Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета, функції та завдання переддипломної практики
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра туризму

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З проходження переддипломної практики та написання звіту студентами денної та заочної форм навчання

 

напряму підготовки 1401 „Сфера обслуговування”

спеціальності 7.140103 „Туризм”

спеціалізації 7.14010301 „Туризмознавство”

освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”

 

Укладачі: П.Ф.Коваль, к.е.н., доц..;

Н.О.Алєшугіна, к.е.н., доц.

 

 

Чернігів 2012

Методичні рекомендації розглянуто та схвалено на засіданні кафедри туризму (протокол № ___ від ___ січня 2013 р.).

 

Рекомендовано вченою радою факультету природокористування та туризму Чернігівського державного інституту економіки та управління (протокол № ___ від ___ січня 2013 р.).

 

 

Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики та написання звіту студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 1401 „Сфера обслуговування”, спеціальності 7.140103 „Туризм”, спеціалізації 7.140103 „Туризмознавство”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” / Укл.: П.Ф.Коваль, Н.О.Алєшугіна. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. - 47 с.

 

Укладачі: Коваль Петро Федорович, завідувач кафедри туризму ЧДІЕУ, к.е.н., доцент;

Алєшугіна Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри туризму ЧДІЕУ

Зміст

Вступ  
1. Мета, функції та завдання переддипломної практики...........    
2. Організація переддипломної практики...................................    
3. Обов’язки студента-практиканта............................................    
4. Звітність з переддипломної практики.....................................    
4.1. Загальні положення.......................................................    
4.2. Порядок ведення щоденника з переддипломної практики.........................................................................    
4.3. Вимоги до змісту звіту по переддипломній практиці...    
5. Порядок захисту звітів з практики...........................................    
Додатки  

 

Вступ

Переддипломна практика студентів вищих навчальних закладів як складова освітньо-професійної програми є важливим етапом професійної підготовки, спрямованим на забезпечення безперервності та послідовності оволодіння студентами професійною діяльністю у відповідності до вимог, що висуваються до рівня підготовки випускника. Обсяги та зміст переддипломної практики визначаються її програмою, що визначається вищим навчальним закладом відповідно до нормативних документів і з врахуванням специфіки баз практики.

Тривалість практики 12 тижнів (60 робочих днів). Термін проведення переддипломної практики встановлюється вищим навчальним закладом у відповідності з навчальним планом та річним календарним навчальним графіком.

Місце проходження переддипломної практики.Місцем проходження переддипломної практики може бути підприємство туристичної індустрії (фірма-турагент, фірма-туроператор, готельне, ресторанне підприємство, музей-заповідник і т.ін.) або організація, що курує розвитком туризму в місті / районі / області.Вагомим критерієм якості роботи та професіоналізму майбутнього фахівця є виконання реальної дипломної роботи, тобто такої, що виконана на конкретних матеріалах підприємства туріндустрії або регіону/країни щодо розвитку туризму. Тому бажано обирати місце проходження переддипломної практики, на матеріалах якого можливо реалізувати тему дипломного дослідження.

 

 

Мета, функції та завдання переддипломної практики

 

Мета практики – підготовка майбутніх спеціалістів до практичного застосування знань, умінь і навичок, отриманих під час навчання у вузі та проходження попередніх практик. Проходження практики в туристичній організації дозволить не лише завершити формування комплексного уявлення про роботу підприємств туристичної індустрії як цілісної системи, але й буде сприяти застосуванню поглиблених практичних навичок на обраному підприємстві. Окрім того, студент активно співпрацює з потенційними роботодавцями, демонструє свою готовність працювати в сфері туризму, остаточно визначається з напрямком професійної діяльності. Переддипломна практика є підготовчим етапом для виконання дипломної роботи, тому головним напрямком практики є збір та вивчення даних по темі дослідження.

Виходячи з вищесказаного, можна визначити основні функції переддипломної практики:

- навчальна;

- розвиваюча;

- виховна;

- удосконалююча;

- тренувальна;

- комунікативна;

- іміджеформуюча;

- профорієнтаційна;

- дослідницька.

Завдання переддипломної практики:

- оволодіння новітніми технологіями, навичками роботи на одному з робочих місць підприємства туристичної індустрії;

- отримання цілісного уявлення про роботу підприємства, що працює в індустрії туризму, за допомогою вивчення функціональної взаємодії підрозділів і зв'язків з «зовнішнім середовищем»;

- закріплення і поглиблення знань, отриманих в період проходження учбової і виробничої практик;

- отримання навиків самостійного вирішення завдань, що стоять перед штатними працівниками підприємств, діяльність яких вивчається;

- вивчення практичних методів аналізу і організації роботи фахівців того або іншого сектору туристичної індустрії і можливості їх оптимізації на основі отриманих теоретичних знань;

- участь в організаційно-масових заходах і розвиток практики ділового спілкування з фахівцями і керівниками бази практики;

- виявлення проблем, що мають місце на підприємствах індустрії туризму;

- підготовка практичного і аналітичного матеріалу для виконання дипломної роботи.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 542; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты