Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Продовження додатку З
Науково-технічний потенціал
1. Високий рівень освіченості населення. 2. Значна кількість і різнопрофільність вищих навчальних закладів. 3. Підготовка вищими навчальними закладами області кадрів для інших регіонів України з пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку. 4. Значний потенціал для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. 5. Високий освітній і кваліфікаційний рівень науково-технічного персоналу. 6. Високий рівень апробації результатів науково-технічної діяльності. 7. Налагоджене міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів і наукових установ. 8. Розвинута інституційна система для навчання, підвищення кваліфікації і перекваліфікації персоналу. 1. Недостатній рівень зацікавленості випускників вузів у самореалізації в сфері наукової діяльності. 2. Значна питома вага наукового персоналу старшого віку. 3. Незначна кількість наукових розробок інноваційного типу, які б забезпечували технологічний прогрес. 4. Переважання фундаментальних досліджень і розробок над прикладними. 5. Низький рівень адаптованості прикладних досліджень і розробок до впровадження. 6. Відтік наукових кадрів в інші регіони України та за кордон. 7. Недосконала система інформаційного забезпечення наукової діяльності. 8. Незадовільна матеріально-технічна база навчально-освітніх і науково-дослідних установ. 9. Відсутність достатньо кількості установ технологічного обміну (трансфертних центрів).
Стан навколишнього природного середовища
1. Відсутність радіаційно забруднених територій. 2. Високі параметри чистоти повітряного басейну на більшості території області. 3. Наявність значних площ об’єктів природно-заповідного фонду. 4. Високий рівень забезпеченості екологічно чистими прісними та лікувальними мінеральними підземними водами. 1. Підвищений рівень забрудненості поверхневих водних об’єктів. 2. Невирішеність проблем організованого зберігання та переробки промислових і твердих побутових відходів. 3. Неповна вирішеність проблем зберігання та знищення непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. 4. Наявність значних локальних джерел забруднення атмосферного повітря (насамперед Добротвірська ТЕС), які потребують масштабних вкладень для досягнення європейських екологічних стандартів.
Трудовий потенціал
1. Значний відсоток населення працездатного віку у категорії 15-70 років. 2. Достатній попит на кваліфіковану робочу силу. 3. Висока трудова активність осіб пенсійного віку. 4. Зростання середньої тривалості життя населення. 5. Наявність достатніх можливостей для перепідготовки осіб, котрі стоять на обліку у центрах зайнятості з метою надання їм додаткової професії. 6. Наявність значного трудового потенціалу, акумульованого в середовищі трудових мігрантів. 1. Відсутність вакантних місць за спеціальностями (6 осіб на 1 вакансію), велика кількість спеціалістів окремих категорій, для котрих не передбачається поява робочих місць за фахом. 2. Низька офіційна оплата праці, значний рівень «тіньової» зайнятості. 3. Невідповідність кількості кадрів, які готують навчальні заклади регіону, потребам економіки, високий рівень безробіття серед молоді. 4. У окремих районах області зменшилась питома вага вакансій із заробітною платою вище мінімальної. 5. Високий рівень трудової міграції населення, укорінення низки негативних стереотипів, пов’язаних з економічною активністю (привабливість «човникової» торгівлі, значна зайнятість у сфері»сірої» економіки тощо).
Рекреаційний потенціал
1. Наявність природних ресурсів (бальнеологічних, ландшафтних, лісових, водних) та кліматичних умов, сприятливих для розвитку різноманітних видів туризму. 2. Багата і різноманітна історико-культурна спадщина, самобутність історико-культурного розвитку, збереження культурних традицій. 3. Розвинуті традиції бальнеолікування, використання новітніх медико-реабілітаційних та оздоровчих методик. 4. Широка мережа колективних засобів розміщування туристів та закладів харчування для них. 5. Вигідне георозташування та транспортна доступність. 6. Сприятливий інвестиційний клімат у курортно-рекреаційній сфері. 7. Надзвичайно широкі не використовувані можливості щодо розвитку сільського «зеленого» туризму як ефективної форми малого підприємництва в рекреаційно-туристичній сфері. 1. Незадовільний стан місцевих доріг, недостатня розвиненість комунальної та туристичної інфраструктури, рятувальні служби – нечисленні та погано укомплектовані й оснащені. 2. Відсутність належного інформаційного забезпечення потенційних споживачів, обмеженість оперативного і вільного доступу до необхідної інформації про рекреаційно-туристичні послуги та туристичні фірми, заклади розміщення, транспортно-комунікаційні можливості, а також доступність бронювання послуг з розміщення і транспортних у режимі «оn-line». 3. Слабкість маркетингового позиціонування регіону на ринку туристичних послуг. 4. Низький рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу, нестача кадрів достатньої кваліфікації в переважній більшості сервісних служб. 5. Ландшафтна невпорядкованість та занедбаність тери­торій і місць, придатних для відпочинку «просто неба», відсутність навичок екологічно-коректної поведінки у місцевих жителів.
Рівень природно-технічної безпеки
1. Відсутність великих підприємств металургійної, хімічної галузей – основних носіїв загрози природно-техногенній безпеці. 2. В цілому низький рівень фактичного й потенційного хімічного забруднення території, насамперед сільськогосподарських угідь. 3. Значне зменшення шкідливого антропогенного впливу на природне довкілля з припиненням діяльності гірничо-хімічних підприємств, які чинили найбільші природно-техногенні загрози. 4. Налагоджена транскордонна взаємодія з питань подолання природно-техногенних загроз, можливість створення транскордонних систем моніторингу стану природного середовища. 1. Підвищена карстова вразливість території, що ускладнює будівництво та розміщення господарських і житлових об’єктів. 2. Наявність територій зі значними порушеннями екологічної рівноваги у місцях розміщення гірничо-хімічних підприємств, що припинили свою виробничу діяльність. 3. Недостатність фінансування заходів з відновлення екологічної рівноваги у районах діяльності Яворівського ДГХП «Сірка», Стебницького ДГХП «Полімінерал», Роздільського ДГХП «Сірка», ДГХП “Подорожненський рудник».

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 41; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты