Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСемінарське заняття № 8,9
Читайте также:
  1. VI. Основні етапи заняття
  2. Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції
  3. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  4. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  5. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  6. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  7. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  8. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  9. Діагностування готовності до заняття
  10. Для проведення практичного заняття із студентами 1 курсу

Тема: «Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні»

Особливого розвитку філософська думка України набуває у Київській Русі. Виникнення філософії Русі відбувалось у процесі розв'язання суперечностей між слов'янським міфологічним світоглядом та христи­янством. Київська Русь - перша східнослов'янська держава, яка роз­витком своєї культури продемонструвала приклад закономірного пере­ходу від міфологічного до релігійного і від релігійного до філософського рівня світогляду

Філософське звучання мають "Слово про закон і благодать" (автор митрополит Iларіон), "Посланіє" (автор Климент Смолятич), "Злато­уст" (автор Кирило Туровський) та інші твори.

У XIV-XVI ст. філософію України оригінально представляли єресі. Філософські ідеї єретиків проявлялися у світоглядній оцінці діяльності церковної ієрархії, ченців. Єретики пропагували критичне ставлення до деяких православних догматів, церковних обрядів, роз­вивали думку про свободу волі, умовою реалізації якої вони вважали поширення освіти.

Всупереч філософським ідеям єретиків використовувалась схолас­тична філософія. Розвитку схоластики протидіяли гуманістичні ідеї, які почали поширюватись в Україні в XVI ст. До ранніх українських гу­маністів належали Юрій Дрогобич (1450-1494), Павло Русин (1470-?) із Кросна, Лукаш із Нового Міста, Станіслав Орловський (1513-1566) та ін.

У кінці XVI і на початку XVII ст. в Україні та Білорусі виникали і розвивались релігійно-національні організації православного населення міст - братства. Братства були виразниками національного протесту українського і білоруського народів проти політики національного і релігійного пригноблення українців і білорусів з боку польсько-шля­хетських правлячих кіл та католицької церкви. У Києво-Могилянській академії, заснованій Петром Могилою (1597-1647), вперше в Україні філософію викладали окремо від тео­логії. Однак філософські курси, які тут читалися, були значною мі­рою схоластичними.

Вихованцем Києво-Могилянської академії був видатний український філософ Г.С. Сковорода (1722-1794). Звертаючи увагу на проблеми, яких торкався Г. Сковорода в своїх філософських та літературних творах, ми доходимо висновку, що їхнє основне спрямування зводиться до дослідження людини, існування. Науку про людину та її щастя Сковорода вважає найважливішою з усіх наук.Одним із визначних українських філософівминулого століття був П.Д. Юркевич (1827-1874).

П.Юркевич як філософ слідкував за вічно змінними явищами природи, які сприймаються нашими органами чуття, намагався (в дусі платонізму) знайти незмінну ідею об'єкта; в цій ідеї мислення і буття тотожні. Істина відкривається не тільки мисленням, а й "серцем", оскільки по­шук істини пов'язаний з релігійними і моральними прагненнями лю­дини.

 

План

1. Зачатки філософії в системі культури Київської русі. 2. Філософи Києво-Могилянської академії (Г.Косинський, Т.Прокопович, Г.Щербацький). 3. Г.Сковорода – родоначальний української класичної філософії. 4. Український романтизм (Н.Гоголь, М.Костомаров, П.Куліш). 5. Українська філософія ХІХ–ХХ ст. (О.Потебня, П.Юркевич, М.Драгоманов, І.Франко, Л.Українка). 6. Розробка філософськи проблем в сучасній Україні (Київська світоглядна школа).

Мета вивчення теми:Визначити роль української філософії в розвитку української культури; окреслити найперші особливості української (філософії, позначити її зв'язок із історією світової філософії; виділити основні етапи розвитку української філософії, розглянути її провідних представників та ідейні здобутки на кожному із таких етапів; виявити провідні тенденції сучасного розвитку української філософії. 

Ключові терміни і поняття з теми:світова філософія та національні філософії, риси національного характеру, антеїзм, сентименталізм, естетизм, барокальність, кордоцентризм, споріднена праця, ноосфера.

Контрольні запитання

1. Які особливості і характерні риси властиві українській філософії?

2. Назвіть основні історичні етапи розвитку вітчизняної філософії. Які два періоди можна виділити в історії філософської думки в Україні?

3. Особливості філософії представників Києво-Могилянської ака­демії. Назвіть найбільш відомих її представників.

4. Основні засади філософії Г. Сковороди. Дайте їх аналіз.

5. Назвіть основних представників українського Просвітництва. У чому полягала суть філософії українського Просвітництва?

6. «Філософія серця» П. Юркевича. У чому її суть?

7. Дайте загальну характеристику філософських поглядів укра­їнських революціонерів-демократів.

8. Що являла собою київська екзистенціальна школа? Основні ідеї цієї школи.

9. Хто із українських мислителів розвивав ідеї космізму? Дайте аналіз цих ідей.

10. Дайте характеристику філософії основних представників україн­ської діаспори.

11. У чому полягає суть «української ідеї»? У творчості яких філо­софів XX ст. вона займає провідне місце?

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты