Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до сучасного уроку
Читайте также:
  1. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  2. Вимоги до водоохоронних зон водних об'єктів
  3. Вимоги до звіту з практики
  4. Вимоги до змісту
  5. Вимоги до організації ландшафтно-рекреаційних територій
  6. Вимоги до оформлення
  7. Вимоги до оформлення документів
  8. Вимоги до оформлення списку використаних джерел
  9. Вимоги до розміщення та організації сельбищної території
  10. Вимоги до розташування та організації виробничої території

І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку

1. Чітке формулювання освітніх завдань в цілому і його складових елементів, їхній зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями. 2. Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог навч. прогр.і цілей уроку, з урахуванням рівня підготовки й підготовленості учнів. 3. Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок як на уроці, так і на окремих його етапах 4.Вибір най раціональніш., оптимальних методів, прийомів і засобів навчання,стимулювання і контролю. Вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у навчанні учнів. 5. Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів. 6.Створ. умов для успішного навчання учнів.

II. Психологічні вимоги до уроку 1.Психологічна мета уроку: 1) Проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку. 2) Врахування у цільовій настанові уроку психологічної задачі вивчення теми і результатів, досягнутих у попередній роботі. 3) Передбачення окремих засобів психолого-педагогічного впливу, методичних прийомів, що забезпечують розвиток учнів. 2.Стиль уроку: 1)Визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвиваючого навчання: співвідношення навантаження на пам'ять учнів і їхнє мислення; визначення обсягу відтворюючої і творчої діяльності; планування засвоєння знань у готовому вигляді (зі слів учителя, з підручника, посібника) і в процесі самостійного пошуку; виконання вчителем і учнями проблемно-евристичного навчання (хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує); облік контролю, аналізу й оцінки діяльності школярів, здійснюваних учителем, а також взаємної критичної оцінки, самоконтролю і самоаналізу учнів; співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, що викликають позитивні почуття в зв'язку з проблемною роботою, установки, що стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів) і примусу (нагадування про оцінку, різкі зауваження, нотації).2)Особливості самоорганізації вчителя: підготовленість до уроку — головне усвідомлення психологічної мети і внутрішня готовність до її здійснення; робоче самопочуття на початку уроку й у ході його (зібраність, співнастроєність з темою і психологічною метою уроку, енергійність, наполегливість у здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці); педагогічний такт (випадки прояву); психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, діловий контакт і т. ін.);3. Організація пізнавальної діяльності учнів: 1) Визначення заходів для забезпечення умов продуктивної роботи, мислення й уяви учнів: планування шляхів сприйняття учнями досліджуваних об'єктів і явищ, їхнього осмислення;використання установок у формі переконання; планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;вправи. 2) Організація діяльності мислення й уваги учнів у процесі формування нових знань і умінь:визначення рівня сформованості знань і умінь в учнів; опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів розуміння, створення нових образів під час організації розумової діяльності й уяви учнів; планування прийомів і форм роботи, що забезп.активність і самостійність мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного вирішення задач, викор. задач з відсутніми і зайвими даними, організація інтелект. утруднень в ході самостійних робіт, ускладнення завдань з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів); керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнюючого, оцінного, проблемного) і формуванням умінь міркувати й робити висновки; використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання добору і систематизації матеріалу, а також обробці результатів і оформлення роботи).3) Закріплення результатів роботи: формування навичок шляхом вправ; навчання перенесенню раніше засвоєних умінь і навичок на нові умови роботи, попередження механічного перенесення. 4. Організованість учнів:1) Ставлення учнів до навчання, їхня самоорганізація і рівень розумового розвитку.2) Урахування рівня навченості під час визначення сполучення індивідуальних, групових і фронтальних форм роботи учнів на уроці. 5. Врахування вікових особливостей учнів: 1) Планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів. 2) Проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів. 3) Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.

III. Гігієнічні вимоги до уроку. 1. Температурний режим.2. Фізико-хімічні властивості повітря (необхідність провітрювання і т. п.).3. Освітлення.

4. Попередження втоми і перевтоми. 5. Чергування видів діяльності (зміна слухання, виконання обчислювальних, графічних і практичних робіт).

6. Своєчасне і якісне проведення фізкультхвилинок. 7. Дотримання робочої пози учня. 8. Відповідність росту школяра класних меблів.

IV. Вимоги до техніки проведення уроку

1. Урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання і виховувати потребу в знаннях. 2. Темп і ритм повинні бути оптимальними, дії вчителя й учнів — завершеними. 3. Необхідний повний контакт у взаємодії вчителя й учнів на уроці, необхідно дотримуватися педагогічного такту і педагогічного оптимізму. 4. Повинна домінувати атмосфера доброзичливості й активної творчої праці. 5. Варто змінювати види діяльності учнів, оптимально сполучати різні методи й прийоми навчання відповідно до рівня працездатності учнів залежно від дня тижня, порядкового номера уроку, навчальної дисципліни, типу і виду уроку. 6.Потрібно забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму школи. 7. Учитель повинний забезпечити активне навчання кожного школяра.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты