Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до семінарського заняття
Вивчення рекомендованих до вивчення питань семінарського заняття доцільно розпочати з повторення теоретичних відомостей з даної тематики. Потім необхідно вирішити практичні завдання № 1 (14 варіантів). Після письмової відповіді на рекомендований викладачем варіант кожного завдання написати відповідні висновки.

На прикладі травмування людини під час ожеледиці розробимо моделювання ризику данної події.

Ожеледиця є одним із небезпечних чинників характерним для міста.

Взимку під час ожеледиці в медичні заклади за допомогою звертаються тисячі осіб. В основному це жінки, люди похилого віку, які були травмовані в результаті падіння на вулиці крім того ожеледиця призводить до збою в роботі транспорту, аварій на трасах. Таким чином крім фізичної шкоди ожеледиця завдає ще й психічної ( викликає знервованість, занепокоєння, невпевненість, роздратування, відсутність мотивації до трудової діяльності).

 

Перелік подій для моделювання ризику травмування під час ожеледиці:

 

1. Стан здоров’я незадовільний 2. Похилий вік людини 3. Слаба тренованість 4. Невідповідний погоді одяг 5. Невідповідне погоді взуття 6. Людина не знає про ожеледицю 7. Неправильний вибір шляху 8. Не проведено інформування населення 9. Невчасно проведені роботи комунальниками 10. Робота з посипки доріг не проводилися з організаційних причин 11. Робота з посипки доріг не проводилися з технічних причин 12. Погіршення метеоумов (постійні опади, чи зменшення температури нижче -10 13. Людині потрібно йти незважаючи на все - імовірність події - 0,15 - імовірність події - 0,3 - імовірність події - 0,6 - імовірність події - 0,3 - імовірність події - 0,05 - імовірність події - 0,2 - імовірність події - 0,1 - імовірність події - 0,08   - імовірність події - 0,2   - імовірність події - 0,8   - імовірність події - 0,7   - імовірність події – 0,5     - імовірність події – 0,9  

 

Всі події травмування під час ожеледиці розділяються на дві групи: 1) події, що залежать від індивідуальних особливостей людини; 2) події, які характеризують роботу комунальників та метеоумови саме під час руху людини в ожеледицю.

Особливе місце в причинах травмування під час ожеледиці займає подія – необхідність людині йти саме в таку несприятливу погоду.

Так, будь-яка подія з трьох перших, безумовно, при одночасному невідповідному одягу чи взутті може призвести до падіння та травмування. Особливо небезпечним є сполучення цих подій коли людина не знає про ожеледицю на вулиці або неправильно зорієнтована й неправильно обирає свій шлях.

Ймовірність травмування залежить від того проведено чи ні інформування населення. Події 9,10,11 характеризують якість виконаних робіт комунальниками. Роботи можуть взагалі не проводитися з причини невиконання своїх обов’язків, або с причин неготовності техніки. Ясно, що людина не знає причин невиконання чи неякісного виконання робіт, але це не обов’язково знати – важливий сам факт невиконання робіт.

Ось в принципі весь опис подій моделі травмування внаслідок ожеледиці.

Інтервал часу від початкової до небажаної події залежить від: площі охопленої надзвичайної ситуацією, від ступеня обледеніння і тривалості в часі надзвичайної ситуації . Для окремої особи – це час його шляху, звичайно не більше одної години.

Чинники та обставини, які впливають на хід подій за час від початкової до небажаної події можуть бути такими:

- вчасність проведення господарських робіт комунальниками ;

- обґрунтованість вибору маршруту руху;

- індивідуальні особливості людини: вік, стан здоров’я тренованість;

- одяг, взуття людини;

- використання підручних засобів під час руху; виконання рекомендацій МНС ( щодо виходу на вулицю).

Також необхідно враховувати:

- календарний час виникнення надзвичайної ситуації (святкові, вихідні дні);

- стан роботи органів міського самоврядування;

- наявність транспортних засобів у населення;

- самосвідомість населення;

- чи супроводжується ожеледиця іншими небезпечними атмосферними явищами.

До можливих заходів та засобів запобігання дії шкідливого чинника відносимо:

- вибір взуття без високих підборів з неслизькою підошвою;

- використання підручних засобів (палиця з загостреним кінцем, мотузки за які тримаються рухаючись вздовж небезпечних ділянок)

- продумати маршрут руху(іти біля огорож, обходити круті спуски, прагнути обирати ділянки для руху, які, як правило, посипають піском);

- обмежити час перебування на вулицях, виходити в найнеобхідніших випадках.

Ступінь ризику можна визначити за допомогою коефіцієнта нещасних випадків (НВ) на тисячу людей (3.2):

НВ=(Н/Л)×103, (3.5)

де Н – кількість нещасних випадків,

Л – кількість відпрацьованих людино-годин у році.

Ступінь ризику має дуже багато форм, видів і різновидів. Це коефіцієнт частоти смертельного та інвалідного травматизму, коефіцієнт частоти важкого травматизму.

Важливим є питомий коефіцієнт частоти ризику (Кр), рівний відношенню кількості нещасних випадків (Н) до загального числа людей (Р) (3.6):

Кр=Н/Р (3.6)

Цей коефіцієнт дозволяє порівняти небезпеку різноманітних видів робіт у межах певної системи (організації, галузі природи).

Ризик і безпека тісно пов’язані залежністю «Безпека – Якість – Надійність» (Б–Я–Н). Це ключове поняття, яке характеризує стан безпеки будь-якої системи. Ці складові тісно пов’язані і тому важко визначити, яке з них є первинним. Всі вони важливі. І якщо раніше ці поняття розглядалися незалежно одне від іншого, то зараз їх розглядають у взаємозв'язку як важливі принципи безпеки.

Принцип перший – системний або комплексний підхід до менеджменту безпеки праці та якості соціально-виробничих процесів: створення цілісної системи для рішення цільових задач найбільш ефективним способом, організація взаємозв'язку і взаємодії суб'єктів і об'єктів управління, розподіл ролей і обов'язків персоналу, безупинне удосконалення системи на основі оцінки фактичного стану з наступним коригуванням дій.

Принцип другий – людський фактор – загальна і головна ланка системи безпеки, якості і надійності – це людина, її керуюча, організуюча і виконавча роль. Персонал підприємства, компанії – найвища цінність і тому участь працівників всіх категорій є необхідною умовою ефективного функціонування системи.

Тому третій принцип – управлінський – залучення людей до процесу управління та адекватне використання їх здібностей і потенціалу стосовно задач, цілей, інтересам суспільства. Це виражається розумінням людьми важливості їх рольової участі у вирішенні проблем, відповідальності за ці проблеми і можливі шляхи їх вирішення.

Основне завдання безпеки – формування у людини ідеології, адекватної до вимог новітньої системи менеджменту, до числа ключових факторів якої відносяться безпека, якість, надійність. На це повинні бути спрямовані всі форми психологічного впливу, професійного навчання, тренінгу, пропаганди безпечної діяльності.

Світова практика свідчить, що компанії, які прийняли і реалізують такий підхід в системах менеджменту досягають особливо високих показників ефективності, зменшують показники травматизму, професійних захворювань, підвищують результативність праці.

Розробка ризик – стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків.

Для зменшення небезпеки необхідно враховувати чотири складових ризику. Перша – професійна, яка враховує складність професії і ступінь відповідальності людини за прийняті рішення, а також медичні, соціальні, екологічні та економічні наслідки її помилкових дій. Друга – якість психофізіологічних функцій, яка враховує особливості зміни професійно важливих характеристик за певний час і відхилення їх рівня від зафіксованого. Третя – період, що пройшов після відпочинку, який впливає на функціональний стан людини. Четверта – річна періодична зміна функціонального стану людини, в чому важливу роль відіграє зміна фаз біоритмів. При неврахуванні цих складових у діяльності людини в будь-якій сфері виникають травми, нещасні випадки, причини яких треба вивчати з метою їх запобігання.

Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії, катастрофи, які супроводжуються смертельними випадками, скороченням тривалості життя, шкодою здоров'ю, шкодою природному чи техногенному середовищу, дезорганізуючим впливом на суспільство або життєдіяльність окремих людей. Наслідки або ж кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою, залежать від багатьох чинників, наприклад, від кількості людей, що знаходились у небезпечній зоні, кількості та якості матеріальних (в тому числі і природних) цінностей, що перебували там, природних ресурсів, перспективності зони тощо.

Кількісний засіб визначення шкоди — це вартісний, тобто визначення шкоди у грошовому еквіваленті.

У процесі керування ризиком особливо зацікавлення становить механізм оцінювання ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику неможливо прийняти адекватні рішення про діяльність у його умовах. Виділяють два підходи до оцінки ризиків – якісні і кількісні.

Завдання якісної оцінки ризику – визначати можливі види ризику, оцінити ступінь їхньої небезпеки і виділити чинники. Кількісна оцінка ризику полягає в наданні ризику числового значення.

Управління ризиком. Основним питанням теорії і практики безпеки життєдіяльності є питання підвищення рівня безпеки. Порядок пріоритетів при розробці будь-якого проекту потребує, щоб вже на перших стадіях розробки продукту або системи у відповідний проект, наскільки це можливо, були включені елементи, що виключають небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену небезпеку неможливо виключити повністю, необхідно знизити ймовірність ризику до припустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети, як правило, в будь-якій системі чи ситуації можна кількома шляхами. Такими шляхами, наприклад, є:

- повна або часткова відмова від робіт, операцій та систем, які мають високий ступінь небезпеки;

- заміна небезпечних операцій іншими — менш небезпечними;

- удосконалення технічних систем та об'єктів;

- розробка та використання спеціальних засобів захисту;

- заходи організаційно-управлінського характеру, в тому числі контроль за рівнем безпеки, навчання людей з питань безпеки, стимулювання безпечної роботи та поведінки.

Приклад розв’язку задачі

Умова задачі

Обчисліть ризик травмування людей зайнятих за певним видом діяльності (розрахунку на рік), якщо середньорічна кількість осіб, що займаються цією діяльністю – 200, а за останні 5 років травма одержала III ступінь.

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

 

Розв’язок

 

Визначаємо середньорічну кількість травмованих осіб, для цього ділимо кількість постраждалих на кількість років, за які сталися ці трагічні події.

n = кількість постраждалих = 3 особи = 0,6 осіб на рік

період часу 5 років

Далі знаходимо величину ризику:

R = n = 0,6 = 0,003

N 200

 

Відповідь на першу частину задачі – «Ризик травмування дорівнює».

В наступній частині задачі необхідно порівняти отриманий результат з величини прийнятного ризику, який визначений у світовій практиці і дорівнює 0,000001, для цього отриманий результат ділимо на прийнятий ризик.

0,003 = 3000 разів

0,000001

 

Відповідь на другу частину задачі – «Ризик травмування людей інший за прийнятий у 3000 разів».

Питання для обговорення

1. Моделювання ризику травмування людини під час ожеледиці.

2. Принципи безпеки.

3. Розробка ризик-стратегії з метою зменшення вірогідності ризики і мінімізації можливих негативних наслідків.

4. Управління ризиком.

Ситуаційні завдання

1. Обчисліть ризик травмування людей зайнятих певним видом діяльності (розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість осіб, що займаються тією діяльністю – 800, а за останні 10 років травми одержали дві особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийняте на сьогоднішній день) у світовій практиці.

2. Обчисліть ризик утоплення (в розрахунку за рік), якщо в середньому за рік на озері купається 1000 осіб, а за останні 8 років потонули три особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

4. Обчисліть ризик захворювання на грип (в розрахунку за рік), якщо в середньому у селі проживає 750 осіб, а за останні 8 років захворіло дві особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

5. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті N (в розрахунку за рік), якщо в середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 5 років потрапило в аварію та були травмовані 7 осіб. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

6. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті В (в розрахунку за рік), якщо в середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 16 років потрапили в аварію і були травмовані 9 осіб. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

7. Обчисліть ризик травмування на підприємстві ( в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 60 осіб, а за останні 21 рік травми одержали 2 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

8. Обчисліть ризик травмування на підприємстві ( в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 5000 осіб, а за останні 5 років травми одержали 4 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

9. Обчисліть ризик травмування на підприємстві ( в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 10000 осіб, а за останні 18 років травми одержали 4 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

10. Обчисліть ризик захворювання на грип ( в розрахунку за рік), якщо в середньому в місті проживає 3000000 осіб, а за останні 5 років захворіло 600000 осіб. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

11. Обчисліть ризик аварій на авіаційному транспорті (в розрахунку за рік), якщо авіакомпанія А має 120 літаків, що виконують регулярні рейси, а останні 20 років авіакатастрофи зазнало 3 літаки. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

12. Обчисліть ризик аварій на авіаційному транспорті ( в розрахунку за рік), якщо авіакомпанія В має 75 літаків, що виконують регулярні рейси, а останні 22 роки авіакатастрофи зазнало 2 літаки. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

13. Обчисліть ризик для авіапасажира (в розрахунку за рік) (365 днів), якщо авіакомпанія С щоденно перевозить 450 пасажирів, а останні 17 років, внаслідок авіакатастроф загинуло 56 осіб. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

14. Обчисліть ризик для авіапасажира (в розрахунку за рік) (365 днів), якщо авіакомпанія С щоденно роблять 10 рейсів, а останні 17 років, авіакатастроф зазнав 1 літак. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормовим (прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Ризиковий баланс та оцінка ризику.

2. Управління ризиком

3. Попередній аналіз небезпек

4. Аналіз дерева небезпек

5. Основні принципи управлінням ризиком.

6. На прикладі реальних подій та ситуацій виконати попередній аналіз небезпек та побувати дерево помилок.

8. Розробка ризик-стратегії.

9. Вибір методів та інструментів управління виявленим ризиком.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 481; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты