Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття поруки
Читайте также:
  1. Головні концепції WWW. Області застосування WWW. Базові поняття WWW.
  2. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  3. Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності: поняття, класифікація
  4. Еволюція поняття «дитина» в процесі історичного розвитку людського соціуму
  5. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття
  6. Злочин: поняття, ознаки, класифікація. Відмінність від адміністративного правопорушення. Стадії вчинення злочину
  7. Категорія політекономії-це найбільш загальне логічне поняття, що відображає суть реально існуючого економічного явища, яке проявляється в певному виробничому відношенні
  8. Ключові терміни і поняття
  9. Обставини, що виключають злочинність діяння: поняття, ознаки та види
  10. Організація документообігу в сучасних службах діловодства: поняття, принципи й основні етапи

За договором поруки поручитель поручається перед кредито­ром боржника за виконання ним свого обов'язку. Іншими сло­вами, поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником, причому як частково, так і у повно­му обсязі.

Характеристика поруки

1. Відносини поруки оформлюються договором, укладеним у
письмовій формі — за загальним правилом у формі єдиного до­
кумента, підписаного сторонами та скріпленого печатками. До­
пускається укладення договорів поруки у спрощений спосіб,
тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, те­
лефонограмами тощо (ст. 181 ГК). Недодержання письмової
((юрми має наслідком недійсність договору поруки

2. Поручитель поручається перед кредитором боржника за
виконання ним свого обов'язку. Насамперед це означає, що до­
говір поруки укладається між поручителем та кредитором.

Існує декілька варіантів встановлення відносин поруки за договором. Це може бути окремий договір між кредитором і по­ручителем; договір за участю кредитора, поручителя і боржии ка. Законодавство також не забороняє об'єднувати договір по­руки із основним зобов'язанням, де поручитель бере участь як третя особа разом із кредитором і боржником1.

3. Згідно з ч. З ст. 553 ЦК поручителем може бути одна осо­
ба або кілька осіб. Спеціальне законодавство встановлює певні
обмеження на участь у відносинах поруки. Так, Закон України
від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне регу­
лювання ринків фінансових послуг» у п. 7 ч. 1 ст. 4 відносить
надання поруки до фінансових послуг; відповідно, на ці відно­
сини поширюється ст. 5 зазначеного Закону, яка дозволяє на­
дання фінансових послуг фінансовими установами, а також,
якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами —
суб'єктами підприємницької діяльності.

Оскільки законодавство не містить прямого дозволу на на­дання фізичними особами поруки, відповідно поручителями


можуть виступати лише юридичні особи, причому ті, що мають статус фінансових установ.

4. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпечено­
го порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредито­
ром як солідарні боржники, якщо договором поруки не вста­
новлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
За змістом ст. 543 ЦК цс означає, що кредитор має право ви­
магати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як
віл боржника та поручителя разом, так і від будь-кого з них ок­
ремо. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в пов­
ному обсязі від одного із солідарних боржників, має право ви­
магати недоодержане від решти солідарних боржників.Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, не­устойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено до­говором поруки.

5. До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене
порукою, переходять усі нрава кредитора у цьому зобов'язанні,
в тому числі й ті, що забезпечували його виконання. Він мас
право зворотної вимоги до боржника (право регресу). Крім то­
го, поручитель має право на оплату послуг, наданих ним бор­
жникові. Після виконання поручителем зобов'язання, забезпе­
ченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи,
які підтверджують цей обов'язок боржника.

6. Стаття 559 ЦК встановлює випадки припинення поруки.
Порука припиняється:

 

— з припиненням забезпеченого нею зобов'язання;— у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок
чого збільшується обсяг його відповідальності;

— якщо після настання строку виконання зобов'язання кре­
дитор відмовився прийняти належне виконання, запропонова­
не боржником або поручителем;

— у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель
не поручився за нового боржника;

— після закінчення строку, встановленого в договорі пору­
ки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиня­
ється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання
строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимо­
ги до поручителя.


1 Див Гривжук Л М.. Олійник ВО Забезпечення кредитних юбов'яіань у діяльності банків - К , 2001 - С. 32.
56. Гарантія як захід забезпечення виконання господарських зобов'язань


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты