Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБерілген есепті шығарыңыз(0,5 балл).

Читайте также:
  1. Есепті шығарыңыз (0,5 балл).
  2. Есепті шығарыңыз(0,5 балл).
  3. Корпоративтік клиенттерге берілген несие түрлері

Стандартты жағдайдағы реакцияның энтальпиясын (ΔH 0 298), ішкі энергиясын

(ΔU 0 298, ), энтропиясын (ΔS0 298) және Гибсс энергиясын (ΔG 0 298)есептеңіз. Термохимиялық есептеулерге анализ жасаңыз. Осы жағдайда реакция қай бағытта өз бетінше жүретіндігін анықтаңыз. (Заттардың стандарттық жағдайдағы түзілу жылулары, энтропиясы және Гиббс энергияларының мәндері қосымша кестеде берілген)(0,5 балл).

Вариант Реакция
С2Н6 (г.) + 7/2 О2(г.) = 2СО2 (г.)+ 3H2О (г)
CaC2 (кр) + 4H2 (г) = Ca (кр) + 2CH4 (г)
4H2S(г) + 2SO2 (г) = 3S2 (г) + 4H2O (г)
PbO (кр) + H2(г) = Pb (кр) + H2O (г)
MnO2 (кр) + 4HCl (г) = MnCl2 (кр) + Cl2 (г) + 2H2O (г)
2AgCl (кр) + H2 (г) = 2Ag (кр) + 2HCl (г)
ZnS (кр) + H2O (г) = H2S (г) + ZnO (кр)
N2 (г) + O2 (г) = 2NO (г)
C (графит)+ 2H2O (г) = CO2 (г) + 2H2(г)
2HI (г) + 1/2O2(г) = H2O (г) + I2 (г)
CH4 (г) + CO2 (г) = 2CO (г) + 2H2 (г)
2N2 (г) + 6H2O (г) +3C (гр) = 4NH3 (г) + 3CO2 (г)
SiO2 (кр) + 4HF (г) = SiF4 (г) + 2H2O (г)
4CO(г) + 2SO2 (г) = S2 (г) + 4CO2(г)
ZnO (кр) + C2H4 (г)= 2Zn (кр) + CO2 (г) + CH4 (г)

 

Есебіндегі тура және кері реакциялардың кинетикалық теңдеулері мен тепе-теңдік константасын жазыңыз. Реакция өнімдерінің шығымын арттыру үшін жалпы қысымды және заттардың концентрацияларын қалай өзгерту керек екендігін анықтаңыз. Кт-т-ң стандарттық жағдайдағы шамасынΔG 0 298 мәнінен анықтаңыз(0,5 балл).

Берілген есепті шығарыңыз(0,5 балл).

Вариант Есеп
2NO(г. ) + O2(г.)®2NO2(г.) реакция жылдамдығы қалай өзгереді, егер: а) жүйенің қысымын 3 есе арттырса; б) жүйенің көлемін 3 есе арттырса; в) NO концентрациясын 3 есе арттырса?
Реакцияның активтендіру энергиясы ЕА = 95,5кДж/моль. Температураны 500-ден 1000 К дейін арттырса реакция-ның жылдамдық константасы қалай өзгереді kТ1/ kТ2?
4NH3(г) + 5O2(г) = 4NO(г) + 6H2O(г) реакциядағы: а) аммиактың концентрациясын 2 есе арттырып, ал оттектің концентрациясын 2 есе кемітсе; б) жүйенің қысымын 2 есе арттырса, реакция жылдамдығы қалай өзгереді ?
4HCl (г)+ O2 (г) = 2H2O (г) + 2Cl2 (г) гомогендік жүйенің а) көлемін 2 есе арттырса; б) қысымын 3 есе арттырса; в) оттегінің концентрациясын есе арттырса, реакция жылдамдығы қалай өзгереді ?
Көлемдері бірдей екі ыдысқа: біріншісіне А заттың 1 молін және В заттың 2моль газын, ал екіншісіне А заттың 2 молін және В заттың 1моль газын еңгізген. Осы екі ыдыста А затпен В заттың әреккеттесу реакция жылдамдықтары: v1 =k1[A][B], ал v2 =k2[A]2 [B] болса, бірдей температурада реакция жылдамдықтарының айырмашалағы бар ма ?
Реакцияның активтендіру энергиясы ЕА = 57,3кДж/моль. Температураны 500-ден 1000 К дейін арттырса реакцияның жылдамдық константасы қалай өзгереді kТ1/ kТ2?
СО(г.) + Cl2(г.) = COCl2(г.) жүйеденің реакция жылдамдығы қалай өзгереді, егер: а)СО-ның концентрациясын 0,03-тен 0,12 моль/л-ге дейін, ал хлордың концентрациясын – 0,02-ден 0,06 моль/л-ге дейін арттырғанда; в) қысымын 2 есе кемітсе.
Н2+I2 = 2HI реакцияның белгілі температурада жылдамдық константасы k=0,16. [H2]бастапқы = 0,04моль/л, [HI]бастапқы= 0,05 моль/л. Реакцияның бастапқы жылдамдығын, және [H2] = 0,03 моль/л болған кездегі жылдамдығын анықтаңыз.
2SO2(г. ) + O2(г.)®2SO3(г.) реакция жылдамдығы қалай өзгереді, егер: а) жүйенің қысымын 2 есе арттырса; б) жүйенің көлемін 3 есе арттырса; в) SO2 концентрациясын 3 есе арттырса?
2NO(г. ) + O2(г.)®2NO2(г.) реакция жылдамдығы қалай өзгереді, егер: а) жүйенің қысымын 3 есе арттырса; б) жүйенің көлемін 3 есе арттырса; в) NO концентрациясын 3 есе арттырса?
Реакцияның активтендіру энергиясы ЕА = 38,2кДж/моль. Температураны 500-ден 1000 К дейін арттырса реакцияның жылдамдық константасы қалай өзгереді kТ1/ kТ2?
4NO (г) + 6H2O (г) = 4NH3 (г) + 3O2 (г) реакция жылдамдығы қалай өзгереді, егер: а) жүйенің қысымын 2 есе арттырса; б) жүйенің көлемін 2 есе арттырса; в) NO концентрациясын 3 есе арттырса?
Реакцияның активтендіру энергиясы ЕА = 191 кДж/моль. Температураны 330-ден 400 К дейін арттырса реакцияның жылдамдық константасы қалай өзгереді kТ1/ kТ2?
2N2 (г) + 6H2O (г) +3C (граф.) = 4NH3 (г) + 3CO2 (г) реакция жылдамдығы қалай өзгереді, егер: а) жүйенің қысымын 2 есе арттырса; б) жүйенің көлемін 3 есе арттырса; в) азоттың концентрациясын 3 есе арттырса?
2NO(г. ) + O2(г.)®2NO2(г.) жүйедегі [NO]бастапқы = 0,8моль/л, [O2]бастапқы= 0,6 моль/л. Оттегінің концентрациясын 0,9моль/л-ге дейін, ал азоттың концентрациясын 1,2 моль/л –ге дейін арттырса реакция жылдамдығы қалай өзгереді?

 

4. а) Реакцияның температуралық коэффициенті g-ға тең болса температураны тапсырмада берілгендей (Dt) жоғарылатқанда реакция жылдамдығы қалай өзгеретіндігін есептеңіз. б) Температураны t1–ден t2-ке дейін жоғарылатқанда реакция жылдамдығы v2/v1 есе артатын болса, оның температуралық коэффициентін анықтаңыз(0,5 балл)..

 

Вар. g Dtо t1 ,оС t2,оС v2/v1 Вар. g Dtо t1,оС t2,оС v2/v1

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
COMPONETNS OF GDP | Есепті шығарыңыз(0,5 балл).
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты