Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття гарантії
Читайте также:
  1. Головні концепції WWW. Області застосування WWW. Базові поняття WWW.
  2. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  3. Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності: поняття, класифікація
  4. Еволюція поняття «дитина» в процесі історичного розвитку людського соціуму
  5. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття
  6. Злочин: поняття, ознаки, класифікація. Відмінність від адміністративного правопорушення. Стадії вчинення злочину
  7. Категорія політекономії-це найбільш загальне логічне поняття, що відображає суть реально існуючого економічного явища, яке проявляється в певному виробничому відношенні
  8. Ключові терміни і поняття
  9. Обставини, що виключають злочинність діяння: поняття, ознаки та види
  10. Організація документообігу в сучасних службах діловодства: поняття, принципи й основні етапи

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова орга­нізація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефініаром) ви­конання боржником (принципалом) свого обов'язку. Відповід­но, гарант відповідає перед кредитором за порушення зо­бов'язання боржником.

Характеристика гарантії

1. Надання гарантій, як і порук, вважається фінансовою пос­
лугою в розумінні ст. 4 Закону «Про фінансові послуги та дер­
жавне регулювання ринків фінансових послуг». Тому, відповід­
но, гарантами можуть виступати лише юридичні особи, що ма­
ють статус фінансових установ. Щоправда, на відміну від пору­
ки, законодавство не передбачає можливості для інших юри­
дичних осіб, які не є фінансовими установами, здійснювати
операції з надання гарантій.

2. Гарант відповідає перед бенефіціаром за виконання прин­
ципалом основного зобов'язання. При цьому ЦК не передбачає
попереднього звернення кредитора до боржника або солідарної
відповідальності боржника та гаранта — у разі наявності факту
порушення зобов'язання з його боку кредитор може одразу
звертатися до гаранта.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії. Для цього кредитор пред'яв­ляє до гаранта письмову вимогу про сплату грошової суми від­повідно до виданої гарантії. Кредитор може пред'явити таку ви­могу до гаранта у межах строку, встановленого у гарантії, на який її видано. Кредитор не може передавати іншій особі пра­во вимоги до гаранта, якшо інше не встановлено гарантією.

Обов'язок гаранта перед кредитором обмежується сплатою суми, на яку видано гарантію. У разі порушення гарантом сво­го обов'язку його відповідальність перед кредитором не обме­жується сумою, на яку видано гарантію, якшо інше не встанов­лено у гарантії.

Згідно зі ст. 569 ЦК гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гаран­тією кредиторові, якшо інше не встановлено договором між гарантом і боржником. Крім того, гарант має право на опла-


ту послуг, наданих ним боржникові. Гарант не має права на зворотну вимогу (регрес) до боржника у разі, якшо сума, сплачена гарантом кредиторові, не відповідає умовам гаран­тії, якшо інше не встановлено договором між гарантом і бор­жником.3. Відповідно до ст. 562 ЦК зобов'язання гаранта перед кре­
дитором не залежить від основного зобов'язання (його припи­
нення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії містить­
ся посилання на основне зобов'язання. Відповідно, гарантія t
винятком із загального правила про похідний характер заходів
забезпечення виконання зобов'язань.

4. Гарантія діє протягом строку, на який вона видана і є
чинною від дня її видачі, якшо в ній не встановлено інше. Га­
рантія не може бути відкликана гарантом, якшо в ній не вста­
новлено інше.

5. Статтею 568 ЦК встановлені випадки припинення зо­
бов'язань гаранта перед кредитором. До таких належать:

 

— сплата кредиторові суми, на яку видано гарантію;

— закінчення строку дії гарантії;

— відмова кредитора від своїх прав за гарантією шляхом по­
вернення її гарантові або шляхом подання гаранту письмової
заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты