Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
До адміністративної відповідальності за порушення у сфері господарювання притягаються фізичні особи — посадові (служ­бові) особи суб'єктів підприємницької діяльності, посадові (службові) особи органів державної влади і управління, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності. На юри-


димних осіб заходи адміністративної відповідальності наклада­тися не можуть; їх відповідальність обмежується господарсько-правовими санкціями.

Діяння, за вчинення яких передбачена адміністративна від­повідальність, містяться виключно у законах, до яких, зокрема, належить Кодекс України про адміністративні правопорушен­ня. Глава 12 Кодексу присвячена адміністративним правопору­шенням, що вчиняються у сфері торгівлі, громадського харчу­вання, послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності, і передбачає відповідальність за:

— порушення правил торгівлі і надання послуг працівника­
ми торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, грома­
дянами, які займаються підприємницькою діяльністю (ст. 1S5);

— порушення порядку проведення розрахунків (ст. 155-1);

— обман покупця чи замовника (ст. 155-2);

— порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тю­
тюновими виробами (ст. 156);

— порушення законодавства про захист прав споживачів
(ст. 156-1) тощо.

Крім Кодексу України про адміністративні правопорушення, заходи адміністративної відповідальності можуть бути передба­чені деякими іншими иконами Так, відповідальність за пору­шення ми і них правил передбачена у гл. 57 Митного кодексу України. Частина 3 ст. 29 Закону України віл 4 березня 1992 р. «Про приший ілцію державною майна» (в редакції Закону від 19 лютого 1997 р.) встановлює, що посадові особи державшаор­ганів приватизації, інших органів виконавчої влади несуть адмі­ністративну відповідальність у вигляді штрафу за: безпідставну відмову у прийнятті заяви про приватизацію; порушення стро­ків розгляду заяви про приватизацію; порушення умов і поряд­ку проведення конкурсу, аукціону, продажу акцій (часток, па­їв); порушення умов і порядку передачі акцій акціонерних то­вариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації; не­обгрунтовану відмову від продажу підприємства (майна, акцій); безпідставну відмову в наданні інформації про об'єкт привати­зації; ч. 5 цієї статті встановлює відповідальність керівника приватизованого підприємства за недопущення працівникін державних органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору купів-лі-продажу державного майна.

Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст.


46) передбачає адміністративну відповідальність за порушен­ня санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби. Стаття 13 Закону України від ЗО жовтня 1996 р. • Про державне регулювання ринку цінних паперів в Украї­ні» встановлює відповідальність за адміністративні правопо­рушення, пов'язані з діяльністю на ринку цінних паперів. Частиною 16 ст. 106 Закону України від 9 липня 2003 р. «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлює штрафи, що накладаються на посадових осіб за: приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески; порушення встановленого порядку нарахування, обчисленнята строків сплати страхових внесків; ухилення віл реєстрації або несво­єчасної реєстрації платника страхових внесків в органахПенсійного фонду, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміямюридичного статусу страхувальника, порядку сплатиним страховихвнесків, порушення встанов­леногопорядку використання та здійсненняоперацій і копі іами Пенсійного фонду і накопичувальною фонду;неподан­ня, несвоєчасне подання,подання не за встановленою фор­моюзвітності щодострахових внесків, коштів Пенсійного фондуі накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей,шо використовуються в системі персоніфікова­ного обліку, та іншої звітності; вчинений дій, що перешкод­жають працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду в здійсненні перевірок.

105. Кримінальна відповідальність у сфері підприєм­ницької діяльності

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господар­ської (в тому числі підприємницької) діяльності передбачена розділом VII Кримінального кодексу України і застосовується, як і адміністративна, залежно від конкретного злочину до фі­зичних осіб, в тому числі тих, що мають статус суб'єктів під­приємницької діяльності. До діянь, які мають ознаки злочинів відповідно до положень Кодексу, належать:

— виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пере­силання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підробле­них грошей, державних цінних паперів чи білетів державної ло­тереї (ст. 199);


 

- незаконні дії з документами на переказ, платіжними кар­
тками та іншими засобами доступу до банківських рахунків об­
ладнанням для їх виготовлення (ст. 200);

- контрабанда (ст. 201);

- порушення порядку зайняття господарською та банків­
ською діяльністю, зайнятизабороненими видами господар­
ської діяльності (статті 202, 203);

- порушення законодавства, що регулює виробництво, екс­
порт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт
імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 203-1);

- незаконне виготовлення, зберігання,збут або транспорту­
вання з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204);

- фіктивне підприємництво (ст. 205);

- протидія законній господарській діяльності (ст. 206) тощо.


 
Зміст

1. Поняття, предмет та метод підприємницького права.... З

2. Співвідношення підприємницького права з іншими
галузями права................................................................. 5

3. Джерела підприємницького права................................... 6

4. Поняття та ознаки підприємницької діяльності
(підприємництва) ............................................................ 9

5. Принципи підприємницької діяльності.......................... 12

6. Види підприємницької діяльності ............................... 13

7. Поняття та загальна характеристика суб'єктів
підприємницької діяльності............................................ 14

8. Види суб'єктів підприємницької діяльності
(підприємців) ................................................................ 17

9. Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності
(фомадяни-підпрнємці) ................................................ 17

 

10. Випадки заборони займатися підприємницькою
діяльністю фізичним особам ..................................... 20

11. Підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності:
загальна характеристика та класифікація.................... 21

12. Приватні підприємства з одним та кількома
засновниками............................................................... .24

13. Підприємство, засноване на власності об'єднання
громадян ....................................................................... 25

14. Підприємство,засноване на власності релігійної
організації...................................................................... 26

15. Державне унітарне підприємство................................. 28

16. Комунальне унітарне підприємство ........................... 30

17. Підприємство споживчої кооперації............................. 31

18. Господарські товариства як суб'єкти підприємницької
діяльності: загальна характеристика та класифікація . . .32

19. Акціонерне товариство.................................................. 34

 

20. Етапи створення акціонерного товариства.................. 36

21. Товариство з обмеженою відповідальністю................. 38

22. Товариство з додатковою відповідальністю ............. 40

23. Повне товариство ....................................................... 42

24. Командитне товариство................................................ 44

25. Кооператив як суб'єкт господарювання....................... 46

26. Колективне сільськогосподарське підприємство......... 48

27. Фермерське господарство............................................. 49

28. Об'єднання підприємств................................................ 51

29. Класифікація об'єднань підприємств............................ 52


 

30. Поняття та загальна характеристика етапу державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.......... 54

31. Порядок проведення державної реєстрації фізичних

осіб — суб'єктів підприємницької діяльності............. 56

32. Порядок проведення державної реєстрації юридичних
осіб................................................................................. 56

33. Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.
Державна реєстрація внесення змін до установчих
документів юридичних осіб. Державна реєстрація змін

до відомостей про фізичну особу-підприємця............ 59

34. Установчі документи юридичних осіб — суб'єктів
підприємницької діяльності.......................................... 62

35. Поняття та ознаки ліцензування господарської
діяльності .................................................................... 63

36. Порядок ліцензування господарської діяльності......... 65

37. Випадки переоформлення та анулювання ліцензії...... 67

38. Патентування підприємницької діяльності.................. 68

39. Права та обов'язки засновників та учасники*
господарських товариств.............................................. 70

40. Джерела та порядок формування статутного фонду
господарського товариства.......................................... 71

41. Загальні підстави припинення суб'єктів
підприємницької діяльності.......................................... 73

42. Реорганізація суб'єктів підприємницької діяльності ... .74

43. Ліквідація суб'єктів підприємницької діяльності......... 75

44. Поняття та загальна характеристика банкрутства...... 77

45. Провадження в справі про банкрутство....................... 78

46. Поняття та порядок проведення санації боржника..... 80

47. Ліквідаційне провадження у справі про банкрутство . . .82

48. Державна реєстрація припинення суб'єктів
господарювання............................................................ 84

49. Загальна характеристика господарського договору... 86

50. Укладання, зміна і розірвання господарських
договорів....................................................................... 87

51. Визнання господарських договорів недійсними

і неукладеними .......................................................... 90

52. Поняття та характеристика попереднього договору ... .92

53. Виконання господарських договорів........................... 94

54. Неустойка як захід забезпечення виконання
господарських зобов'язань........................................... 96

55. Порука як захід забезпечення виконання господарських
зобов'язань ................................................................. 98


56. Гарантія як захід забезпечення виконання
господарських зобов'язань.................................................... 100

57. Завдаток як захід забезпечення виконання
господарських зобов'язань.................................................... 101

58. Застава як захід забезпечення виконання господарських
зобов'язань..................................................................... .103

59. Притриманий як захід забезпечення виконання
господарських зобов'язань.................................................... 104

60. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань . .106

61. Поняття та ознаки договору купівлі-продажу............................. 108

62. Поняття та ознаки договору поставки .................................... ПО

63. Поняття та ознаки договору контрактації
сільськогосподарської продукції............................................. 112

64. Поняття та ознаки договору енергопостачання........................... 113

65. Поняття та ознаки договору міни (бартеру) .............................. 115

66. Поняття та ознаки договору дарування .................................. 117

67. Поняття та ознаки договору управління майном ....................... 119

68. Поняття та ознаки договору найму (оренди) ............................ 121

69. Особливості договору оренди державного

та комунального майна........................................................ 122

70. Поняттяі а ознакидоговору лізингу..................................... 125

71. Поняття та ознаки договору концесії....................................... 129

72. Поняття та ознаки договору підряду ..................................... 130

73. Поняття геознаки договору підряду на капітальне
будівництво...................................................................... 133

74. Поняття та ознаки договорів перевезення вантажів

і пасажирів..................................................................... .135

75. Поняття та ознаки договору транспортного
експедирування ................................................................ 137

76. Поняття та ознаки договору страхування.................................. 139

77. Поняті я та ознаки агентського договору ................................ 142

78. Поняття та ознаки договору комісії......................................... 144

79. Поняття та ознаки договору консигнації ................................. 146

80. Поняття та ознаки договору зберігання .................................. 147

81. Поняття та ознаки договору простого товариства....................... 150

82. Особливості засновницького договору про створення
юридичної особи................................................................ 152

83. Правове регулювання захисту прав споживачів ........................ 154

84. Поняття та форми правового режиму майна суб'єктів
підприємницької діяльності................................................... 156

85. Поняття майна у сфері господарювання та джерела

його формування.......................................................... 158


 

86. Грошові зобов'язання у підприємницькій діяльності . .159

87. Правова охорона знаків для товарів і послуг ............................ 160

88. Правова охорона промислових зразків...................................... 163

89. Правова охорона винаходів і корисних моделей.......................... 165

90. Зовнішньоекономічні договори (контракти)

у підприємницькій діяльності ............................................. 167

91. Поняття, характеристика та види готівкових

і безготівкових розрахунків ............................................... 170

92. Договори позики, кредиту, банківського вкладу......................... 172

93. Договір банківського рахунка................................................ 174

94. Договір факторингу ........................................................... 175

95. Поняття та види цінних паперів.............................................. 177

96. Договір комерційної концесії (франчайзингу) .......................... 179

97. Правове регулювання захисту економічної конкуренції.
Захист від недобросовісної конкуренції.................................... 181

98. Алміністративно-правовий захист суб'єктів
підприємницької діяльності.................................................. 186

99. Нотаріальний захист суб'єктів підприємницької
діяльності...................................................................... .188

 

100. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності
судами загальної юрисдикції .............................................. 190

101. Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності
Конституційним Судом України ......................................... 194

102. Захист прав третейськими судами.

Міжнародний комерційний арбітраж ......................... 196

103. Господарсько-пранова відповідальність суб'єктін
підприємницької діяльності ............................................... 198

104. Адміністративна відповідальність у сфері
підприємницької діяльності................................................ 200

105. Кримінальна відповідальність у сфері
підприємницької діяльності................................................ 202


Підприємницьке право

Навчальний посібник За редакцією О. В. Старцева

Редактор — Олснчсико ЇВ. Комп'ютерна верстка — Фссснко В.В.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 401; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты