Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДля узагальнення одержаних результатів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства використовують методику
Читайте также:
  1. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  2. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  3. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  4. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  5. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою
  6. В якому з цехів підприємства виконують нормування тканини?
  7. Валовий доход і прибуток підприємства. Норма прибутку
  8. Визначення найкращого результату діяльності шляхом обчислення максимальної суми балів характеризує метод
  9. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  10. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.

1) обчислення середнього узагальнюючого показника;

2) комплексної оцінки;

3) факторного аналізу;

4) визначення показників рентабельності.

 

Визначення найкращого результату діяльності шляхом обчислення максимальної суми балів характеризує метод

1) бальної оцінки;

2) суми місць;

3) коефіцієнтів;

4) рейтингової оцінки.

 

249. Метод комплексної оцінки, який дозволяє врахувати не тільки абсолютний показник діяльності кожного підприємства, а й ступінь їх близькості (віддаленості) до найкращих значень показників по групі підприємств, називають:

1) бальної оцінки;

2) суми місць;

3) коефіцієнтів;

4) рейтингової оцінки.

 

Перевагою якого метода є те, що він використовує комплексний багатомірний підхід до оцінки виробничо-фінансової діяльності підприємства на базі реальних досягнень усіх підприємств-конкурентів?

1) бальної оцінки;

2) суми місць;

3) коефіцієнтів;

4) рейтингової оцінки.

Список рекомендованої літератури.

1. Арно А, Николь П. Логика, или Исскуство мыслить.- 2-е изд. – М.: Наука, 1997.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2002.

3. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. / Под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и Биржи ЮНИТИ, 1997.

4. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 384 с.

5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник. За ред. професора М.Ф. Огійчука. – 4-е вид., доп. і перероб. - К.: Алерта. - -2007

6. Види экономического анализа, их место и роль в совершенствовании и управлении промышленным производством / Под ред. С.К. Татура. – М.: - МГУ, 1976

7. Горкавий В.К. Статистика. Підручник. – К.: Вища школа. – 1995.

8. Горкавий В.К., Посилаєва К.І., Гончаренко Н.Г. Теорія економічного аналізу. Навч. посібник / Харк. держ. аграрн. Університет ім. В.В. Докучаєва. Харків, - 2000.

9. Економічний аналіз. Навч. посібник / М.А. Болюх, В.В. Бургевський, М.І. Горбаток та ін. За ред. акад. НАНУ, професора М.Г. Чумаченка. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.10.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – 3-тє вид. перероб і доп. – К.: Знання-Прес: 2002. – 190 с.

11.Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К: КНЕУ, 1999. – 204 с.

12.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 148 с.

13.Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование. – К.: МАУП, 1998.

14.Ковальчук М.І. Економічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002. – 282 с.

15.Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. – К.: Вища школа, 1989. – 255 с.

16.Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. проф. Загороднього. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.- 440 с.

17.Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 560 с.

18.Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К: КНЕУ, 2004, = 365 с.

19.Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Знання, 2001. – 378 с.20.Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 280 с.

21.Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / За ред. д.е.н. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і переоб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

22.Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Ценр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

23.Посилаєва К.І., Посилаєв В.В. Аналіз фінансових результатів / Лекція – Х.: ХНАУ. – 2001. – 32 с.

24.Посилаєва К.І., Посилаєв В.В. Аналіз собівартості продукції сільського господарства / Лекція – Х.: ХНАУ. – 2001. – 23 с.

25. Посилаєва К.І., Назаренко Ю.С. Стратегічний аналіз інвестицій / Лекція – Х.: ХНАУ. – 2007. – 36 с.

26.Приткина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАКА, 2002. – 360 с.

27.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: ИП «Экоперспектива», 2004.

28.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК: Учеб./ 4-е изд., испр. и доп. – Мн.: Новое знание, 2004. – с.3-576.

29.Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч. посібник. – К.: Вища школа., 1998. – 256 с.

30.Яцків М.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993.

31.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №№ 1-5, 7, 15, 16, 30.

 

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты