Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЖУРНАЛ ОБЛІКУ

Читайте также:
  1. B) журнально-ордерная.
  2. II. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ
  3. IV. Стаття зі збірника, журналу, наукових праць і т. п.
  4. PR, журналистика и реклама: взаимосвязь и различия.
  5. q]3:1:Согласно закону о СМИ РК журналист это
  6. Алексеев А.И., Журавлев М.П. К вопросу о совершенствовании законодательства о борьбе с рецидивом преступлений. // Журнал российского права, 2001, № 6.
  7. Аналитические телевизионной журналистики.
  8. Аппаратный журнал
  9. Базові ел журналіст менеджменту
  10. Белинский как литературный критик и публицист. «Журналистский кодекс» Белинского.

наркотичних, психотропних лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я

_____________________________________________________________________________

(назва медикаменту та одиниця виміру)

 

Мі-сяць Зали-шок на 1-ше число Надходження Надход-ження та залишок разом за місяць Види видатку Видаток
№ док. і дата К-ть № док. і дата К-ть
              За амбулат. рецеп-турою                                
Лік.-профіл. закладам                                
              За амбулат. рецеп-турою                                
Лік.-профіл. закладам                                

 


 

Продовження бланку 8

 

 

Видатки за днями місяця Видатки за місяць за кожним видом Усього за місяць за усіма видами розходу Залишок на кінець місяця Фізичний залишок
                                     
                                     
                                     
                                     

 Бланк 9

РЕЄСТР

спеціальних рецептурних бланків форми №3, за якими відпущені

наркотичні і психотропні лікарські засоби за___________200__р.

 

Найменування лікувально-профілактичного закладу, лікарями якого виписаний рецепт Серія, номер рецепту Дата ! виписуван­ня рецепту Найменування наркотичного чи психотропного лікарського засобу, відпущеного за спецбланком та його кількість
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Працівник аптеки, відповідальний за облік та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин

 

__________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

"_____"_______________200___р.

 

 


 

Бланк 10

АКТ

 

знищення спеціальних бланків форми №3, за якими

відпущені в аптечних закладах наркотичні і психотропні

лікарські засоби за______________________

 

 

Комісія в складі трьох осіб_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(вказати посаду прізвище, ініціали голови і членів комісії)

 

провела "____"_____________200__р. знищення шляхом спалювання спецбланків форми №3, згідно з якими відпущені наркотичні і психотропні лікарські засоби за період з"____"____________200___р. по "____"________200__р. в кількості _________________ шт.

(прописом)

відповідно до реєстрів, що додаються до акта.

 

Голова комісії __________________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Члени комісії ___________________ _________________________________

___________________ _________________________________

___________________ _________________________________

 

 

М.П аптечного закладу


Література до вихідного рівня знань:

1. Лекційний матеріал.

2. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Вінниця: Нова Книга, 2003р. - 240 с

3. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, виправлене і доповнене. - Вінниця: Нова Книга, 2005. -С.141-165.

4. Практикум з організації та економіки фармації. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Б.П.Громовик, С.І.Терещук, О.Л.Гром, А.М.Новікевич, І.Л.Чухрай. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 448с.

5. Закон України "Про внесення змін до Закону "Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 8 липня 1999 р. № 863 - XIV //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С.576 - 579.

6. Постанова KM України № 770 від 6 травня 2000 р. "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" //Юридические аспекты фармации: Раздел журнала "Провизор". - 2000. - № 11. - С.2-5 (з доповненнями).

7. Наказ МОЗ України № 356 від 18 грудня 1997 р. "Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України" //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С.603 -618.

8. Наказ МОЗ України від 19.07 2005 р. № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог - замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог - замовлень" із з змінами і доповненнями, http: // zakon.rada.gov.ua/.

9. Наказ МОЗ України від 18 січня 2003 р. № 58 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів» // Юридичні аспекти фармації: розділ журналу" Провізор", 2003, - №.3. - С.2 - 22.

Завдання для контролю вихідного рівня знань:

Задача Рівень Еталони відповідей
Протягом якого часу дійсні рецепти на отруйні лікарські засоби? I Десять днів
П’ять днів
Два місяці
Один місяць
Протягом якого часу дійсні рецепти на сильнодіючі лікарські засоби? I Десять днів
П’ять днів
Два місяці
Один місяць
Протягом якого часу зберігаються в аптеці рецепти на наркотичні лікарські засоби, що виписані на рецептурному бланку ф-3? I П’ять років, не враховуючи поточного
Один рік не враховуючи поточного
Три роки
Два роки
Протягом якого часу зберігаються в аптеці рецепти на сильнодіючі лікарські засоби? I П’яти років
Одного року не враховуючи поточного
Трьох років
Двох років
Відпуск лікарських засобів амбулаторним хворим здійснюється на підставі рецепту. Вкажіть лікарський засіб, який заборонено відпускати амбулаторним хворим. I Дроперідол, амп.
Діазепам, табл.
Трамадол ,табл.
Бупренорфін, амп.
В аптеку надійшов рецепт на порошки, у якому завищена разова доза фенобарбіталу, без відповідного оформлення. Як повинен поступити провізор? I Відпустити половину вищої разової дози
Поставити штамп „Рецепт недійсний” і повернути хворому
Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків
Відпустити вищу разову дозу
На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний димедрол (порошок)? I Ф-1
Ф-3
Ф-1 і Ф-3
Ф-1 і Ф-1
Калію перманганат включений в Перелік прекурсорів Списку №2. Вкажіть порядок відпуску калію перманганату з аптечних кіосків: I Дозволяється в необмеженій кількості
Дозволяється у розфасованому вигляді по 3-5 г на один відпуск
Дозволяється при наявності рецепту ф-3
Забороняється
Які з нижче перерахованих лікарських засобів відносяться до отруйних? I Кодеїну фосфат
Етилморфіну гідрохлорид
Циклодол
Дроперідол
Які з нижче перерахованих лікарських засобів відносяться до сильнодіючих? I Прометазин
Феназепам
Етилморфіну гідрохлорид
Кокаїну гідрохлорид

Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

1. Поняття про наркотичні, психотропні лікарські засоби і прекурсори.

2. Класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.Порядок замовлення та отримання з аптечних складів (баз) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4 Порядок приймання аптекою наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів з аптечного складу.

5 Організація предметно - кількісного обліку в закладах охорони здоров'я.

6 Зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів у аптеках.

7 Правила виписування рецептів на спеціальних банках форми № 3 та відпуску за ними ліків.

8 Правила виписування наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів на рецептурних бланках форми №1 і відпуску за ними.

9.Нормування відпуску наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з аптек.

10Порядок приймання рецептів, відпуску лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

11Оформлення рецептів на лікарські засоби для хворих із затяжними та хронічними захворюваннями.

12 Порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків форми Ф №3.

13 Перелік закладів охорони здоров'я які мають право здійснювати обіг наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів.

14 Порядок забезпечення наркотичними лікарськими засобами онкологічних хворих в умовах стаціонару на дому.

 

Література:

Основна:

1. Лекційний матеріал.

2. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Вінниця: Нова Книга, 2003р. - 240 с

3. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, виправлене і доповнене. - Вінниця: Нова Книга, 2005.

4. Практикум з організації та економіки фармації. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Б.П.Громовик, С.І.Терещук, О.Л.Гром, А.М.Новікевич, І.Л.Чухрай. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 448с.

Додаткова:

1. Закон України "Про внесення змін до Закону "Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 8 липня 1999 р. № 863 - XIV //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С.576 - 579.

2. Постанова KM України № 770 від 6 травня 2000 р. "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" //Юридические аспекты фармации: Раздел журнала "Провизор". - 2000. - № 11. - С.2-5 (з доповненнями).

3. Наказ МОЗ України № 356 від 18 грудня 1997 р. "Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України" //Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С.603 -618.

4. Наказ МОЗ України від 19.07 2005 р. № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог - замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог - замовлень" із з змінами і доповненнями, http: // zakon.rada.gov.ua/.

5. Наказ МОЗ України від 18 січня 2003 р. № 58 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів» // Юридичні аспекти фармації: розділ журналу" Провізор", 2003, - №.3. - С.2 - 22.

 

Організаційна структура заняття:


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 22; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты