Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Вимоги пожежної безпеки до систем опалення, вентиляції та електрообладнання.




Читайте также:
  1. A) системного программного обеспечения
  2. A) системный блок, дисплей, клавиатура
  3. A. системы учета
  4. A.Становление системы экспортного контроля
  5. AGIL. Системный подход в теории Т. Парсонса.
  6. Andrey Hrykin: Сегодня вечером триумфальная площадь 6 декабря 19:00. Зовут уже все. Ждут системную оппозицию
  7. B) Информационные системы в логистике
  8. C. получения систематической информации о ходе производства
  9. CASE-технологии проектирования систем
  10. CASE-технология создания информационных систем

 

Керівник закладу, установи, організації зобов'язаний своїм нака­зом призначити осіб, відповідальних за експлуатацію та техніч­ний стан опалювальних установок.

Котли центрального опалення закладів, установ і організацій повинні розміщуватися у відокремлених негорючих приміщен­нях, які мають самостійний вихід.

Перед початком опалювального сезону котельні, калориферні установки, печі та інші прилади опалювання, а перед початком навчального року (першої зміни для закладів і установ сезонно­го типу) системи вентиляції та кондиціювання повітря і кухонні печі повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані, а обслу­говуючий персонал повинен пройти протипожежний інструктаж.

Опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. Несправні пристрої систем опалення, вентиляції та кон­диціювання повітря, а також несправні кухонні печі до експлу­атації не допускаються.

Особи, призначені відповідальними за технічний стан опалю­вальних установок, систем вентиляції та кондиціювання повіт­ря, зобов'язані організовувати постійний контроль за правильні­стю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт.

Черговий персонал, який здійснює нагляд за вентиляційними установками, зобов'язаний проводити планові профілактичні огля­ди вентиляторів, повітроводів, вогнезатримувальних пристроїв, камер зрошення, заземлювальних пристроїв і вжити заходів щодо усунення будь-яких недоліків, які можуть призвести до виник­нення і розповсюдження пожежі.

Вентиляційні короби потрібно виготовляти з негорючих ма­теріалів.

Експлуатаційний та протипожежний режим роботи устано­вок (систем) вентиляції повинен визначатися робочими інструк­ціями. У цих інструкціях повинні бути передбачені заходи поже­жної безпеки, терміни очищення повітроводів, фільтрів вогнеза­тримувальних клапанів і іншого обладнання, а також визначе­ний порядок дії обслуговуючого персоналу на випадок виникнення пожежі або аварії.

Електричні мережі та електрообладнання, що використову­ються у закладах та установах, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам діючих Правил влаштування електроустановок.

Керівники закладів, установ і організацій зобов'язані забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію електрообладнання, апаратуру й електромереж, своєчасне проведення профілактичних огляд, планово-попереджувальних ремонтів та експлуатацію електрообладнання, апаратури й електромереж відповідно до вимог.



У всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення), які післязакінчення робіт замикаються і не контролюються, всі електроустановки (крім холодильників) мають відключатися.

Протипожежне водопостачання.Кожний заклад, установа, організація повинні бути забезпечені зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівель них норм.

Керівники закладів установ і організацій зобов'язані забезпечити технічне обслуговування,справний стан і постійну готовність до використання систем протипожежного водопостачання, які перебувають на їх балансі (зовнішніх водопровідних мереж з установленими на них пожежними гідрантами та покажчиками; по­жежних водойм та резервуарів; насосних станцій для підвищення тиску в зовнішніх та внутрішніх водопровідних мережах; пожежних пірсів та під’їздів до природних вододжерел, внутрішніх пожежних кранів стаціонарних установок водопостачан­ня, пристосованих для з забору води на випадок пожежі відповід­но до НАПБ А.01.00І95.



Під'їзди та підходи до пожежних водоймищ, резервуарів, гід­рантів і кранів потрібно завжди утримувати вільними.

Біля місця розташування пожежних водоймищ повинні бути встановлені світлові або флуоресцентні покажчики з написом «ПГ» - біля пожежного гідранта і «ПВ» - біля пожежного водо­ймища.

У разі проведення ремонтних робіт чи відключення водопро­відної мережі, виходу з ладу насосних станцій, витікання води з пожежних водойм і резервуарів слід негайно повідомити пожежну охорону.

Водойми і резервуари слід утримувати у справному стані, не допускати їх засмічення, регулярно перевіряти наявність у них розрахункової кількості води, стежити за схоронністю і справ­ним станом водозабірних пристроїв.

Кришки люків пожежних резервуарів і колодязі підземних гідрантів повинні бути постійно зачинені, їх потрібно своєчасно обчищати від бруду, льоду і снігу.

Пожежні гідранти, гідранти-колонки та пожежні крани через кожні шість місяців підлягають технічному огляду та перевірці на працездатність працівниками місцевої пожежної охорони об'єкта шляхом пуску води.

Мережа внутрішнього протипожежного водопроводу повинна бути кільцевою.

Внутрішні пожежні крани періодично, не рідше одного разу на шість місяців, мають піддаватися технічному обслуговуванню і перевірятися на працездатність шляхом випуску води, результати перевірок реєструються в спеціальному журналі технічного обслуговування.

Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для використання.

Пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу мають бути обладнані однакового з ним діаметру рукавами і стволами, вміщеними у шафи, які пломбуються. У шафі має міститися важель для полегшення відкривання крану.



Пожежні рукави мають бути сухими, добре скатаними і приєднаними до кранів і стволів. Один раз на 6 місяців слід здійснювати перевірку рукавів шляхом пуску води під тиском і перекатувати їх у подвійну скатку або складеними «у гармошку».

На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені:

• літерний індекс ПК;

• порядковий номер пожежного крана і номер телефону най­ближчої пожежної частини.

У неопалювальних приміщеннях узимку вода з внутрішнього протипожежного водогону повинна зливатися. При цьому біля кранів повинні бути написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або запуску насоса З порядком відкривання засувки або пуску насоса потрібно озна­йомити всіх, хто працює в цьому приміщенні.

Первинні засоби пожежогасіння. Усі будівлі та приміщення закладів, установ і організацій повинні бути забезпечені первин­ними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами діжками з водою, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами тощо) та засобами зв’язку. Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації.

На стендах або пожежних щитах рекомендується компактно розміщувати вогнегасники, пісок, лопати, ломи, ломи, покривала вогнетривкі, списки добровільних пожежних дружин, інструкцію з правил пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної охорони і прізвища посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

Стенди або пожежні щити слід установлювати в приміщен­нях на видних і легкодоступних місцях, по змозі ближче до ви­ходу із приміщення.

Вогнегасники повинні встановлюватися таким чином, щоб можна було визначити тип вогнегасника, прочитати на його кор­пусі інструкцію з користування, а також зручно було його зняти.

Вогнегасники мають розміщуватися в легкодоступних міс­цях, які унеможливлюють їх пошкодження, попадання прямих сонячних променів та атмосферних опадів, безпосередню дію опа­лювальних та нагрівальних приладів.

У ході розміщення вогнегасників не повинні погіршуватися умови евакуації людей.

Вогнегасники, які розміщуються поза приміщенням або в неопалювальних приміщеннях, слід знімати на холодний період. У цьому разі на пожежних стендах має бути інформація про місце їх розміщення.

На період перезарядки і технічного обслуговування вогнегас­ників, пов'язаного з їх ремонтом, на заміну мають бути встанов­лені вогнегасники з резервного фонду.

Під час експлуатації та технічного обслуговування вогнега­сників слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах заводів-виробників, та затвердженими в установленому порядку регламентами технічного обслуговування вогнегасників кожно­го типу.

Використання первинних засобів пожежогасіння для госпо­дарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, не дозволяється.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 40; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты