Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ 7. Основні концепції праворозуміння у сучасній юриспруденції.
Читайте также:
  1. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  2. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  3. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  4. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  5. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  6. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  7. В основній частині заняття
  8. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  9. Види маневру підрозділами
  10. Визначення обсягу виробництва продукції борошномельного підрозділу

25. Соціологічна юриспруденція: Теорія "Живого права" Є.Ерліха. "Соціальне право" за Г. Гурвичем. "Інструментальний" підхід Р.Паунда до права. Концепція М.Вебера. Правові погляди Дюркгейма.

26. Реалістична теорія права: Правові погляди К. Ллевеліна та Дж. Френка.

27. Юридичний позитивізм: Концепція солідаризму Л.Дюгі. Теорія інституціоналізму в праві М.Оріу. Витоки нормативної теорії, права (Дж.Остін). Г.Кельзен як засновник легістського неопозитивізму. Його но'рмативістська теорія права. Вчення X.Харта.

28. Сучасні концепції природного права: Неокантіанська, неотомістська та персоналістична концепції осмислення права. Правові погляди Ж.Мартена. Вчення Л.Фуллера, Р.Дворкіна, Дж.Роулса та Дж.Фінніса.

29. Сучасна постмодерна юриспруденція: Правові погляди Д.Дьюї. Концепція поліархії Р. Даля. Соціальна теорія Л.Мєйх'ю.

30. Особливості правової ідеології в Україні (1991-2007): Основні державно-правові ідеї у Декларації про державний суверенітет України 1990 р. і Акті проголошення незалежності України 1991 р. Втілення у Конституції України досягнень української правової думки. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Опрацювання в юридичній літературі проблем праворозуміння. Проблеми формування демократичної правової соціальної держави і громадянського суспільства в Україні. Українська правова система і міжнародне право: сучасні проблеми взаємодії і гармонізації

Основна література:

1.Історія вчень про право і державу. Підручник. / За ред. Г.Г.Демиденка, О.В.Петришина. - Харків., 2008.

2. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юрид. вузів і факультетів / Уклад., заг. ред. Г.Г.Демиденко. 2-е вид., доп. і змін. – X., 2002.

Додаткова, довідкова література

1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Навч. посібник. -Львів, 2001.

2. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. Навч. посібник. - К., 2002.

3. Антологія мировой правовой мысли. В 5 т. - М., 1999.

4. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін. Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. - К., 2002.

5. Вивід прав України / М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. -Львів, 1991.6. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. О.3.Лейста. – М., 2000.

7. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. -К., 2002.

8. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень при державу та право. - К., 2007.

9. Орленко В.В. Історія вчень про державу і право. - К., 2007.

10. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941).-К., 2001.

11. Скакун О.Ф.М.П.Драгоманов как политический мыслитель. - X., 1993.

12. Юридична енциклопедія. Тт. 1-6. - К.: Укр.енцикл., 1998-2004.

13.Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право. -К., 2005.

Тематичний план

Навчально-екзаменаційна сесія

Лекція 1 Історія вчень про право як навчальна дисципліна та наука.
Лекція 2 Правові вчення у період нової історії.
Лекція 3 Правові вчення періоду новітньої історії.
Семінар 1 Теми № 9, 13, 14, 19, 21, 22
Семінар 2 Теми № 25-29

Контрольними питаннями з історії вчень про право є заголовки тем навчальної програми.Контрольні заходи- включають поточний самоконтроль за допомогою навчальної програми, контрольних питань та контроль, який здійснює викладач під час проведення семінарських занять, шляхом усного опитування або проведення тестування. Тестування проводиться протягом 10-15 хвилин з метою визначення наявності у студентів знань ключових понять і категорій компаративістики. Підсумковий контроль проводиться у формі сесійного заліку по білетах. Студент має можливість отримати залік і без відповіді на питання білету, якщо він відвідував всі аудиторні заняття, має конспект лекцій, робочий зошит, підготував за своїм бажанням хоча б один реферат з тем навчальної програми, активно працював на семінарах та успішно склав тестування. Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою ("зараховано", "не зараховано") і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку.

Реферати виконуються за ініціативи студента. Тема реферату (з відповідним планом) обирається з тем навчальної програми та надаються на перевірку на кафедру у першій день навчально-екзаменаційної сесії.

Студентам, які отримали під час сесії незадовільну оцінку з правових вчень, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної навчально-екзаменаційної сесії: один раз викладачу, другий - комісії.

Контрольними питаннями з історії вчень про право є заголовки тем навчальної програми.

Студентам, які отримали під час сесії незадовільну оцінку з теорії держави і права, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної навчально-екзаменаційної сесії: один раз викладачу, другий – комісії.

Укладачі: доцент, к.ю.н. Зайцев Л.О., доцент, к.і.н. Гавриленко О.А., к.ю.н. Слинько Д.В.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты