Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі
Читайте также:
  1. II Дневник студента по практике ____________________________________________
  2. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  3. II. Порядок оказания государственной услуги
  4. II. Порядок реализации прав Залогодержателя
  5. II. Порядок та виплата премії
  6. III. Организация и порядок проведения конкурса
  7. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  8. III. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности гражданами.
  9. III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
  10. III. Порядок учета судейской деятельности

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами поточної роботи в семестрі, - 100 балів

Для денної форми навчання:

Об’єкти контролю:

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 60 балів:

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Порядку оцінювання знань студентів", ухваленого Вченою радою університету від 28.05.2009 р. (для вибіркових дисциплін - 60 балів), а також реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (за виключенням занять для проведення модульних контрольних робіт). Для даної дисципліни виділення занять для проведення модульних контрольних робіт робочою програмою не передбачено.

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті з дисципліни «Корпоративне право», є однаковою для всіх семінарських (практичних) занять з дисципліни, оскільки складність матеріалу занять та обсяги робіт, які має виконувати студент, приблизно однакові, і складає 4 бали.

Якщо на семінарському (практичному) занятті використовується один вид роботи зі студентами, наприклад, усне опитування за темою заняття з елементами дискусії, то максимальна кількість балів, які студент може отримати за одне заняття дорівнює 4 балам. При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати наступний вигляд: 4; 3; 2 і 0 балів.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

Кількість балів Критерії оцінки відповіді
4 бали   Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
3 бали   Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
2 бали   Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Якщо на семінарському (практичному) занятті використовується два різні види роботи зі студентами, наприклад, експрес-опитування в усній чи письмовій формі (максимальна кількість балів – 2) та усне обговорення питань за темою заняття з елементами дискусії (максимальна кількість балів – 2), то максимальна кількість балів, які студент може отримати за одне заняття, буде складатись із суми отриманих за два види робіт балів, проте не може перевищувати 4 бали. При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом кожного виду завдань буде мати наступний вигляд: 2; 1,5; 1 і 0 балів.Визначений у такому випадку критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» одного виду роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином: 

Кількість балів Критерії оцінки відповіді
2 бали   Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
1,5 бали   Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
1 бал   Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи та виконання завдань для самостійної роботи.

Для вечірньої форми навчання:

Об’єкти контролю:

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 60 балів:

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Порядку оцінювання знань студентів", ухваленого Вченою радою університету від 28.05.2009 р. (для вибіркових дисциплін - 60 балів), а також реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (за виключенням занять для проведення модульних контрольних робіт – 2).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті з дисципліни, є однаковою для всіх семінарських (практичних) занять з дисципліни, оскільки складність матеріалу занять та обсяги робіт, які має виконувати студент, приблизно однакові, і складає 10 балів.

Якщо на семінарському (практичному) занятті використовується один вид роботи зі студентами, наприклад, усне опитування за темою заняття з елементами дискусії, то максимальна кількість балів, які студент може отримати за одне заняття дорівнює 10 балам. При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати наступний вигляд: 10, 8, 6 і 0 балів.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

Кількість балів Критерії оцінки відповіді
10 балів   Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
8 балів   Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
6 балів   Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Якщо на семінарському (практичному) занятті використовується два різні за складністю види роботи зі студентами, наприклад, експрес-опитування в усній чи письмовій формі (максимальна кількість балів – 5) та усне обговорення питань за темою заняття з елементами дискусії (максимальна кількість балів – 5), то максимальна кількість балів, які студент може отримати за одне заняття, буде складатись із суми отриманих за два види робіт балів, проте не може перевищувати 5 балів. При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати наступний вигляд: 5; 4; 3 і 0 балів.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» одного виду роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

Кількість балів Критерії оцінки відповіді
5 балів   Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
4 бали   Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини
3 бали   Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи та виконання завдань для самостійної роботи.

 

 

2) виконання завдань для самостійної роботи – до 20 балів:

● за виконання обов’язкових видів самостійної роботи – до 10 балів (опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення; виконання навчальних домашніх завдань);

● за виконання вибіркових видів самостійної роботи – до 10 балів:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка конспектів за темами визначеними викладачем, доповідь на конференції, реферат тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

 

3) виконання контрольних робіт – до 20 балів (2 модулі по 10 балів).

 

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів. За умови набрання не менше 60 балів студент одержує позитивну оцінку.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю

Для студентів денної та вечірньої форми навчання:

В рамках даної дисципліни передбачено проведення двох модульних контролів. На перший та на другий модульні контролі виноситься одне або два модульних завдання.

Кожне модульне завдання може включати одне/два програмні питання, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 20).

Кожне контрольне завдання оцінюється в 10 (5), 8 (4), 6 (3) або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты