Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підготовка та проведення ліцензування
11. Навчальний заклад подає до відповідного органу ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги, ліцензованого обсягу та реквізитів навчального закладу за затвердженою МОН формою, до якої додаються:

1) копії установчих документів;

{Підпункт 2 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 233 від 05.04.2014}

3) концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг;

4) копії затверджених в установленому порядку навчальних планів;

5) відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів;

6) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги;

7) документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою);

8) копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за наявності), перша сторінка паспорта).

11-1. Документи, зазначені у пункті 11 цього Порядку, формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою закладу.

Для ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти документи, зазначені в підпунктах 1, 6-8 пункту 11 цього Порядку, подаються вищим навчальним закладом для внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти і підтримання в ній в актуальному стані. У такому разі паперові копії зазначених документів для отримання ліцензії не подаються.

12. У разі наявності у навчального закладу відокремлених підрозділів, що надаватимуть освітні послуги, до заяви про проведення ліцензування, крім документів, зазначених у пункті 11цього Порядку, додаються копії рішень про утворення таких підрозділів, їх реєстрацію та положення про них.

13. Якщо вищий навчальний заклад планує провадити діяльність за програмами іноземних навчальних закладів, до органу ліцензування, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подаються:

1) документ про реєстрацію навчального закладу - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження, легалізований в установленому порядку;

2) дозвіл навчального закладу - іноземної юридичної особи на право використання його навчальних програм та видачу документа за результатами навчання;

3) довідка центрального органу управління освітою держави місцезнаходження навчального закладу - іноземної юридичної особи про акредитацію (визнання) навчальних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності;

4) програма та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга.

14. Навчальні заклади іноземних держав або їх структурні підрозділи, що утворюються та функціонують в Україні, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подають до органу ліцензування:

1) копії документів, що засвідчують правові засади легалізації та утворення навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження навчального закладу на утворення та діяльність такого навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) документ, що підтверджує визнання програми, за якою проводиться навчання в Україні, іноземною державою - засновником навчального закладу (якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

3) погоджені з МОН програму та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга.

15. Підприємства, установи та організації, що планують проведення професійного навчання безпосередньо на виробництві, до заяви про проведення ліцензування додають документи, передбачені підпунктами 1, 4, 5, 7 пункту 11 і пунктом 12 цього Порядку.

16. Фізична особа - підприємець, що провадить діяльність у сфері дошкільної освіти, подає до органу ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги та ліцензованого обсягу за затвердженою МОН формою, до якої додаються:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка.

16-1. Спроможність навчального закладу надавати освітні послуги підтверджується результатами ліцензійної експертизи.

Для проведення ліцензійної експертизи орган ліцензування розглядає подані згідно з пунктами 11-16 цього Порядку документи та у разі їх відповідності встановленим вимогам утворює експертну комісію.

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи затверджуються МОН.

16-2. За дорученням МОН Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій можуть утворювати експертні комісії для проведення ліцензійної експертизи у сфері професійно-технічної освіти.

17. Експертна комісія за результатами своєї роботи готує висновок про спроможність (неспроможність) навчального закладу, фізичної особи - підприємця надавати заявлену освітню послугу.

Після ознайомлення з висновком керівника навчального закладу, фізичної особи - підприємця один примірник подається органові ліцензування, а другий залишається в навчальному закладі, фізичної особи - підприємця.

Навчальний заклад, фізична особа - підприємець протягом 10 днів після ознайомлення з висновком має право подати апеляцію щодо необ'єктивності його змісту або порушення комісією порядку проведення експертизи та звернутися до органу ліцензування із заявою провести повторну експертизу комісією в іншому складі.

Повторна експертиза проводиться за рішенням органу ліцензування.

Члени експертної комісії несуть згідно із законодавством персональну відповідальність за достовірність висновку.

18. Під час ліцензування послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти орган ліцензування передає висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи - обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11-16 цього Порядку, до регіональної експертної ради, яка протягом місяця розглядає їх і готує проект рішення щодо спроможності навчального закладу, фізичної особи - підприємця надавати заявлену освітню послугу.

Під час ліцензування послуг у сфері професійно-технічної освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій передають висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи - обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11-16 цього Порядку, до регіональної експертної ради, яка протягом місяця розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу. У разі негативного висновку експертної комісії, негативного рішення регіональної експертної ради, проведення повторної експертизи, відмови у видачі відповідної ліцензії протягом року або надходження звернення щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації висновок (висновки) експертної комісії разом із заявою та документами подається до експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів Акредитаційної комісії, яка розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу.

Під час ліцензування послуг у сфері вищої освіти орган ліцензування передає висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи - обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11-16 цього Порядку, до Акредитаційної комісії, яка протягом місяця розглядає їх і готує проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу. У разі негативного висновку експертної комісії, проведення повторної експертизи, відмови у видачі відповідної ліцензії протягом року або надходження звернення щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації висновок (висновки) експертної комісії разом із заявою та документами подається до міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, яка розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу.

Відсутність на засіданні представників навчального закладу, фізичної особи - підприємця не може бути підставою для неприйняття рішення Акредитаційною комісією (регіональною експертною радою, експертною радою з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів або міжгалузевою експертною радою з вищої освіти).

19. Органом ліцензування приймається остаточне рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії, яке оформляється його наказом.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі:

невідповідності заявника встановленим для кожної сфери освіти ліцензійним умовам надання освітніх послуг, зазначених у заяві про видачу ліцензії, навчальний заклад, фізична особа - підприємець можуть подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії;

виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником для видачі ліцензії, навчальний заклад, фізична особа - підприємець можуть подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

20. Загальний строк прийняття органом ліцензування рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії не може перевищувати трьох місяців після надходження заяви від навчального закладу, фізичної особи - підприємця з усіма необхідними документами.

У разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на першому засіданні колегіального органу (Акредитаційної комісії, регіональної експертної ради) після закінчення цього строку.

Якщо у строки, визначені в абзацах першому і другому цього пункту, органом ліцензування не прийнято рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії, навчальний заклад, фізична особа - підприємець мають право провадити відповідні види освітньої діяльності без одержання ліцензії через 10 робочих днів з дня закінчення таких строків на підставі копії опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття. Зазначені документи є підставою для оформлення ліцензії органом ліцензування.

21. За результатами ліцензування відповідно до цього Порядку відокремлений структурний підрозділ (філія тощо) включається до ліцензії навчального закладу з видачею йому копії, завіреної органом ліцензування.

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відокремленими структурними підрозділами (філіями тощо) навчальних закладів здійснюється органами ліцензування за місцем розташування таких підрозділів.

Утворення експертних комісій для проведення ліцензійної експертизи у сфері професійно-технічної освіти у відокремлених структурних підрозділах (філіях тощо) навчальних закладів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органами управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за місцем розташування таких підрозділів.

22. У разі подання заяви про збільшення (перерозподіл) ліцензованого обсягу освітньої послуги до неї додаються копії навчальних планів і відомості про кількісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

Проведення ліцензійної експертизи під час розгляду заяв про збільшення ліцензованого обсягу не є обов’язковим. Відповідне рішення приймає орган ліцензування залежно від ступеня збільшення ліцензованого обсягу, важливості причин його збільшення, можливостей та статусу вищого навчального закладу. Під час розгляду заяв про перерозподіл ліцензованого обсягу в межах однієї галузі знань (без його загального збільшення) ліцензійна експертиза не проводиться.

Ліцензований обсяг навчального закладу - максимальна кількість осіб, яким навчальний заклад спроможний одночасно надавати освітні послуги на наявній матеріально-технічній базі та за умови його кадрового забезпечення відповідно до нормативів.

Ліцензований обсяг освітньої послуги - максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, яким може надаватися освітня послуга виходячи з можливостей навчального закладу відповідно до встановлених нормативів. Якщо строк надання освітньої послуги становить менше року, ліцензований обсяг визначається:

для освітніх послуг у сфері вищої освіти - максимальною кількістю осіб, які навчаються протягом року;

для освітніх послуг в інших сферах - максимальною кількістю осіб, які навчаються одночасно.

Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі поновлення на навчанні осіб, що робили перерву з визначених законодавством причин.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства здійснюється вищими навчальними закладами в межах ліцензованого обсягу відповідної освітньої послуги, визначеного ліцензією навчального закладу для громадян України.

Ліцензований обсяг підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства не встановлюється.

22-1. У разі коли заявником подано документи не в повному обсязі чи з недостовірною інформацією або виявлено невідповідність поданих документів установленим вимогам, орган ліцензування повертає їх у двадцятиденний строк з дня надходження навчальному закладу із вмотивованою письмовою відмовою у проведенні ліцензування.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты