Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема підсумкового контролю
Читайте также:
  1. ERP система
  2. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  5. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  6. III. Общество как объемлющая социальная система
  7. IV. УМСТВЕННЫЙ ТРУД КАК СИСТЕМА
  8. Quot;МАЛЫЙ ОРГАНОН" И СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО
  9. SCADA-система
  10. VBM (Value-Based Management) - Система управления, нацеленная на создание стоимости

Іспит (екзамен) є формою підсумкового контролю знань з дисципліни «Господарський процес» за семестр та підлягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних та семінарських заняттях. Іспит виставляється за результатами підсумкової контрольної роботи, співбесіди або як середній бал рубіжних атестацій, підсумкової модульної рейтингової оцінки.

Оцінювання іспиту:

Найважливішим принципом дидактики у вищій школі є принцип міцності знань, без чого студенти, як майбутні фахівці, не можуть бути підготовлені до майбутньої самостійної практичної роботи. І хоча основна функція іспиту - перевірка знань студентів, він, разом з тим, є засобом посилення міцності знань.

Іспит - заключна ланка навчального процесу.

Перевірка знань студентів дисципліни «Господарський процес» повинно відповідати трьом вимогам:

- вичерпне знання теорії питання;

- точне знання діючого права;

- вміння самостійно вирішувати практичні питання.

- оцінка "ВІДМІННО" може бути виставлена за умови повного і всебічного розкриття теми, студент вільно опонує термінологією, демонструє глибокі знання використаної при підготовці літератури, має власну точку зору щодо питання яке стало темою заняття та може довести свою точку зору. В ході відповіді студент логічно та послідовно викладає вивчений матеріал та в змозі вільно та професійно вести дискусію;

- оцінка "ДОБРЕ" виставляється за умови, що викладені вище але мають місце деякі упущення при висвітленні матеріалу, зустрічаються не точні твердження які не підкріплені нормативними чи іншими доказами;

- оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" виставляється, якщо студент розкрив питання в загальних рисах, розуміє суть питання, спробує робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки, матеріал не викладається самостійно, відсутні логіка його викладання;

- оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" виставляється в випадках коли студент не в змозі дати відповідь на поставлене запитання або відповідь є невірною, студент не зрозуміє суті питання, а як наслідок не може зробити висновки.

Таким чином, при оцінці знань студентів у якості вихідних даних враховується:

1. Знання навчальної монографічної й інший додатково рекомендованої літератури.2. Знання нормативного матеріалу і знайомство з практичним рішенням питань.

3. Характер відповідей, їхня повнота, самостійність, свідомість, правильність, обґрунтованість, форма викладу думок.

4. Орієнтація в науці, розуміння її, знання основних понять і призначення науки.

Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до таблиці.

 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

 

Виконання та захист реферату Виконання модульної контрольної роботи  
Відмінно
Добре
Задовільно
менше 3 менше 3 Незадовільно

 

Якщо студент виконав реферат з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-практичної конференції.Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в модулі всі види навчальної роботи, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою.

У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці «Контрольна модульна рейтингова оцінка» відомості модульного контролю робиться запис «Не з’явився», а у колонці «Підсумкова модульна рейтингова оцінка» – «Не атестований».

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює трьом (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в таблиці.Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою.

Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни «Господарський процес», який здійснюється в формі іспиту.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений іспит, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок.

Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/5/А, 87/4/В, 79/4/С, 68/3/D, тощо.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр проводиться в системі оцінювання ННІПП НАВС, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці:

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты