Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МОДУЛЬ 1.
Змістовний модуль 1. Система сучасного демографічного знання

Тема 1. Демографія: вступ до дисципліни. Основи вивчення народонаселення

Завдання демографії. Предмет демографії. Відтворення населення як передумова соціальної системи, забезпечення безперервності існування людського суспільства через заміщення поколінь. Населення як єдність демографічної й соціальної підсистем; взаємозв’язок демографічної структури й демографічних процесів із соціальною структурою й соціальною динамікою. Наукове пояснення в демографії як процедура розкриття зв’язку між змінними структури й динаміки при одночасному обліку змінних демографічної поведінки. Наукове пояснень демографічних змін, тенденцій народжуваності й смертності на основі мотивів і установок демографічної поведінки. Взаємна доповнюваність поведінкового й факторного підходів при поясненні історичних змін шлюбності, народжуваності й тривалості життя.

Демографічна підсистема: демографічні процеси – народжуваність, смертність, шлюбність розлучення, формування й поділ родин. Поняття про види руху населення – «природний» і «механічний» (міграції). Демографічні структури: статево-вікова, шлюбна й сімейна. Недемографічні структури населення. Основний критерій розрізнення демографічних і недемографічних структур.

Соціальна підсистема: змінні соціальної структури (соціальний статус, національність, міський-сільський спосіб життя, трудова зайнятість, професія, дохід, освіта і ін.).

Змінні соціальної динаміки (соціальна мобільність – вертикальна й горизонтальна, шлюб і сім’я як джерела придбання й зміни соціального статусу). Міжособистісні зв’язки, пари й малі групи, асоціації й спільноти, інститути в системі соціальної дії. Соціальні норми, ціннісні орієнтації, установки й мотиви як регулятори демографічної поведінки.

Методи демографії – статистико-описові, математико-статистичні, соціолого-демографічні й ін.).

Теоретична й прикладна демографія.

Тема 2. Соціальна, економічна, історична демографія й статистика населення: відмінність теоретичних підходів

Місце демографії в ряді природничих і соціальних наук. Демографія й соціальні дисципліни: право, економіка, політологія. Демографія й статистика населення: співвідношення аналітичного й описових підходів. Історична демографія як пояснення специфічних особливостей відтворення населення, народжуваності й смертності в ході історії. Соціологічний (поведінковий) підхід до відтворення населення. Демографія й соціологія сім’ї – подібність і відмінності. Соціальна демографія як пояснення й розуміння демографічної (репродуктивної, самозбережувальної, шлюбної та розлучної) поведінки сім’ї й особистості. Життєвий цикл особистості й сім’ї як об’єкт соціальної демографії, як послідовність стадій індивідуального циклу життя й циклічність сімейних стадій життя в міжпоколінній динаміці. Статистичний опис подій повного індивідуального й сімейного циклу життя. Неповнота життєвого циклу сім’ї і її типологія у зв’язку зі смертю членів, розлученнями й депривацією батьків/дітей, вимушеним і добровільним розподілом подружжя. Середня тривалість індивідуального й сімейного циклу, лінії демографічної поведінки й траєкторії життєвого циклу сім’ї й особистості. Імовірності подій життєвого циклу як основа прогнозування. Можливості імітаційного моделювання життєвого циклу.

Змістовний модуль 2. Загальні демографічні показники та структура населення

Тема 3. Джерела даних: переписи населення звітність, облік, вибіркові обстеження та соціолого-демографічні дослідження

Демографічна інформація: визначення, роль і значення в демографічних дослідженнях, у практиці державного управління й планування розвитку. Первинна (вихідна) і вторинна демографічна інформація.

Основні види джерел первинної інформації про населення й демографічні процеси: переписи населення, звітність, облік демографічних подій, списки й регістри населення, спеціальні й вибіркові обстеження.

Переписи населення, їх мети, принципи, основні відмінні риси. Програма перепису й переписний аркуш. Програма розробки результатів перепису. Категорії населення, які враховуються при переписах, – наявне населення, постійне населення, юридичне (зареєстроване) населення, тимчасово відсутні, тимчасово перебуваючі на території. Критичний момент перепису (момент обліку). Методи проведення переписи – опитування й самозаповнення. Суцільні й вибіркові переписи. Коротка історія проведення переписів населення у світі, СРСР й Україні.

Поточний статистичний облік «природнього» руху населення й міграції. Програма поточного обліку. Основні види статистичних облікових форм – свідоцтва про народження, смерть, шлюб, розлучення. Особливості поточного обліку міграції. Коротка історія поточного статистичного обліку «природнього» руху населення й міграції у світі, СРСР й Україні.

Списки й регістри населення. Їхня роль як джерел первинної демографічної інформації. Автоматизовані поточні регістри населення.

Вибіркові й спеціальні обстеження населення. Мікропереписи, їхні основні особливості. Роль соціолого-демографічних досліджень у демографічному аналізі. Коротка історія соціолого-демографічних досліджень у світі, СРСР й Україні.

Вторинна демографічна інформація. Основні види. Вітчизняні й закордонні демостатистичні довідники. Публікація підсумків переписів населення в СРСР й Україні. Публікація даних про «природній» рух населення СРСР й Україні. Демографічна інформація в Internet.

Тема 4. Методи виміру чисельності та структури населення, демографічних процесів

Абсолютна чисельність населення, методика її визначення. Рівняння демографічного балансу. Моментна чисельність населення й чисельність населення за період.

Зміни чисельності населення в часі – два полюси демографічної динаміки. Абсолютний приріст (вибуття) чисельності населення. Темпи росту й приросту (вибуття) населення – за період і середньорічні. Техніка їх розрахунку. Мальтузіанське (експонентне) населення. Логістичне населення. Момент населення. Період подвоєння чисельності населення.

Основні типи структур населення. Склад населення по статті – показники й вікова динаміка. Первинне, вторинне, третинне співвідношення населення за статтю – визначення, динаміка, основні фактори зміни. Роль поведінки у формуванні вторинного співвідношення населення за статтю. Основні тенденції зміни статевого складу населення світу, континентів, розвинених і країн, що розвиваються, України. Критика гендерного підходу до демографічної структури.

Вік і вікова структура населення. Вік як демографічна й соціологічна змінна. Вікові групи й контингенти. Статево-вікові піраміди, їх побудова й аналіз. Статево-вікова структура й відтворення населення: прямі й зворотні зв’язки. Типи статево-вікових структур і пірамід. Статево-вікова структура й соціально-економічні процеси.

Демографічне старіння населення – сутність, причини, види. Вимір демографічного старіння населення. Шкала демографічного старіння Ж. Боже-Гарньє – Е. Россета. Шкала демографічного старіння ООН. Демографічне старіння населення і його економічні, соціальні, політичні та інші наслідки. Старіння населення й завдання соціальної політики.

Структура населення за шлюбним й сімейним станом. Основні види демографічних структур сім’ї.

Тема 5. Соціально-демографічні показники – демографічні коефіцієнти й метод демографічних таблиць

Визначення демографічних коефіцієнтів. Їхня сутність, можливості й обмеження в застосуванні. Середнє населення і його розрахункові наближення. Число прожитих людино-років, техніка розрахунку. Коефіцієнти I і II роду. Імовірності, коефіцієнти й відношення. Основні види демографічних коефіцієнтів. Загальні, спеціальні й часткові коефіцієнти, їх взаємозв’язок. Статево-вікові коефіцієнти. Кумулятивні й сумарні коефіцієнти. Коефіцієнти для періоду й для покоління. Проблема співвідношення загального рівня демографічних процесів і їх «чистої» інтенсивності.

Стандартизація демографічних коефіцієнтів – сутність, аналітичні можливості й обмеження. Методи стандартизації – прямий, непрямий і зворотний.

Час і вік у демографії. Демографічна сітка (Сітка Лексиса). Сучасники, ровесники, однолітки. Поздовжній і поперечний аналіз у демографії. Когорти й покоління: реальні й умовні (гіпотетичні) когорти (покоління). Імовірність демографічної події. Інтенсивність і сила демографічного процесу.

Загальне поняття про демографічні таблиці. Коротка історія демографічних таблиць. Види демографічних таблиць – загальні й спеціальні, для реального й гіпотетичного покоління. Шкала демографічної таблиці. Повні й короткі демографічні таблиці.

Показники демографічних таблиць, їх класифікація. Витоки демографічних таблиць. Табличні коефіцієнти. Імовірнісні показники: інтервальна ймовірність демографічної події; кумулятивні ймовірності. Середні тривалості перебування в когорті (у даному демографічному стані). Число людино-років, прожитих у даному інтервалі віку. Кумулятивне число людино-років. Чисті й комбіновані демографічні таблиці. Приклади демографічних таблиць – таблиці смертності (дожиття), таблиці народжуваності, таблиці шлюбності й припинення шлюбів.

Можливості застосування методу демографічних таблиць у соціологічних дослідженнях. Метод демографічних таблиць у пакеті статистичного аналізу SPSS та STATISTICA.

Змістовний модуль 3. Природній рух населення та відтворення демографічних структур

Тема 6. Шлюбність та розлучення

Шлюб і його форми. Юридичний шлюб. Співжиття. Шлюбний стан (шлюбний статус) і його показники. Вимір шлюбного статусу в переписах населення й соціологічних дослідженнях. Сім’я й домогосподарство. Демографічна структура сім’ї. Сімейна структура населення.

Шлюбність. Демографічне поняття шлюбності. Показники шлюбності. Загальний коефіцієнт шлюбності. Спеціальний коефіцієнт шлюбності. Статево-вікові коефіцієнти шлюбності. Вік одруження. Вік вступу в перший шлюб. Техніка розрахунку середнього віку вступу в перший шлюб за даними перепису населення. Потенціал шлюбності і його показники. Таблиці шлюбності. Основні показники таблиць шлюбності.

Шлюбна поведінка. Шлюбний вибір. Шлюбне коло. Демографія шлюбного ринку. Гомогамність і гетерогамність – поняття й способи виміру.

Розлучення. Розірвання шлюбу. Показники розлучень. Таблиці розлучень. Основні показники таблиць розлучень.

Тенденції шлюбності й розлучень у світі, Україні й інших країнах світу.

Тема 7. Народжуваність і репродуктивна поведінка

Демографічне поняття народжуваності. Народжуваність і плідність. Природня народжуваність.

Показники народжуваності для періоду. Загальний коефіцієнт народжуваності. Спеціальний коефіцієнт народжуваності. Часткові коефіцієнти народжуваності. Статево-вікові коефіцієнти народжуваності. Показники народжуваності по черговості народження. Кумулятивні коефіцієнти народжуваності. Сумарний коефіцієнт народжуваності. Шлюбна й позашлюбна народжуваність.

Показники народжуваності реального покоління. Кумулятивні коефіцієнти народжуваності для певного віку. Коефіцієнти вичерпаної народжуваності когорт. Імовірність народження дітей різної черговості. Календар (графік) народжень. Протогенетический інтервал. Інтергенетичний інтервал. Середній вік матері при народженні дитини.

Проблема обліку в аналізі народжуваності, внесок її структурних і поведінкових компонентів. Основні підходи до їх виміру. Нормативний підхід. Стандарти природньої народжуваності. Індекси Є. Коула. Індекси гіпотетичного мінімуму природньої народжуваності (ГМПН) В.А. Борисова. Техніка розрахунку й практичне значення.

Соціологічний (поведінковий) підхід. Схема проміжних змінних народжуваності К. Девіса й Дж. Блейка. Модель безпосередніх детермінант народжуваності Дж. Бонгаартса.

Загальне поняття про репродуктивну поведінку. Схема ціннісно-нормативної регуляції репродуктивної поведінки. Потреба в дітях. Репродуктивні норми, цінності, установки й мотиви. Умови життя сім’ї і їх вплив на репродуктивну поведінку. Зниження народжуваності до малодітності й можливої бездітності як результат зміни системи соціокультурних норм в індустріальнім і постіндустріальнім суспільстві. Соціологічні дослідження репродуктивної поведінки в нашій країні й за кордоном.

Внутрішньо сімейне регулювання числа народжень. Планування сім’ї. Аборти й контрацепція. Основні методи контрацепції.

Тенденції зміни рівня народжуваності у світі, СРСР, Україні, інших країнах. Теоретичні концепції пояснення історичного зниження народжуваності й масової малодітності в сучаснім суспільстві. Факторна концепція. Концепція демографічного раціоналізму (модернізації). Концепція історичного зменшення потреби в дітях.

Тема 8. Смертність, тривалість життя, самозбережувальна поведінка

Демографічне поняття смертності. Показники смертності. Загальний коефіцієнт смертності. Статево-вікові коефіцієнти. Коефіцієнт смертності за причинами смерті. Дитяча смертність – поняття, показники, соціальне значення. Особливості розрахунку коефіцієнту дитячої смертності. Диференціальна смертність.

Таблиці смертності (дожиття). Основні функції (показники) таблиць смертності (дожиття), їхній взаємозв’язок. Основні методи побудови таблиць смертності. Демографічний метод побудови таблиць смертності і його модифікації.

Середня очікувана тривалість майбутнього життя – поняття, соціальне значення. Середня інтервальна очікувана тривалість майбутнього життя.

Таблиці смертності за причинами смерті. Загальне поняття про типові (модельні) таблиці смертності, їх класифікація, роль у демографічному аналізі.

Тенденції й фактори рівня смертності й середньої тривалості життя у світі, СРСР, Україні й інших країнах. Фактори диференціації рівнів смертності. Чоловіча надсмертність – загальні й специфічні причини.

Епідеміологічний перехід – сутність і особливості прояву в нашій країні. Фактори зміни структури причин смертності.

Самозбережувальна поведінка – поняття структури. Потреба особистості в самозбереженні – провідний елемент системи диспозицій. Установки на термін життя й здоров’я. Установки на смерть. Дослідження самозбережувальної поведінки чоловіків і жінок у нашій країні та за кордоном. Негативні результати самозбережувальної поведінки. Інтерпретація девіантної поведінки (алкоголізму, наркоманії, суїциду) в термінах ціннісного підходу. Індикатори суб’єктивної тривалості життя – бажані і очікувані терміни життя. Шкала смертної тривожності. Перспективи досліджень самозбережувальних установок і мотивів.

Тема 9. Відтворення населення

Ріст (вибуття) населення і його відтворення в поняттях. Статевовікова структура населення й природній приріст. Потенціал демографічного росту. Відтворення населення – поняття, сутність. Історичні типи відтворення населення – можливості й обмеження. Примітивний тип відтворення населення. Сучасний тип відтворення населення. Основні риси й характеристики.

Показники відтворення населення. Режим відтворення населення. Коефіцієнт-брутто – коефіцієнт відтворення населення. Коефіцієнт-нето – коефіцієнт відтворення населення. Дійсний коефіцієнт природнього приросту населення. Момент населення. Сумарний коефіцієнт народжуваності, необхідний для забезпечення нульового природнього приросту населення.

Довжина покоління. Коефіцієнт «економічності» відтворення населення. Моделі стаціонарного й стабільного населення.

Тенденції відтворення населення у світі та в Україні.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 114; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты