Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 6. Економіка країн, що розвиваються

Читайте также:
  1. Економіка – це сфера життя суспільства, яка охоплює виробництво благ, обмін ними, їх розподіл і споживання.
  2. Макроекономіка
  3. Організація та економіка фармації
  4. Організація та економіка фармації
  5. Організація та економіка фармації
  6. Організація та економіка фармації
  7. Організація та економіка фармації
  8. Організація та економіка фармації
  9. Охарактеризувати країни що розвиваються
  10. Право, економіка, політика: їх взаємозв'язок і взаємовплив

План

1. Країни, що розвиваються, у світовій економіці, їх класифікація. Теорії модернізації.

2. Основні економічні моделі країн, що розвиваються. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку.

3. Особливості економіки НІК (нові індустріальні країни). НІК першої, другої, третьої та четвертої хвилі.

4. Країни БРІКС у світовій економіці на початку ХХІ ст.

5. Основні риси китайської економічної моделі.

6. Специфіка «ісламської» економіки.

7. Головні риси соціально-економічного розвитку Латинської Америки. Розходження у розвитку країн.

8. Місце країн Африки у світовому господарстві. Основні соціально-економічні моделі країн Тропічної Африки.

Рекомендована література

Основна:

- Економіка зарубіжних країн / А.С. Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

- Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін. – К.: ЦУЛ, 2003. – 351 с.

- Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие для вузов / С.Ф. Сутырин. - Б.м.: ЭКСМО, 2010. - 318 с.

- Філіпенко А.С. Світова економіка / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 638 с.

- Шкваря Л.В.Мировая экономика в схемах и таблицях / Л. Шкваря. - М.: Изд-во Эксмо; Мирбис, 2005. - 348 с.

Додаткова:

- Голиков А.П.Международные экономические термины: словарь-справочник: учеб. пособие / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Б.м.: Центр учебной литературы, 2008. – 375с.

- Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта, 2001. – 478 с.

- Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку. – К.: ЦНЛ, 2004. – 190 с.

 

Питання до колоквіуму 1

1. Сутність поняття «світова економіка», її складові.

2. Етапи формування системи сучасного світового господарства.

3. Сучасна структура світової економіки.

4. Основні групи країн, їх загальна характеристика. Зміни у класифікаціях на початку ХХІ ст.

5. Глобалізація як феномен сучасного світу. Фінансово-економічна глобалізація.

6. Інтернаціоналізація виробництва й обігу як провідна тенденція в розвитку світової економіки.

7. Транснаціоналізація світового господарства.8. Роль ТНК-БНК у світовій економіці. Стратегічні альянси ТНК.

9. Технологічна революція як підґрунтя глобалізації. Технологічний розрив.

10. Інформатизація торгово-фінансової сфери.

11. Регіональна інтеграція як важлива складова глобалізації. «Старий» та «новий» регіоналізм.

12. Основні типи регіональних інтеграційних об’єднань (приклади).

13. ЄЕС – Європейський Союз: етапи формування.

14. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).

15. Вишеградська група. Інтеграція країн до ЄС.

16. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі. СНД.

17. ОЧЕС. ГУАМ.

18. Шанхайська організація співробітництва (ШОС).

19. Інтеграційні процеси в Азії. АСЕАН.

20. Інтеграційні процеси в Азії. СААРК. Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).

21. Інтеграційні процеси в АТР. АТЕС.

22. Інтеграційні об’єднання Африки. САМ. ЕКОВАС.

23. Інтеграційні об’єднання Африки. КОМЕСА. САДК.

24. Інтеграційні процеси в Північній Америці. . НАФТА.

25. Інтеграційні процеси в Центральній Америці та Карибському басейні. КАРИКОМ. ЦАСР. ЦАІ.

26. Інтеграційні об’єднання Південної Америки. Андське співтовариство націй (АСН). МЕРКОСУР.27. Інтеграційні об’єднання Латинської Америки. ЛАВТ-ЛАІ. УНАСУР.

28. Альтернативні проекти інтеграції в ЛАКБ. АЛБА.

29. ГАТТ-СОТ: етапи розвитку, принципи діяльності.

30. МВФ, МБРР, СБ (Світовий банк): основні засади політики та напрями діяльності.

Питання до колоквіуму 2

1. Природно-ресурсний потенціал світового господарства. Галузева структура світового господарства.

2. АПК світу, тенденції його розвитку.

3. ПЕК світу, тенденції його розвитку.

4. ВПК світу, тенденції його розвитку.

5. Фінансові ресурси світового господарства, позитивні й негативні аспекти їх глобалізації.

6. Трудові ресурси світової економіки. Світовий ринок праці. Міграція робочої сили.

7. Проблема зайнятості населення, галузева структура зайнятості у світі.

8. Наукові ресурси світу (НДДКР, головні науково-технічні центри світу). Міжнародний рух технологій.

9. Тіньова економіка світу: поняття, форми, масштаби, специфіка у різних регіонах.

10. Сутність і характерні риси постіндустріальної економіки. Місце індустріально розвинених країн у світовому господарстві.

11. Місце країн Західної Європи у світовому господарстві.

12. Головні особливості соціально-економічної моделі Західної Європи (Велика Британія, Франція, Німеччина).

13. Основні риси скандинавської соціально-економічної моделі.

14. Основні риси соціально-економічної моделі США.

15. Країни Центральної та Східної Європи у світовому господарстві.

16. Основні риси японської економічної моделі. Японське «економічне диво».

17. Країни, що розвиваються, у світовій економіці, їх класифікація. Теорії модернізації.

18. Основні економічні моделі країн, що розвиваються. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку.

19. Особливості економіки НІК (нові індустріальні країни). НІК першої, другої, третьої та четвертої хвилі.

20. Країни з перехідною економікою у світовому господарстві, їх підгрупи. Типи і моделі системних реформ.

21. Роль Росії у світовій економіці.

22. Країни БРІКС у світовій економіці на початку ХХІ ст.

23. Китай та Індія у світовому господарстві, претензії на глобальне лідерство.

24. Основні риси китайської економічної моделі.

25. Країни Близького та Середнього Сходу у світовому господарстві.

26. Специфіка «ісламської» економіки.

27. Латинська Америка у світовому господарстві.

28. Головні риси соціально-економічного розвитку Латинської Америки. Розходження у розвитку країн.

29. Місце країн Африки у світовому господарстві.

30. Основні соціально-економічні моделі країн Тропічної Африки.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 49; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 4. Галузева структура світового господарства | Задание {{ 6 }} ТЗ № 6
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты