Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок проведення державної реєстрації припинення юридич­ної особи в результаті її ліквідації
Читайте также:
  1. F43.2/ Расстройство приспособительных реакций
  2. II. Порядок оказания государственной услуги
  3. II. Порядок реализации прав Залогодержателя
  4. II. Порядок та виплата премії
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности гражданами.
  7. III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
  8. III. Порядок учета судейской деятельности
  9. III. Порядок формирования Единой комиссии
  10. III. Условия и порядок проведения

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або упов­новажена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка пе­редбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації по­відомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інфор­мації, повинен подати державному реєстратору такі документи:

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

— свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

— оригінал установчих документів;

— акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який
затверджено рішенням засновників (учасників) або уповнова­
женого ними органу;

— довідку відповідного органу державної податкової служби
про зняття юридичної особи з обліку як платника податків;

— довідку відповідного органу Пенсійного фонду України
про зняття з обліку;

— довідки відповідних органів фондів соціального страху­
вання про зняття з обліку;

— довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

У випадках, шо встановлені законом, додатково подається висновок аудитора шодо достовірності та повноти ліквідаційно­го балансу.

Державний реєстратор повинен внести до Єдиного держав­ного реєстру запис про проведення державної реєстрації припи-


нення юридичної особи в результаті її ліквідації у строк не біль­ше трьох робочих днів з дати надходження документів.

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької ді­яльності фізичної особи — підприємця і.і її рішенням.

Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рі­шення фізичної особи-підприсмця щодо припинення нею під­приємницької діяльності фізична особа-підприємець або упов­новажена нею особа повинні подати державному реєстратору

такі документи:

— нотаріально посвідчену заяву про припинення підприєм­
ницької діяльності фізичною особою-пшприємцем;

— документ, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлення про прийняття фізичною особою-підприємцем
рішення шодо припинення підприємницької діяльності.

Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєс­тру запису про рішення фізичної особи-підприємця шодо при­пинення нею підприємницької діяльності подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.Державний реєстратор за відсутності підстав для залишен­ня документів, які подані для внесення до Єдиного держав­ного реєстру запису про рішення фізичної особи-підприємця шодо припинення нею підприємницької діяльності, без роз­гляду зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з да­ти надходження цих документів внести до Єдиного державно­го реєстру запис про рішення щодо припинення нею підпри­ємницької діяльності та передати органам статистики, дер­жавної податкової служби, Пенсійного фонду України, фон­дів соціального страхування повідомлення про внесення тако­го запису.

Для проведення державної реєстрації припинення підприєм­ницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішен­ням фізична особа-підприсмець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеці­алізованому друкованому засобі масової інформації подає дер­жавному реєстратору такі документи:

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою-пшприємцем за її рішенням;— свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-під­
приємця;


— довідку відповідного органу державної податкової служби
про зняття фізичної особи-підприємця з обліку як платника по­
датків;

— довідку відповідного органу Пенсійного фонду України
про зняття з обліку;

— довідки відповідних органів фондів соціального страху­
вання про зняття з обліку.

Якщо документи для проведення державної реєстрації при­пинення підприємницької діяльності фізичною особою-підпри-ємцем подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

За відсутності підстав для залишення документів без розгля­ду державний реєстратор у строк не більше двох робочих днів повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про про­ведення державної реєстрації припинення підприємницької ді­яльності фізичної особи-підприсмця.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты