Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ненасичені вуглеводні
1. Вкажіть, скільки спільних електронних пар є між атомами Карбону в молекулі етилену:

а) одна; б) дві; в) три; г) чотири; д) п'ять.

2. Вкажіть кількість спільних електронних пар є між атомами Карбону у молекулі ацетилену:

а) 4; б)5; в) 3; г) 2; д) 1..

3. Вкажіть назву речовини, яка утвориться в результаті повного гідрування ацетилену:

а) пропан; б) етен; в) етан; г) пропен; д) бутан

4. Вкажіть, що спостерігається під час пропускання етену через бромну воду:

а) розігрівання речовин; б) зміна кольору бромної води;

в) знебарвлення бромної води; г) випадання білого осаду;

5. Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання атомів Гідрогену до молекули речовини:

а) дегідратації; б) гідрування; в) дегідрування; г) гідролізу; д) гідратації.

6. Вкажіть, під час якого процесу утворюється 1,2-диброметан:

а) бромування етану на світлі;

б) приєднання молекули брому до молекули ацетилену;

в) приєднання молекули брому до молекули етену;

г) приєднання бромоводню до ацетилену, якщо кількості речовин НВr і С2Н2відносяться як 1 : 1;

д) приєднання двох молекул брому до ацетилену

7. Атом Карбону в молекулі ацетилену знаходиться в стані:

а) sр3-гібридизації; б) sр2-гібридизації;

в) sр-гібридизації; г) негібридизованому;

д) правильної відповіді немає.

8. Вкажіть реакції характерні для ненасичених вуглеводнів:

а) заміщення й окиснення; б) приєднання та заміщення;

в) приєднання й окиснення окисниками; г) термічного розкладання.

9. Вкажіть назву речовини, яка утвориться під час неповного гідрування 1 -бутину:

а) пропен; б) пропан; в) 1-бутен; г) 2-бутен; д) 1,3-бутадієн.

10. До складу молекули вуглеводню гомологічного ряду ацетилену входить 5 атомів Карбону. Вкажіть його формулу:

а)С5Н10; б)С5Н8; в) С5Н12; г) С5Н6; д) С5Н5

11. Вкажіть речовину, яка утворюється на першій стадії приєднання водню до ацетилену:

а) етан; б) етен; в) пропен; г) бутен; д) пропан.

12. Вкажіть формулу третього члена гомологічного ряду ненасичених вуглеводнів ряду етилену:

а) С2Н4; б) С5Н10; в) С3Н6; г) С4Н8; д) С6Н12.

13. Вкажіть вуглеводень, з якого у дві стадії можна одержати пропан:

а) етен; б) пропен; в) пропін; г) бутен; д) пентадієн

14. Вкажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену:

а) CnH2n ; б) СnН2n2 ; в) СnН2n + 2 ; г) СnН2n - 6 ;

15 Вкажіть речовини, які можуть приєднувати ненасичені вуглеводні:

а) лише водень і галогени;

б) водень, галогени, галогеноводні, воду;

в) лише водень і воду;

г) лише воду та галогени;

д) лише галогени та галоген оводні

16. Вкажіть формулу етиленового вуглеводню, молекула якого містить 8 атомів Карбону:

а) С8Н10; б) С8Н14; в) С8Н]8; г) С8Н16; д) С8Н12.

17. Атоми Карбону в етилені зв’язані зв’язками:

а) одним s; б) одним p; в) одним s та одним p; г) двома s; д) двома p.

18. У подвійному зв’язку алкену:

а) p-зв’язок міцніший за s-зв’язок; б) p- та s-зв’язки однаково міцні;

в) p-зв’язок слабкіший за s-зв’язок; г)p-зв’язок і s-зв’язок дуже слабкі;

д) правильної відповіді немає.

19. Згідно з правилом Марковникова протон від реагенту НХ приєднується до атома Карбону:

а) первинного; б) вторинного;

в) третинного; г) найбільш гідрогенізованого; д) найменш гідрогенізованого.

20. Позначте назву речовини, яка утвориться після приєднання бромоводню до молекули етену:

а) 1,1-дибромоетан; б) бромоетен; в) 1,2-дибромоетан; г) бромоетан; д) бромпропан.

21. Визначте гібридизацію атома Карбону в етиленових вуглеводнях. Відповідь поясніть.

а) sр; б) sр2; в) sр3; г) s2р2; д) правильної відповіді немає

22. Не мають ізомерів вуглеводні:

а) пропан; б) бутан; в) пентан; г) гексан;

д) правильної відповіді немає.

23. Для алкенів реакції:

а) заміщення йдуть легше приєднання;

б) заміщення та приєднання йдуть однаково легко;

в) приєднання йдуть легше заміщення;

г) приєднання йдуть важко, заміщення неможливе;

д) заміщення йдуть, приєднання неможливе.

24. Визначте гібридизацію атома Карбону в ацетиленових вуглеводнях. Відповідь поясніть.

а) sр; б) sр2; в) sр3; г)sр4

 

Ароматичні вуглеводні. Феноли.

1. Виберіть правильне твердження. Якщо освітити суміш хлору і бензену ультрафіолетовим промінням, то відбудеться реакція ...

а) заміщення одного атома Гідрогену в молекулі бензену на атом Хлору;

б) приєднання шести атомів Хлору до молекули бензену;

в) приєднання чотирьох атомів Хлору до молекули бензену;

г) заміщення чотирьох атомів Карбону в молекулі бензену на атоми Хлору.

д) приєднання двох атомів Хлору до молекули бензену.

2. Вкажіть, яка з поданих речовин належить до ароматичних вуглеводів:

а)С7Н14; б)С7Н12; в) С7Н8; г) С7Н10; д) С7Н4.

3. Вкажіть правильне твердження:

а) бензен вступає в реакції приєднання легше, ніж ненасичені вуглеводні;

б) бензен легко окиснюється розчином калій перманганату;

в) бензен вступає в реакції приєднання важче, ніж ненасичені вуглеводні;

г) бензен як і ненасичені вуглеводні, знебарвлює бромну воду ;

д) бензену не характерні реакції приєднання.

4.Вкажіть, скільки атомів Гідрогену може приєднати за наявності каталізатора молекула бензену:

а) два; б) чотири; в) три; г) п'ять; д) шість.

5. Вкажіть назву речовини, яка утворюється під час взаємодії бензену з хлором за наявності каталізатора:

а) дихлорбензен; б) гексахлорциклогексан; в) хлорбензен;

г) тетрахлорциклогексан; д) трихлоробензен.

6. Вкажіть групу речовин, яка містить лише ароматичні вуглеводні та їхні похідні:

а) С6Н6, С6Н5Сl, С2Н2; б) С6Н4Вr2, С6Н6, С6Н5Сl; в) С6Н6, С6Н12, С6Н5Вr;

г) С6Н12, С3Н4Сl, С6Н6; д) С2Н4, С6Н6, С6Н12.

7. Вкажіть, що спостерігається під час доливання бромної води до бензену:

а) знебарвлення бромної води; б) поява білого осаду;

в) перехід брому у верхній шар; г) поява жовтого осаду; д) поява синього осаду.

8. Виберіть правильне твердження. Циклогексан можна одержати в результаті…

а) повного окиснення бензену; б) нітрування бензену; в) гідруванні бензену;

г) хлоруванні бензену (при освітленні); д) каталітичному хлоруванні.

9. Вкажіть формулу продукту, одержаного при освітленні суміші бензену та хлору ультрафіолетовим промінням:

а) С6Н5Сl; б) С6Н5Сl2; в) С6Н6Сl4; г) г) С6Н6Сl6; д) С6Н3Сl3.

10. Вкажіть назву продукту реакції поного нітрування толуену концентрованою нітратною кислотою:

а) 1,2-динітробензен; б) 2-нітротолуен;

в) 3-нітротолуен; г) 2,4,6-тринітротолуен; д) 1,3,5-тринітротолуен.

11. Атоми карбону вмолекулі фенолу знаходяться в стані …

а) SP2 гібридизації; б) SP гібридизації; в) SP3 гібридизації; в) SP4 гібридизації; д) не гібридизовані.

12. Дайте назву сполуці С6Н5 ОK:

а) алкоголят калію; б) бензоат калію; в) фенолят калію;

г) калієва сіль бензойної кислоти; д) нітрофенол.

13. Загальна формула ароматичних вуглеводнів:

а) СnH2n-4; б) CnH2n +2; в) CnH2n;

г) CnH2n-2; д) CnH2n-6.

14.Нітруюча суміш – це суміш:

а) концентрованих азотної (нітратної) та сірчаної (сульфатної) кислот;

б) розбавлених азотної та сірчаної кислот;

в) концентрованих соляної та сірчаної кислот;

г) розбавлених соляної та азотної кислот;

д) концентрованих розчинів сірчаної кислоти та НNO2.

15. У молекулі бензолу із наявних атомів водню:

а) усі нерівноцінні; б) один відрізняється від інших;

в) усі рівноцінні; г) три нерівноцінні пари;

д) дві нерівноцінні трійки.

16.Вкажіть назву речовини, яка утворюється у результаті взаємодії фенолуз бромною водою:

а) 2-бромофенол; б) 2,4,6-трибромофенол;в) бромофенол; г) 2,4-дибромофенол;д) 1-бромофенол.

17. Виберіть правильне твердження. Фенол, на відміну від насичених одноатомних спиртів, взаємодіє з...

а) малоактивними металами; б) лугами; в) галогеноводнями; г) водою; д) купруму(ІІ)оксидом.

18. Як впливає гідроксильна група фенолу на реакційну здатність бензенового циклу в реакціях заміщення?

а) зменшує; б) збільшує; в)не впливає; г) всі відповіді неправильні.

19. Вкажіть формулу калій феноляту:

а)С6Н5ОК; б) С6Н5К; в) С6Н4ОК; г) С7Н7ОК; д) С4Н9ОК.

20. Вкажіть формулу речовини яка не належить до фенолів:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

21. Яка із наведених сполук реагує з натрій гідроксидом?

а) метанол; б) етанол; в) пропанол-2; г) фенол; д) пропанол-1.

22. Вкажіть формулу речовину, з якою реагують і фенол, і етанол:

а) НСl; б) NаОН; в) Н2O; г) Na; д) Сu(ОН)2.

23.Вкажіть формулу речовини, яка утворюється у результаті взаємодії фенолу з бромною водою:

а) С2Н5Вr; б) СбН5ОВr; в) С6Н4Вr2;

г) С6Н2Вr3ОН; д) С6Н3Вr3ОН.

24 Якими властивостями фенол відрізняється від спиртів?

а) добре вираженими основними властивостями;

б) добре вираженими кислотними властивостями;

в) поганою окислюваністю;

г) доброю розчинністю у воді.

25. Вкажіть назву речовини, яку можна виявити за допомогою бромної води серед отриманих зразків фенолу, етанолу, бензену й етиленгліколю:

а) етиленгліколь; б) фенол; в) бензен; г) етанол; д) бутанол.

26. Визначте гібридизацію атома Карбону в ароматичних вуглеводнях. Відповідь поясніть.

а) sр; б) sр2; в) sр3; г) sр4; д) правильної відповіді немає.

27. Напишіть структурну формулу 3,5 – диетилфенолу.

28. Напишіть структурну формулу 2,4,6 – три хлорфенолу

29. Напишіть структурну формулу метилфенолу.

30. Напишіть структурну формулу 3,5 – дипропілфенолу.

31. Напишіть структурну формулу паранітрофенолу


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 215; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты