Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.
Читайте также:
  1. IV. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  2. V. Контроль и отчетность.
  3. VI. Контрольно-измерительные материалы для контроля и оценки знаний.
  4. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  5. Аудиторная контрольная работа
  6. БАЗОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
  7. Валютный контроль
  8. Валютный контроль: понятие, правовая основа агенты и органы валютного контроля, их задачи и функции. Валютное регулирование.
  9. Вибрация турбоагрегата и ее последствия. Причины вибрации. Контроль вибрации
  10. Визначення внутрішнього ринку ЄС

Контрольно-ревізійні підрозділи складають і подають ГоловКРУ щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, звітність та узагальнену інформацію про виявлені факти порушень фінансовоі дисципліни та вжиття заходів щодо їхнього усунення. За результатами проведеної ревізії оформлюють рішення про застосування фінансових санкцій і накладання адміністративних стягнень відповідно до чинного законодавства. Це рішення вручається під розписку керівнику ревізованого п-ва. У разі невиконання контрольно-ревізійний відділ оформлює документи в господарський суд. Органи ДКРС здійснюють контроль усунення виявлених недоліків і порушень за виконанням своїх вимог, відшкодуванням збитків у вигляді письмової інформації ревізованих п-в з наступною перевіркою на місці достовірності поданих відомостей. У разі невиконання їх у встановлені терміни застосовуються додаткові заходи впливу залежно від суті порушень. Ефективність контролю визначається результативністю заходів з реалізації наслідків ревізії.

Тема 8: Контроль витрат основної діяльності

 

8.1. Завдання , основні напрями та джерела інформації для проведення ревізії витрат на виробництво.

8.2. Напрями та методика перевірки матеріальних витрат.

8.3.Основні напрями контролю витрат на оплату праці.

8.4. Методичні прийоми контролю інших прямих витрат.

8.5. Особливості перевірки непрямих витрат.

8.6.Як перевірити правильність оцінки незавершеного виробництва?

8.7.Методичені прийоми контролю загальновиробничих витрат.

8.8.Основні напрями контролю адміністративних витрат та витрат на збут продукції.

8.9. Перевірка правильності ведення обліку зведених витрат і калькулювання собівартості продукції

8.10. НАПРЯМИ КОНТРОЛЮ ВАЛОВИХ ВИТРАТ

8.11. Найтиповіші порушення облікових правил щодо собівартості продукції, робіт

8.12. ЗАХОДИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СКЛАДУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ

ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ (ПОСЛУГ).

 

Тема 9: Контроль доходів і фінансових результатів діяльності підприємницьких структукр

 

9.1. Завдання та джерела ревізії обсягів виробництва та доходів від основної діяльності.9.2. Нормативно-правова база ревізії виконання виробничої програми і доходів від основної діяльності.

9.3. Напрями та способи контролю обсягів випуску готової продукції і виконання виробничої програми підприємства.

9.4. Методичні прийоми контролю повноти оприбуткування готової продукції.

9.5. Перевірка якості проведених інвентаризацій готової продукції і відображення в обліку її результатів.

9.6. Особливості контролю своєчасності відображення в обліку операцій з відвантаження та реалізації продукції.

9.7. Напрями та способи контролю доходів і фінансових результатів від основної діяльності

9.8. Контроль правильності оцінки і визнання доходів від реалізації продукції.

9.9 Методичні прийоми ревізії правомірності отримання доходів від здійснення операцій з реалізації продукції (робіт, послуг).

9.10.Напрями контролю доходів від реалізації продукції на експорт.

9.11. Найтиповіші порушення, що виявляються під час проведення

ревізії оцінки і визнання доходів від реалізації продукції:

9.12. ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) стр. 2019.13. Методичні прийоми контролю інших операційних доходів.

9.14. Напрями та прийоми ревізії доходів і фінансових результатів від іншої звичайної діяльності.

 

Тема 10: Контроль статутної діяльності і фінансового стану підприємницьких структур

 

10.1. Основні джерела та завдання ревізії статутної діяльності.

10.2. Методика перевірки законності та правомірності оформлення внесків до статутного капіталу засновників (власників, акціонерів) підприємства.

10.3. Особливості перевірки правильності та наявності підстав розрахунків за внесками до статутного капіталу.

10.4. Методи перевірки правильності відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу.

10.5. Напрями контролю статутного капіталу підприємств недержавної форми власності (АТ, СП та ін).

10.6. Методичні прийоми контролю правильності формування, руху та відображення в обліку елементів власного капіталу (додаткового, резервного, вилученого і неоплаченого капіталу).

10.7. Напрями та способи контролю правомірності розподілу та використання чистого прибутку товариства.

10.8. Особливості перевірки повноти стягнення податків з доходів від участі в капіталі ревізованого підприємства.

10.9. Перевірка обгрунтованості створення резервного капіталу товариства.

10.10. Особливості перевірки правильності ведення податкового обліку фінансових результатів діяльності підприємства.

10.11. Перевірка цільового фінансування і цільових надходжень.

10.12. напрями ревізії утворення та використання резерву наступних витрат і платежів

перевіряється правильність відрахувань до резервного фонду. Для цього вивчаються установчі документи. Застосовують методи порівняння, візуальні, нормативно-правові логічні. Перевіряється використання резерву за призначеннями вказаними в установчих документах.10.13. напрями та методичні прийоми контролю фінансового стану підприємства.

10.14. як перевірити платоспроможність п-ва

11.15. найтиповіші порушення, що виявляються під час проведення ревізії статутної діяльності, стану власного капіталу, розподілу та використання чистого прибутку.

10.16. заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо здійснення статутної діяльності, формування статутного капіталу, розподілу чистого прибутку.

 

Тема 11: Контроль стану обліку, внутрішньогосподарського контролю та звітності

 

11.1 Завдання та джерела ревізії стану БО, внутрішнього контролю на п-ві

11.2. напрями перевірки стану облікової політики п-ва.

11.3. перевірка організації облікової роботи на підприємстві.

11.4. перевірка професійної відповідності працівників бухгалтерії своїм посадам

11.5. перевірка забезпеченості бухгалтерії інструктивними матеріалами, бланками первинних документів, облікових регістрів, звітних форм.

11.6. перевірка стану організації архівування облікової інформації.

11.7. перевірка стану БО

11.8. Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю.

11.9. Методичні прийоми та способи контролю достовірності облікової інформації в балансі підприємства.

11.10. Контроль звітних показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

11.11. Найтиповіші порушення правил організації облікової і контрольної роботи на підприємстві.

11.12. Заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві.

 

Тема 12. Податковий контроль платників податків за розрахунків з бюджетом.

 

12.1. Суть податкового контролю в Україні та його організація.

12.2. Нормативно-правова база податкового контролю.

12.3. Основні напрями та послідовність перевірки розрахунків платників податків з бюджетом.

12.4. Основні напрями перевірки розрахунків з податку на додану вартість.

12.5. Перевірка правильності визначення податкових зобов'язань з ПДВ.

12.6. Перевірка правильності визначення податкового кредиту з ПДВ.

12.7. Перевірка правильності визначення бази оподаткування ПДВ та застосування ставок цього податку.

12.8. Перевірка правильності визначення об'єктів оподаткування акцизним збором.

12.9. Основні напрями перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати акцизного збору

12.10. Особливості здійснення податкового контролю при спрощеній системі оподаткування

12.11. Основні напрями перевірки нарахування податку на прибуток

12.12. Перевірка правильності визначення обсягу валових доходів підприємства

12.13. Контроль визначення обсягу валових витрат підприємства

12.14. Напрями контроль оподаткування доходів громадян

12.15. Основні напрями та методи контролю розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами за іншими податками та платежами

Тема 13:Контроль виконання Державного бюджету в системі казначейства України

 

13.1. Основні завдання і контроль функцій Державного казначейства України

13.2. Мета та основні напрями контролю в системі Державного казначейства

13.3. Особливості складу джерел інформації для контролю виконання Державного бюджету в системі Державного казначейства України

13.4. Назвати нормативно-правові акти для контролю виконання Державного бюджету в системі Державного казначейства

13.5. Основні напрями контролю надходження коштів державного бюджету на єдиний казначейський рахунок Державного казначейства

13.6. Як перевірити своєчасність зарахування податків і зборів до державного бюджету.

13.7. Якими методами можна перевірити правильність розподілу відрахувань від регулюючих доходів між бюджетами різних рівнів?

13.8. Методичні прийоми та способи контролю використання коштів державного бюджету.

13.9. Контроль касових і фактичних видатків на утримання розпорядників коштів з державного бюджету. (НЕТ)

13.10. Особливості контролю повноти перерахування доходів Державного бюджету та залишків бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку в банку.

13.11.Методичні прийоми контролю відповідності кошторисів доходів і видатків розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України.

13.12. Контроль за проходженням платежів за дорученням розпорядників бюджетних коштів.

13.13. Узагальнення інформації про виявлені порушення і прийняття рішення за матеріалами контролю і системі Державного казначейства.

13.14. Порядок оформлення протоколу про бюджетне правопорушення.

13.15. Які заходи можуть застосовуватися органами Державного казначейства до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені бюджетні правопорушення?

 

Тема 14: Контроль ефективності використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою при Верховній Раді України.

 

14.1. Мета та основні завдання перевірок і ревізій, здійснюються Рахунковою палатою при ВРУ.

14.2.Особливості організації контрольно-ревізійної роботи Рахункової палати.

14.3. План і програма перевірок і ревізій, що проводяться Рахунковою палатою.

14.4.Перевірка Рахунковою палатою правомірності видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, які змінюють положення законів України, регулюють питання використання бюджетних коштів.

14.5. Перевірка Рахунковою палатою використання коштів державного бюджету України та загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів.

14.6. Особливості контролю касового та фактичного виконання бюджету.

14.7. Перевірка використання коштів держ.бюджету України підприємствами й установами.

14.8. Основні напрями та послідовність перевірки використання коштів резервного фонду Кабміну України.

14.9. Особливості перевірки використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджетних позичок.

14.10. Типові порушення фінансової дисципліни, незаконного та нецільового витрачання бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів і матеріальних цінностей.

14.11. Узагальнення та реалізація матеріалів контролю, що здійснюється Рахунковою палатою.

 

Тема15: Відомчий фінансовий контроль у системі виконавчої влади.

 

15.1. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

15.2. Органи внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

15.3. Особливості планування контрольно-ревізійної роботи органами внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

15.4. Організація і проведення внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

15.5. Особливості складання актів ревізії та довідок про перевірки органами внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

15.6. Прийняття рішень за результатами проведення внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

15.7. Контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

49. У чому полягає особливість перевірки АТ щодо розподілу чистого прибутку?

Відповідь: особливість полягає в тому, що основними напрямами контролю є.... правомірність розподілу ЧП між акціонерами, засновниками (учасниками) у вигляді дивідендів. Ревізор перевіряє наявність рішень керівництва товариств про розподіл ЧП, вивчає протоколи загальних зборів акціонерів за результатами року. За кредитом субрахунку 641 „Розрахунки за нарахованими дивідендами” контролюється правильність нарахування дивідендів та своєчасність їхнього отримання засновниками (учасниками) ревізованого підп-ва.

 

50. Назвати три основні напрями ревізії резервного капіталу.

Відповідь: до основних напрямів ревізії резервного капіталу належать: 1)контроль обґрунтованості створення резервного капіталу; 2)цільове використання коштів резервного капіталу; 3)перевірити, чи немає змін суми створеного резерву на кінець ревізованого року порівняно з даними на його початок.

 

51. Назвати чотири основні напрями контролю фін стану ревізованого підп-ва.

Відповідь: до основних напрямів контролю фін стану підп-ва належать: 1)контроль статутної д-ті підп-ва; 2)перевірка стану власного капіталу; 3)контроль розподілу і використання ЧП; 4)контроль надходжень та використання цільового фін-ня підп-ва; 5)контроль фін стану.

 

52. Які методичні прийоми док-ого контролю застосовуються для виявлення неправомірного завищення видів валових витрат при розрахунку оподаткованого прибутку?

Відповідь: факт неправомірного завищення валових витрат щодо їхніх видів може бути виявлено методом....уважного вивчення самих витрат та вивченням госп-ої д-ті підп-ва. Необхідно визначити, чи використовуються дані витрати в виробничій або невиробничій сферах, чи використовуються орендовані ОЗ в виробничій сфері.

 

53. Як має діяти ревізор у разі виявлення фактів „занедбаності” обліку розрахунків з постачальниками?

Відповідь: ревізор повинен... відобразити всі ці порушення в акті, а потім надає даний акт вищестоящому начальству, яке приймає відповідні рішення по даному порушенню: або адмін наказання, або штрафні санкції вплоть до уголовної відповідальності.

 

54. Назвати три порушення облікової політики підп-ва.

Відповідь: до порушень облікової політики належать: 1)відсутність на підп-ві єдиної облікової політики; 2)відсутність в обліковій політиці окремих положень, які мають важливе значення для організації облікової і контрольної роботи на підпві; 3) помилки у визначенні ставок податків і внесків; 4)здійснення госп-их операцій і наявність бух записів, які суперечать законодавчим і нормативним док-м, засновницьким та іншим док-м, що регулюють д-ть підп-ва; 5)застосування некоректних алгоритмів розрахунку основних облікових і звітних показників.

 

55. Аналіт облік ОЗ здійснюється в бухгалтерії в оборотних відомостях за матеріально відповідальними особами. У чому полягає суть порушення?

Відповідь: в оборотних відомостях ведеться облік руху ОЗ та міста зберігання. Щодо обліку ОЗ за матеріально відповідальними особами, то облік ведеться на картках складського обліку.

 

56. Назвати облікові регістри, у яких здійснюється податкових облік з податку на додану вартість.

Відповідь: податковий облік із ПДВ здійснюється на....підставі аналізу даних фін звітності про наявність заборгованості перед бюджетом та інф-ії аналіт обліку про залишки на рахунку 64 „Розрахунки за податками та платежами”. Шляхом порівняння даних аналіт обліку за субрахунками 643 „Податкові зобов’язання” і 644 „Податковий кредит” з даними синтетичного обліку в журналі 3 перевіряється правильність визначення оборотів і залишків за цими субрахунками. Уточняється програма подальшої док-ої перевірки розрахунків за ПДВ по місцях ревізованого періоду.

 

57. Донарахування ПДВ зі штрафними санкціями на підставі акта перевірки податкової інспекції за минулий рік відображено в обліку в лютому поточного року за деб 901 „СВ реалізованої ГП”. У чому полягає суть порушення?

Відповідь: суть порушення полягає в тому, що...ПДВ відображається в обліку на рахунку 949. У СВ ПДВ не конфігурує.

 

58. Назвати три порушення облікової політики підп-ва щодо обліку матеріальних запасів.

Відповідь: до порушень облікової політики щодо обліку матеріальних запасів належать: 1)запущеність аналіт обліку, „вуалювання” операцій про отримання запасів (матеріали в дорозі, на відповідальному зберіганні), несвоєчасність оприбуткування матер запасів; 2)завищення договірних цін, необґрунтованість включення до складу транспортно-заготівельних витрат, які виносяться на СВ придбання окремих видів запасів; 3)наявність прихованих нестач, крадіжок, утрат і псування матер цінностей, порушення податкового обліку витрат на придбання матер запасів.

 

59. Назвати три порушення облікової політики підп-ва щодо обліку ОЗ.

Відповідь: до порушень облікової політики підп-ва щодо обліку ОЗ належать: 1)заниження оцінки ОЗ під час реалізації майна держ підп-в, виходячи з діючих ринкових цін; 2)завищення оцінки ОЗ, придбаних по імпорту від приватних фірм і підприємств у власність держ підп-ва; 3)заниження обсягів та оцінки матер цінностей від ліквідації оюєктів ОЗ; 4)необґрунтованість списання, заниження вартості автотранспорту (особливо легкового); 5)неправильне визначення ПДВ, акцизного збору при реалізації об’єктів; 6)використання не за виробничим призначенням офісних меблів, оргтехніки, засобів зв’язку; 7)заниження тарифів орендної плати та обсягів приміщень, що здаються в оренду іншим підп-вам.

 

60. У яких випадках стан БО розрахунків з покупцями визначається ревізором як занедбаний?

Відповідь: стан БО розрахунків з покупцями визначається ревізором як занедбаний, якщо...1)дані БО не відповідають даним інвентаризації або зустрічної перевірки іншого підп-ва; 2)не вірно відображено на рахунках в БО; 3)при зустрічній перевірці дані фірм відрізняються друг від друга.

 

61. У яких випадках стан БО матер запасів визначається ревізором як занедбаний?

Відповідь: стан БО матер запасів визначається ревізором як занедбаний, якщо....1)дані БО не відповідають даним інвентаризації; 2)якщо матер затрати відображені не вірно на рахунках БО (наприклад, паливо відображається замість рахунку 203 на рахунку 204); 3)якщо не відображено в БО надходження матеріалів.

 

62. Назвати п’ять напрямів контролю стану БО підп-ва.

Відповідь: до напрямів контролю стану БО підп-ва належать: 1)перевірка повноти наявності складу облікових регістрів... синтетичного та аналіт обліку; 2)контроль дотримання методики ведення поточних записів у синтетичному обліку (журналах-ордерах, машино грамах, групувальних відомостях) та аналіт обліку; 3)перевірка правильності відображення в БО та ПО результатів попередньої ревізії; 4)поглиблено вивчається стан БО та ПО за окремими розділами облікового процесу; 5)під час контролю стану первинного обліку перевіряється: дотримання правил використання типових форм первинних док-в;правильність оформлення док-в; дотримання правил внесення виправлень у первинні док-ти; перевірка стану обліку, що здійснюється матер відповідальними особами.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты