Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАкадемічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
Читайте также:
  1. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  2. Відмінності між централізованою та ринковою банківською системою
  3. Державне управління системою загальної середньої освіти.
  4. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  5. Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань
  6. Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань
  7. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  8. Завдання оцінювання виробничого потенціалу підприємства
  9. Завдання уроків узагальнення знань
Оцінка ECTS За національною шкалою Визначення
А (90-100) відмінно ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
В (85-89) добре ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
С (75-84) ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D (70-74) задовільно ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків
Е (60-69) ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
FX (35-59) незадовільно з можливістю повторного складання НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік
F (1-34) незадовільно з обов’язковим повторним курсом НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»

В кожному із завдань оберіть літеру, що відповідає правильній відповіді:

1. До складу учасників господарського процесу не входять:

А. Сторони

В. Треті особи

С. Свідки

D. Юрист підприємства

E. Прокурор

 

2. Суддя не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу, якщо:

A. У сторін виникають сумніви у його неупередженості

B. Він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі

C. Прокурор подав заяву про недбалість судді

D. Висновок експерта не відповідає висновкам судді

E. Він є знайомим осіб, які беруть участь у справі

 

3. Відвід судді повинен заявлятися:

A. У письмовій формі

B. Усно секретарю суду

C. Усно у судовому засіданні

D. У письмовій формі із занесенням до судового протоколу

E. У нотаріально завіреній письмовій формі

 

4. Відвід повинен бути заявлений:

A. На будь-якій стадії господарського процесу

B. На стадії порушення провадження у справі

C. На стадії підготовки до розгляду

D. До початку вирішення спору

E. На стадії виконання рішення

 

5. Питання про відвід судді господарського суду вирішується:

A. Головою господарського суду

B. Головою апеляційного господарського суду

C. Прокурором, який бере участь у справі

D. Головою Вищого господарського суду

E. Судом у тому складі, який розглядає справу

 

6. З приводу відводу судді господарського суду виноситься:A. Рішення

B. Ухвала

C. Постанова

D. Повідомлення

E. Окрема ухвала

 

7. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору не має права:

A. Знайомитися з матеріалами справи

B. Брати участь у дослідженні доказів

C. Збільшити розмір позивних вимог

D. Давати пояснення

E. Знімати копії з матеріалів справи

 

8. Процесуальне правонаступництво можливе лише:

А.На стадії порушення провадження у справі

В.При вирішенні спору

С.До початку вирішення спору

D.На будь-якій стадії господарського процесу

E.До виконавчого провадження

 

9. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються:

A.Усіма правами і несуть усі обов’язки позивача

B.Усіма правами і несуть усі обов’язки відповідача

C.Частково правами і несуть усі обов’язки позивача та відповідача

D.Усіма правами і несуть усі обов’язки відповідача та позивача

E.Частково правами відповідача

 

10. Про вступ, допущення або залучення третіх осіб у справу господарський суд виносить:

A.Рішення

B.Ухвалу

C.Постанову

D.Окрему ухвалу

E.Повідомлення 

11. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу:

A.При порушенні апеляційного провадження

B.При порушенні касаційного провадження

C.До початку вирішення спору

D.До прийняття рішення

E.До виконання рішення

 

12. Судовий експертнемає права:

A.Знайомитися з матеріалами справи

B.Змінити підставу позову

C.Брати участі в огляді та дослідженні доказів

D.Відмовитись від дачі висновку

E.Просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів

 

13. Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді через представників, повноваження яких підтверджуються:

A.Громадянином у судовому засіданні

B.Господарським судом у судовому засіданні

C.Письмовою довіреністю

D.Нотаріально посвідченою довіреністю

E.Зацікавленими особами

 

14. Судами касаційної інстанції у системі господарських судів в усіх випадках є:

A.Місцеві господарські суди

B.Апеляційні господарські суди

C.Вищий господарський суд України

D.Господарський суд міста Києва

E.Палата з господарських справ Верховного суду України

 

15. Господарським судам не підвідомчі:

A.Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів

B. Справи у спорах, що виникають при укладанні господарських договорів

C.Справи про банкрутство

D.Спори про встановлення цін на продукцію (товари)

Е.Справи, що виникають з корпоративних відносин


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты