Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДжерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства
Читайте также:
  1. II. Порядок оказания государственной услуги
  2. II. Порядок реализации прав Залогодержателя
  3. II. Порядок та виплата премії
  4. III. Организация и порядок проведения конкурса
  5. III. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности гражданами.
  6. III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
  7. III. Порядок учета судейской деятельности
  8. III. Порядок формирования Единой комиссии
  9. III. Условия и порядок проведения
  10. III. Условия участия и порядок проведения

Статутний фонд (капітал) господарського товариства стано­вить сума вкладів його засновників та учасників.

Вкладом до статутного фонду господарського товариства мо­жуть бути і роїш (в тому числі в іноземній валюті), цінні папе-


ри, інші речі (будинки, споруди, обладнання та інші матеріаль­ні цінності) або майнові чи інші відчужувані права, шо мають грошову оцінку (права користування водою та іншими природ­ними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права, в тому числі на інтелектуальну власність), якшо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній пе­ревірці.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Закон «Про господарські товариства» додатково передбачає необхідність перевірки фінансового стану засновників (крім фі­зичних осіб) відкритих акціонерних товариств шодо їх спро­можності здійснити відповідні внески до статутного фонду.

Порядок формування статутного фонду (капіталу), а також його мінімальний розмір залежать від виду господарського то­вариства.

Так, в акціонерному товаристві до дня скликання установ­чих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30% номінальної вартості акцій. У випадках, коли всі акції акціонерного това­риства розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менше 50% номінальної вартості акцій. При цьому засновники зобов'язані бути держа­телями акцій на суму не менше 25% статутного фонду і стро­ком не менше двох років. Статутний фонд акціонерного това­риства не може бути меншим суми, еквівалентної 1250 міні­мальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної за­робітної плати, що діє на момент створення товариства.

У товаристві з обмеженою відповідальністю до моменту ре­єстрації кожен з учасників зобов"язаний внести до статутного фонду не менше 30% вказаного в установчих документах вкла­ду. Це правило поширюється і на товариства з додатковою від­повідальністю. Статутний фонд товариства з обмеженою відпо­відальністю (товариства з додатковою відповідальністю) пови­нен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, шо діє на момент створення товариства.Законом не передбачені норми шодо статутного фонду пов­ного та командитного товариств, тому його розмір та порядок


формуваннявизначається самими учасниками в установчих до­кументах товариства.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты