Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаII. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Читайте также:
  1. Quot; Пример из практики
  2. VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ
  3. Анализ причин изменения результативного показателя
  4. Аттестация по итогам практики.
  5. БАЗИ ПРАКТИКИ
  6. В. Распространение практики обмена мнениями дискуссий
  7. Важность обучения и практики
  8. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  9. Види та завдання педагогічного експерименту

2.1.ЗМІСТ ПРАКТИКИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»

2.1.1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ «Вступ до фаху»

Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Завданнямнавчальної практики «Вступ до фаху» є:

- ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в України та особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

- ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

- ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної i виховної роботи у ВНЗ, на факультеті менеджменту, на випусковій кафедрі;

- охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

- визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій i адміністрування;

- ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю i взаємозв’язком між дисциплінами;

- визначити види, місце, зміст i терміни навчальної, комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь i навичок у підготовці фахівця;

- ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств;

- довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

- надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами i змістом діяльності менеджера.

Результатомнавчальної практики повинні стати: усвідомлення студентами майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних i професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з менеджменту i адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищенню рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості. 

2.1.2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

(для студентів I-II курсу)

Метою ознайомчої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з базових економічних дисциплін прикладного спрямування. Студенти мають опанувати практичні навички ведення економічної роботи на підприємстві.

Завдання практики: студенту необхідно ознайомитись з організаційною структурою підприємства, функціями економічних відділів та підрозділів, організацією їх діяльності, системою планування, контролю, звітності. Необхідно у повному обсязі оволодіти нормативно-правовою базою, яка регулює діяльність підприємств.По закінченню практики студент повинен :

Результатомознайомчої практики повинні стати знання щодо основних нормативних документів, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні; технології конкретного виробництва, економіки і організації виробництва та праці; основних мотивацій персоналу, методів управління виробничими підрозділами; порядоку укладання та виконання господарських договорів, методів контролю діяльності підрозділів та працівників підприємства.

 

2.2.2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів IIIIV курсів)

Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з базових економічних дисциплін прикладного спрямування: економіка підприємства, основи менеджменту, управління матеріальними ресурсами, теорія економічного аналізу. Також студенти мають опанувати практичні навички ведення економічної роботи на підприємстві.

Завдання практики: студенту необхідно ознайомитись з організаційною структурою підприємства, функціями економічних відділів та підрозділів, організацією їх діяльності, системою планування, контролю, звітності. Необхідно у повному обсязі оволодіти нормативно-правовою базою, яка регулює діяльність підприємств.

Зарезультатомвиробничої практикистуденти повиннізнати: основні нормативні документи, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні, технологію конкретного виробництва, економіку і організацію виробництва та праці, основні мотивації персоналу, методи управління виробничими підрозділами, порядок укладання та виконання господарських договорів, методи контролю діяльності підрозділів та працівників підприємства. Вміти розробляти оперативні та поточні плани діяльності підприємства, його виробничих підрозділів, економічних служб: аналізувати результати фінансово-господарської діяльності, визначати напрямки вдосконалення діяльності підприємства та підвищення його прибутковості. 

2.2. ЗІСТ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03060101 (8.03060101) «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Метою переддипломної практики є: збирання, вивчення й обробка практичного матеріалу з проблеми свого дослідження. Для цього студент використовує статистичну і бухгалтерську звітність, первинні документи бухгалтерії, відділу кадрів, маркетингу, планово-економічного відділу та інших структурних і функціональних підрозділів підприємства (організації).

Завдання практики:

- зібрати основні форми статистичної звітності;

- ознайомитися зі статутом підприємства;

- розглянути організаційну структуру управління

Для вивчення досліджуваного об'єкта студент узагальнює зібраний практичний матеріал і групує його у вигляді таблиць, діаграм, графіків для практичного аналізу і формулювання висновків. При цьому дипломнику варто пам'ятати про інфляційні процеси в Україні, що примушує наводити зібрану інформацію у порівняльному вигляді, а також про обов'язковість попередньої загальної економічної характеристики досліджуваного об'єкта.

Для цього наводяться основні техніко-економічні показники підприємства (організації), які оформлюються у вигляді таблиці. Переддипломна практика проводиться протягом двох тижнів і закінчується її захистом із наданням звіту керівникові практики (дипломної роботи).

Результатомпереддипломної практики повинні бути:

- уміння виділяти й аналізувати проблемну ситуацію, що виникає в реальному економічному об'єкті, за допомогою загальнонаукових підходів і математичних методів і використати накопичений досвід інших досліджень і вивченого матеріалу;

- уміння розробляти й теоретично обґрунтовувати шляхи вирішення проблемної ситуації;

- уміння застосовувати наукові підходи й методи менеджменту до планування, організації й управління реальними економічними об'єктами з метою практичного вирішення проблемної ситуації;

- уміння критично оцінювати ефективність і впровадження результатів наукової діяльності.

Практична спрямованість орієнтує студента на виділення практичної проблеми з галузі економіки, у вирішенні якої потребує або проявляє зацікавленість конкретний реальний господарський суб'єкт. Практична складова робить проведене дослідження необхідним і дозволяє оцінити економічну ефективність його результатів.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты