Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кисневмісні органічні речовини
1. Виберіть правильне твердження. Одноатомні насичені спирти мають вищі температури кипіння, ніж відповідні вуглеводні, внаслідок...

а) наявності рухливого атома Гідрогену; б) наявності гідроксильної групи;

в) збільшення молекулярної маси; г) утворення водневих зв'язків;

2. Виберіть правильне твердження. Гліцерин, на відміну від етанолу, взаємодіє з...

а) водою; б) натрієм; в) натрій оксидом; г) купрум(ІІ) гідроксидом; д) калієм.

3. Реакція «срібного дзеркала» - це взаємодія альдегідів з:

а) лугом; б) гідроксидом купруму; в) кислотою ; г) аміачним розчином Ag2O.

4. Вкажіть формулу продукту взаємодії оцтової кислоти з магній гідроксидом:

а) СН3СООMg; б) (СН3СОО)3Mg в) (СН3СОО)2Mg; г) (С2Н5СОО)2Mg.

5. Вкажіть назву кислоти загальна формула якої С4Н8О2 :

а) пропанова ; б) етанова; в) акрилова ; г) бутанова.

6. При гідролізі метилпропаноату одержимо продукти:

а) метанол і пропаналь ; б) метанол і пропіонову кислоту;

в) оцтову кислоту і метанол ; г) бутанол і метаналь.

7. Ступінь ненасиченості вищих жирних кислот визначається за реакцією з:

а) Cl2; б) H2; в) H2O; г) J2.

8.Вкажіть речовину, яку використовують для виявлення багатоатомних спиртів:

а) СuSO4; б) СuО; в) Сu(ОН)2; г) СuСl2; д) KОH.

9. Вкажіть формулу найближчого гомолога етанолу:

а) С3Н7ОН; б) С7Н15ОН; в) С4Н9ОН; г)С5Н11ОН; д)С6Н13ОН.

10. З етаналю в реакції «срібного дзеркала» утворюється:

а) ацетон; б) оцтова кислота; в) етанон ; г) ацитилен.

11. Вкажіть тип реакції що описується схемою НСООН + КОН → НСООК + Н2О

а) окиснення; б) відновлення; в) нейтралізації ; г) дегідратації.

12. Визначіть речовину Х : метанол → Х → мурашина кислота:

а) етаналь; б) метен; в) метаналь ; г) метанон.

13. Які сполуки треба взяти для одержання етилацетату

а) етанол і пропаналь ; б) етанол і оцтову кислоту;

в) оцтову кислоту і метанол ; г) бутанол і етанол.

14. Під час гідролізу жирів одержують:

а) гліцерин і 3молекули альдегіду ; б) гліцерин і 3молекули кислоти;

в) гліцерин і 3молекули солі; г) гліцерин і 3молекули спирту.

15. Чим треба подіяти на жир, щоб одержати мило?

а) H2SO4; б) NaOH; в) HCl; г) Н2; д) правильної відповіді немає.

16. Вкажіть формулу речовини, з якою може реагувати гліцерин:

а) СuSO4; б) Сu(ОН)2; в) Н2O; г) Н2; д) СаСO3.

17. Вкажіть формулу продукту окиснення пропаналю:

а) С6Н11ОН ; б) С4Н9СООН; в) С3Н6О2 ; г) С3Н8О.

18.Вкажіть традиційну назву другого члена гомологічного ряду насичених одноосновних карбонових кислот:

а) метанова кислота ; б) мурашина кислота; в) пропіонова кислота ; г) оцтова кислота.

19. Визначіть речовину Х : етанол → Х → оцтова кислота кислота:

а) етанол; б) етен; в) етаналь ; г) метаналь.

20. Які продукти утворюються при гідролізі етерів?

а) кислота і кислота; б) кислота і спирт; в) спир і спирт ; г) кислота і альдегід.

21. Рідкі жири це естери:

а) гліцерину і насичених кислот; б) гліцерину і ненасичених кислот;

в) гліцерину і ароматичних кислот; г) етиленгліколю і ненасичених кислот.

22. Вкажіть спирт, у якого відсутні ізомери за місцем функціональної групи:

а) С3Н7ОН; б) С2Н5ОН; в) С4Н9ОН; г)С5Н11ОН; д)С6Н13ОН.

23. Вкажіть формулу вуглеводню, який утвориться під час дегідратації пропанолу:

а) С3Н4, б)С3Н8; в)С3Н6; г) С2Н6; д) С4Н6.

24. Вкажіть формулу продукту окиснення бутаналю:

а) ; б) ;

в) ; г) .

25. Яка сполука утвориться при окисненні метанового альдегіду:

а) метан; б) метанол; в) етан ; г) метанова кислота.

26. Яка з наведених кислот проявляє властивості і альдегідів і кислот одночасно?

а) пропанова ; б) етанова; в) метанова ; г) бутанова.

27. Які продукти утворюються при гідролізі естерів?

а) кислота і кислота; б) кислота і спирт; в) спир і спирт ; г) кислота і альдегід.

28. Тверді жири це естери:

а) гліцерину і насичених кислот; б) гліцерину і ненасичених кислот;

в) гліцерину і ароматичних кислот; г) етиленгліколю і ненасичених кислот.

29. Вкажіть формули продуктів реакції етанолу з натрієм:

а) СН3ONа і Н2O; б) СН3СН2ONа і Н2O; в) С2Н5ONa і H2;

г) С3Н7ONа і Н2; д) С2Н5Na і Н2.

30. Який газ виділяється при взаємодії метилового спирту з металічним натрієм?

а) О2; б) СН4; в) Н2; г) С2Н6; д) правильної відповіді немає.

31. Вкажіть якісну реакцію на альдегіди:

а) взаємодія з перманаганатом калію ; б) реакція «срібного дзеркала»;

в) реакція Кучерова; г) приєднання водню.

32. Які сполуки утворюються при відновленні альдегідів:

а) алкани; б) спирти; в) алкени; г) карбонові кислоти.

33. Яка сполука утворюється при взаємодії оцтової кислоти з гідроксидом кальцію:

а) (НСОО)2Сa; б) С2Н5ОCa; в) (СН3 COО)2Сa; г) СН3 COСa;.

34. Що треба зробити, щоб рідкий жир став твердим?

а) прогідрувати; б) обробити розчином КСl;

в) гідролізувати; г) нагріти до 150°С; д) правильної відповіді немає.

35. Для одержання солей вищих карбонових кислот використовують реакцію:

а) гідролізу; б) омилення; в) гідруванням ; г) окисненням.

36. За допомогою розчину якого реагенту можна відрізнити мурашину кислоту від оцтової?

а) КОН(спиртовий); б) Аg2O(аміачний); в) фенолфталеїн (спиртовий);

г) Натрій гідрогенсульфат (ІV) (водний); д) правильної відповіді немає.

37. При подовженні вуглецевого ланцюга розчинність карбонових кислот у воді:

а) не змінюється; б) зменшується; в) збільшується;

г) спочатку збільшується, потім зменшується; д) правильної відповіді немає.

38. Змішали етиловий спирт з етановою кислотою. Що треба додати, щоб відбулась реакція етерифікації?

а) КОН; б) СuCl2; в) NaHCO3; г) H2SO4; д) правильної відповіді немає.

39. Яку реакцію має водний розчин мила?

а) нейтральну; б) слабкокислу;

в) кислу; г) слабколужну;

д) правильної відповіді немає.

40. Жири – це естери (складні ефіри) гліцерину та кислоти:

а) оцтової; б) мурашиної;

в) стеаринової; г) пропіонової; д) правильної відповіді немає.

41. Як можна олеїнову кислоту перетворити в стеаринову?

а) окисненням; б) гідруванням;

в) хлоруванням; г) дією H2SO4;

д) правильної відповіді немає.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 262; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты