Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розкрийте порядок та форми фіксування цивільного процесу.
Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами

1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду. У разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

3. Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду.

4. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

5. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути за плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання за розпорядженням головуючого. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу.

6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.

{ Частина шоста статті 197 в редакції Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 198. Журнал судового засідання

1. Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання.

2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;

3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у справі;

4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;

5) назва процесуальної дії;

6) час вчинення процесуальної дії;

7) інші відомості, визначені цим Кодексом.

3. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи.

Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії

1. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається протокол. При його складанні можуть застосовуватися технічні засоби.

2. У протоколі вчинення окремої процесуальної дії зазначаються такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;

2) час початку вчинення процесуальної дії;

3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;

4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

5) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;

6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків;

7) усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали;

8) заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

9) основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх представників та інших осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та висновків спеціалістів;

10) докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, - номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів;

11) час закінчення вчинення процесуальної дії;

12) інші відомості, визначені цим Кодексом.

3. Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії.

4. Протокол приєднується до справи.

 

Фіксування цивільного процесу - офіційна діяльність суду з послідовного закріплення ходу судового засідання, процесу­альних дій, які вчиняються поза судовим засіданням за допо­могою технічних засобів, журналу судового засідання та про­токолів про вчинення окремих процесуальних дій.

Фіксування цивільного процесу здійснюється у трьох фор­мах:

- за допомогою технічних засобів (звуко-, відеозапис);

- шляхом ведення журналу судового засідання;

- шляхом складання та оформлення протоколів окремих процесуальних дій, які вчиняються поза судовим засіданням.

Має доказове значення, оскільки за формами фіксування проводиться перевірка постанов суду у апеляційному та ка­саційному провадженнях.

2. Фіксування судового розгляду справи технічними засобами

Технічне фіксування судового процесу - технічний запис ходу судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судового процесу, що включає у себе створення аудіофоногра- ми судового засідання.

Згідно з п. 2.2 Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах (надалі - Інструкція) до комплексу звукозапису належить сукупність апаратно-програмних засобів, приладів та відповідних інст­рукцій, що забезпечують належне фіксування, зберігання, ко­піювання (дублювання) та використання інформації, яка від­ображає хід судового засідання.

Особам, які беруть участь у справі, законом гарантується право повного фіксування цивільного процесу. Тому у випад­ках, якщо особа клопоче про фіксування судового розгляду справи технічними засобами, а суд не може його забезпечити, він повинен відкласти розгляд справи. У частині 1 ст. 197 ЦПК закріплено положення про повне фіксування судового засідання за допомогою звукозапису­вального технічного засобу, проте п. 2і розділу XI ЦПК «При­кінцеві та перехідні положення» передбачає, що суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засо­бу лише за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Не­обхідність внесення таких змін до ЦПК була зумовлена відсут­ністю у всіх судах України належної кількості звукозапису­вальної апаратури.

У пункті 11 Тимчасової інструкції про діловодство у місце­вому загальному суді від 17 лютого 2005 р. зазначається:

«11.1. Повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальної апаратури чи інших технічних засобів здійснюється у випадках і порядку, передбачених процесуаль­ним законодавством.

11.2. Порядок роботи з технічними засобами (фіксування судового засідання, повне або часткове відтворення технічно­го запису, повне або часткове роздрукування технічного запи­су, зберігання носіїв інформації тощо) регламентується відпо­відною інструкцією». Така фіксація та вимоги до комплексу фіксування встановлені Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах Ук­раїни, затвердженою наказом Державної судової адміністра­ції України від 21 липня 2005 р. № 84. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючо­го інший працівник апарату суду, який, безумовно, повинен ма­ти певні навички в обслуговуванні звукозаписувальної апарату­ри. Одночасно із фіксуванням судового засідання технічним за­собом секретарем судового засідання має вестися журнал судово­го засідання (ч. 1 ст. 198 ЦПК). Доцільно до проведення техніч­ного запису залучати спеціаліста, який знає як користуватися звукозаписувальною апаратурою, яких заходів слід ужити на випадок збою у її роботі, а секретар має вести журнал.

Згідно з п. 5.3.1 Інструкції фіксація судового розгляду по­чинається з моменту його відкриття до його закінчення. До носіїв інформації належить касета, дискета тощо. Зву­ковий запис судового засідання на диску є фонограмою та ви­хідним матеріалом для виготовлення копій. Примірником фо­нограми є архівна та робоча копії. Архівна копія зберігається у архіві та використовується для створення робочих копій у разі їх пошкодження, знищення. Для ознайомлення учасни­ків процесу з його фіксуванням використовується робоча ко­пія фонограми, яка призначена для поточної роботи.

Робоча копія фонограми є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

Відеозапис судового засідання регламентується ст. 188 ЦПК.

Відтворення технічного запису судового засідання - прослуховування змісту фонограми (ст. 188 ЦПК). Технічний запис судового засідання на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду може бути повністю або частко­во відтворений. Прослуховування фонограми може мати місце у будь-який час після закінчення судового засідання. Здійс­нюється на підставі заяви, у якій мають зазначатися дані про технічний запис, обсяг, у якому особа просить відтворити тех­нічний запис (повністю або частково). Щодо часткового від­творення слід зазначити часові межі фонограми чи процесу­альні дії, які особа хоче відтворити. Здійснюється безоплатно.

Роздрукування технічного запису судового засідання - переведення інформації з носія в друкований вигляд.

Особа, яка бере участь у справі, повинна мати безперешкод­не право отримати копію інформації з носія, на який здійсню­вався технічний запис цивільного процесу. Повне або часткове роздрукування технічного запису судо­вого засідання здійснюється за клопотанням особи, яка бере участь у справі, за розпорядженням головуючого. Роздруку­вання здійснюється за плату. Розмір плати за роздрукування технічного запису судового засідання встановлюється постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни «Про встановлення розмірів плати за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних судах і видачу дубліката виконавчого листа чи су­дового наказу» від 15 лютого 2006 р. № 151. Вартість роздру­кування однієї сторінки тексту на папері формату А4, що пов­ністю або частково відтворює технічний запис, складає 5 гри.

Особа може також клопотати про копіювання технічного запису судового засідання.

Копіювання технічного запису - дублювання інформації з носія (дискети, касети), на який здійснювався запис судового засідання, на подібний чи аналогічний носій. Здійснюється на підставі клопотання особи, в усній або письмовій формі та без­коштовно.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 133; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты