Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Окпе аурулары
Cаулели диагностика тасилдери

1.Аталган тасилдердин кайсысы рентгендик зерттеулердин негизгиси болып табылады?

1. томография

2. бронхография

3. рентгенокимография

4. ангиография

5. флюрография

 

2.Адам ауруларын диагностикалауга арналган иондаушы емес сауле тури:

1. рентген саулеси

2. бета- сауле

3. гамма- сауле

4. альфа- сауле

5. ультрадыбыстык сауле

 

3.Х саулесин ашкан:

1. Кюри, 1913

2. Беккерель, 1896

3. Рентген, 1895

4. Энштейн, 1901

5. Ферми, 1889

 

4.Рентгендик сауле дегенимиз не?

1. ультрадыбыстык сауле

2. гамма- саулеси

3. электромагниттик толкындар

4. усак ушкындар

5. инфракызыл саулелер

 

5.Эхокардиография дегенимиз не?

1. рентгенологиялык тасил

2. радионуклидтик тасил

3. термографиялык тасил

4. ультрадыбыстык тасил

5. магнитти резонанс тасили

 

6.Корсетилген рентгенологиялык тексеру адистеринин кайсы негизги болып табылады?

1. рентгенокимография

2. электрорентгенография

3. бронхография

4. томография

5. ангиография

 

7.Корсетилген рентгенологиялык тексеру адистеринин кайсы косымша болып табылады?

1. рентгенография

2. полиграфия

3. рентгеноскопия

4. флюрография

5. электрорентгенография

 

8.Тургындарды жалпы тексеруде зертеу адиси:

1. томография

2. рентгеноскопия

3. рентгенография

4. флюорография

5. компьютерли томография

9.Допплерография, бул:

1. диагностикасынын ультрадыбысты адиси

2. диагностиканын магнитти резонантты адиси

3. диагностиканын радионуклидти адиси

4. диагностиканын рентгенологиялык адиси

5. диагностиканын теплографиялык адиси

 

10.Корпускулярлы отимди ион тугызгыш саулелерге жататындар:

1. альфа-саулелери

2. гамма-саулелери

3. рентген ион тугызгыш саулеси

4. инфракызыл саулелери

5. магнитти тербелис саулелери

 

11.Негизги рентгенологиялык зерттеуге жатады:

1. бронхография

2. томография

3. флюорография

4. рентгенокимография

5. ангиография

 

12. Рентген саулесин колданып зерттеуде кайсысы арнаулы тасилге жатады:

1. рентгенокимография

2. миелография

3. электрорентгенография

4. рентгенография

5. томография

 

13.Миелографияга тусиру ушин контраст заты кайда енгизиледи:

1. кан тамырына

2. буындардын ишине

3. суйек миы каналына

4. жулын озегине

5. ирин жолына

 

14.Фистулография жасау ушин контраст затын кайда енгизеди:

1. суйек миы жолына

2. кан тамырына

3. буыннын ишине

4. жулындар каналына

5. ирин каулаган тесиктерге

 

15.Артрография жасау ушин контраст затын кайда енгизу керек:

1. жулын озегине

2. суйек миы каналына

3. буыннын ишине

4. ирин жолдарына

5. кан тамырларына

Окпе аурулары

16.Он жак окпенин жогаргы болигинде неше сегмент бар?

1. 1 сегмент

2. 2 сегмент

3. 3 сегмент

4. 4семент

5. 5 сегмент

 

17.Рентгенограммада он жак окпенин томенги болиминин проекциясы:

1. ушынан 4 кабыргага дейин

2. 2 кабырганын алдынгы кесиндисинен диафрагмага дейин

3. 4 кабырганын арткы кесиндисинен диафрагмага дейин

4. 6 кабырганын арткы кесиндисинен диафрагмага дейин

5. ушынан диафрагмага дейин

 

18.Тура проекциялы рентгенограммада окпе тубиринин аумагы:

1. 3 кабырга аралыгы

2. 4 кабырга аралыгы

3. 1кабырга аралыгы

4. 2 кабырга аралыгы

5. 5 кабырга аралыгы

 

19.Окпе абсцесинин ыдырау сатысындагы негизги рентгенологиялык синдром:

1. донгелек коленке

2. сакиналы коленке

3. субтотальди коленке

4. субтотальди агару

5. окпе тубинин патологиясы

 

20.Окпе аланынын бир келки емес интенсивти коленкеси, аралык мушелер сау жакка карай ыгыскан, бул белгилер кандай ауруга тан:

1. экссудативти плеврит

2. диафрагмальди жарыктар

3. окпе циррозы

4. окпе ателектазы

5. окпени оперативти алу белгиси

 

21.Окпе суретинин коринбеуи, жарыкша синдромынын пайда болуы тан:

1. бронхостеноздын 1 сатысына

2. бронхостеноздын 2 сатысына

3. бронхостеноздын 3 сатысына

4. пневмоторакс

5. окпе циррозына

 

22.Окпе болигинин циррозынын белгилери:

1. колеминин киширеюи

2. колеминин улгаюы

3. полиморфты ошактар

4. суйыктык денгейи бар сакина таризди коленкелер

5. аралык мушелердин сау жакка ыгысуы

 

23.Жедел пневмониянын кайту мерзими:

1. 3-4 апта

2. 2-3 ай

3. 4-5 ай

4. 1-2 апта

5. 2-3 апта

 

24.Кандай ауру кезинде окпенин жогаргы болиминде еки жакты шектеули диссеминация байкалады?

1. туберкулезде

2. ошакты пневмонияда

3. пневмокониозда

4. саркоидозда

5. гемосидерозда

 

25.Кандай сегмент апикальди деп аталады:

1. 1сегмент

2. 2 сегмент

3. 3 сегмент

4. 4 сегмент

5. 5 сегмент

 

26.Сол жак окпенин томенги болигинин жогаргы шекарасы:

1. арткы сызык бойынша 4 кабырга

2. арткы сызык бойынша 5 кабырга

3. арткы сызык бойынша 6 кабырга

4. арткы сызык бойынша 4кабырга

5. арткы сызык бойынша 7 кабырга

 

27.Плевра куысындагы суйыктыктын горизонтальди денгейи немен байланысты?

1. суйыктык колемимен

2. шыгару сипатымен

3. плевра куысында ауа болуымен

4. плевралык сращениямен

5. барлык жагдаймен

 

28.Пневмоторакс кезинде окпе сурети:

1. кушейген

2. азайган

3. мулдем болмайды

4. жиилеген

5. озгермеген

 

29.Сакина таризди коленкедеги суйыктыктын горизантальди денгейи кай кезде кездеседи?

1. туберкулезди каверна

2. перифериялык окпе исигинде

3. окпе абсцесинде

4. поликистоз

5. ауалы кисталарда

 

30.Бир жакты агару синдромы, агару фонында окпе сурети болмайды, агарудын медиальди шети анык, бул кандай ауру?

1. плеврит

2. окпе циррозы

3. диафрагмалык жарык

4. пневматоракс

5. жергиликти эмфизема

 

31.Туйинди силикоз кезинде диссеминациялы ошактын орналасуы:

1. окпенин томенги болиминде

2. окпенин жогаргы болиминде

3. окпенин ортангы болиминде

4. тубир маны аймагында

5. накты орны жок

 

32.Обтурациялык бронхостеноздын себептеринин бири болып табылады:

1. исиктин перибронхиальди осуи

2. исиктин эндобронхиальди осуи

3. исиктин экзобронхиальди осуи

4. бронхтын басылуы, лимфа туйиндеринин улгаюы

5. корсетилген барлык жагдай

 

33.Окпенин кай болигинде 2 сегмент болады?

1. он жак окпенин жогаргы болигинде

2. он жак окпенин ортангы болигинде

3. он жак окпенин томенги болигинде

4. сол жак окпенин жогаргы болигинде

5. сол жак окпенин томенги болигинде

 

34.Рентгенограммада сол жак окпенин томенги болигинин проекциясы:

1. 2-ши кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин

2. 3-ши кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин

3. 4-ши кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин

4. 5-ши кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин

5. 6-шы кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин

 

35.Улкен адамдарда терен тыныс алуда калыпты жагдайдагы диафрагма экскурсиясынын амплитудасы:

1. 1-2см

2. 3-4 см

3. 6-7 см

4. 8-10 см

5. 10 см жогары

 

36.Окпе абсцесси кезинде басты рентгенологиялык синдром:

1. донгелек дак

2. ошакты дак

3. сакиналы дак

4. ушбурышты дак

5. тотальды окпенин караюы

 

37.Усак ошактын колеми:

1. 1-2 мм

2. 3-4 мм

3. 5-6 мм

4. 4-9 мм

5. 10 мм жане одан жогары

 

38.Ателектазга тан белги:

1. боликшелердин биркелки гомогенди караюы

2. боликщелердин биркелкисиз караюы

3. ушбурышты караюы

4. кабыргалык жарты овальдын караюы

5. донгелек караюы

 

39.Окпе суретинин деформациясы кай ауруга тан:

1. крупозды пневмония

2. созылмалы бронхит

3. окпе рагы

4. окпе эмфиземасы

5. жедел бронхит

 

40.Окпе тубиринин кенеюи байкалады:

1. окпе артериясы кенеюи кезинде

2. бронх исиктеринде

3. лимфа туйиндеринин улгаюында

4. пневмония кезинде

5. барлык жауаптар дурыс

 

41.Он жак окпенин орта болиминде неше сегмент бар?

1. 2 сегмент

2. 3 сегмент

3. 1 сегмент

4. 4 сегмент

5. 5 сегмент

 

42.Окпе ателектазынын рентген суретиндеги кориниси:

1. жалпы кою карайган

2. окпенин колеминин азаюы

3. окпе колеминин улгаюы

4. кокиректин коленкеси карайган жакка ыгыскан

5. барлык жауап дурыс, 3 баска

 

43.Ошакты туберкулезде ошактар окпенин кай болиминде жии кездеседи:

1. томенги болиминде

2. болимдерди тандамайды

3. окпе жазыгында биркелки шашырап жатады

4. жогаргы болиминде

5. орта болиминде

 

44.Он жак диафрагма калыпты жагдайда кай кабырга денгейинде жатады?

1. 5-6 кабырга денгейинде

2. 6-7 кабырга денгейинде

3. 3-4 кабырга денгейинде

4. 4-5 кабырга денгейинде

5. 8 кабырга денгейинде

 

45.Жогаргы жане томенги куысты тамырлар журектин кай болимине куяды:

1. журектин артурли камерасына

2. он жак журекшеге

3. он жак карыншага

4. сол жак журекшеге

5. сол жак карыншага

 

46.Окпе сурети кандай анатомиялык курылымнын коленкеси?

1. бронхтар

2. интерстициялык тиндер

3. окпе тамырлары

4. лимфа тамырлары

5. лимфа туйиндери

 

47.Окпе сурети пневмоторакс болганда калай озгереди?

1. азайган

2. мулдем коринбейди

3. озгермеген

4. коюланган

5. кобейген

 

48.Кеуде ишинде арнаулы кабы бар плеврит караюы калай коринеди?

1. ушбурышты

2. жартылай шарга уксас

3. домалак

4. жогары кисык шектеули шекарасы бар

5. сакинага уксас коленке

 

49.Он жак окпенин орта болиминде неше боликше бар:

1. 1 боликше

2. 2 боликше

3. 3 боликше

4. 4 боликше

5. 5 боликше

 

50.Ошакты туберкулезде, ошактар окпенин кай болиминде жии кездеседи:

1. окпе жазыгында биргеликти шашырыйды

2. жогаргы болимде орналасады

3. орта болиминде орналасады

4. томенги болиминде орналасады

5. болимди тандамайды

 

51.Окпе тубиринде кишкентай сакина таризди коленке, диаметры 0,5 см дейн, кандай жагдайда болады?

1. лимфа туйиндеринин катаюында

2. сол жерде орналаскан кан тамырларынын колденен кесиндиси

3. каверналы туберкулезде

4. орталык окпе раги

5. бронхтын кесиндиси

 

52.Милиардты диссеминация ошагынын колеми:

1. 15 мм аскан

2. 9 – 15 мм

3. 5 – 8 мм

4. 3 – 4 мм

5. 1 – 2 мм

 

53.Окпе сурети кандай курылымдардын кориниси:

1. бронхтар тармагы

2. лимфа тамырлары

3. лимфа туйиндери

4. окпенин ишки жалгастыратын тини

5. окпе кан тамырлары

 

54.Он жак окпенин орта болиминде неше боликше бар:

1. 1- боликше

2. 2- боликше

3. 3- боликше

4. 4- боликше

5. 5- боликше

 

55.Кокирек коленкеси кандай патологияда сау жакка ыгасады:

1. плевра куысына суйыктын жиналуы

2. ателектаз кезинде

3. окпенин цирроз кезинде

4. окпе кабынганда – пневмонияда

5. пульмоноэктомия кезинде

 

56.Окпе жазыгынын молдирлиги жогары, диафрагма томенге карай ыгыскан, кабырга аралары кенейген. Осы озгеристер кай патологияга тан?

1. окпе эмфиземасы

2. пневмосклероз

3. плеврит

4. пневмоторакс

5. пневмония

 

57.Сол жак окпенин томенги болиминин шекарасы кай кабырга денгейинде орналаскан?

1. 4 кабырганын арткы кесиминде

2. 5 кабырганын арткы кесиминде

3. 6 кабырганын алдынгы жагымен

4. 5 кабырганын алдынгы жагымен

5. 4 кабырганын алдынгы жагымен отеди

 

58.Окпе ателектазы рентген суретинде кандай белги береди:

1. жарыкша

2. диссеминация

3. карайган коленке

4. окпе суретинин патологиясы

5. окпе тубиринин озгеруи

 

59.Окпе ишинде куыстанган жана бейне кандай синдромды корсетеди:

1. жайылмалы диссеминация-шашылган ошактар

2. домалак карайган коленке

3. сакинага уксас жарыкша коленке

4. ошактарга уксас коленке

5. жарыкшалану

 

60.Еки окпе диффузды жарыкшаланып турса, ол кай аурудын синдромы:

1. пневмоторакс

2. плевра куысындагы суйктык

3. пневмония

4. окпенин циррозы

5. окпе эмфиземасы

 

61.Окпедеги бронх тармактарынын айналасында орналаскан лимфа туйиндери улгайган кезде кандай патология болуы мумкин:

1. ошакты коленке

2. жарыкша

3. окпе суретинин патологиясы

4. окпе тубиринин патологиясы

5. сакинага уксаган жарыкша коленкеси

 

62.Окпе суретинин озгеруи кандай наукаста болуы мумкин:

1. журектин какпалары озгергенде

2. окпе эмфиземасында

3. пневмосклерозда

4. циррозда

5. барлык жауап дурыс

 

63.Аралык мушелердин коленкеси кай кезде карайган жакка ыгысады:

1. крупозды пневмонияда

2. окпе ателектазында

3. плевра куысына суйык жиналганда

4. диафрагманын тесилуинде

5. инфильтративти туберкулезде

 

64.Кеуде куысындагы дене мушелеринин рентген суретине таза техникалык дурыс тусирилгенин калай аныктаймыз:

1. Аралык коленкесинин бойында барлык кеуде омырткалары коринип туру кажет

2. Аралык коленкеде тек 3-4 жогары кеуде омырткасы коринеди

3. орталык омырткалар мулдем коринбейди

4. барлык омырткалар коринип турады

5. томенги кеуде омырткалары коринип турады

 

65.Окпе суретинин кориниси:

1. окпенин ишки данекер тини

2. окпе кан тамырлары

3. бронхтар тармагы

4. лимфа тамырлары

5. лимфа туйиндери

 

66.Окпе сурети пневмторакс болганда калай озгереди:

1. азайган

2. мулдем коринбейди

3. озгермеген

4. коюланган

5. кобейген

 

67.Окпе жане бронх тармактары айналасында орналаскан лимфа туйиндери кандай белги береди?

1. окпе тубиринин патологиясы

2. сакина таризди жарыкша

3. ошакты коленке

4. жарыкшалану синдромы

5. окпе суретинин озгеруи

 

68.Окпе ишинде куыстанган бейне кандай синдромды корсетеди:

1. жайылмалы диссеминация

2. ошактарга уксас коленке

3. жарыкшалану синдромы

4. домалак карайган коленке

5. сакинага уксас озгерис

 

69.Окпе ателектазы рентген суретинде кандай белги береди:

1. карайган коленке

2. ошактарга уксас коленке

3. жарыкшалану коленкеси

4. домалак карайган коленке

5. сакинага уксас озгерис

 

70.Окпе тубиринде сакинага уксас коленкелер, диаметри 0,5 см-ге дейин. Кандай озгеристин белгиси болуы мумкин?

1. орталык рак ауруы

2. бронхтын кесиндиси

3. лимфа туйндеринин катаюы

4. кан тамырларынын колденен кесиндиси

5. каверналы туберкулез

 

71.Окпе сурети калыпты жагдайда кандай курылымнын коленкеси:

1. бронхтар

2. интерстициальды тиндер

3. окпе тамырлары

4. лимфа тамырлары

5. лимфа туйндери

 

72.Рентген суретинде окпенин бйик ушиндеги ошактар кай болимде орналаскан:

1. тилге уксас болимде

2. томенги болимде

3. жогарги болимде

4. орта болимде

5. аныктау ушин кырынан тусиру керек

ЕСЕПТЕР (ОКПЕ ПАТОЛОГИЯСЫ)

73.Наукастын температурасы 40, калтырайды, жотел, тат таризди какырык Р-да 4-кабыргадан бастап он жак окпенин астынгы болигинин бир келки, оте тыгыз, устинги денгейи тузу караю байкалады. Кай сыркаттын белгилери болуы мумкин?

1. инфильтративти туберкулез

2. крупозды пневмония

3. ошакты пневмония

4. созылмалы бронхит

5. окпе абсцеси

 

74.Наукастын температурасы 40, калтырайды, жотел, тат таризди какырык.Р-да 4-кабыргадан бастап он жак окпенин астынгы болигинин бир келки, оте тыгыз, устинги денгейи тузу караюы байкалады. Патологиялык процесс окпенин кай болигинде орналаскан?

1. 6 Сегмент

2. жогаргы болигинде

3. ортангы болигинде

4. томенги

5. окпенин толык закымдануы

 

75.Наукастын температурасы 40, калтырайды, жотел, тат таризди какырык.Р-да 4-кабыргадан бастап он жак окпенин астынгы болигинин биркелки, оте тыгыз, устинги денгейи тузу караюы байкалады. Осы озгеристин морфологиялык субстраты не?

1. окпе тининин тыгыздалуы

2. окпенин гиперволемиясы

3. окпенин семуи

4. окпе тининин ауалануы

5. плевра куысына суйык жиналу

 

76.Ер адам 65 жаста. Шагымдары: алсиздик, температурасы-38, кургак жотел, аздап ентигеди, 5 жыл бурын калканша бездин исигине операция болган. Окпе рентгенограммасында сол жагында 1,0х1,5 см олшемди донгелек орта тыгыздыкты сырткы бейнеси шодырлау коленкелер байкалады.Осы рентгендик сурет кандай синдромда байкалады?

1. шектеули караю синдром

2. жарыкшалану синдром

3. сакина таризди коленке синдром

4. окпе сурети патологиясы синдром

5. донгелек коленкелер синдромы

 

77.Ер адам 65 жаста. Шагымдары: алсиздик, температурасы-38, кургак жотел, аздап ентигеди, 5 жыл бурын калканша бездин исигине операция болган. Окпе рентгенограммасында сол жагында 1,0х1,5 см олшемди донгелек орта тыгыздыкты сырткы бейнеси шодырлау коленкелер байкалады. Коленкелер олшеми сайекес келеди:

1. миллиарлы диссиминацияга

2. усак ошакты диссминацияга

3. орта ошакты диссминацияга

4. ири ошакты диссминацияга

5. донгелек коленкелер

 

78.Ер адам 65 жаста. Шагымдары: алсиздик,температурасы-38, кургак жотел, аздап ентигеди, 5 жыл бурын калканша бездин исигине операция болган. Окпе рентгенограммасында сол жагында 1,0х1,5 см олшемди донгелек орта тыгыздыкты сырткы бейнеси шодырлау коленкелер байкалады. Кай ауру туралы айтуга болады?

1. септикалык пневмония

2. окпенин шетки раги

3. окпенин катерсиз исиги

4. окпенин екиншилик метастаздар исиги

5. шар таризди пневмония

 

79.Ер адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, кан аралас какырык, жотеледи, алсизденген. Рентгенограммада сол жак окпенин тотальди караюы жане аралык мушелердин сол жакка ыгысуы байкалады. Кандай синдромга тан?

1. 1-дарежели бронхостеноз

2. 2-дарежели бронхостеноз

3. 3-дарежели бронхостеноз

4. окпе тубиринин патологиясы

5. окпе суретинин патологиясы

 

80.Ер адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, кан аралас какырык, жотеледи, алсизденген. Рентгенограммада сол жак окпенин тотальди караюы жане аралык мушелердин сол жакка ыгысуы байкалады Осы процестин негизинде кандай патологиялык субстрат жатады?

1. окпенин бурисуи

2. окпе тининин катаюы

3. окпе тининин ауалануы

4. окпе тининин инфильтрациясы

5. плевра куысында суйыктык жиналу

 

81.Ер адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, кан аралас какырык, жотеледи, алсизденген. Рентгенограммада сол жак окпенин тотальди караюы жане аралык мушелердин сол жакка ыгысуы байкалады кай ауру туралы ойлауга болады?

1. сол жак окпенин циррозы

2. сол жак окпенин ателектазы - окпенин орталык раги

3. сол жак окпенин пульмонэктомиясы

4. пневмоторакс

5. эксудативти плеврит

 

82.Айел адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, толассыз, аз какырыкты жотел,рентгенограммада он жак окпенин устинги болигинде бир келки емес окпе ушынын караюы байкалады, карайган жер киширейген. Трахея онга карай ыгысып, окпе тубири жогары тартылган. Сол жак окпенин жогаргы жане орталык болигинде ар турли олшемди ошактар бар. Кай ауру туралы ойлауга болады?

1.он жак окпенин устинги болигинин ателектазы

2. метапневматикалык пневмослероз

3. окпенин орталык раги

4. окпенин усинги болигинин туберкулезди циррозы

5. он жак окпенин пневмонияс

 

83.Айел адам жасы 50-де. Шагымыдары: нтигеди, толассыз, аз какырыкты жотел, рентгенограммада он жак окпенин устинги болигинде бир келки емес окпе ушынын караюы байкалады, карайган жер киширейген. Трахея онга карай ыгысып, окпе тубири жогары тартылган. сол жак окпенин жогаргы жане орталык болигинде ар турли олшемди ошактар бар. Устинги болигинин астынгы денесинин кайырылуы неге байланысты?

1. болимнин киширеюи

2. кабыну процеси

3. окпе тининин катаюы

4. бронхоспазм

5. плевралык тыгыздалу

 

84.Айел адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, толассыз, аз какырыкты жотел, рентгенограммада он жак окпенин устинги болигинде бир келки емес окпе ушынын караюы байкалады, карайган жер киширейген. Трахея онга карай ыгысып, окпе туби жогары тартылган. Сол жак окпенин жогаргы жане орталык болигинде ар турли олшемди ошактар бар. Кай синдром негизги болып табылады?

1. караю синдромы

2. жарыкшалану синдромы

3. окпе тубиринин патолологиясы

4. окпе суретинин патологиясы

5. сакина таризди коленке

 

85.30 жастагы айел. Шагымдары: температура, алсиздик, жотел, омыртка жотасынын арка тусы ауырган. Ауырганына бир апта болды. Перкуссия - окпе дыбысы анык емес, рентгенограммада сол жак окпенин астынгы болигинде сопак формалы, сырты тегис караю коринеди. Осы коринис кандай синдромга тан?

1. шектеули караю синдром

2. донгелек коленке синдром

3. тотальди караю синдром

4. окпе тубиринин патологиясы

5. бронх откизгиштигинин бузылу синдромы

 

86.30 жастагы айел. Шагымдары: температура, алсиздик, жотел, омыртка жотасынын арка тусы аурган. Ауырганына бир апта болды. Перкуссия - окпе дыбысы анык емес, рентгенограммада сол жак окпенин астынгы болигинде сопак формалы, сырты тегис караю коринеди. Кандай ауру болуы мумкин?

1. медиастенальди плеврит

2. сегмент ателектазы

3. сегмент инфильтрациясы

4. аралык органдар исиги

5. лимфа туйиндеринин улгаюы

 

87.30 жастагы айел. Шагымдары: температура, алсиздик, жотел, омыртка жотасынын арка тусы ауырган. Ауырганына бир апта болды. Перкуссия - окпе дыбысы анык емес, рентгенограммада сол жак окпенин астынгы болигинде сопак формалы, сырты тегис караю коринеди. Осы процесстин негизинде кандай патологиялык субстрат жатады?

1. окпенин бурисуи

2. калталы суйык

3. окпе тининин катаюы

4. окпе тининин инфильтрациясы

5. аралык мушенин исиги

 

88.Иванов А.С. кулап жаракат алган. Рентгенограммада: он жак окпеде 4, 5, 6 кабыргалары сынган, окпе аймагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы аймакта жогалган. Шеттери бир келки, тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Кандай озгеристер пайда болады?

1. жаракаттан кейин пайда болган окпе кабынуы

2. окпенин тыгыздалуы, бурисуи

3. каннын жиналуы, гематоракс

4. ауанын толуы

5. сары судын жиналуы, гидроторакс

 

89.Иванов А.С. кулап жаракат алган. Рентгенограммада: он жак окпеде 4, 5, 6 кабыргалары сынган, окпе аймагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы аймакта жогалган. Шеттери бир келки,тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Осы дерттин морфологиялык негизи:

1. каннын уюы

2. сары судын жиналуы

3. ауанын толуы

4. окпе тининин кабынуы

5. окпенин тыгыздалуы

 

90.Иванов А.С. кулап жаракат алган. Рентгенограммада: он жак окпеде 4, 5, 6 кабыргалары сынган, окпе аймагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы аймакта жогалган. Шеттери бир келки,тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Жарыкша синдромынын сырткы шети кандай мушенин коленкеси?

1. сынган кабырганын коленкеси

2. суйыктын денгейи

3. окпенин тубири

4. жаракаттанган окпенин шети

5. аралык мушелердин коленкеси

 

91.Ер адам коп жылдары созылмалы обструкциялы бронхитпен ауырады. Флюрограммада окпе аландары молдир, аумагы улгайган, окпе аландары молдир, окпе сурети азайган, сирек. Окпе тубиринин курамы аз коринеди. Диафрагма денгейи томендеген, козгалысы басендеген. Кандай патологиялык процеске осы рентгенологиялык сурет сайкес?

1. жекешеленген пневмофиброз

2. диффузды пневмосклероз

3. окпенин семуи тыгыздалуы

4. окпе эмфиземасы

5. окпе кабынуы

 

92.Ер адам коп жылдары созылмалы обструкциялы бронхитпен ауырады. Флюрограммада окпе аландары молдир аумагы улгайган, окпе аландары молдир, окпе сурети азайган сирек. Окпе тубиринин курамы аз коринеди. Диафрагма денгейи томендеген, козгалысы басендеген. Айнага караган кезде диафрагма кызмети калай озгереди?

1. бир жак диафрагманын козгалуынын бузылуы

2. еки жак диафрагма козгалысынын бузылуы

3. диафрагма шеттеринин шодырлауы

4. диафрагмалардын козгалысынын катаюы

5. диафрагманын белгили бир жеринин шыгуы

 

93.Ер адам коп жылдары созылмалы обструкциялы бронхитпен ауырады. Флюрограммада окпе аландары молдир аумагы улгайган окпе аландары молдир, окпе сурети азайган, сирек. Окпе тубиринин курамы аз коринеди. Диафрагма денгейи томендеген, козгалысы басендеген. Кандай негизги синдром кай патологияга тан?

1. усак ошакты синдром

2. толык караю синдромы

3. сакина таризди синдром

4. жарыкшылау синдромы

5. окпе тубири патологиясы

 

94.Рентгенограммада: бир келки кою карайган коленке он жак окпенин 3 кабырга бойынан бастап диафрагмага дейин, кисык денгейи бар. Кандай дертке сайкес коленке?

1. пневмоторакс

2. кайталанган кабыргалы плеврит

3. экссудативти плеврит

4. окпе жарыкшалануы

5. окпенин астынгы болигинин кабынуы

 

95.Рентгенограммада: бир келки кою карайган коленке он жак окпенин 3 скабырга бойынан бастап диафрагмага дейин, кисык денгейи бар. Орталык мушелер сау жакка ыгысуы мумкин:

1. окпе кабынуында

2. жаргакка сарысу толганда

3. диафрагма жарыгында

4. ошакты туберкулез кеселинде

5. окпенин тыгыздалуында

 

96.Рентгенограммада: бир келки кою карайган коленке он жак окпенин 3 кабырга бойынан бастап диафрагмага дейин, кисык денгейи бар. Ошакты туберкулез кеселинде ошакты коленкелердин орналасуы:

1. барлык окпе аланында

2. устинги болигинде

3. ортангы болигинде

4. томенги болигинде

5. арнаулы орны жок

 

97.Ер адам, 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотел, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды. Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелер ыгыспаган. Кандай дертке уксас?

1. инфильтративти туберкулез кесели

2. ошакты окпенин кабынуы

3. окпе болигинин кабынуы

4. созылмалы бронхит

5. кабынган жердин шектелип ириндеуи

 

98.Ер адам, 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотел, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды. Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелер ыгыспаган. Дерт он жак окпенин кай болигинде орналаскан?

1. устинги боликте

2. ортангы боликте

3. астынгы боликте

4. сегментте

5. окпенин тотальды караюы

 

99.Ер адам, 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотел, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды. Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелер ыгыспаган. Окпе акауынын морфологиялык субстраты кандай?

1. окпе тининин тыгыздалуы

2. аралык тиннин катаюы

3. окпенин ауага толуы

4. жаргак куысына сарысудын толуы

5. окпе тининин кабынуы

 

100.Иванов И.А. 38 жаста. Шагымы: катты жотел, аздаган ак сары какырык. 5жыл бойы ауырган. Рентгенограммада: окпе сурети коюланган, молайган, деформациясы ангарылады. Окпе тубирлери катайган, деформацияланган. Журекте озгеристер коринбейди. Окпенин кандай ауруына сайкес келеди?

1. созылмалы бронхит

2. окпенин кабынуы

3. жаргак куысына су толады

4. туберкулез кесели

5. окпе кистасы

 

101.Иванов И.А. 38 жаста. Шагымы: катты жотел, аздаган ак сары какырык. 5жыл бойы ауырган. Рентгенограммада: окпе сурети коюланган, молайган, деформациясы ангарылады. Окпе тубирлери катайган, деформацияланган. Журекте озгеристер коринбейди. Кандай синдромга сайкес рентгенологиялык озгеристер?

1. тотальды окпенин караюы

2. жарыкшалану синдромы

3. окпе суретинин патологиясы синдромы

4. окпе тубиринин синдромы

5. усак ошакты синдромы

 

102.Иванов И.А. 38 жаста. Шагымы: катты жотел, аздаган ак сары какырык. 5жыл бойы ауырган. Рентгенограммада: окпе сурети коюланган, молайган, деформациясы ангарылады. Окпе тубирлери катайган, деформацияланган. Журекте озгеристер коринбейди. Осы дертке кандай морфологиялык озгеристер тан?

1. окпе тининин кабынуы

2. окпе аланындагы токырау озгеристери

3. жаргак куысындагы судын пайда болуы

4. бронх тармактарынын ишки кабыргаларынын катаюы

5. окпе тининин ауага толуы

 

103.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Кандай дертке кандай дерт туралы ойлауга болады?

1. инфильтративти туберкулез кесели

2. ошакты окпенин кабынуы

3. окпе болигинин кабынуы

4. созылмалы бронхит

5. кабынган жердин шектелип ириндеуи

 

104.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Дерт он жак окпенин кай болигинде орналаскан?

1. устинги боликте

2. ортангы боликте

3. томенги боликте

4. 6-шы сегментте

5. окпенин тотальды караюы

 

105.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды. Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Окпе акауынын морфологиялык субстраты кандай?

1. окпе тининин тыгыздалуы

2. аралык тиннин катаюы

3. окпенин ауага толуы

4. жаргак куысына сарысудын толуы

5. окпе тининин кабынуы

 

106.Иванов И.А 38 жаста. Шагымы: катты жотел, аздаган ак-сары какырык. Ауырганы 5жыл бойы Рентгенограммада: окпе сурети коюланган, молайган, сдеформациясы ангарылады. Окпе тубирлери катайган, деформацияланган. Журекте озгеристер жок. Окпенин кандай ауруына сайкес келеди?

1. созылмалы бронхит

2. окпенин кабынуы

3. жарган куысына су толады

4. туберкулез кесели

5. окпе кистасы

 

107.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Кандай синдромга сайкес рентгенологиялык озгеристер?

1. тотальды окпенин караюы

2. жарыкшалану синдромы

3. окпе суретинин патологиясы синдромы

4. окпе тубиринин патологиясы

5. усак ошакты синдромы

 

108.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Осы дертке кандай морфологиялык озгерис тан?

1. окпетининин кабынуы

2. окпе аланындагы токырау озгеристери

3. жаргак куысындагы судын пайда болуы

4. бронх тармактарынын ишки кабыргаларынын катаюы

5. окпе тининин ауага толуы

 

109.Ер адам 50 жаста. Шагымдары: ентикпе, хал жагыдайынын нашарлауы, алсиздик. Рентгенограммада: он жак окпенин тотальди караюы, аралык мушелердин онга карай ыгысуы. Кандай дерт туралы аитуга болады?

1. окпенин инфильтрациясы

2. он жак окпенин ателектазы

3. он жак окпенин алынып тасталуы

4. пневмоторакс

5. жаргак куысына сары су жиналуы

 

110.Ер адам 50 жаста. Шагымдары: ентикпе, хал жагыдайынын нашарлауы, алсиздик. Рентгенограммада: он жак окпенин тотальди караюы, аралык мушелердин онга карай ыгысуы. Рентгенологиялык кандай сурет?

1. бронх откизгишинин бузылуынын 1 дарежеси

2. бронх откизгишинин бузылуынын 2 дарежеси

3. бронх откизгишинин бузылуынын 3 дарежеси

4. окпе тубиринин патологиясы

5. окпе суретинин патологиясы

 

111.Ер адам 50 жаста. Шагымдары: ентикпе, хал жагыдайынын нашарлауы, алсиздик. Рентгенограммада: он жак окпенин тотальди караюы, аралык мушелердин онга карай ыгысуы. Осы дерттин патологиялык субстраты не?

1. окпенин тыгыздалуы

2. аралык тиннин катаюы,кабынуы

3. окпе тининин ауага толуы

4. окпе тининин кабынуы

5. жаргак куысына судын толуы

 

112.Ер адам 20 жаста. 3 жума ауру деп есептейди. Жедел ауырды, жотел пайда болады, алсиздик, температурасы 37,8, табетинин жогалуы. Рентгенограммада: окпе аландарында оте усак ошакты коленкелер. Ошактар орта тыгыздыкта, бирикпейди. Окпе тубирлеринин курамы коринбейди. Кандай дерт туралы ой келеди?

1. ошакты туберкулез

2. ошакты окпенин кабынуы

3. кан аркылы агзага тараган окпе туберкулези

4. созылмалы бронхит

5. окпе метастаздары

 

113.Ер адам 20 жаста. 3 жума ауырамын деп есептейди. Жедел ауырды, жотел пайда болады, алсиздик, температурасы 37,8, табетинин жогалуы. Рентгенограммада: окпе аландарында оте усак ошакты коленкелер. Ошактар орта тыгыздыкта, бирикпейди. Окпе тубирлеринин курамы коринбейди.Негизги синдром (белги)?

1. ошакты коленке

2. сакина таризди коленке

3. оте усак ошакты коленке

4. окпе суретинин патологиясы

5. окпе жарыкшалану синдромы

 

114.Ер адам 20 жаста. 3 жума ауырамын деп есептейди. Жедел ауырды, жотел пайда болады, алсиздик, температурасы 37,8, табетинин жогалуы. Рентгенограммада: окпе аландарында оте усак ошакты коленкелер. Ошактар орта тыгыздыкта, бирикпейди. Окпе тубирлеринин курамы коринбейди. Осы дертке тан ошактардын колемдери:

1. 1-2мм

2. 3-4мм

3. 5-8мм.

4. 4-10мм

5. 10мм ден улкен

 

115.Иванов А. С кулап жаракат алган. Рентгенограмада: он жак окпеде 4-5-6 кабыргалары сынган, окпе ацмагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы ацмакта жогалган. Шеттери биркелки, тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Кандай озгеристер окпеде пайда болды?

1. жаракаттан кейин пайда болган окпе кабынуы

2. окпе тыгыздалуы, бурисуи

3. ауанын толуы

4. каннын жиналуы

5. судын жиналуы

 

116.Иванов А. С кулап жаракат алган. Рентгенограмада: он жак окпеде 4-5-6 кабыргалары сынган, окпе ацмагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы ацмакта жогалган. Шеттери биркелки, тузу. Сол жак окпеде озгерис жок.Осы дерттин морфологиялык негизи?

1. каннын уюы

2. сары судын жиналуы

3. ауанын толуы

4. окпе тиннин кабынуы

5. окпе тыгыздалуы

 

117.Иванов А. С кулап жаракат алган. Рентгенограмада: он жак окпеде 4-5-6 кабыргалары сынган, окпе ацмагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы аймакта жогалган. Шеттери биркелки, тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Жарыкша синдромынын сырткы шети кандай мушенин коленкеси?

1. сынган кабырганын коленкеси

2. суйыктын денгейи

3. окпенин тубири

4. жаракаттанган окпенин шети

5. аралык мушелердин коленкеси


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 222; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты