Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВсе документы должны быть заверены мокрой печатью предприятия и подписью Уполномоченного Лица.
Читайте также:
  1. I. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА.
  2. III. ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ИСТИНУ
  3. Motorrad тестирует шесть спортивных мотоциклетных шин на сухой и мокрой трассе, а также во время марафона длиной 4 000 км на шоссе
  4. Quot;АтомЭнергоСбыт" предложил крупным предприятиям Мурманской области выгодную цену на электроэнергию
  5. Quot;Спaсибо. Тaм должны были быть мы все".
  6. R доходы и расходы, а также центры ответственности предприятия
  7. R является коммерческой тайной предприятия
  8. V. Взаимоотношения главной бухгалтерии с другими подразделениями предприятия
  9. V. Взаимоотношения финансового отдела с другими подразделениями предприятия
  10. V1: Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики

 

 


ДОГОВІР № XXXXXXX

 

Цей Договір укладений в м. Києві «XX»XXXXXXXX року у двох примірниках між:

 

ПрАТ “Аліко Україна”(ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Серія АB № 499980 від 12.02.2010 року на здійснення страхової діяльності у формі добровільного: страхування життя) адреса: м. Київ, вул. Комінтерну, 14, 01032, Україна (надалі - "Страховик"), в особі Першого Заступника Голови Правління Андрія Пікули, який діє на підставі Статуту, та в особі Начальника відділу обслуговування клієнтів Пономаренко Б.А., який діє на підставі Довіреності № 21 від 26.11.2010р.

 

та –

Назва компанії ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,

надалі - “Страхувальник”)

 

в особі ПІБ Директора компанії

 

який діє на підставі ХХХХ .

 

Страховик та Страхувальник надалі сумісно зазначаються як „Сторони” і кожен окремо як „Сторона”.

 

Якщо інше не передбачено в цьому Договорі, то терміни, які в цьому Договорі вживаються з великої літери матимуть такі ж відповідні значення, як визначено у Правилах добровільного страхування життя громадян, зареєстрована Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 25.01.2008 р. за реєстраційним номером 0180038 із змінами і доповненнями, включаючи Додаток 2-1 „Програма страхування основних ризиків: Страхування на випадок смерті або дожиття”, Додаток 2-2 „Програма страхування додаткових ризиків: Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку з виплатою додаткової Страхової Суми у випадку сирітства”, Додаток 2-3 „Програма страхування додаткових ризиків: Страхування на випадок постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку” та Додаток 2-4 „Програма страхування додаткових ризиків: Страхування на випадок постійної та повної непрацездатності Страхувальника (звільнення Страхувальника від сплати страхових премій на час непрацездатності)”, які додаються до цього Договору як Додаток 2 (надалі разом – „Правила Страхування”).

1. Предмет Договору

Цей Договір встановлює основні умови відносин між Страховиком та Страхувальником стосовно укладання та виконання Договорів Страхування життя працівників Страхувальника відповідно до Правил Страхування. Положення цього Договору діють додатково до умов Договорів Страхування, які укладаються між Страховиком та Страхувальником на підставі Правил Страхування.2. Застраховані особи

Застрахованою Особою є громадянин, який є працівником Страхувальника, про страхування життя та працездатності якого укладено Договір Страхування. Список працівників Страхувальника, які є Застрахованим Особами, наведено у Додатку 1 до Договору.

3. Вигодонабувачі на випадок смерті

У разі настання Страхового Випадку згідно з Договором Страхування стосовно Застрахованої Особи Страхова Виплата здійснюється Вигодонабувачу(ам) такої Застрахованої Особи, якщо його(їх) призначено Страхувальником за згодою Застрахованої Особи. Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження Вигодонабувача(ів) щодо Застрахованої Особи та їх адреси вказано в заяві Страхувальника на укладання Договору Страхування.

4. Об’єкт страхування

Об'єктом страхування згідно з Договором Страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої Особи.

5. Договір страхуванняСтраховик та Страхувальник укладають Договори Страхування у порядку, передбаченому в статті 9 Правил Страхування, на термін 10 років та більше. Договір Страхування включає документи, визначені в п.п. 9.1. та 9.2 Правил Страхування.

6. Розмір страхової суми та перелік страхових випадків

6.1. Розмір Страхових Сум стовно кожної Застрахованої Особи визначено в Страховому Полісі.

6.2. Основними Страховими Випадками згідно Договорів Страхування є смерть Застрахованої Особи протягом строку дії Договору Страхування або дожиття Застрахованої Особи до закінчення строку дії Договору Страхування відповідно до умов Програми страхування основних ризиків „Страхування на випадок смерті або дожиття”.

6.3. Додатковими Страховими Випадками згідно Договорів Страхування є:

- смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку відповідно до умов Програми страхування додаткових ризиків „Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку з виплатою додаткової Страхової Суми у випадку сирітства”;

- Постійна Непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок нещасного випадку відповідно до умов Програми страхування додаткових ризиків „Страхування на випадок постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку”;

- Постійна та Повна непрацездатність Застрахованої Особи відповідно до умов Програми страхування додаткових ризиків „Програма страхування додаткових ризиків: Страхування на випадок постійної та повної непрацездатності Страхувальника (звільнення Страхувальника від сплати страхових премій на час непрацездатності)”.

6.4. В разі визнання випадку страховим у відповідності до умов програми страхування додаткових ризиків „Страхування на випадок постійної та повної непрацездатності Страхувальника (звільнення Страхувальника від сплати страхових премій на час непрацездатності)” Страхувальник погоджується, що всі права та обов’язки Страхувальника за Договором страхування життя переходять до Застрахованої Особи. Відповідна заява, підписана Страхувальником та Застрахованою Особою та засвідчена печаткою Страхувальника, має бути надіслана на вимогу Страховика.7. Розмір страхових премій та терміни їх сплати

Розмір Страхових Премій щодо кожної Застрахованої Особи вказано у відповідних Страхових Полісах. Страхувальник погоджується з тим, що Договір Страхування Життя може бути укладений на умовах, які відрізняються від тих, що зазначені у Заяві, а саме: зі зміною суми першої Страхової Премії, що зазначена в Заяві на укладання Договору Страхування Життя та фактично сплачена Страхувальником, в межах +/- 10 грн., що зазначається у відповідному Страховому Полісі. За таких умов різниця між зазначеною та сплаченою сумою першої Страхової Премії та зазначеною сумою у відповідному Страховому Полісі не підлягає поверненню та/або доплаті. Наступні чергові Страхові Премії визначаються та підлягають сплаті відповідно до умов Договору.

Страхові Премії сплачуються Страхувальником в дати, вказані в Договорі страхування життя протягом його дії відповідно до Правил Страхування.

8. Права та обов'язки Сторін.

8. 1. Страхувальник має право відповідно до Правил Страхування:

Укласти Договір Страхування життя своїх працівників.

Достроково припинити дію Договору Страхування.

За згодою Застрахованої Особи призначати Вигодонабувачів для отримання Страхових Виплат.

8. 2. Страхувальник зобов’язаний:

При укладанні Договорів Страхування діяти за згодою Застрахованих Осіб та своєчасно вносити Страхові Платежі.

Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання Страхового Випадку.

8. 3. Страховик зобов’язаний:

Ознайомити Страхувальника з Правилами Страхування.

Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання Страхового Випадку, вжити заходів, щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення Страхової Виплати.

Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Здійснити Страхову Виплату відповідно до умов Правил Страхування.

8. 4. Страховик має право відмовити Страхувальнику в укладанні нового Договору Страхування у випадку, якщо Страховик вважає, що Страхувальник занадто часто і безпідставно змінює Застрахованих Осіб шляхом дострокового припинення діючих Договорів Страхування і укладання нових Договорів Страхування.

8. 5. Інші права та обов'язки Сторін викладені в Договорах Страхування.

9. Відповідальність

9. 1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10. Умови здійснення страхової виплати

10. 1. Страхові Виплати здійснюються Страховиком при настанні Страхового Випадку у відповідності до Правил Страхування. Страховик має право відмовитись здійснити Страхову Виплату з причин, передбачених у Правилах Страхування.

11. контактні особи сторін

У разі виникнення оперативних питань в зв’язку з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони мають звертатися до наступних представників Сторін:

Страховика: Начальник Відділу обслуговування клієнтів

Страхувальника: ХХХХХХХХХХХ

12. Вирішення спорів

Всі спори, що виникають між Сторонами або Страховиком та Застрахованою Особою/Вигодонабувачем чи спадкоємцями Застрахованої Особи з приводу Договору, вирішуються у компетентному суді згідно з чинним законодавством України.

13. Чинність, припинення чинності, внесення змін до договору

13. 1. Цей Договір набуває чинності з «ХХ»ХХХХХ ХХХХ року і діє до закінчення дії усіх Договорів страхування життя працівників Страхувальника, зазначених у додатках до цього Договору, або до його припинення однією із Сторін шляхом письмового повідомлення другої Сторони не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення цього Договору.

13. 2. Усі зміни та доповнення до цього Договору є чинними лише за умови їх укладання в письмовій формі та підписання уповноваженими представниками обох Сторін. Додатки 1 та 2 до цього Договору є його невід'ємною частиною.

14. Заяви Страхувальника

14. 1. Страхувальник підтверджує, що всі зазначені у Додатку 1 особи є працівниками Страхувальника та серед них немає осіб молодше 18 років та старше 65 років.

14. 2. Страхувальник підтверджує, що копію Правил Страхування він на руки отримав, з Правилами Страхування ознайомлений та зобов‘язується їх дотримуватись.

14.3. Страхувальник підтверджує, що він ознайомлений з тим, що внаслідок оцінки ризиків на основі даних, наведених у Заяві на укладання Договору Страхування життя, можливою є зміна розміру (+/- 15%) Страхової Суми, вказаної в Заяві на укладання Договору Страхування життя, і що можливою також є зміна Страхової Суми і на суму понад +/- 15% внаслідок оцінки ризиків відповідно до заняття спортом, вказаним у такій Заяві. Розмір Страхової Суми вказується в Страховому Полісі.

14.4. Страхувальник підтверджує, що він ознайомлений з тим, що Договір Страхування має Викупну Суму після закінчення третього року дії Договору Страхування.

14.5. Заміна одного працівника на іншого в списку Застрахованих Осіб можлива лише шляхом припинення дії одного Договору Страхування та укладання нового Договору Страхування. В разі достроково припинення дії Договору Страхування Викупна Сума (якщо така є) може бути врахована для сплати Страхової Премії при укладанні Договору Страхування нового працівника Страхувальника та включенні його до списку Застрахованих Осіб.

15. Реквізити Сторін.

Страховик Страхувальник
Адреса: Адреса:
вул. Комінтерну, 14 01032, м. Київ, Україна  
Код ЗКПО: 32109907 Код ЄДРПОУ  
Розрахунковий рахунок № 26503269922500 в АТ „УкрСибБанк” в м. Києві Розрахунковий рахунок №    
МФО 351005 МФО  

16. Підписи Сторін.

Підписано від імені Страховика   Підписано від імені Страхувальника
  А.Пікула    
ПІБ   ПІБ
Перший Заступник Голови Правління    
Посада   Посада
     
Підпис   Підпис
«ХХ»ХХХХХ ХХХХ року   «ХХ»ХХХХХ ХХХХ року
     
Б.А. Пономаренко    
ПІБ
Начальник відділу обслуговування клієнтів    
Посада
     
Підпис
«ХХ»ХХХХХ ХХХХ року    

ДОДАТОК 1 ДО ДОГОВОРУ № ХХХХХХХХХ


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты