Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаИова чтение. [Глава 42, ст. 12 – 17].
Читайте также:
  1. Притчей чтение.
  2. Пророчества Исаиина чтение [Глава 52].

Госпо́дь благослови́ после́дняя И́овля, не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, ове́ц четырена́десять ты́сящ, вельблю́дов шесть ты́сящ, супру́г воло́в ты́сяща, осли́ц ста́дных ты́сяща. Роди́ша же ся ему́ сы́нове седмь, и дще́ри три. И нарече́ пе́рвую у́бо, День: втору́ю же Касси́ю: тре́тию же, Амалфе́ев рог. И не обрето́шася подо́бнии в ле́поте дще́рем И́овлевым в поднебе́сней: даде́ же им оте́ц насле́дие в бра́тии их. Поживе́ же И́ов по я́зве лет сто се́дмьдесят: всех же лет поживе́ две́сти четы́редесять осмь. И ви́де И́ов сы́ны своя́, и сы́ны сыно́в свои́х, да́же до четве́ртого ро́да. И сконча́ся И́ов стар, и испо́лнь дней. Пи́сано же есть па́ки, воста́ти ему́, с ни́миже Госпо́дь возста́вит и́: та́ко толку́ется от си́рския кни́ги. В земли́ у́бо живы́й Авситиди́йстей, на преде́лех Идуме́и и Арави́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́в. Взем же жену́ ара́вляныню, роди́ сы́на, ему́же и́мя Енно́н. Бе же той отца́ у́бо Заре́фа, Иса́вовых сыно́в сын, ма́тере же Восо́рры, я́коже бы́ти ему́ пя́тому от Авраа́ма.

Пророчества Исаиина чтение.
[Глава 52, ст. 13 – 15; 53:1 – 12; 54:1]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́. Я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́. Я́ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, и не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний люде́й Мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и бога́тыя вме́сто сме́рти Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. Возвесели́ся непло́ды, неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа.

Прокимен Апостола, глас 6: Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем, / в те́мных и се́ни сме́ртней. Стих: Го́споди, Бо́же спасе́ния Моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю.Апостол к Коринфянам, зачало 125:

Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющим у́бо юро́дство есть, а спаса́емым нам си́ла Бо́жия есть. Пи́сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́жник? Где совопро́сник ве́ка сего́? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в прему́дрости Бо́жией не разуме́ мир прему́дростию Бо́га, благоизво́лил Бог бу́йством про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения про́сят, и е́ллини прему́дрости и́щут: Мы же пропове́дуем Христа́ ра́спята, иуде́ем у́бо собла́зн, е́ллином же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость. Зане́ бу́ее Бо́жие, прему́дрее челове́к есть, и немощно́е Бо́жие крепча́е челове́к есть. Ви́дите бо зва́ние ва́ше, бра́тие, я́ко не мно́зи ли прему́дри по пло́ти; не мно́зи си́льни; не мно́зи ли благоро́дни. Но бу́яя ми́ра избра́ Бог, да прему́дрыя посрами́т, и не́мощная ми́ра избра́ Бог, да посрами́т кре́пкая. И худоро́дная ми́ра, и уничиже́нная избра́ Бог, и не су́щая, да су́щая упраздни́т, я́ко да не похва́лится вся́ка плоть пред Бо́гом. Из него́же вы есте́ о Христе́ Иису́се, и́же бысть нам прему́дрость от Бо́га, пра́вда же и освяще́ние, и избавле́ние. Да, я́коже пи́шется, хваля́йся, о Го́споде да хва́лится. И аз прише́д к вам, бра́тие, приидо́х не по превосхо́дному словеси́, или́ прему́дрости, возвеща́я вам свиде́тельство Бо́жие. Не суди́х бо ве́дети что в вас, то́чию Иису́са Христа́, и Сего́ ра́спята.

Аллилуиа, глас 1: Спаси́ Мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ Моея́. Стих: Поноше́ние ча́яше душа́ моя́ и страсть. Стих: Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети.

Евангелие от Матфеа, зачало 110:

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону. Тогда́ ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, село́ кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев. И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном. И вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам; Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́, мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́мь во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве Пра́веднаго Сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие, ре́ша: кровь Его́ на нас, и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. Тогда́ во́ини иге́моновы, прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́. И покло́ньшеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́, и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка Кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́ша понести́ крест Его́. И прише́дше на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен, и вкушь не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия. И седя́ще стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду: досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева: Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архиере́е руга́ющеся с кни́жники, и ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́, до часа́ девя́таго. О девя́тем же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть, Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху, я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се, заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго кра́я до ни́жняго; и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́, и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша. Бя́ху же ту и жены́ мно́ги издале́че зря́ще, я́же идо́ша по Иису́се от Галиле́и, служа́ще Ему́. В ни́хже бе Мари́я Магдали́на и Мари́я Иа́ковля, и Иоси́и ма́ти, и ма́ти сы́ну Зеведе́ову. По́зде же бы́вшу, прии́де челове́к бога́т от Аримафе́а, именем Ио́сиф, и́же и той учи́ся у Иису́са. Сей присту́пль к Пила́ту, проси́ телесе́ Иису́сова. Тогда́ Пила́т повеле́ да́ти те́ло. И прие́мь те́ло Ио́сиф, обви́т е́ плащани́цею чи́стою, и положи́ е́ в но́вем свое́м гро́бе, и́же изсече́ в ка́мени. И возвали́в ка́мень ве́лий над две́ри гро́ба, оти́де. Бе же ту Мари́я Магдали́на, и друга́я Мари́я, седя́ще пря́мо гро́ба.

Таже обычная ектения: Рцем вси от всея́ души́: И потом: Сподо́би, Го́споди: Испо́лним вече́рнюю моли́тву: И прочая.

И по возгласе поем
от стиховных стихир подобны 4.
Глас 2:

Егда́ от дре́ва Тя ме́ртва, / Аримафе́й снят всех Живота́, / сми́рною и плащани́цею Тя, Христе́, обви́в, / и любо́вию подвиза́шеся, / се́рдцем и устна́ми / Те́ло нетле́нное Твое́ облобыза́ти. / Оба́че одержи́мь стра́хом, / ра́дуяся, вопия́ше Ти: / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Егда́ во гро́бе но́ве / за всех положи́лся еси́, Изба́вителю всех, / ад всесмехли́вый, ви́дев Тя, ужасе́ся, / вереи́ сокруши́шася, сломи́шася врата́, / гро́би отверзо́шася, / ме́ртвии воста́ша, / тогда́ Ада́м, благода́рственно ра́дуяся, / вопия́ше Тебе́: / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Егда́ во гро́бе пло́тски / хотя́ заключи́лся еси́, / И́же естество́м Божества́ / пребыва́яй Неопи́санный и Неопределе́нный, / сме́рти заключи́л еси́ сокро́вища, / и а́дова вся истощи́л еси́, Христе́, ца́рствия, / тогда́ и суббо́ту сию́, / Боже́ственнаго благослове́ния и сла́вы, / и Твоея́ све́тлости сподо́бил еси́.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Егда́ си́лы зря́ху Тя, Христе́, / я́ко преле́стника от беззако́нных оклевета́ема, / ужаса́хуся неизглаго́ланному долготерпе́нию Твоему́, / и ка́мень гро́ба рука́ми запеча́танный, / и́миже Твоя́ нетле́нная ре́бра прободо́ша. / Оба́че на́шему спасе́нию / ра́дующеся вопия́ху Ти: / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, / Человеколю́бче.

Слава, и ныне, глас 5:Тебе́ оде́ющагося све́том, я́ко ри́зою, / снем Ио́сиф с дре́ва с Никоди́мом / и, ви́дев ме́ртва на́га непогребе́на, / благосе́рдный плач восприи́м, / рыда́я, глаго́лаше: / увы́ мне, Сладча́йший Иису́се! / Его́же вма́ле со́лнце на Кресте́ ви́сима узре́вшее / мра́ком облага́шеся, / и земля́ стра́хом колеба́шеся, / и раздира́шеся церко́вная заве́са, / но се ны́не ви́жу Тя, / мене́ ра́ди во́лею подъе́мша смерть. / Ка́ко погребу́ Тя, Бо́же мой, / или́ ка́кою плащани́цею обвию́? / Ко́има ли рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ Те́лу? / Или́ ки́я пе́сни воспою́ Твоему́ исхо́ду, Ще́дре? / Велича́ю Стра́сти Твоя́, / песносло́влю и погребе́ние Твое́ со Воскресе́нием, зовы́й: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропарь, глас 2:

Благообра́зный Ио́сиф / с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою обви́в и воня́ми, / во гро́бе но́ве покры́в положи́.

Другий тропарь:

Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в, А́нгел вопия́ше: / ми́ра ме́ртвым суть прили́чна. / Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь.

Иерей: Прему́дрость.

И отпуст:

И́же нас ра́ди челове́ков и на́шего ра́ди спасе́ния стра́шныя Стра́сти, и Животворя́щий Крест, и во́льное погребе́ние пло́тию изво́ливый, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

 


 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты