Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Міжнародна економічна інтеграція.
Економічна інтеграція — це комплекс­ний процес добровільної взаємодії, збли­ження і переплетіння національних еко­номік суверенних країн. Інакше кажучи, така інтеграція є широким міждержавним об'єднанням, яке функціонує згідно зі спеціальними угодами і має певну органі­заційну структуру. У рамках такого об'єднання на території країн-учасниць розгортаються визначені види господарської діяльності на особливих пільгових умовах порівняно з іншими країнами.

Розвиток міжнародних інтеграційних процесів відбувається як на мікро-, так і макрорівні.

На мікрорівні цей процес здійснюється на основі поглиблення приватнокапіталістич­них міждержавних інтеграційних тенден­цій. Такі тенденції знаходять своє відоб­раження у динамічному розвитку міжнаціональних виробничих комплексів — транснаціональних корпорацій (ТНК). Цей про­цес відбувається завдяки взаємодії і взаємо переплетінню капіта­лів окремих великих підприємств (корпорацій) через створення своїх філій за кордоном на основі системи різних економічних угод між партнерами. На цьому рівні розрізняють горизонтальну та вертикальну інтеграцію. Горизонтальна інтеграція супроводжується злиттям фірм, які виробляють такі самі або однорідні товари з метою отримання додаткового прибутку від їх реалізації, перш за все в країні базування філії. Вертикальна інтеграція пе­редбачає об'єднання фірм, які функціонують у різних виробни­чих циклах (наприклад, приєднання заводу-виробника сировини до компанії, яка веде кінцеве виробництво). ТНК нині стали ос­новними носіями часткового та одиничного поділу праці. В ре­зультаті у міжнародній торгівлі зросла частка внутрішньофірмо-вого обміну.

Транснаціональні відтворювальні структури багато в чому сприяли і сприяють створенню міждержавної економічної інтег­рації, тобто формуванню її на макрорівні. Для такої форми інтег­рації характерна тісна взаємодія національних економік не лише за географічною ознакою (спільність кордонів), а й на основі глибоких відтворювальних зв'язків на міжнародному рівні.

Уже кілька десятиріч у всьому світі має міс­це стійка тенденція дорегіональної між­державної інтеграції . У середині 90-х ро­ків, за даними ГАТТ/СОТ, сформувалось понад ЗО міжнаціональних інтеграційних угруповань різного типу. Вони істотно різняться як за змістом і характером відносин, що виникають між країнами-учасницями, так і за результатами (наслідками) діяльності.

Великий досвід і потенціал регіональної міжнародної еконо­мічної інтеграції має Західна Європа. Це пояснюється як полі­тичними та соціально-економічними особливостями розвитку да­ного регіону у період після Другої світової війни, так і сучасними тенденціями розвитку світової економіки, коли сформувалися три світові економічні центри (Західна Європа, Північна Америка з домінуючою роллю США і Південно-Східна Азія з пріоритетом Японії).

до структури сучасного світового господарства також входять міждержавні галузеві організації, тобто відбувається функціонально-галузева інтеграція. Серед таких організацій можна виокремити:Європейське співтовариство з атомної енергії (Євроа-том); Організацію країн — експортерів нафти (ОПЕК); Міжна­родну організацію праці (МОП) та ін. Крім галузевих міжнарод­них інтеграційних організацій, діють також міжнародні галузеві об'єднання підприємців, зокрема автомобільного транспорту, морського страхування, виробників фосфатів тощо. В свою чер­гу, як правило, всі ці спеціалізовані функціональні організації ті­сно співробітничають з регіональними і міжнародними інтегра­ційними угрупованнями. Наприклад, Євроатом підтримує кон­такти з Міжнародним агентством з атомної енергії та безпосере­дньо організаційно пов'язаний з Європейським об'єднанням ву­гілля і сталі, а також Європейським Союзом.

Таким чином, розвиток світового господарства, пристосуван­ня його до змін, пов'язаних з науково-технічним та соціально-економічним прогресом, зумовили розмаїття інтеграційних струк­тур: міждержавних, соціально-економічних, регіональних, функ­ціонально-галузевих. Нині процеси економічного співробітницт­ва тією чи іншою мірою охопили всі країни світу.

Поглиблення економічних інтеграційних взаємозв'язків між країнами на різних рівнях та в різних формах при всій нерівномір­ності цього процесу дозволяє їм повніше використовувати націо­нальні ресурси для розв'язання внутрішньогосподарських і за­гальносвітових завдань.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 49; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты