Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетоди обчислення ВВП і національного доходу

Читайте также:
  1. I. Методика диагностики объема восприятия.
  2. I. Организационно-методический раздел.
  3. II. 1. Методические указания к выполнению контрольных заданий
  4. II. Методика исследований
  5. II. Методические рекомендации.
  6. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  7. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  8. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  10. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Валовий внутрішній продукт можна обчислювати за трьома методами:

1) виробничим (за доданою вартістю);

2) методом кінцевого використання (за витратами);

3) ) розподільчим (за доходами).

Ці методи спираються на різну інформацію, але мають забезпечувати однаковий результат. Іншими словами, величина ВВП не залежить від методу його обчислення.

Розрахунок ВВП виробничим методомпідсумовує додану вартість, створену всіма галузями економіки під час виробництва товарів та послуг.

Стадія виробництвахарактеризуется показниками: 1) випуску; 2) проміжного споживання; 3) доданої вартості.

Випуск— вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді.

Проміжне споживання— витрати на товари, матеріальні та нематеріальні послуги, використані економічними (інституційними) одиницями для вироб-ничих потреб.

Додана вартість— ринкова ціна обсягу продукції, виробленої фірмою, мінус вартість спожитої сировини та матеріалів, які придбані у постачальників.

Приклад. Власник агрофірми А продає яблука оптовій фірмі В за ціною 0,5 грн за 1 кг. Фірма В продає яблука магазину фірми С за ціною 1,0 грн за 1 кг. Покупець придбае 1 кг яблук у магазині за ці-ною 1,2 грн за кг.

На кожній стадії виробництва різниця між тим, що фірма заплати­ла за продукт, і тим, що вона одержить від його продажу, виплачуеться у вигляді заробітної плати, відсотків і прибутків в обмін на ресурси, які використовуються кожною фірмою в процесі виробництва та обігу. Додана вартість власника становить 0,5 грн, за умови, що він не купував проміжної продукції.

Яку частину вартості потрібно врахувати при визначенні ВВП? Тільки 1,2 грн за 1 кг.

Стадії виробництва та розподілу Ціна продуісгу Додана вартість
А 0,5 0,5-0 = 0,5
В 1,0 1,0-0,5=0,5
С 1,2 1,2-1,0=0,2
Разом 2,7 1,2

Загальна вартість усіх проміжних продуктів 2,7. Якщо б ми включили цю суму в показник ВВП,то суттево перевищили б його обсяг. Отже, в розрахунок ВВПвключаеться титьки 1,2 — додана вартість, створена кожною фірмою.

Система нацюнальних рахунків в Україні передбачає підрахунок ВВП виробничим методом за формулою:

За цим методом ВВП обчислюється як сума валової доданої вартості всіх галузей економіки плюс чисті продуктові податки:ВВП = . (11.1)

Розрахунок ВВП методом кінцевого використання(витратний метод) здійснюється шдсумовуванням витрат усіх економічних одиниць, які використовують ВВП,— домогосподарств, фірм, держав та іно-земців. Отже, ВВП(У) за методом кінцевого використання — це сукупна вартість ycix товарів і послуг, нео￿￿ід￿￿ для ￿ог￿￿ щоб викупити￿￿а ринку￿вес￿ обсяг￿виробництва:

Y=C + I+G + NX, (11.2)

де С — споживання (Consumtion), або кінцеві споживчі витрати домогосподарств на товари і послуги (за винятком витрат на придбання житла): витрати домогосподарств на предмети тривалого користу-вання (автомобілі, телевізори...), товари поточного використання (хліб, молоко...), споживчі витрати на послуги (лікарів, перукарів...);

/— інвестиції (Investment), або валові приватні внутрішні інвестиції. До валових приватних внутрішніх інвестицій відносяться витрати фірм на будівництво будівель і споруд, у тому числі житлове будів-ництво; витрати домогосподарств на придбання житла, обладнання, машин, механізмів, нових технологій, амортизація, амортизаційні від-рахування, зміна товарно-матеріальних запасів.G — державні витрати (Government) органів влади на утримання армії, апарату управління, виплату заробітної плати працівникам державного сектору за відрахуванням трансфертів;

NX— чистий експорт (Net Export).

Чистий експорт товарів і послуг — це величина, на яку зарубіжні витрати на вітчизняні товари і послуги перевищують вітчизняні ви­трати на іноземні товари і послуги:

NX = X-M. (11.3)

Наведене рівняння ВВПназивають основною макроекономічною тотожністю.

Щорічні відрахування, які показують обсяг капіталу, котрий споживається в ході виробництва в окремі роки, називають аморти-зацією.

Валові приватні внутрішні інвестиції включають виробництво усіх інвестиційних товарів, призначених для заміщення машин, обладнання і споруд, які споживані в ході виробництва у поточному

році, та будь-які чисті додавання до обсягу капіталу в економіці. Отже, валові інвестиції включають і суму заміщення, і приріст інвестицій.

Термін "чисті приватні внутрішні інвестиції" вживають для характеристики доданих інвестицій, що мали місце протягом поточного року.

Співвідношення валових інвестицій і амортизації є індикатором стану економіки: піднесення, застій або спад.

Зростаюча економіка.Якщо валові інвестиції перевищують амортизацію, економіка перебуває на піднесенні, її виробничі потужності (обсяг капіталу) зростають. У зростаючій економіці чисті інвестиції є величиною позитивною. За рік споживається менше капіталу, ніж виробляється.

Статична (застійна) економіка.Валові інвестиції дорівнюють амортизації, або чисті інвестиції дорівнюють нулю Це означав, що економіка перебуває у стані спокою. В економіці виробляється стільки капіталу, скільки необхідно, щоб компенсувати те, що спожи- то під час виробництва ВВП поточного року.

Спадна (стагнаційна) економіка.Якщо валові інвестиції менші, ніж амортизація. Це означав, що в економіці за рік споживається більше капіталу, ніж виробляється. За спадної економіки, або такої, що перебуває у стані рецесії, чисті інвестиції матимуть негативний знак. А в економіці відбудеться зменшення інвестицій, або деінвестування.

Розподільчимметодом ВВПвизначається як сума доходів, створених резидентами країни за рік.

Розрахунок ВВП розподільчим (дохідним) методом підсумовує усі види чинникових доходів (чинники виробництва: праця і капітал, які беруть участь у виробничому процесі), а також включав два ком­понента (амортизаційні витрати і непрямі податки на бізнес), які не е доходами.

ВВП мае такі складові:

1. Амортизаційні витрати.

2. Чисті непрямі податки на бізнес = повні непрямі податки на біз-
нес - субсидії.

Фірми розглядають ці податки як витрати виробництва і тому до-дають їх до цін на продукти. До непрямих податків на бізнес на­лежать податок на додану вартість, акцизи, мито, ліцензійні пла­теж!.

3. Заробітна плата, внески підприємств на соціальне страхування та у різні фонди.

4. Рентні платежі — прибуток (дохід), що його отримують власники нерухомості, включаючи приписану (умовно нараховану) ренту за проживания у власних будинках. Приписана вартість — вартість товарів та послуг, які не продаються на ринку і не мають ринкової ціни. Орендна плата, яку власникові будинку довелося б сплатити за умови, якби він орендував аналогічний будинок або якби його будинок дійсно здавався в оренду, є імпутованою рен­тою, і входить у рахунки ВВП і як витрати, і як доходи власника будинку.

5.Чисті відсотки — різниця між відсотковими платежами фірм іншим секторам економіки та відсотковими платежами, що їх фірми от римали від інших секторів.

6.Дохід від власності — чистий прибуток підприємств, які перебувають у приватній власності.

7.Прибуток корпорацій — податок на прибуток корпорацій, що його одержує уряд, дивіденди акціонерам, нерозподілений прибу­ ток корпорацій.

Ці нерозподілені доходи корпорацій поряд із відрахуваннями на відновлення споживаного капіталу інвестуються або зразу, або в майбутньому на створення нових підприємств і закупівлю обладнання.

Три методи підрахунку повинні привести до однакового результату.

Для полегшеного розуміння показника ВВП вводять ще один показник — валовий внутрішній продукт на душу населения,або вартість виробленої продукції на одну людину. Його одержують діленням ВВП країни на чисельність населения в даному році:

Поняття "валовый внутрішній продукт" (ВВП) та "валовий національний продукт" (ВНП) є різними за означениями

Валовый национальный продукт (Gross National Product, GNP) — це ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених грома-дянами держави за певний період часу, тимчасом як валовий внут-рішній продукт — ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні за певний період часу. Період часу, як правило, означав один рік.

Більш точним показником обсягу виробництва продуктів для споживання і накопичення капіталу є показнык чистого внутрішнього продукту (Net Domestic Product, NDP). ЧВП являє собою ВВП, зменшений на суму амортизації, або на величину споживання основного капіталу.

Національний дохід— показник, який обчислюється відніманням від чистого внутрішнього продукту непрямих податків на бізнес і ви-значає загальний обсяг заробітної плати, рентних платежів, відсотка і прибутків, одержаних під час виробництва обсягу ВВП.

Особистий дохід— це зароблений приватними особами дохід.

Особистий дохід одержується відніманням від національного до­ходу внесків на соціальне страхування, нерозподіленого прибутку корпорацій, податків на прибуток корпорацій — чистий процент плюс трансфертні платежі.

Використовуваний дохід,або дохід після сплати податків, або післяподатковий дохід, розраховується відніманням від показника особистого доходу прибуткового податку з громадян та деяких непо-даткових платежів держави:


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 23; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Система національних рахунків. | Номінальний та реальний ВВП
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты