Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГоловні ознаки проекту

Читайте также:
  1. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  3. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  4. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  5. Виконання команд "Рівняйсь ", "Заправитись ", "Головні убори зняти (надіти) ".
  6. Виконання команд "РІВНЯЙСЬ ", "ЗАПРАВИТИСЬ ", "Головні убори – ЗНЯТИ (надіти) ".
  7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОГО БАКАЛАВРСЬКОГО ПРОЕКТУ
  8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
  9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ЗВІТІВ З ПРАКТИК, РЕФЕРАТІВ
  10. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

С. р.

4.Мотивація інвестиційної діяльності.

 

Навчальна мета: надати студентам знання з питань інвестиційного проекту, інвестиційного портфелю, теорії інвестиційного портфеля.

Розвиваюча мета: сформувати навички аналітичного мислення, вміння знаходити класифікаційні признаки та робити висновки.

 

Література:

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 (зі змінами та доповненнями), ст. 4.

2. Данілов О. Д., Івашина Г. М. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: “Видавничий дім “Комп’ютерпрес”, 2001. – с. 175 – 197.

3. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: “Видавництво Лібра” ТОВ, 1998 р. – с. 27 – 39, 179 – 184.

4. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. К. “Издательство Либра” ООО, 1996 г. – с. 87 – 94.

5. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство: Підручник – К.: МАУП, 2000 – с. 284 – 291.


Поняття про інвестиційний проект

 

Всю різноманітність інвестиційних процесів можна розгалузити за напрямками: пряме інвестування ф портфельне інвестування. В обох випадках об’єктом вкладання коштів є проект.

Проект– це комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

Проект, як і будь-яка діяльність, має ряд властивих йому рис, наявність яких допоможе здійснити ефективну реалізацію проекту.

Основні риси проекту

– виникнення, існування та закінчення проекту у певному оточенні;

– зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу;

– можливість відміни вхідних ресурсів проекту.

Головні ознаки проекту

– зміна стану проекту задля досягнення його мети означає, що реалізація проекту завжди пов’язана зі змінами и будь-якій системі та є цілеспрямованим її перетворенням з існуючого стану на бажаний, який визначено в меті проекту;

– обмеженість часу;

– обмеженість ресурсів – означає, що будь-який проект має свій обсяг матеріальних, людських і фінансових ресурсів, які використовуються за встановленим і лімітованим бюджетом;

– неповторність – означає, що заходи, які необхідно здійснити для реалізації проекту, мають такий рівень інновацій, комплексності й структурованості, який дозволяє відрізнити як один проект від іншого, так і проект від програми та плану.Всі проекти по своїй сутності є інвестиційними.

Мета проекту – це бажаний та доведений результат, досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту.

Визначення мети проекту передбачає постановку задачі, яка вимагає:

– визначити результати діяльності на певний строк;

– дати цим результатам кількісну оцінку;

– довести, що ці результати можуть бути досягнуті;

– визначити умови, за яких ці результати мають бути досягнуті.

Мета проекту має свою структуру, яка може бути подана як ієрархія цілей проекту.

Інвестиційний проект – комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей однією з котрих є одержання прибутку або соціального ефекту протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях. Класифікація проектів наведена на Рис. 4.1.1.

Фінансові проекти передбачають одержання прибутку від вкладень капіталу в інвестиційні (фондові) інструменти – акції, облігації, паї, внески.

Реальні проекти передбачають одержання прибутку від вкладення капіталу в реальні активи у формі придбання, будівництва, реконструкції, лізингу тощо. 

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ПРОЕКТІВ За об’єктами інвестицій Фінансові
Реальні (виробничі)
Інтелектуальні (нематеріальні)
За напрямками використання активів Споживчі
Паперові (фіктивні)
Підприємницькі
За напрямками (формами) інвестування Прямі (у виробничі фонди)
Портфельні
Венчурні, інноваційні
Мегаполісні (у вільній економічній зоні)
Галузеві й регіональні
Міжнародні
За розміром інвестицій Великі
Середні
Дрібні
За мотивацією (прибутковістю) Вимушені
Ті, що забезпечують позицію на ринку
З метою скорочення витрат, збільшення доходів з метою
З метою одержання надприбутків
За рівнем ризику Позаризикові
З мінімальним ризиком
З середнім ризиком
Високо ризикові
Авантюрні
За рівнем технологічної готовності Зародковий
Попередній (передінвестиційний)
Готовий до будівництва або експлуатації
Той, що потребує розширення виробництва, реконструкції або техпереозброєння
Той, що потребує реорганізації (зміни менеджменту)
Той, що потребує санації або ліквідації

 

Рис. 4.1.1 –Класифікація проектів за критеріями визначення видів

 

 

Інтелектуальні проекти приносять прибуток від реалізації нематеріальних активів.

Споживчі – це плани вкладення заощаджень (нагромаджень) в предмети особового або сімейного довгострокового використання – житло, засоби транспорту, предмети тезаврування та ін. Ці вкладення безпосередньо не пов’язані з одержанням прибутку, проте в окремих випадках вони можуть використовуватись для цих цілей, або брати участь в інвестиційному процесі як гарантії, застави або як засоби захисту від інфляції в періоди спаду інвестиційної активності.

Паперові проекти – це плани придбання активів у вигляді цінних паперів, як майнових, так і боргових (кредитних), які будуть не кільки приносити інвестору прибуток (доход), а й гарантувати йому певний рівень безпеки вкладених коштів.

Підприємницькі – це плани вкладення капіталу в будь-який вид підприємницької (виробничої або комерційної) діяльності.

Прямі – спрямовані на створення виробничих потужностей.

Портфельні – зумовлені сукупністю паперових представників (документів), що віддзеркалюють, як правило, права власності на активи, або прибуток, що вони приносять.

Венчурне інвестування – це вкладення капіталів у науково місткі, високотехнологічні виробництва, які одночасно є високо ризиковими і потребують захисту з боку держави. За допомогою венчурного капіталу можуть створюватись мегаполісні, вільні економічні зони, де на пільгових умовах капітали спрямовуються в новітні високі технології, тобто інновації.

Галузеві й регіональні проекти – мають місце лише в тих випадках, коли суб’єктом інвестування є керівний орган галузі (міністерство) або представники місцевих органів влади. (Наприклад, в першому випадку може бути проект реконструкції певних вугільних шахт, у другому – регіональний проект облаштування транспортних магістралей на території області).

Міжнародні проекти здійснюються за міждержавними угодами, за участю, як правило, міжнародних фінансово-кредитних інституцій (наприклад: будівництво тунелю під Ла-Маншем).

Зародкові й попередні проекти належать до передінвестиційних досліджень і не потребують глибоких обґрунтувань, інші потребують всебічних ТЕО.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 2. Статистика трудовых ресурсов | Типи проектного фінансування
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты