Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні процеси при КР
 

Ремонтне виробництвоце особливий вид часткового виробництва автомобілів, який характеризується нерівноміцністю їх деталей і не стабільністю регулювань, а саме має у своєму вихідному складі елементи різного строку служби. Воно організовується у сфері споживання автомобілів і полягає у періодичному відновленні частково втраченої внаслідок зносу працездатності їх окремих елементів.

В процесі ремонтного виробництва можливе споживання виробничої продукції машинобудівного виробництва (готових запасних частин, складальних одиниць, агрегатів). Дійсний об'єм по ремонту автомобілів визначається фактичними затратами праці по виконаним розбирально-складальним, мийним, ремонтним і контрольно-випробувальним роботам.

Процеси технічного обслуговування (ТО) автомобілів - це процеси відновлення конструктивних вихідних елементів (змащувальні, регулювальні і т.п.) цих машин. Об'єми їх виконання входять в об'єми ремонтного виробництва, яке має справу з автомобілями, агрегатами і складальними одиницями, що частково втратили працездатність, але які є ремонтопридатними і служать своєрідними заготовками для цього виробництва.

Своєрідність даних процесів на відміну від виготовлення автомобілів, які відбуваються по схемі сировина-виготовлення-автомобіль, полягає в їх замкненості, а саме автомобіль-ремонт-автомобіль.

Під виробничим процесомремонту автомобіля розуміють сукупність робіт по відновленню працездатності автомобіля, які виконуються в певній послідовності.

Під технологічним процесомрозуміють ту частину виробничого процесу, протягом якої відбувається кількісна або якісна зміна ремонтованого об'єкту або його елементів, наприклад, відновлення зношених деталей, складання вузлів, агрегатів, автомобіля та ін.

У виробничий процес ремонту, окрім основних (технологічних) процесів, входять також допоміжні роботи, які не приводять до зміни стану ремонтованого об'єкту: доставка автомобіля в ремонт, контроль якості ремонту, сортування деталей і т.п.

Виробничий процес капітального ремонту автомобілів складається з наступних основних елементів: приймання автомобіля в ремонт; зовнішнє очищення і миття автомобіля; розбирання автомобіля на агрегати і вузли; очищення, миття агрегатів, вузлів і деталей; дефектація деталей; відновлення зношених деталей; комплектування сполучень і вузлів; складання вузлів і агрегатів; обкатка, випробування, регулювання і фарбування агрегатів і вузлів; загальне складання, обкатка, випробування, регулювання і фарбування автомобіля; здача відремонтованого автомобіля. Якщо кінцевим продуктом ремонтного виробництва є не автомобіль, а агрегат (наприклад, двигун), то загальна схема виробничого процесу його ремонту аналогічна.

Особливістю структури виробничого процесу в ремонтному виробництві, в порівнянні з машинобудуванням, є наявність специфічних елементів: зовнішнього очищення і миття; розбирання автомобіля, агрегатів і вузлів; відновлення зношених деталей і ін.

Відремонтований автомобіль по кількості конструктивних елементів (іноді і по номенклатурі) може відрізнятися від нового, оскільки при ремонті для компенсації зносу застосовують додаткові прокладки, шайби і інші компенсатори.

Схема виробничого процесу ремонту автомобіля наведена на рис. 2.1.

Структура технологічного процесу.Ступінь його розчленованості в багатьох випадках залежить від конструкції автомобіля і програми ремонтно-обслуговуючого підприємства. Якщо програма велика, то він складається із більшого числа технологічних процесів і включає багато робочих місць, і навпаки. Крім того, якщо автомобіль можна розчленувати на легко відокремлювані агрегати (двигун, коробку зміни передач,

передній і задній мости, рульове керування, кабіну і ін.), то процес поділяють на велику кількість окремих технологічних процесів і їх виконують паралельно.

Паралельно розчленований процес того чи іншого автомобіля або агрегату має дуже важливе значення для раціональної організації процесу ремонту, зниження його собівартості і оснащення робочих місць високопродуктивними технологічним обладнанням і оснащенням.

Технологічним обладнаннямназивають такі знаряддя виробництва, в яких розміщуються об'єкти (металорізальні верстати, зварювальні і наплавлювальні установки, нагрівальні печі, випробувальні стенди і ін.) відновлення (або ремонту) при виконанні заданого процесу, а також технологічне оснащення.

Технологічне оснащеннязасоби технологічного оснащення (пристосування і інструмент), які доповнюють обладнання для виконання частини технологічного процесу.

До пристосувань прийнято відносити технологічне оснащення (патрони, люнети, затискачі, прес-форми і т.д.) призначене для встановлення або направлення предмета праці або інструмента при виконанні технологічної операції.

 

 

Рис. 2.1. Схема виробничого процесу ремонту автомобіля

 

Інструментом може служити технологічне оснащення, яке призначене для впливу на предмет праці.

Розрізняють різальні (різці, свердла, мітчики і т.д.) і вимірювальні (штангенциркулі, мікрометри, індикатори, скоби, пробки і т.д.) інструменти.

Підйомно-транспортні роботи складають важливу частину виконання як окремого технологічного процесу, так і виробничого процесу в цілому. Від їх оснащення відповідними засобами в значній мірі залежать продуктивність праці робітників, рівень механізації робіт, структура дільниці і якість ремонту.

Підйомно-транспортні засоби поділяються на два типи: перервної і безперервної дії. До першої відносяться електро- і автонавантажувачі, кран-балки, монорейки, консольно-поворотні крани, підйомники і т.д., а до другої - різні конвеєри, рольганги, скати, лотки і т.д.

Для виконання цих робіт розроблені різні захвати для підіймання і транспортування машин, агрегатів, обладнання, складальних одиниць і окремих деталей, а також інше обладнання і оснащення.

Технологічний процес складається із окремих операцій, які, в свою чергу, поділяються на установи, позиції, переходи, проходи і прийоми.

Операціячастина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці і включає всі послідовні дії робітника (групи робітників) і обладнання по обробці деталі (або декілька одночасно оброблюваних деталей), складанню (розбиранню) складальної одиниці, агрегату або машини при складанні технологічної документації. Вона нумерується числами 5, 10, 15 і т.д. Допускається додавати зліва нулі - 005, 010, 015 і т.д. Найменування операції повинне відображати застосований вид обладнання або назву процесу і записуватися прикметником у називному відмінку (токарна, зубооброблювальна, наплавлювальна, очищувальна, складальна, випробувальна, контрольна і т.д.)

Установомназивається частина операції, яка виконується при одному закріпленні деталі (або декілька одночасно оброблюваних деталей) на верстаті або в пристосуванні. Так, наприклад, напресування підшипника під пресом на один кінець вала - перше встановлення, а напресування підшипника під пресом на другий кінець вала - друге. Установи позначають прописними літерами українського алфавіту (А, Б, В і т.д.).

Позицієюназивається кожне окреме положення деталі, яке займається нею відносно верстата при незмінному закріпленні.

Перехід - частина операції, яка є закінченою, не може бути роздрібненою і виконується одним або декількома робітниками одночасно без зміни інструменту, незмінності оброблюваної поверхні (поверхонь) і режиму роботи верстата. Зміна тільки одного з перерахованих елементів визначає новий перехід. Переходи нумерують числами 1, 2, 3, 4 і т.д.

Перехід складається із проходів. Під проходомрозуміють частину переходу, яка охоплює всі, що пов'язані із зняттям одного шару металу при незмінності інструмента (інструментів), поверхні (поверхонь), обробки і режиму роботи верстата. Так, на токарному верстаті проходом називається безперервне зняття різцем одного шару стружки.

Під прийомомрозуміють закінчену дію робітника (напри-лад, встановлення і зняття деталі, пуск верстата або обладнання, перемикання швидкостей і т.д.). Поняття "прийом" використовується при технічному нормуванні.

Технічна документація на ремонт виробів являє собою комплекти документів, які встановлені в Україні Єдиною системою технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). Під технологічною підготовкою виробництва розуміється сукупність взаємопов'язаних процесів, які забезпечують готовність підприємства до випуску виробів заданого рівня якості при встановлених строках, об'ємі випуску і затратах, на основі найновіших досягнень науки і техніки. В документацію входять: Єдина система конструкторської документації (ЄСКД), Державний стандарт України (ДСТУ) і Єдина система технологічної документації (ЄСТД), Єдина система допусків і посадок, Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), Система стандартів безпеки праці (ССБП), галузеві стандарти і інша нормативно-технічна документація.

Її зміст залежить від особливостей організації виробництва (одиничне, серійне чи масове) і розмірів його виробничої програми.

Ремонтна документація розробляється у відповідності з ДСТУ і включає в себе робочі документи на ремонт складальних одиниць, агрегатів, машин і обладнання, відновлення деталей і контроль виробів після їх ремонту. ЇЇ складають окремо на технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонти автомобілів і обладнання.

Порядок розробки, узгодження і затвердження документів по експлуатації і ремонту виробів відповідає ДСТУ.

Ремонтні креслення на деталі, а також зміни в ремонтну документацію виконуються згідно вимог ДСТУ.

Основним документом для технологічних процесів ремонту автомобілів і їх складових частин є типова технологія. Вона розробляється Державними науково-дослідними технологічними інститутами ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку і їх філіями. В цій роботі приймають участь вчені вузів.

В комплект матеріалів типової технології входять: технічні вимоги на здачу в ремонт і видачу з ремонту автомобілів і їх складових частин; технічні вимоги на капітальний ремонт автомобілів, а також по дефекації їх деталей; маршрутні технологічні процеси на капітальний ремонт автомобілів, їх двигунів, шасі, гідросистем, паливної апаратури і електрообладнання; середні нормативи часу і норми витрат матеріалів на ремонт автомобілів, обладнання і їх складових частин; перелік ремонтного обладнання і інструментів; альбом креслень нестандартного ремонтно-технологічного оснащення.

Комплект матеріалів типової технології по ремонту автомобілів включає також технічні вимоги на поточний ремонт автомобілів; технологічні карти на заміну агрегатів при поточному ремонті; креслення нестандартного обладнання для зберігання автомобілів і ін.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты