Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 7. Основні концепції праворозуміння у сучасній юриспруденції.
25. Соціологічна юриспруденція: Теорія "Живого права" Є.Ерліха. "Соціальне право" за Г. Гурвичем. "Інструментальний" підхід Р.Паунда до права. Концепція М.Вебера. Правові погляди Дюркгейма.

26. Реалістична теорія права: Правові погляди К. Ллевеліна та Дж. Френка.

27. Юридичний позитивізм: Концепція солідаризму Л.Дюгі. Теорія інституціоналізму в праві М.Оріу. Витоки нормативної теорії, права (Дж.Остін). Г.Кельзен як засновник легістського неопозитивізму. Його но'рмативістська теорія права. Вчення X.Харта.

28. Сучасні концепції природного права: Неокантіанська, неотомістська та персоналістична концепції осмислення права. Правові погляди Ж.Мартена. Вчення Л.Фуллера, Р.Дворкіна, Дж.Роулса та Дж.Фінніса.

29. Сучасна постмодерна юриспруденція: Правові погляди Д.Дьюї. Концепція поліархії Р. Даля. Соціальна теорія Л.Мєйх'ю.

30. Особливості правової ідеології в Україні (1991-2007): Основні державно-правові ідеї у Декларації про державний суверенітет України 1990 р. і Акті проголошення незалежності України 1991 р. Втілення у Конституції України досягнень української правової думки. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Опрацювання в юридичній літературі проблем праворозуміння. Проблеми формування демократичної правової соціальної держави і громадянського суспільства в Україні. Українська правова система і міжнародне право: сучасні проблеми взаємодії і гармонізації

Основна література:

1.Історія вчень про право і державу. Підручник. / За ред. Г.Г.Демиденка, О.В.Петришина. - Харків., 2008.

2. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юрид. вузів і факультетів / Уклад., заг. ред. Г.Г.Демиденко. 2-е вид., доп. і змін. – X., 2002.

Додаткова, довідкова література

1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Навч. посібник. -Львів, 2001.

2. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. Навч. посібник. - К., 2002.

3. Антологія мировой правовой мысли. В 5 т. - М., 1999.

4. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін. Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. - К., 2002.

5. Вивід прав України / М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. -Львів, 1991.

6. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. О.3.Лейста. – М., 2000.

7. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. -К., 2002.

8. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень при державу та право. - К., 2007.

9. Орленко В.В. Історія вчень про державу і право. - К., 2007.

10. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941).-К., 2001.

11. Скакун О.Ф.М.П.Драгоманов как политический мыслитель. - X., 1993.

12. Юридична енциклопедія. Тт. 1-6. - К.: Укр.енцикл., 1998-2004.

13.Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право. -К., 2005.

Тематичний план

Навчально-екзаменаційна сесія

Лекція 1 Історія вчень про право як навчальна дисципліна та наука.
Лекція 2 Правові вчення у період нової історії.
Лекція 3 Правові вчення періоду новітньої історії.
Семінар 1 Теми № 9, 13, 14, 19, 21, 22
Семінар 2 Теми № 25-29

Контрольними питаннями з історії вчень про право є заголовки тем навчальної програми.

Контрольні заходи- включають поточний самоконтроль за допомогою навчальної програми, контрольних питань та контроль, який здійснює викладач під час проведення семінарських занять, шляхом усного опитування або проведення тестування. Тестування проводиться протягом 10-15 хвилин з метою визначення наявності у студентів знань ключових понять і категорій компаративістики. Підсумковий контроль проводиться у формі сесійного заліку по білетах. Студент має можливість отримати залік і без відповіді на питання білету, якщо він відвідував всі аудиторні заняття, має конспект лекцій, робочий зошит, підготував за своїм бажанням хоча б один реферат з тем навчальної програми, активно працював на семінарах та успішно склав тестування. Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою ("зараховано", "не зараховано") і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку.

Реферати виконуються за ініціативи студента. Тема реферату (з відповідним планом) обирається з тем навчальної програми та надаються на перевірку на кафедру у першій день навчально-екзаменаційної сесії.

Студентам, які отримали під час сесії незадовільну оцінку з правових вчень, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної навчально-екзаменаційної сесії: один раз викладачу, другий - комісії.

Контрольними питаннями з історії вчень про право є заголовки тем навчальної програми.

Студентам, які отримали під час сесії незадовільну оцінку з теорії держави і права, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної навчально-екзаменаційної сесії: один раз викладачу, другий – комісії.

Укладачі: доцент, к.ю.н. Зайцев Л.О., доцент, к.і.н. Гавриленко О.А., к.ю.н. Слинько Д.В.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты