Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до змісту звіту по переддипломній практиці
У звіті по переддипломній практиці відбивається виконана студентом робота щодо всебічного вивчення діяльності підприємства індустрії туризму (турфірми, готелю, ресторану і ін.), на якому він проходив практику, а саме: розглядаються особливості організації менеджменту, маркетингу на підприємстві, управління персоналом, планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, система оподаткування, що діє на підприємстві, описується технологічний процес надання послуги.

До звіту додаються копії документів, які розкривають зміст і форму всіх технологічних операцій, що виконуються на даному підприємстві індустрії туризму.

Звіт повинен носити аналітичний характер, тобто містити узагальнені висновки про основні види діяльності базового підприємства та напрями діяльності, по яких студент пише дипломну роботу. Також звіт повинен мати відповідні попередні розрахунки та думки практиканта щодо удосконалення різних сторін управління діяльністю підприємства, плани заходів по усуненню виявлених недоліків.

Звіт з переддипломної практики повинен включати наступні розділи:

- титульний лист з підписами студента, керівника практики від організації і від інституту (додаток А);

- зміст роботи з вказівкою сторінок початку розділів і підрозділів;

- вступ;

- розділи основної частини;

- висновок;

- список використаних джерел;

- додатки (якщо такі є).

Вступ. У даному розділі розкривається актуальність теми дипломної роботи, указуються проблеми з даної тематики, відбивається мета переддипломної практики, формулюються її завдання. Рекомендований об'єм вступу 2 - 3 друкарських сторінки формату А4.

Перший розділ основної частини. Аналіз діяльності підприємства (організації). У даному розділі проводиться докладний аналіз діяльності туристського підприємства, на якому студент проходив практику. Розділ по смисловому наповненню ділиться на декілька параграфів:

1.) Загальна характеристика підприємства.

- юридичний статус, форма власності.

- напрямки та види діяльності.

- асортиментна політика.

- виробнича структура

- кількісний та якісний склад персоналу

2.) Особливості організації менеджменту в компанії:

- організаційна структура управління;

- розподіл праці;

- рівні управління;

- методи і стиль управління;

- види і форми оплати праці;

- управління конфліктами;

- система якості;

- інформаційні технології.

3.) Особливості організації маркетингу:

- аналіз мікро- і макросередовища підприємства

- оцінка ринкової ситуації

- дослідження товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики.

4.) Управління персоналом:

- описується наймання, відбір, ротація кадрів

- підходи до організації навчання

- система мотивації.

5.) Аналіз фінансово-економічної діяльності:

- особливості організації бухгалтерського обліку і звітності на туристському підприємстві

- система оподаткування

- порядок формування собівартості туристської послуги і її структура

- оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

- розрахунок можливих показників економічної діяльності.

6.) Інноваційна діяльність

- нововведення у послугах;

- технологічні інновації;

- організаційні інновації.

В результаті аналізу діяльності туристської організації студентом виявляються проблеми і недоліки його роботи, розробляються власні пропозиції по їх усуненню. Рекомендований обсяг першого розділу – 10-15 сторінок.

Другий розділ основної частини. Аналіз сторін діяльності підприємства, що досліджуються в дипломній роботі. У даному розділі описується виконана студентом робота над дипломним проектом в рамках переддипломної практики. Відбивається проведений аналіз по проблематиці роботи, результати проведених досліджень, виявлені проблеми. Рекомендований обсяг другого розділу – 10-15 сторінок..

Висновок. У даному розділі узагальнюються результати переддипломної практики, студент відображає виявлені недоліки в роботі туристичної організації і пропонує заходи щодо вдосконалення роботи підприємства, на якому він проходив практику. Стисло описує виконану роботу по написанню диплома. Рекомендований об'єм висновку 2 - 3 друкарських сторінки формату А4.

Список використаних джерел повинен містити перелік літературних джерел, правових актів, джерел статистичних даних і інших опублікованих документів і матеріалів, використаних при виконанні роботи по практиці. Кожному джерелу привласнюється порядковий номер, і приводяться його вихідні дані. Список використаних джерел розташовується в алфавітному порядку. Кількість джерел повинна бути не менше 50.

Додатки включають в пронумерованому порядку ті документи і таблиці, які не увійшли до основного тексту звіту по практиці. По тексту звіту на них робляться посилання.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 78; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты