Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Асказан аурулары
230.Еш кандай зиянсыз бауырды калай зерттеуге болады

1. контрасты заттар енгизип

2. радионуклидтер енгизип

3. компьютерли томографияга тусирип

4. УЗИ

5. рентгеноскопия

 

231.Асказаннын ишки килегей кабатын калай зерттеуге болады

1. кою барий контрастпен

2. суда еритин контрастпен

3. арнаулы дайындалган бариймен

4. ешкандай контраст енгизбей караймыз

5. асказанды арнаулы микроскоппен караймыз

 

232.Бауырды жане от журетинжолдарды рентген саулесин колданып зерттеу адисине жататыны:

1. рентгенография

2. рентгенокимография

3. париетография

4. холецистохолангиография

5. ирригоскопия

 

233.Асказаннын катерли исиги саулели зерттеуде кандай белги береди

1.ниша белгиси

2 . асказаннын килегей катпарларынын бир жерге туйисуи- конвергенциясы

3. асказаннын ишки катпарларынын калындауы

4. контраст енгизгенде толмайтынорын-(дефект наполнения)

5. ауырсыну

 

234.Онештин орнынан ыгысуы кандай дерттерде кездеседи?

1. кокиректеги исиктерге

2. журектин улгаюында

3. диафрагмадан отетин онештин жанында пайда болган жарыктар

4. плевра куысында коптен жиналган суйыктык

5. барлык жауап дурыс

 

235.Адамнан тик турганкезинде асказаннын ауасы бар болими кайда турады?

1. антральди-шыга берис болиминде

2. пилорикус болиминде

3. денесинде

4. кумбезинде

5. асказан бурышында

 

236.Асказанды косымша зерттеу адиси болып табылады

1. рентгеноскопия

2. рентгенография

3. париетография

4. КТ

5. УЗИ

 

237.Калыпты жагдайдагы асказаннын улкен иириминин рентгенологиялык бейнелену контуры :

1. бирдей

2. тисти

3. деформирленген

4. анык емес

5.толу дефектили

 

238.Асказаннын диффузды тарылуы кай кезде болуы мумкин?

1. асказан полипинде

2. исиктин экзофитти осуинде

3. асказаннын скиррозды исигинде

4. созылмалы атрофиялык гастритте

5. асказаннын жара ауруында

 

239.Ниша (ойык) белгиси болып табылады:

1. жергиликти тарылу

2. жергиликти кенею

3 . жалпы тарылу

4. жалпы кенею

5. шырыш катпарларынын патологиясы

 

240.Асказанда рактын ен жии кездесетин орны:

1. киши иирим

2. улкен иирим

3. арткы кабыргасында

4. αлдынгы кабыргасында

5. шыга берисинде

 

241.Ток ишектин кабыргаларын калай зерттеуге болады?

1. ток ишектин париетографиясы

2. ишекти барий еритиндисимен толтыру кезинде

3. пневмоперитонеум шартында ишекти тексеру

4. барий еритиндисинен кейин2 рет катарынан контраст жургизген кезде

5. ангиография кезинде

 

242.Асказан жарасы жии кай болигинде орналасады?

1. асказан денесинде

2 . асказан кире берисинде

3. шыга берис болиминде

4. алдынгы кабыргасында

5. асказаннын арткы кабыргасында

 

243.Контрассыз рентгенологиялык адис мына кезде колданылады:

1. жыныс мушелеринин перфорациясында

2. богде заттардын болуы

3. ишек отимсиздигинде

4. курсактагы конкременттерде

5. барлык жагдайларда

 

244.Аскорту жолдарынын ауруларынын саулели диагностикасындагы жана адис?

1. УДЗ

2. рентгенография

3. рентгеноскопия

4. томография

5. флюрография

 

245.Толык толган онештин ени:

1. 2см

2. 3см

3. 4см

4. 5см

5. 6см

 

246.Онештин дислокациясы кай кезде байкалады?

1. аралык мушелер исигинде

2. журек шекаралары улгайганда

3. кыска онеште

4. плевритте

5. барлык жагдайда

 

247.Асказан жарасынын рентгенологиялык белгилери болып табылады:

1. 12 ели ишектин деформациясы

2. 12 ели ишектин тага таризди формасы

3. медиальди контурында ниша

4. асказаннын узаруы

5. диафрагманын биик орналасуы

 

248.Асказаннын диффузды тарылуы кай кезде болуы мумкин?

1. асказан полипинде

2. исиктин эндофитти осуинде

3. асказаннын склерозды исигинде

4. созылмалы атрофияланган гастритте

5. асказан жара ауруында

 

249.Асказан – ишек жолынын функциональды зерттеу адиси болып табылады:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. париетография

4. электрорентгенография

5. флюрография

 

250.Асказаннын формасын зерттейтин тасил:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. париетография

4. электрорентгенография

5. флюрография

 

251.Ишек отимсиздигине тан рентгенологиялык белги:

1. колденен ток ишектин диффузды талуы

2. диафрагманын он жак астындагы орак таризди газ

3. толу акауынын бар болуы

4. контурда коптеген жаралар (нишалар)

5. ишекте суйыктын болуы

 

252.Асказан жарасы:

1. контурдагы шагу (ниша)

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею, шеттери тегис

5. шырышты кабаттынын рельфинин озгеруи

 

253.Гастрит:

1. контурдагы шагу (ниша)

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею, шеттери тегис

5. шырышты кабаттынын рельфинин озгеруи

 

254.Асказан рагы:

1. контурдагы шагу (нища)

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею

5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи

 

255.Асказан полипи:

1. контурдагы шагу (нища)

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею

5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи

 

256.Дивертикул:

1. контурдагы шагу (ниша)

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею

5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи

 

257.Асказан – ишек жолын контрастсыз зерттеуди колданады:

1. ишек отимсиздиги

2. богде зат турып калганда

3. асказаннын тесилуи

4. конкрименттер болуында

5. барлык жагдайда

 

258.Асказан исигинин белгиси:

1. контрасты заттын отпеуи

2. толу дефектисинин козге коринуи

3. кыртыстардын узилуи

4. асказаннын диффузды тарылуы

5. барлык жауаптары д±рыс

 

259.Ишек отимсиздигинин рентгенологиялык белгиси:

1. ишек контурынын шыгынкы шектелуи

2. ишек катпарларынын озгеруи

3. деффектердин коп болуы

4. газ араласкан горизонтальды сызык

5. ишектин диффузды таралуы

 

260.Асказаннын киреберис болиги калай аталады:

1. антральды болим

2. пилорикальды болим

3. кардиальды болим

4. синус

5. кумбез

 

261.Диафрагманын он жак астында орак таризди жолактын пайда болуы байкалады:

1. диафрагма исиги

2. диафрагма астындагы абсцесс

3. агзанын тесилиу

4. ишек отимсиздиги

5. барлык жауап дурыс

 

262.Контрасты затты ауыз аркылы колданганнан кейин ток ишек кашан контрастыланады?

1. 10 –30 минут

2. 2 сагаттан кейин

3. 6 сагаттан кейин

4. 24 сагаттан кейин

5. 32 сагаттан кейин

 

263.Ишекти зерттеуде арнаулы адис болып табылады:

1. рентгеноскопия

2. флюрография

3. ирригография

4. электрорентгенография

5. томография

 

264.Адам вертикальды калыпта орналасканда асказаннын газды копиршиги кайда орналасады?

1. антральди болигинде

2. пилорикальдык болигинде

3. денесинде

4. кумбезде

5. синуста

 

265.Дислокация-бул:

1. агзанын диффузды кенеюи

2. агзанын локальды кенеюи

3. агзанын диффузды тарылуы

4. агзанын локальды тарылуы

5. агзанын калыпты орналасуынын озгеруи

 

266.Асказаннын сырткы кабаты мен кабыргаларынын калындыгын аныктау ушин колданылатын адис:

1. кимография

2. париетография

3. еки еселеп контраст жасау

4. рентгенография

5. полиграфия

 

267.Клойбер тостаганшасы кай ауруда кездеседи:

1. асказан жарасында

2. артурли этиологиялы колиттер

3. ишек отимсиздигинде

4. арнайы емес колитке

5. Крон ауруында

268.Асказан жара ауруына тан тикелей рентгенологиялык коринис:

1. терен сегменттелген перистальтика

2. килегей кабатынын ириленип тыгыздалуы

3. гиперсекреция

4. ниша

5. контрасты заттын жедел эвакуациясы

 

269.Гастритке тан рентгенологиялык коринис:

1. асказаннын толу дефектиси

2. кабаттар корвергенциясы

3. килегей кабаттардын жарасы

4. кушейген перистальтика

5. ири деформацияланган кабаттар

 

270.Ишек отимсиздигине тан рентгенологиялык белги:

1. колденен ток ишектин дифузды тарылуы

2. диафрагманын он жак астында «орак» таризди бос газ болуы

3. толу акауы болуы

4. ишекте газ жане суйыктык денгейинин бар болуы

5. контурда коптеген терен жаракаттардын болуы

 

271.Неше сагаттан кейин асказан контрасты шыгарады?

1. 2 - 5 саг

2. 4 – 5 саг

3. 1, 5 – 3 саг

4. 5 – 6 саг

5. 10 мин

 

272.Контрасты затты ауыз аркылы кабылдаганнан кейин ток ишектин толу уакыты:

1. 10-30 мин

2. 2 саг кейин

3. 6 саг кейин

4. 24 саг кейин

5. 32 саг кейин

 

273.Диафрагманын он жак кумбез «семсер» таризди жолактын болуы тан:

1. диафрагма исиктеринде

2. диафрагма асты абсцесинде

3. куысты агзанын тесилуинде

4. ишек отимсиздигинде

5. конкременттерде

 

274.Онеш ахалазиясына тан:

1. агзанын дифузды кенеюи

2. агзанын ошакты кенеюи

3. агзанын дифузды тарылуы

4. агзанын ошакты тарылуы

5. агзанын орналасуынын озгеруи

 

275.Асказаннын ойыкты жарасын сипаттайтын рентгенологиялык тура белги:

1. терен сегменттелген перистальтика

2. килегей кабатынын калындауы

3. гиперсекреция

4. «ниша» симптомы

5. эвакуациясынын жылдамдауы

 

276.Ток ишектин моторлы эвакуациялык функциясын багалауга оте колайлы рентгенологиялык адис:

1. бариймен пероральди зерттеу

2. ретроградты контрастилеу

3. жасанды гипотония жагдайында ирригоскопия жасау

4. иод еритиндиси бар препараттармен пероральди зерттеу

5. танин косу аркылы ретрогратты конрастилеу

 

277.Онештин бойында домалак формалы, мойыннын болуы ненин белгиси?

1. онештин катерли исиги

2. онештин раги

3. кардия ахолозиясы

4. онеш дивертикулы

5. онеш ойык жарасы

 

278.Сау балада ультра дыбысты зерттеу кезинде от кабы кабыргасыныњ калындыгы кандай?

1.аныкталмайды

2.1 мм дейин

3.2 мм дейин

4.3 мм дейин

5.4 мм дейин

 

279.Нарестелерде ишти шолып зерттеу ушин колданылады:

1. рентгеноскопия

2. рентгенография

3. ультрадыбысты адис

4. магнитти-резонансты адис

5. компьютерлик томография

280.Асказан – ишек жолынын функциональды зерттеу адиси болып табылады:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. париетография

4. электрорентгенография

5. флюрография

 

281.Асказаннын формасын зерттейтин тасил:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. париетография

4. электрорентгенография

5. флюрография

 

282.Ишек отимсиздигине тан рентгенологиялык белги:

1. колденен ток ишектин диффузды тарылуы

2. диафрагманын он жак астындагы орак таризди газ

3. толу акауынын бар болуы

4. контурда коптеген жаралар (нишалар)

5. ишекте суйыктын денгейи болуы

 

283.Асказан - ишек жолын контрастсыз рентгенологиялык зерттеу адисинде колданылады:

1. ишек отимсиздиги

2. арнайы емес колит

3. жедел сокыр ишек

4. ишек дивертикулезы

5. аталган жауаптардын бари дурыс

 

284.Асказаннын диффузды тарылуы байкалады:

1. асказан полипинде

2. исиктин эндофитти турде осуи

3. асказаннын скиррозды исиги

4. созылмалы атрофиялык гастрит

5. асказан жара ауруы

 

285.Асказан жарасы:

1. контурдагы ниша

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею, шеттери тегис

5. шырышты кабаттынын рельфинин озгеруи

 

286.Гастрит:

1. контурдагы ниша

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею, шеттери тегис

5. шырышты кабаттынын рельфинин озгеруи

 

287.Асказан рагы:

1. контурдагы ниша

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею

5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи

 

288.Асказан полипи:

1. контурдагы ниша

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею

5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи

 

289.Дивертикул:

1. контурдагы ниша

2. анык донгелек акау, шеттери тегис

3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес

4. мойынды, локальди кенею

5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи

 

290.Асказаннын диффузды тарылуы байкалады:

1.асказан полипинде

2.эндофитти исикте

3.асказаннын скиррозды исигинде

4.созылмалы атрофиялык гастритте

5.асказан жара ауруында

 

291.Асказан – ишек жолын контрастсыз зерттеуди колданады:

1. ишек отимсиздигинде

2. богде зат турып калганда

3. асказаннын тесилуи

4. конкременттерде

5. барлык жагдайда

 

292.Асказан исигинин ерте белгиси:

1. контрасты заттын отпеуи

2. исик бар жердин перистальтикасынын жоюлуы

3. толу дефектисинин козге коринуи

4. кыртыстардын узилуи

5. асказаннын диффузды тарылуы

 

293.Ишек отимсиздигинин рентгенологиялык белгиси:

1. ишек контурынын шыгынкы шектелуи

2. ишек катпарларынын озгеруи

3. деффектердин коп болуы

4. газ араласкан горизонтальды денгей

5. ишектин диффузды тарылуы

 

294.Асказаннын диффузды кенеюи, киреберис каналынын тарылуы, контурдын тегис болмауы – байкалады:

1. жара ауруындагы стенозда

2. киреберис какпасынын полипи

3. дуоденит

4. операциядан кейинги тарылу

5. киреберис каналынын раги

 

295.Буйректин устинги полюс аралыктары тен:

1. 3 см

2. 4 см

3. 5 см

4. 6 см

5. 7 см

 

296.Буйректин томенги полюс аралыктары тен:

1. 8 см

2. 9 см

3. 10 см

4. 11 см

5. 12 см

 

297.Буйректин узындыгы:

1. 6-7 см

2. 8-9 см

3. 10-12 см

4. 13-15 см

5. 15-16см

 

298.Буйректин ени:

1. 2-3 см

2. 4-5 см

3. 6-7 см

4. 8-9 см

5. 9-10 см

 

299.Буйректин кызметин аныктайтын рентгенологиялык тасилди атаныз:

1. антеградты пиелография

2. ретроградты пиелография

3. экскреторлы урография

4. УЗИ

5. МРТ

 

300.Ретроградты пиелографиянын экскреторлы урографиядан артыкшылыгын атаныз:

1. буйрек паренхимасындагы усак деструкцияларды аныктайды

2. жылдам орындалуы

3. йодты препарат енгизгенде реакциянын болмауы

4. дайындыксыз зерттеу

5. зерттеудин колайлыгы

 

301.Буйрекктин формасын, пишинин, орналасуын аныктайтын рентгенологиялык тасилди атаныз:

1. ретропневмоперитонеум

2. экскреторлы урография

3. антеградты пиелография

4. ретроградты пиелография

5. цистография

 

302.Буйректин кандай рентгенологиялык зерттеуинде пиелоренальдык рефлюкс болуы мумкин:

1. ретроградты пиелография

2. несепагардын дистальди компрессиясымен жургизилетин венаишилик урография

3. несепагардын компрессиясыз жургизилетин венаишилик урография

4. цистография

5. уретерография

 

303.Кандай рентгенологиялык зерттеу нефроптозды аныктада колайлы болып табылады:

1. тик калыптагы экскреторлы урография

2. ретроградты пиелография

3. ретропневмоперитонеум

4. жалпы урография

5 антеградты пиелография

 

304.Жалпы урограммада буйректин кандай тас ауруын аныктауга болады:

1. коралл таризди конкрементти

2. несепагар проекциясында домалак коленкенин болуы

3. тубек тусында домалак коленкенин болуы

4. буйрек олшеминин улкеюи

5. курсак куысы проекциясында коленкелердин пайда болуы

 

305.Буйректин тас аурын аныктауда кандай рентгенологиялык зертеу колайлы болып табылады:

1. экскреторлы урография

2. ретроградты пиелография

3. жалпы (шолу) урографиясы

4. ретропневмоперитонеум

5. антеградты пиелография

 

306.Кандай рентгенологиялык зерттеу буйрек аплазиясы диагнозын коюда тиимди:

1. ретроградты пиелография

2. экскреторлы урография

3. ретропневмоперитонеум

4. буйректик ангиография

5. жалпы (шолу) урографиясы

 

307.Балалардагы зар шыгару жолдарынын кенею себеби:

1. несепагар тонусынын бузылыстары

2. кабынулык тарылу

3. таспен бителу

4. исикпен кысылып калу

5. буйрек туберкулези

 

308.Тубек исигинин рентгенологиялык белгиси болып табылады:

1. тубектин толу дефектиси

2. бокалдардын деформациясы мен жылжуы

3. буйрек олшеминин (артуы) улкеюи

4. буйрек контурынын тегис болмауы

5. буйрек олшеминин киширеюи

 

309.Буйрек рагынын ен жии кездесетин орны?

1. буйрек паренхимасы

2. буйрек капсуласы

3. тубек

4. тостаганшалар

5. несепагар

 

310.Гистеросальпингографияны жасауга карсы корсеткиш?

1. жатырдан кан кету

2. жуктилик

3. жити кабыну урдиси

4. кынап тазалыгынын И-ИИ дарежеси

5. жатыр денесинин рагы (катерли исиги)

 

311.Гистеросальпингографияны откизуде суда еригиш контрасты заттарды колданудагы негизги корсеткиштери:

1. жатыр денеси исигинин саулели емин бакылау

2. жатырдан кан кету

3. жатыр мойны исигин диагностикалау

4. улкен жастагы айел адамдардагы исикти диагностикалау

5. жатырдын кабыну процесстери

 

312.Несепагарда болады:

1. бир болим

2. еки болим

3. уш болим

4. торт болим

5. бес болим

 

313.Несепагарда болады:

1. бир физиологиялык тарылу

2. еки физиологиялык тарылу

3. уш физиологиялык тарылу

4. торт физиологиялык тарылу

5. бес физиологиялык тарылу

 

314.Куык исигинин негизги рентгенологиялык зерттеу адиси:

1. инфузионды урография

2. микционды цистография

3. жалпы цистография

4. ретропневмоперитонеум

5. ретроградты пиелография

 

315.Буйректин усак тостаганшаларынын калыпты саны:

1. 2-5

2. 6-12

3. 16-20

4. 20-25

5. 25-тен жогары

 

316.Буйрек травмасы кезиндеги рентгенологиялык зерттеу адиси:

1. ретроградты пиелография

2. ретропневмоперитонеум

3. буйрек ангиографиясы

4. томография

5. экскреторлы урография

 

317.Буйрек узындыгы мен енинин катынасы:

1. 20%

2. 30%

3. 50%

4. 70%

5. 100%

 

318.Балалардын заршыгару жуйесинин негизги рентгенологиялык зерттеу адиси:

1. жалпы урография

2. инфузионды урография

3. томография

4. ретроградты пиелография

5. антеградты пиелография

 

319.Куык несепагар рефлюксинин негизги аныктау адиси:

1. экскреторлы урография

2. калдык цистография

3. ретроградты пиелография

4. микционды цистография

5. антеградты пиелография

 

320.Буйректин болип шыгару кызметин аныктайды:

1. ретроградты пиелограммаларда

2. экскреторлы урограммаларда

3. пневмоперитонеограммаларда

4. микционды цистограммаларда

5. УЗИ-де

 

321.Узарган иирилген несепагардын кориниси:

1. буйрек дистопиясынын белгиси

2. нефроптоз белгиси

3. уролитиаз белгиси

4. исик белгиси

5. несепагар гипотонусы

 

322.Улкен адамдардын калыпты жагдайдагы буйрек узындыгы:

1. 7-10 см

2. 8-12 см

3. 9-13 см

4. 10-13 см

5. 14-16 см

 

323.Несепагардын максимальды диаметри:

1. 0,5 см

2. 1 см

3. 1,5 см

4. 2 см

5. 2,5 см

 

324.Ар-бир буйректеги улкен тостаганшалар саны:

1. 1-2

2. 2-3

3. 3-4

4. 5-6

5. 6-7

 

325.Сол жак буйректин орналасу денгейи:

1. Th10-L2

2. Th11-L2

3. Th12-L3

4. Th12-L4

5. L1-L3

 

326.Он жак буйректин арналасу денгейи:

1. Th10-L3

2. Th11-L4

3. Th12-L3

4. Th12-L4

5. L1-L3

 

327.Коралл таризди тастар тузиледи:

1. буйректе

2. несепагарда

3. куыкта

4. уретрада

5. барлык болимдерде

 

328.Буйрек гипоплазиясы жатады:

1. туа биткен акауларга

2. кабынуга

3. исектерге

4. жаракаттарга

5. буйрек дистопиясына

 

329.Буйрек емизикшесинин озгериси кай патологиянын белгиси:

1. пиелонефрит

2. туберкулез

3. исик

4. поликистоз

5. гломерулонефрит

 

330.Буйрек исиктерин аныктауга арналган рентгенологиялык жогары акпаратты адис:

1. инфузионды урография

2. нефротомография

3. ретропневмоперитонеум

4. КТ

5. цистография

 

331.Туберкулез кавернасын ажырата билу керек:

1. жай кистадан

2. тубекти кистадан

3. мультилокулярлы кистадан

4. пиелонефриттен

5. поликистоздан

 

332.Рентгенпозитивти тастарга жатады:

1. цистиндер

2. стеариндер

3. оксалаттар

4. ксантиндер

5. барлык тастар

 

333.Он жане сол жак буйрек узындыгы арасындагы айырмашылык:

1. 0,5 см

2. 1 см

3. 2 см

4. 3 см

5. 4 см

 

334.Зар шыгару жолынын туберкулези ен алдымен закымдайды:

1. куыкты

2. тубекти

3. буйрек емизекшесин

4. несепагарды

5. зар шыгару озегин

 

335.Буйрек исигинин симптомы болып табылады:

1. тостаганша ампутациясы

2. алсиз нефрографиялык фаза

3. буйрек колеминин киширеюи

4. тубек пен тостаган гипотониясы

5. несепагар гипотониясы

 

336.Буйрек аплазиясы туралы нактырак акпаратты береди:

1. жалпы (шолу) рентгенография

2. экскреторлы урография

3. пневмоперитонеум

4. УЗИ

5. цистография

 

337.Буйрек гипоплазиясын аныктауда ен накты (манызды) тасил болып табылады:

1. УЗИ

2. экскреторлы урография

3. ретроградты пиелография

4. буйрек артериографиясы

5. цистография

 

338.Нефроптоз кезинде зерттеудин негизги тасили болып табылады:

1. УЗИ вертикальды позицияда

2. экскреторлы урография

3. ретроградты пиелография

4. жалпы (шолу) рентгенография

5. буйрек ангиографиясы

 

339.Сау адамнын буйрегинин арналасу денгейи:

1. 8-10-шы кеуде омырткасы

2. 12- ши кеуде - 1-2-ши бел омырткасы

3. 1-5-ши бел омырткасы

4. 3-4- ши бел омырткасы

5. 4-5- ши бел омырткасы

 

340.Сау адамнын буйрегинин узын осынын орналасуы:

1. омырткага параллельди

2. томенге ашык бурышпен

3. жогарыга ашык бурышпен

4. сол жагы параллельди, он жагы тик бурыш жасайды

5. он жагы параллельди, сол жагы тик бурыш жасайды

 

341.Зар шыгару жалдарынын шолу рентгенограммасында куыктын коленкеси:

1. сирек аныкталады

2. унеми аныкталады

3. еш кашан аныкталмайды

4. жаксы аныкталады

5. айкын

 

342.Гидронефроз кезинде ен колайлы зерттеу болып табылады:

1. экскреторлы урография

2. буйрек ангиографиясы

3. ретроградты пиелография

4. УЗИ

5. антеградты пиелография

 

343.Жии кездесетин буйрек ауруларына кайсысы жатады:

1. гломерулонефрит

2. пиелонефрит

3. нефроптоз

4. исиктер

5. туберкулез

 

344.Осы аурулардын кайсысы буйректи жии закымдайды:

1. киста

2. рак

3. папиллома

4. саркома

5. аралас исиктер

 

345.Поликистоздын белгилери:

1. буйректин улкеюи

2. буйректин киширеюи

3. олшемдери озгермейди

4. буйректин деформациясы

5. буйректин улкеюи жане деформациясы

 

346.Буйрек туберкулезинде ен жии закымданатын курылым:

1. милы курылым

2. кыртысты курылым

3. тостаганшалар мен тубек

4. емизекшелер аймагы

5. милы курылым жане емизекшелер аймагы

 

347.Туберкулез ауруы буйрекке жане зар шыгару жолдарына таралады:

1. лимфогенди жолмен

2. гематогенди жолмен

3. инфекциянын жогаргы жолымен

4. инфекциянын томенги жолымен

5. жанасу жолымен (контакт)

 

348.Буйрек туберкулезинде алгашкы симптом болып табылады:

1. папиллит

2. инфильтрат

3. каверна

4. закымдалу аймагындагы кальцинаттар

5. инфильтраттын ыдырауы

 

349.Буйрек жане зар шыгару жолдарынын аномалияларынын сирек кездесетин турине жатады:

1. тага таризди буйрек

2. дистопия

3. буйректин (еки еселенуи) косарлануы

4. косымша (ушинши, тортинши) буйрек

5. дисплазия

 

350.Гидронефроз диагнозына куман туындаганда ен колайлы зерттеу болып табылады:

1. шолу урографиясы

2. экскреторлы урография

3. ретроградты пиелография

4. буйрек ангиографиясы

5. УЗИ

 

351.Калыпты жагдайдагы тубектин алдынгы-арткы колеми:

1. 1-1,5 см-ге жуык

2. 0,5 см-ге жуык

3. 2,5 см-ге дейин

4. калыпты жагдайда коринбейди

5. 2,5-см ден узын


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты