Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМОДУЛЬ 2. Змістовний модуль 4. Генеральні тенденції розвитку населення та їх аналіз
Читайте также:
  1. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  2. А) МОДУЛЬ
  3. Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары
  4. Заняття 15. Пiдготовка до пiдсумкового модульного контролю
  5. Змістовий модуль 1. Методика навчання географії як наука
  6. Змістовий модуль 2. Засоби навчання в географічній освіті
  7. Змістовий модуль 3
  8. Змістовий модуль 3
  9. Змістовий модуль 5. Фондова біржа та організаційний ринок внебіржевої торгівлі
  10. Змістовий модуль 6. Національна депозитарна система України

Змістовний модуль 4. Генеральні тенденції розвитку населення та їх аналіз

Тема 10. Теорії демографічних змін

Теорія демографічного переходу як застосування принципів модернізаційної парадигми до еволюції відтворення населення. Демографічний перехід – поняття, сутність. Демографічний перехід як емпірична модель опису зовнішньої динаміки історичної еволюції процесів населення, зміни типів відтворення населення. Стадії (фази) демографічного переходу. Основні риси перших трьох стадій демографічного переходу. Теорія демографічного переходу про причини історичної еволюції й перспективах народжуваності й смертності. Четверта стадія демографічного переходу як спроба теоретичного обґрунтування можливості спонтанного досягнення нульового приросту населення як засобу вирішення екологічних, економічних і ін. проблем.

Теорія інституціональної кризи сім’ї як соціологічна концепція, що пояснює причини, умови, фактори й наслідку історичної еволюції й перспективи основних демографічних процесів. Зміна посередницької ролі сім’ї в ході формування конкурентного ринкового господарства як головного фактору демографічних змін у новий і новітній час. Зменшення потреби в дітях у ході історичної еволюції суспільства і його соціальної структури.

Особливості впливу суспільства на демографічні процеси – можливості та обмеження. Відмирання спонтанних механізмів саморегуляції демографічного відтворення. Неминучість депопуляції як підсумок спонтанної еволюції соціальної підсистеми суспільства й демографічних процесів. Особливості депопуляції в розвинених країнах Заходу й України. Соціальна необхідність проведення демографічної політики, спрямованої на запобігання депопуляції і її наслідків.

Тема 11. Основи демографічного прогнозування

Роль демографічних прогнозів у плануванні розвитку. Взаємозв’язок демографічного й соціального прогнозування. Мистецтво формування гіпотез про майбутні тенденції демографічних процесів і точність прогнозів. Класифікація демографічних прогнозів – аналітичні прогнози, нормативні прогнози, прогнози-застереження, функціональні прогнози.

Основні методи демографічного прогнозування. метод екстраполяції. Метод, заснований на застосуванні математичних функцій. Метод компонентів (пересувки віків).Основні методичні прийоми прогнозування рівнів демографічних процесів – екстраполяція; референтне прогнозування, прогнозування за аналогією. Прогнозування смертності. Прогнозування народжуваності. Роль соціолого-демографічних досліджень репродуктивної поведінки в розробці прогнозних сценаріїв майбутньої динаміки народжуваності.

Демографічні прогнози для України та світу.

Змістовний модуль 5. Демографічна політика

Тема 12. Роль міжнародних організацій у розвитку системи даних про населення

Мета й завдання міжнародних організацій у розвитку й удосконаленні джерел демографічної інформації. Сучасні системи збору демографічної інформації в розвинених країнах і країнах, що розвиваються. Характеристика діючих систем збору демографічної інформації в розвинених країнах і країнах, що розвиваються та оцінки якості отриманих даних.

Тема 13. Демографія й політика: використання демографічної ситуації в політичних цілях. Прикладна демографія

Демографічна проблематика в програмах різних політичних партій у Україні. Політизовані проекти до виборів: заборона контрацепції й штучних абортів, заборона «втручання» держави в демографічні процеси («небажані» діти як наслідок такого втручання).Політична демографія. Демографічні фактори соціально-політичної обстановки в різних регіонах світу й України. Демографія й етнополітичні конфлікти. Електоральна демографія.

Демогрефікс (демографіка) як галузь прикладної демографії. Фактори росту інтересу підприємців до демографічної інформації – економічні, соціальні, власне демографічні. Бізнес на демографічній інформації: приклад США. Українська ситуація – міцний сон, тривале пробудження.

Демографічні аспекти маркетингу. Демографічні фактори сегментування ринку. Демографічні аспекти реклами. Особливості сприйняття демографічної реклами різними статево-віковими групами. Адресність реклами. Проблема соціально-демографічних стереотипів.

Тема 14. Завдання та напрямки сучасної демографічної політики: протилежність наукових підходів

Демографічна політика – сутність і зміст, співвідношення з економічною, соціальною й сімейною політикою. Ціль демографічної політики – усунення можливості депопуляції. Зв’язок мети демографічної політики з теоретичними й аксіологічними парадигмами в демографії. Специфіка цілей демографічної політики, що випливають з особливостей депопуляції в розвинених країнах Заходу й України. Стратегія й тактика демографічної політики.

Досвід проведення демографічної політики й планування сім’ї у світі. Діяльність ООН і інших міжнародних організацій у країнах, що розвиваються.

Демографічна політика в Україні. Коротка історія заходів матеріального стимулювання народжуваності й законодавчих дій стосовно штучного аборту. Основні теоретичні й аксіологічні парадигми в українській демографії. Визначення необхідності й цілей демографічної політики в Україні: протилежність підходів «модернізаційної» і «кризової» парадигм.Зростаюча необхідність проведення демографічної політики в сучасних українських умовах. Основні проблеми демографічної політики в Україні в найближчі роки й у віддаленій перспективі. Концепція сімейно-демографічної політики Кабінету Міністрів України.

Демографічна експертиза законопроектів і інших актів законодавчої й виконавчої влади, великих економічних і соціальних проектів.


4. Структура навчальної дисципліни

Назва змістовних модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
Лекції Семінар/практичне заняття Лабораторні Індивідуальні заняття Самостійна робота Лекції Семінар/практичне заняття Лабораторні Індивідуальні заняття Самостійна робота
МОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 1.
Тема 1. Предмет демографії й наукове пояснення в демографії            
Тема 2. Соціологічна, економічна, історична демографія й статистика населення: відмінність теоретичних підходів              
Змістовний модуль 2.
Тема 3. Джерела даних: переписи населення звітність, облік, вибіркові обстеження й соціолого-демографічні дослідження.          
Тема 4. Методи виміру чисельності й структури населення й демографічних процесів          
Тема 5. Соціально-демографічні показники – демографічні коефіцієнти й метод демографічних таблиць.          
Змістовний модуль 3.
Тема 6. Шлюбність та розлучення          
Тема 7. Народжуваність і репродуктивна поведінка          
Тема 8. Смертність, тривалість життя, самозбережувальна поведінка            
Тема 9. Відтворення населення            
Разом за змістовним модулем 1          
МОДУЛЬ 2
Змістовний модуль 4
Тема 10. Роль міжнародних організацій у розвитку системи даних про населення          
Тема 11. Основи демографічного прогнозування            
Тема 12. Теорії демографічних змін          
Змістовний модуль 5
Тема 13. Демографія й політика: використання демографічної ситуації в політичних цілях. Прикладна демографія            
Тема 14. Мета й напрямки демографічної політики: протилежність наукових підходів            
Усього годин          
Індивідуальне науково-дослідне завдання                    
Усього годин          

5. Теми семінарських занять


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты