Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкономічне обґрунтування роботи зі створення автоматизованого робочого місця
Читайте также:
  1. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  2. Вивчити режими роботи ABS.
  3. Визначення затрат на проектні роботи
  4. Виконання роботи.
  5. ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  6. Додаток 5. Економічне обґрунтування вартості дизайнерських робіт
  7. Економічне вчення Давида Рікардо
  8. Економічне зростання, його критерії та показники
  9. Етапи створення акціонерного товариства

Метою роботи є розробка програмного забезпечення для автоматизації робочого місця архіваріуса начального закладу. Основними завданнями розробки є:

• проектування алгоритму роботи та структури програми;

• написання коду в середовищі об’єктно-орієнтованого програмування Borland Delphi.

Для розрахунку вартості програмного продукту необхідно виконати наступні етапи:

• описати технологічний процес розробки із зазначенням трудомісткості кожної операції;

• визначити суму витрат на оплату праці основного і допоміжного персоналу, включаючи відрахування на соціальні заходи;

• обчислити витрати на електроенергію для науково-виробничих цілей;

• нарахувати суму амортизаційних відрахувань;

• визначити суму накладних витрат;

• скласти кошторис та визначити собівартість програмного продукту;

• розрахувати ціну програмного продукту;

• визначити економічну ефективність та термін окупності продукту.

Ефективне планування і використання часу має велике значення тому, що коефіцієнт корисної дії залежить від оптимального використання часу.

Для оцінки тривалості виконання окремих робіт використовуємо нормативи часу. До таких нормативів відносять тривалість написання операції (команди), яка становить:

• 1-ї операції — 0,5-1,5 год;

• 5-ти операцій — 6 год (тривалість зміни).

Для визначення загальної тривалості проведення програмного продукту доцільно дані витрат часу по окремих операціях технологічного процесу звести у таблицю 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Середній час виконання програмного продукту

П/п Назва операції (стадії) Виконавець Середній час виконання операції, год.
Опис задачі Керівник проекту
  Розробка алгоритму вирішення задачі Розробник проекту
  Розробка блок-схеми проекту Розробник проекту
  Перевірка ефективності алгоритму та вибір середовищ програмування Керівник проекту

 

Продовження таблиці 3.1

Перевірка ефективності алгоритму та вибір середовищ програмування Керівник проекту
Створення програми по готовому алгоритму Розробник проекту
Підготовка документації по створеній програмі Розробник проекту
Відлагодження та тестування програми на ЕОМ Розробник проекту
Тестування програми та виконання контрольних прикладів Керівник проекту
Перевірка пояснювальної записки та правильності оформлення Керівник проекту

 Тоді загальний час, витрачений на створення програмного продукту розробником проекту:

 

15+10+50+20+20=120. (3.1)

 

А загальний час, витрачений на проведення програмного продукту керівником проекту:

 

5+5+3+3=16. (3.2)

 

Тоді вартість роботи керівника проекту по проведенню програмного продукту:

 

16*31,28=500,56 (грн). (3.3)

 

Затрати на електроенергію одиниці обладнання визначаються за формулою 3.4:

 

, (3.4)

 

де W – необхідна потужність, кВт;

T – кількість годин роботи обладнання;

S – вартість кіловат-години електроенергії.

Для створення програмного продукту ми використали один персональний компютер, який працював 100 год, врахувавши ціну на постачання електроенергії для навчального закладу, тому:

 

(3.5)

 

Характерною особливістю застосування основних фондів у процесі виробництва є їх відновлення. Для відновлення засобів праці у натуральному виразі необхідне їх відшкодування у вартісній формі, яке здійснюється шляхом амортизації.Комп’ютери та оргтехніка належать до четвертої групи основних фондів. Для цієї групи річна норма амортизації дорівнює 60% (квартальна норма – 15 %).

Для визначення амортизаційних відрахувань потрібно застосувати формулу (3.6):

 

, (3.6)

 

де А – амортизаційні відрахування за звітний період, грн;

БВ – балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду, грн.;

НА – норма амортизації, %.

У даному випадку:

 

. (3.7)

 

Накладні витрати, пов’язані з обслуговуванням виробництва, утриманням апарату управління підприємства (фірми) та створення необхідних умов праці, в залежності від організаційно-правової форми діяльності господарюючого суб’єкта, накладні витрати можуть становити 20–60 % від суми основної та додаткової заробітної плати працівників.

 

, (3.8)

 

де Нв– накладні витрати, грн.

Во.п.– основна заробітна плата працівників.

Тобто

 

. (3.9)

 

Результати проведених вище розрахунків зведена у таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2 – Кошторис витрат на програмний продукт

Зміст витрат Сума, грн. В % від загальної суми
Витрати на оплату праці (основну і додаткову заробітну плату) 500,56 37,82%
Відрахування на соціальні заходи 150,17 11,35%

 

Продовження таблиці 3.2

Витрати на електроенергію 22,61 1,71
Відрахування на амортизацію 30,22%
Накладні витрати 250,28 18,90%
Собівартість 1323,62 100%

 Собівартість (СВ) програмного продукту розрахуємо за формулою (3.10):

 

(3.10)

 

(3.11)

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты