Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


І 34 ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ




з £

І


Сі

 

О

о

О



135 Таблиця 8.2.

Чинники регулювання функції пропозиції залежно від ціни [41; 251]

Характеристика їх прояву

За нормальних умов функціонування товар­ного біржового ринку ціна пропозиції повин­на відшкодовувати виробничі витрати та га­рантувати середню норму прибутку. Мінімальний граничний рівень ціни товару -це рівень затрат на його виробництво. Ціна пропозиції повинна сприяти створенню конку­ренції на ринку та скороченню нерентабельно­го виробництва.

Пряма залежність об­сягів пропозиції від рівня ціни діє в певних межах

Рух ціни на товар на біржовому ринку відбу­вається до певного рівня, тобто у чітких ме­жах. Ціна може зростати до тієї максимальної для неї точки, від якої попит на даний товар починає знижуватися. При зменшенні попиту знижується і ціна пропозиції. Отже, для кож­ної ціни пропозиції є максимальна границя, тобто рівень, у межах якого діє функція про­позиції від ціни.

Ціна пропозиції зале­жить від зміни рівнів цін на однотипні, взає­мозамінні товари

Як правило, це залежність між цінами на си­ровину і готовий продукт з неї. Так, від зміни цін на насіння соняшнику залежить ціна на олію соняшникову і навпаки

Ціни пропозиції зале­жать від наповненості біржового ринку даним товаром

При порушенні нормальної конкуренції на ринку, що проявляється в дії як досконалої, так і недосконалої конкуренції, ціни не впли­вають на рівень пропозиції

Ціни пропозиції зале­жать від інфляційних процесів

За таких умов продавець, формуючи свою ціну пропозиції, крім рівня витрат виробницт­ва та норми прибутку обов'язково враховує темпи інфляції


136 ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

ц Цна    
Ц        
Ц т т   \    
     
ц       О
  о, о2 о3 иосяги

пропозищі Рис.8.4. Крива попиту товару на біржовому ринку

Залежність функції попиту від ціни, вплив чинників на неї має досить широкий аспект. У таблиці 8.3 наведено лише основні з них.

Ціна попиту товару на біржовому ринку, за якою покупець готовий його придбати, формується виходячи з його фінансових можливостей та рівня виробничої чи споживчої необхідності.

Таблиця 8.3. Чинники, регулювання функції попиту від ціни [41;252]

Чинники

Характеристика їх прояву

Обсяги попиту на одні біржові това­ри залежать від рівня цін на інші

Прояв такої залежності, як правило, непередба­чений для біржового ринку, оскільки важко прогнозувати дію покупця при рухливості цін з усього асортименту товару, що торгується на біржі і впливає на рівень ціни його товару.

Рівень ціни зале­жить від кількості покупців на біржі

Недосконала конкуренція, яка допускає на ри­нок у ролі покупців монополістів, зумовлює си­туацію, при якій зниження біржових цін не зав-жди обумовлює збільшення обсягів попиту

Обсяги попиту на окремий асорти­ мент споживчих товарів перебува­ ють у прямій за­ лежності від ре­ альних прибутків покупців________

На біржовому товарному ринку відсутня пряма залежність, коли вищому доходу покупців відповідає і вищий обсяг попиту). Для біржі ха­рактерна своя залежність між рівнем доходу і обсягом попиту, причому специфічна для кожної групи товарного асортименту. Ці тенденції опи­сані в загальній теорії ринку, вони характерні і для товарної біржі (криві попиту Торнквіста)


 

а 8. БІРЖОВЕ КОТИРУВАННЯ ЦІН

Співвідношення пропозиції і попиту формують так звану рівноважну ціну, яка забезпечує його оптимальний рівень.

Графічно рівноважну ціну можна одержати в точці, наклавши на один рисунок зображення кривої пропозиції та кривої попиту (рис. 8.5).

Досвід свідчить, що у процесі біржової діяльності завжди важливим є питання про напрями руху цін на товари, які продаються на товарній біржі в короткостроковому (від дня до 2-х місяців), середньостроковому (від 3-6 місяців до року) та довгостроковому (понад 1-2 роки) періодах.

На товарних біржах в умовах сформованих ринкових відносин аналіз і прогноз цін здійснюються за допомогою фундаментального і технічного методів. Мета їх використання одна - визначити напрям руху цін на то­варному біржовому ринку, а методи реалізації - різні.

пропозиція

попит

Обсяги

Рис. 8.5. Ціна рівноваги на біржовому ринку

Так, фундаментальний метод ґрунтується на вивченні умов, відпо­відно до яких функціонує ринок, а технічний - на визначенні його

ефективності.

Фундаментальний метод прогнозування базується на традиційному економічному аналізі. Такий аналіз передбачає вивчення дії, тобто впливу системи різнонаправлених економіко-політичних, так званих фундамен­тальних чинників, сукупність яких впливає на рівень ціни товару, що є в обігу на даному біржовому ринку.

Найбільш авторитетними з усієї сукупності фундаментальних чинників на прогнозний рівень цін на товарному ринку є тенденції тих із них, що безпосередньо впливають на рівень співвідношення попиту і пропозиції. При цьому враховуються специфічні особливості окремих товарних

ЮР.П.Дудяк


138 ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ринків. На їх основі визначається можливий рівень ціни на певну перс­пективу. Якщо мова йде про певний вид сільськогосподарської про­дукції, обов'язково враховують вплив таких показників:

II. Фінансові: © стан грошово-кредитної системи; © попит на кредит; © зростання грошової маси; © рівень інфляції.

© обсяги перехідних запасів

товарів;

© рівень виробництва; © рівень споживання; © урожайність; © погодні умови; © стан загальногосподарської

кон 'юнктури; © рівень конкурентоспроможності.

- рівень державного регулювання і можливі зміни; зовнішньоторговельна діяльність.

Досвід свідчить, що фундаментальний метод прогнозування біржових цін ефективний тільки для середньо- і довгострокового періодів.

Технічний, або механічний, метод використовується для аналізу і про­гнозу виключно на біржовому ринку і вважається найбільш ефективним методом у плані достовірності і точності розрахунку цінового прогнозу. Зумовлено це, перш за все, тим, що для короткострокового періоду най­простіше закладати в розрахунки інформацію, яка має мінімальний рівень помилок та неточностей. Для продовольчої це ще й найбільш ре­альна можливість використати достовірні природно-кліматичні прогнози.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты