В. К вопросу об избыточной банковской ликвидности / Г. В. Юркова, Л. В. Залунина // Деньги и кредит. – 2013. – №4. – С. 47-59

258. Якименко І. Г. Аналіз рівня концентрації капіталу системи українських банків / І. Г. Якименко // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : зб. наук. праць / МОНМСУ, БДФЕУ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2012. – Вип. 2 (23). – С. 148-155

259. Ящук Є. Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ / Є. Ящук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №4. – С. 32-39

260. Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. - 01.01.2013 р.) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №2. – С. 67-69

261. Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2013 року / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №5. – С. 68-69

262. Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2013 року / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №2. – С. 56-57

263. Конституційні повноваження та правовий статус Національного банку України / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 8-10

264. Міжнародна банківська конкуренція: погляд науковців / М. Пацера // Вісник Національного банку України. – 2013. – №7. – С. 31-33

265. Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2013 року / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 45

266. Офіційний курс гривні щодо євро, долара США та російського рубля у 2012 році, встановлений Національним банком України / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №2. – С. 58-59

267. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за грудень 2012 року) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №2. – С. 60-61

268. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за квітень 2013 року) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 48-49

269. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за травень 2013 року) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №7. – С. 68-69

270. Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №2. – С. 62-67

271. Прибутки і збитки банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 62-67

272. Прибутки і збитки банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 64-69

273. Рейтинг банковских брендов - 2012 / А.Н. Зубец // Финансы. – 2012. – №11. – С. 70-73

274. Система електронних платежів Національного банку України в 2012 році / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 10-11

275. Страховой и банковский бизнес: тенды эффективного взаимодействия / И.П. Хомнич // Финансы. – 2013. – №5. – С. 56-59

276. Структура активів банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 50-55

277. Структура активів банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 52-57

278. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 68-70

279. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 70-72

280. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 56-61

281. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) / НБУ // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 58-63

Інформаційні ресурси

282. Матеріали офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.bank.gov.ua.

283. Матеріали офіційного сайту Асоціації українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.aub.org.ua/

284. Валентин Катасонов Шокуючі дані про світовий банківський бізнес.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2013/02/3/359729/

285. Галіцейська Ю.М. Стан та домінуючі тенденції розвитку світової банківської системи.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/2122/

286. Огляди банківських систем: Російської Федерації, республіки Білорусь, Грузії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nabu.org.ua/ukr/analytics/bankivska-sistema-inshikh-krayin/bankivski-sistemi/

287. Протокол про Статут Європейської системи центральних банків та Європейського Центрального банку – Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_681

288. Банківська енциклопедія/ за ред. С.Г. Арбузова, Ю.В. Колобова, В.І. Міщенко, С. В. Науменкової, 2011. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

289. Глосарій банківської термінології. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=124734

290. Положення про процентну політику Національного банку України: Затверджено Постановою Правління НБУ від 18.08.2004 № 389. - [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1092-04

291. Клименко О.І. Об’єктивна необхідність удосконалення монетарної політики України в сучасних умовах /О.І. Клименка// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua

292. Лисенко Р. Сучасні стратегії грошово-кредитної політики // Україна фінансова: інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку [Електронний ресурс]: Режим доступу - http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/034.htm

293. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів Затв. постановою Правління НБУ N 306 від 08.09.2011 зі змінами та доповненнями. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

294. Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп Затв. постановою Правління НБУ N 134 від 09.04.2012 р. зі змінами та доповненнями. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

295. Інструкція про порядок виконання контролю та отримання ліцензії по експортних, імпортних та лізингових операціях: Затв. постановою Правління НБУ від 24.03. 1999 р. № 136. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

296. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності// Аналітична доповідь// Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. –Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/1213_dok-1e858.pdf

297. С.М. Лобозинська, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИУ КОНТЕКСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ –Електронний ресурс – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUABS/2010_1/28_02_07.pdf

298. Л. М. Фільштейн, ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. –Електронний ресурс .– Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1095


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.16 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты