Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаQuot;Стаття 581. Список присяжних
Читайте также:
  1. I. Список экскурсий по Санкт-Петербургу
  2. III. Список экскурсий по пригородам
  3. V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
  4. VІІ. Список літератури.
  5. А теперь запишите все самые важные для вас дела, разместив их в порядке приоритетности. Даже простое занесение их в список вызовет у вас чувство уже некоторого контроля над ними.
  6. Атропіну сульфат – список А, перевіряємо дози
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідної місцевої ради, що формує і затверджує у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 59 цього Закону і дали згоду бути присяжними.

2. У разі неприйняття місцевою радою протягом двох місяців з моменту отримання подання рішення про затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням щодо затвердження списку присяжних до відповідної обласної ради.

3. Список присяжних затверджується один раз на два роки і переглядається в разі необхідності за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України";

7) у статті 59:

назву статті доповнити словом "присяжного";

частину першу після слів "народним засідателем" доповнити словом "присяжним";

частину другу після слів "народних засідателів" доповнити словами "та списків присяжних";

частину третю після слів "народних засідателів" доповнити словами "або списку присяжних";

8) у статті 60:

назву статті доповнити словом "присяжного";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів або списку присяжних, але включена до нього, увільняється від виконання обов'язків народного засідателя чи присяжного головою відповідного суду";

частину другу та третю після слів "народного засідателя" доповнити словом "присяжного";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Увільнення від виконання обов'язків народного засідателя, присяжного у конкретній справі, у тому числі внаслідок відводу (самовідводу), здійснюється у порядку, встановленому процесуальним законом. "

9) у статті 61:

назву статті після слів "народних засідателів" доповнити словом "присяжних";

після частини другої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"3. Залучення присяжних до виконання обов'язків у суді та їх виклик здійснюється у порядку, визначеному процесуальним законом".У зв'язку з цим частину третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;

частину четверту після слів "народного засідателя" доповнити словом "присяжного";

частину п'яту після слів "народний засідатель" доповнити словом "присяжний";

10) у статті 62:

назву статті після слів "народних засідателів" доповнити словом "присяжних";

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"Народним засідателям, присяжним за час виконання ними обов'язків у суді у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. На народних засідателів та присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя, присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов'язків";

11) статтю 63 виключити;12) у пункті 1 частини першої статті 66 слова "в газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр" замінити словами "у визначених нею друкованих засобах масової інформації";

13) у частині першій статті 71 слова "в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"" замінити словами "у визначених нею друкованих засобах масової інформації";

14) статтю 115 доповнити частиною такого змісту:

"8. Збори суддів місцевих загальних судів у порядку, встановленому цим Законом, обирають слідчих суддів".

 

3.12. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303):

1) у статті 3 слово "Кримінально-процесуальний" замінити словами "Кримінальний процесуальний";

2) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

"Оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини";

3) в абзаці восьмому частини першої статті 5 слова "Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "Державної пенітенціарної служби України";

4) у статті 6:

пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:

"1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:

- злочини, що готуються;

- осіб, які готують вчинення злочину;

- осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;- осіб безвісно відсутніх;

- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;

- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьким родичів, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності";

частину другу викласти в такій редакції:

"Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, суду,матеріалахправоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках";

5) у статті 7:

у пункті 1 частини першої слова "виявлення, припинення і розкриття" замінити словами "виявлення і припинення";

пункт 2 частини першої після слів "та ухвали" доповнити словами "слідчого судді";

у пункті 5 частини першої слова "з метою швидкого і повного розкриття злочинів та викриття винних" замінити словами "з метою швидкого і повного попередження, виявлення та припинення злочинів";

доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"У разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов'язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

У випадку, якщо ознаки злочину виявлені під час проведення оперативно-розшукових заходів, які тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, повідомляє відповідний орган досудового розслідування про виявлення ознак злочину, закінчує проведення оперативно-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування.

Оперативні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової міліції Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, прокурора у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Письмові доручення щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, надані слідчим, прокурором у межах компетенції та в установленому порядку, є обов'язковими до виконання оперативним підрозділом";

6) статтю 8 викласти в такій редакції:


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты