Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаИ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с неви́димыми:/ Самодержа́вен бо сый,// Тро́ицы Еди́н есть
Читайте также:
  1. Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
  2. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
  3. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
  4. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
  5. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
  6. Пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
  7. Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
  8. Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
  9. Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с неви́димыми:/ Самодержа́вен бо сый,// Тро́ицы Еди́н есть нело́жно.

 

2 Антифо́н:

На го́ры душе́, воздви́гнемся,// гряди́ та́мо, отню́дуже по́мощь и́дет. (Два́жды)

Десна́я Твоя́ рука́, и мене́, Христе́, каса́ющися,// от ле́сти вся́кия да сохрани́т. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свято́му Ду́ху богосло́вяще рцем:/ Ты еси́ Бог, Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум:// Ты Благосты́ня, Ты ца́рствуеши во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свято́му Ду́ху богосло́вяще рцем:/ Ты еси́ Бог, Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум:// Ты Благосты́ня, Ты ца́рствуеши во ве́ки.

 

3 Антифо́н:

О ре́кших мне: во дворы́ вни́дем Госпо́дня:// ра́дости мно́гия испо́лнен быв, моли́твы возсыла́ю. (Два́жды)

В дому́ Дави́дове стра́шная соверша́ются:// огнь бо та́мо паля́ всяк сра́мный ум. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство,/ от Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется,// я́ко во Отце́, ку́пно же и Сло́ве.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство,/ от Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется,// я́ко во Отце́, ку́пно же и Сло́ве.

 

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас 5:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

Хор: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.Диа́кон: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Хор: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

 

Диа́кон: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/

Хор: я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Ио сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

 

Иере́й: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Диа́кон: Во́нмем.

(Евангелие воскресное 5-е, Лк., зач. 113:)

Иере́й: Во вре́мя о́но Петр воста́в тече́ ко гро́бу, и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́ща: и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. И се два от них бе́ста иду́ща в то́йже день в весь, отстоя́щу ста́дий шестьдеся́т от Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́с: и та бесе́доваста к себе́ о всех сих приклю́чшихся. И бысть бесе́дующема и́ма и совопроша́ющемася, и Сам Иису́с прибли́жився идя́ше с ни́ма: о́чи же ею́ держа́стеся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же к ни́ма: что суть словеса́ сия́, о ни́хже стяза́етася к себе́ иду́ща, и еста́ дря́хла? Отвеща́в же еди́н, ему́же и́мя Клео́па, рече́ к Нему́: Ты ли еди́н пришле́ц еси́ во Иерусали́м, и не уве́дел еси́ бы́вших в нем во дни сия́? И рече́ и́ма: ки́их? О́на же ре́ста ему́: я́же о Иису́се Назаряни́не, и́же бысть Муж Проро́к, си́лен де́лом и сло́вом пред Бо́гом и все́ми людьми́: ка́ко преда́ша Его́ архиере́и и кня́зи на́ши на осужде́ние сме́рти, и распя́ша Его́: мы же наде́яхомся, я́ко Сей есть хотя́ изба́вити Изра́иля: но и над все́ми си́ми, тре́тий сей день есть днесь, отне́лиже сия́ бы́ша. Но и жены́ не́кия от нас ужаси́ша ны, бы́вшыя ра́но у гро́ба: и не обре́тша телесе́ Его́, приидо́ша, глаго́люща, я́ко и явле́ние А́нгел ви́деша, и́же глаго́лют Его́ жи́ва. И идо́ша не́цыи от нас ко гро́бу, и обре́тоша та́ко, я́коже и жены́ ре́ша: Самого́ же не ви́деша. И Той рече́ к ни́ма: о несмы́сленная и ко́сная се́рдцем, е́же ве́ровати о всех, я́же глаго́лаша проро́цы: не сия́ ли подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти в сла́ву свою́? И наче́н от Моисе́а и от всех проро́к, сказа́ше и́ма от всех писа́ний я́же о Нем. И прибли́жишася в весь, в ню́же идя́ста: и Той творя́шеся далеча́йше ити́. И нужда́ста Его́, глаго́люща: обля́зи с на́ма, я́ко к ве́черу есть, и приклони́лся есть день. И вни́де с ни́ма облещи́. И бысть я́ко возлеже́ с ни́ма, и прии́м хлеб благослови́, и преломи́в дая́ше и́ма. О́нема же отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Его́: и Той неви́димь бысть и́ма. И реко́ста к себе́: не се́рдце ли на́ю горя́ бе в на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и егда́ ска́зоваше на́ма писа́ния? И воста́вша в той час, возврати́стася во Иерусали́м, и обрето́ста совоку́пленны единагона́десяте и и́же бя́ху с ни́ми, глаго́лющих, я́ко вои́стинну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону. И та пове́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма в преломле́нии хле́ба.Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

 

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 

Глас 8:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Покая́ния отве́рзи ми две́ри Жизнода́вче,/ у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́,/ храм нося́й теле́сный весь оскверне́н:/ но я́ко щедр, очи́сти// благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ На спасе́ния стези́ наста́ви мя Богоро́дице,/ сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́,/ и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х:/ но Твои́ми моли́твами// изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Глас 6:

Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых, помышля́я окая́нный,/ трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго:/ но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́,/ я́ко Дави́д вопию́ Ти:/ поми́луй мя Бо́же// по вели́цей Твое́й ми́лости.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е,/ сокруша́яй бра́ни/ мы́шцею высо́кою,/ Христо́с истрясе́,/ Изра́иля же спасе́,// побе́дную песнь пою́ща.

Чтец:


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.033 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты