Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСпособи надання кредиту.
Читайте также:
  1. F43.2/ Расстройство приспособительных реакций
  2. VII. Надання і рецензування курсової роботи
  3. ІІ. 20. Охар. способи реалізації принципів виховання у навч.-вих. процесі поч.ш.ї
  4. ІІ.16. Запропонуйте способи врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання і виховання.
  5. Как приспособить группу к себе
  6. Конфликты между Естественным и Приспособившимся Ребенком
  7. Методичні прийоми і способи документального контролю касових операцій.
  8. Методичні прийоми та способи контролю достовірності облікової інформації в балансі підприємства.
  9. Напрями та способи контролю правомірності розподілу та використання чистого прибутку товариства.
  10. Необхідність та суть кредиту. Форми та функції кредиту

Надання банківського кредиту може здійснюватись одночасно, періодично або частинами (поетапно). Взаємовигідним для банку і позичальників є надання кредиту в повному обсязі шляхом зарахування коштів на відповідний кредитний рахунок із наступним використанням їх тоді, коли в цьому виникає необхідність. Кредит може надаватися як у безготівковій, так і в готівковій формах.

Кредитний рахунок відкривається на договірній основі як юридичним, так і фізичним особам у будь-якій установі банку, яка має право видавати кредити, з дотриманням вимог чинного законодавства. У практиці діяльності вітчизняних комерційних банків найчастіше використовуються прості кредитні рахунки.

Овердрафт є способом короткострокового кредитування укрупненої потреби клієнта в коштах у разі їх недостатності для завершення поточних розрахунків. Надання кредиту у формі овердрафту дуже поширене в практиці англійських банків.

При овердрафті застосовується такий механізм надання позики: якщо сума платежу, зазначена у платіжному документі клієнта, перевищує залишок коштів на поточному рахунку, то різниця (дебетове сальдо) автоматично оплачується банком за рахунок кредиту, але в межах невикористаного ліміту. Якщо сума платежу перевищує залишок ліміту кредитування, то позика банком не надається.

Спосіб надання кредиту на основі кредитної лінії дозволяє задовольняти тимчасові потреби позичальників в обігових коштах. Для позичальника такий спосіб отримання позики є економічно вигідним, адже відсотки сплачуються у цьому разі не з усього кредитного ліміту, а лише за ту суму, яку фактично використав (позичив) позичальник на даний момент.

Специфічне місце серед способів надання кредиту посідає форфейтинг . Форфейтинг (від англ. — відмова від прав) — це банківська операція з придбання комерційного зобов'язання позичальника (покупця) перед кредитором (продавцем). Операція "форфейтинг" подібна за своїм змістом до операції "факторинг". Проте, на відміну від факторингу, форфейтинг є одноразовою операцією, що пов'язана із стягненням грошових коштів на основі набуття прав на товари і послуги. Форфейтинг є комерційним зобов'язанням, що забезпечене простим або переказним векселем (тратою) без права власника трати або векселя звернутися за відшкодуванням до попереднього власника зобов'язання.Форфейтинг як механізм обліку зовнішнього торговельного боргу з використанням переказних векселів забезпечує експортерові отримання кредиту від банку-форфейтера

42.Що таке контокорентний кредит і чим він відрізняється від інших кредитів?

Клієнтам, з якими банк має тривалі та міцні відносини і які відчувають регулярну потребу у банківському кредитуванні, може надаватися контокорентний кредит.

Контокорентний кредит надається клієнтам, що знаходяться у комерційних стосунках з великим колом своїх партнерів, що призводить до виникнення значної кількості як вимог так і грошових зобов'язань за поточним рахунком, які як правило, не співпадають як у часі, так і у розмірі. З метою раціоналізації платіжного обороту даних клієнтів банк може взяти на себе здійснення розрахунків за поточними зобов'язаннями таких клієнтів. Для цього клієнту відкривається контокорентний рахунок (поточний рахунок з овердрафтом).

Контокорентний рахунок - це єдиний рахунок клієнта в банку за яким на підставі дії договору здійснюються як кредитні так і розрахункові операції. На контокорентному рахунку періодично може виникати як дебетове, так і кредитове сальдо. Дебетове сальдо (овердрафт) свідчить про нестачу власних коштів на рахунку клієнта, що означає надання банком контокорентного кредиту. Кредитове сальдо означає, що клієнт має на контокорентному (поточному) рахунку певну суму власних коштів.Контокорентний кредит надається на підставі письмової кредитної угоди між банком та клієнтом як у національній, так і в іноземній валюті. Основними умовами контокорентного кредитування, що відображаються у договорі є:

- максимальна сума кредитування, тобто дебетового залишку по контокорентному рахунку (овердрафту);

- максимальний термін наявності за контокорентним рахунком дебетового сальдо;

- величина процентної ставки за користування контокорентним кредитом та комісійних платежів (оборотної комісії);

- забезпечення контокорентного кредиту.

Контокорентний кредит видається на фінансування поточного виробництва і обігу, і не спрямовується на фінансування інвестицій.

 

 

43. Біржові індекси

Біржові індекси – це показники, які характеризують рівень або динаміку цін на активи, що є об’єктами біржової торгівлі, станом на певний момент часу. Вперше вони виникли на фондовому ринку і на цьому ж ринку одержали найбільше практичне застосування.

Індекси можуть бути галузевими, регіональними, зведеними і глобальними. Їх використовують у таких напрямках: індекс як індикатор стану економіки; індекс як індикатор та інструмент аналізу і прогнозування кон’юнктури ринку ЦП; індекс як основа для інструментів хеджування на ринку ф’ючерсних та опціонних контрактів.

В основу розрахунку всіх індексів покладено методику визначення трьох величин: простого середньоарифметичного або середньогеометричного; середньозваженого арифметичного; середньоарифметичного цін на акції компаній.Середньозважене арифметичне схоже при розрахунку на просте середньоарифметичне за винятком того, що для найкращої імітації портфеля необхідне множення ціни кожної акції на кількість акцій в емісії кожної компанії.

Індекси поділяють на групи: - індекси з ціновим зваженням, які використовують метод середньоарифметичної. У цьому разі підсумовуються ціни всіх акцій, які входять до індексу. Отримана сума ділиться на постійну величину – дільник, щоб визначити середню;ціну. - індекси з ринковим зваженням, які також використовують метод середньоарифметичної.

Сьогодні в країнах з розвинутою ринковою економікою існує більш як 200 фондових бірж і практично кожна з них має свою систему біржових індексів. У США регулярно публікуються 20 індексів, у Європі – 25, у Японії – 3. Найбільше поширення у світі одержали індекси, розроблені в США. Пояснюється це тим, що в цій країні зосереджені найбільш потужні фондові біржі світу.

Переважна більшість широко відомих біржових індексів є середньоарифметичними з ринковим зваженням.

 

44.Забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором.

Важливе значення для забезпечення кредиту мають передбачені законодавством або договором види його забезпечення: порука, гарантія, неустойка (штраф, пеня), застава.

Види забезпечення кредиту — це спеціальні засоби, що не мають загального значення і призначаються за домовленістю сторін або за вказівкою закону. Виконання зобов’язань із повернення кредиту і сплаті відсотків за його використання може бути забезпечене порукою або гарантією.

Це додаткові зобов’язання, оформлені договорами між кредитором за кредитним зобов’язанням (банком) і поручителем (гарантом) для забезпечення виконання кредитного (основного) зобов’язання.

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого зобов’язання. На відміну від поруки, у законодавстві безпосередньо не вказується договірний характер гарантії. Забезпечувальна функція поруки виявляється в тому, що кредитор має право у разі невиконання боржником зобов’язання висунути свою вимогу як до несправного боржника, так і до поручителя.

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку.

Основною відмінністю гарантії від поруки є те, що при поруці, за загальним правилом, настає солідарна відповідальність поручителя і боржника, а при гарантії — субсидіарна (додаткова), що застосовується лише у разі непогашення заборгованості за рахунок коштів самого боржника.

До поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання (ст.556 ЦК).

Для забезпечення кредитних зобов’язань можуть використовуватися інші способи, наприклад, неустойка (штраф, пеня).

Неустойкою (штрафом, пенею) відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України є грошова сума або інше майно, які боржник зобов’язаний передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Застава нерухомого майна є відмітною рисою одного з кредитів — іпотечного кредиту, передбаченого Положенням Національного банку України “Про кредитування”.

У силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок закладеного майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (правом застави).

Кредитний ризик може забезпечуватися страхуванням. Воно ґрунтується на договорі страхування ризику непогашення кредиту.

Можливо одночасне застосування всіх або кількох видів забезпечення кредиту (способів забезпечення виконання кредитних зобов’язань) і кредитного ризику — вибір одного з них або їхнього сполучення є прерогативою сторін кредитних правовідносин.

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты