Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИСНОВКИ. 1. Практика макроекономічних розрахунків спирається на міжнародний стандарт — систему національних рахунків
 

1. Практика макроекономічних розрахунків спирається на міжнародний стандарт — систему національних рахунків, яка являє собою сукупність категорій, що відображують загальні умови та сукупні результати економічної діяльності країни. Основними категоріями СНР є: інституційна одиниця, сектор, економічна операція, рахунок.

2. СНР передбачає застосування великої кількості макроекономічних показників, які відображують результати економічної діяльності країни. Первинним показником є випуск, який являє собою сукупну ринкову вартість товарів і послуг, вироблених резидентами країни за відповідний період. Центральне місце серед макроекономічних показників посідає ВВП, який відображує ринкову вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами країни за відповідний період. ВВП є тією частиною випуску, яка спрямовується на кінцеве використання і не враховує ту частину випуску, що спрямовується на виробниче споживання. ВВП є показником первинних доходів, зароблених резидентами від економічної діяльності лише всередині країни. Для відображення не лише внутрішніх доходів резидентів, а й доходів від їх зовнішньоекономічної діяльності застосовуються об’ємніші показники, а саме валовий національний дохід і валовий національний наявний дохід.

3 ВВП обчислюється за трьома методами: виробничим, розподільчим і за методом кінцевого використання.

Згідно з виробничим методом ВВП обчислюється як сума валової доданої вартості всіх галузей економіки плюс чисті продуктові податки.

За розподільчим методом ВВП являє собою суму первинних доходів (зарплата найманих працівників, валовий прибуток, змішаний дохід, чисті податки на виробництво та імпорт).

ВВП за методом кінцевого використання є сумою трьох складових — кінцевого споживання, валового нагромадження, чистого експорту. Проте в макроекономіці використовується аналітична формула ВВП, обчисленого за методом кінцевого використання, згідно з якою ВВП визначається як сума приватного споживання, приватних інвестицій, державних закупівель та чистого експорту. Валовий національний дохід дорівнює ВВП плюс чисті первинні доходи, отримані від зовнішньоекономічної діяльності. Валовий національний наявний дохід складається з валового національного доходу і чистих поточних трансфертів, отриманих від зовнішньоекономічної діяльності.

4. У макроекономічному аналізі використовується номінальний і реальний ВВП. Номінальний ВВП — це ВВП, який обчислюється у фактичних цінах поточного року реальний ВВП — це ВВП, обчислений в порівнянних цінах, тобто у фактичних цінах того року, що приймається за базу розрахунків. Первинним статистичним показником є номінальний ВВП. Для обчислення реального ВВП номінальний ВВП коригується за допомогою індексів цін, основними з яких є індекс споживчих цін і дефлятор ВВП. Вони обчислюються як співвідношення між ціною ринкового кошика в даному періоді та ціною ідентичного або подібного ринкового кошика в попередньому періоді.

Рекомендована література до теми

Основна навчальна література:

1. Воробьев Е.М. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – Харьков: ТОВ «Р.И.Ф.». – 2002. – 640 с.

2. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М. - 2000. – 198 с.

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.

Ефимова Е.Г. Экономика для юристов: Учебник. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1999. – 472 с.

4. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. - М.: ИНФРА-М, 1997. – 716 с.

5. Мочерний С.В. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довженко. – К.: ВЦ „Академія”. - 2004. – 855 с.

6. Основи економiчних теорiй: Навчальний посiбник / За заг. ред. доц. Петрової К.Я. - Харкiв: ун-т внутр. справ, 1999. - с. 18-21, 37-38, 121-123.

7. Основи економiчної теорii: Короткий курс. - Тернопiль: Астон, 1999. - с. 137-146.

8. Основи економiчної теорiї: полiтекономiчний аспект: Пiдручник для студ. економiчних вузiв i фак-тiв / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Канiщенко та iн.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - К.: Вища шк. 1997. - с. 114-123, 293-312.

9. Основи економiчної теорiї: посiбник /Авт. кол.: C.В. Мочерний, С.А. Єрохiн, Л.О. Канiщенко та iн.; За ред. С.В. Мочерного. - К.:ВЦ "Академiя" 1997. - с. 285-290.

10. Рябченко О.П. Проблеми тiнiзацii економiки в перiод формування ринкових вiдносин: Курс лекцiй. - Харкiв: ун-т внутр. справ, 1998. – 68 с.

11. Экономическая теория (политическая экономия): Учебник / под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Российская экономическая академия. – 2000. – 588 с.

12. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д. Камаева. - 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 592 с.

13. Экономическая теория: Учебник / Н.И. Базылев, А.В. Бондарь, С.П. Гурко и др. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1997.- с. 232-245.

Нормативна та довідкова література:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - №49-50. – С. 6-27.

2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" // http//www.rada.gov.ua.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку системи національних рахунків” від 25 липня 2002 р. № 413-р.

4. Програма “Україна – 2010”. Розроблена на виконання розпорядження Президента України від 26 лютого 1998 року № 43. – К., 1999. – 92 с.

5. Економіка України за січень-грудень 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2005. - № 15. – 27 січня. – С. 1, 5-6.

6. Економіка України за січень-грудень 2005 року // http://www.ukrstat. gov.ua

 

Додаткова література (для підготовки рефератів):

1. Бажан О.М. Роль держави у формуванні системи протидії „тінізації” капіталу: регуляторний аспект // Прометей: Регіон. зб. науч. тр. по економіці. - 2004.- № 3. - С. 44-47.

2. Бандура О. Деякі концептуальні проблеми аналізу у макроекономічної динаміки // Економіст. - 2004. - № 9. - С. 25-33

3. Клименко А. Протидія легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: недоліки функціонування механізму // Право України. – 2004. - № 2.- С. 65-69.

4. Озерський І. Місце тіньової економіки у сучасному економічному середовищі // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. - № 6. – С. 25-28.

5. Озерський І.В. Тіньовий сегмент економіки // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. - № 1. – С. 28-30.

6. Передборський В. Криза управління та розвиток економічної злочинності // Підприємництво. Господарство. Право. – 2005. - № 2. – С. 136-139.

7. Передборський В. Сучасні засоби управління як фактор підвищення ефективності боротьби з економічною злочинністю // Підприємництво. Господарство. Право. – 2004. - № 10. – С. 51-55.

8. Предборський В. До питання про сутність тіньової економіки // Підприємництво. Господарство. Право. – 2004. - № 12. – С. 111-115.

9. Предборський В. Методологічні засади вчення про детермінацію та причинність теорії тінізації економіки // Підприємництво. Господарство. Право. – 2005. - № 1. – С. 95-99.

10. Прісняков В.Ф. Детінізація економіки // Фінанси України. – 2005. - № 3. – С. 72-81.

11. Тронь В. Конкуренція держави з тіньовою економікою // Управління сучасним містом. – 2004. - № 4-6. - С. 49-52

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 43; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты